Research en development; hoger onderwijsinstellingen 1999-2019

Research en development; hoger onderwijsinstellingen 1999-2019

Perioden Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Totaal uitgaven eigen R&D (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Exploitatiekosten Totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Investeringen Totaal (mln euro) R&D-personeel Werkzame personen betrokken bij R&D Totaal (x 1 000) R&D-personeel Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Arbeidsjaren totaal (1 000 arbeidsjaren)
2014 4.262 3.869 393 38,7 33,2
2015 4.393 4.036 357 39,0 33,6
2016 4.304 4.039 265 38,4 33,3
2017 4.506 4.175 331 39,5 34,4
2018 4.581 4.297 284 39,9 34,7
2019* 4.900 4.565 335 42,1 36,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999 tot en met 2019

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief. De gegevens over 2019 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 7 augustus 2023:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger:
De cijfers om deze tabel te actualiseren zijn van onvoldoende kwaliteit en worden daarom niet langer gepubliceerd. Wel zijn er in andere tabellen van het (sub)thema Research & Development op geaggregeerd niveau cijfers beschikbaar over het hoger onderwijs.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D). Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve van met eigen personeel verrichte R&D.
Totaal uitgaven eigen R&D
Exploitatiekosten
Lopende uitgaven aan R&D onderverdeeld in bruto loonkosten en overige exploitatiekosten.
Totaal
Investeringen
Investeringsuitgaven voor grond, gebouwen, apparatuur en andere te activeren investeringen ten behoeve van de R&D-activiteiten.
Totaal
R&D-personeel
Personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het
gebied van research en development (R&D). Het personeel is in dienst van
de betreffende hoger onderwijsinstelling.
Werkzame personen betrokken bij R&D
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten van de betreffende Hoger onderwijsinstelling. Dit aantal werkzame personen bestaat uit onderzoekers en overig personeel ingezet voor R&D.
Totaal
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten van de betreffende hoger onderwijsinstelling omgerekend naar arbeidsjaren, ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's) genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren bestaat uit onderzoekers en overig personeel ingezet voor R&D.
Arbeidsjaren totaal