Research en development; hoger onderwijsinstellingen

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over R&D personeel en uitgaven voor eigen research en development activiteiten.
De cijfers worden gegeven voor de sector hoger onderwijsinstellingen.
De R&D wordt uitgevoerd met eigen personeel in Nederland. Uitbestede R&D is in deze tabel niet meegenomen.

Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het R&D-personeel, zowel weergegeven in aantallen werkzame personen als in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens hebben betrekking op:
- de publiek gefinancierde universiteiten;
- de Universitaire Medische Centra (UMC's) waar de Medische Faculteit van de bijbehorende universiteit (deels) in ondergebracht is;
- het Hoger Beroepsonderwijs (HBO).

Met ingang van verslagjaar 2011 zijn de Nederlandse R&D cijfers ingrijpend veranderd ten opzichte van voorgaande jaren. Belangrijke redenen om de Nederlandse R&D cijfers te veranderen zijn:
- Een nieuwe versie van de Eurostat verordening vanaf verslagjaar 2011.
- Veranderingen in het CBS bedrijvenregister.

De volgende veranderingen zijn doorgevoerd:
- Het verruimen van de R&D definitie.
- Veranderingen in de verwerking van het R&D onderzoek.
- Het toevoegen van de R&D uitgaven van bedrijven met minder dan 10 werknemers.
- Het verlagen van de totale baten van hoger onderwijsinstellingen als grondslag voor de R&D uitgaven.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2018 zijn definitief.

Wijzigingen per 12 mei 2021:
De definitieve cijfers over 2018 en de voorlopige cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
In mei 2022 worden definitieve cijfers over 2019 gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D). Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve van met eigen personeel verrichte R&D.
Totaal uitgaven eigen R&D
Exploitatiekosten
Lopende uitgaven aan R&D onderverdeeld in bruto loonkosten en overige exploitatiekosten.
Totaal
Investeringen
Investeringsuitgaven voor grond, gebouwen, apparatuur en andere te activeren investeringen ten behoeve van de R&D-activiteiten.
Totaal
R&D-personeel
Personeel dat (gedeeltelijk) wordt ingezet voor de activiteiten op het
gebied van research en development (R&D). Het personeel is in dienst van
de betreffende hoger onderwijsinstelling.
Werkzame personen betrokken bij R&D
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten van de betreffende Hoger onderwijsinstelling. Dit aantal werkzame personen bestaat uit onderzoekers en overig personeel ingezet voor R&D.
Totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief de leidinggevenden van dit onderzoek.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen de hoger onderwijsinstelling.
Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Eigen personeel (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten van de betreffende hoger onderwijsinstelling omgerekend naar arbeidsjaren, ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's) genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren bestaat uit onderzoekers en overig personeel ingezet voor R&D.
Arbeidsjaren totaal
Onderzoekers
Wetenschappelijk opgeleide personen betrokken bij het onderzoek; inclusief de leidinggevenden van dit onderzoek.
Overig personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen de hoger onderwijsinstelling.