Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie, 2008

Aanvoer afval; recyclingbedrijven (SBI 2008), afvalcategorie, 2008

Perioden Aanvoer afval naar afvalcategorie Totaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Glas,papier,hout,kunststof e.d. (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar afvalcategorie Chemisch afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Totaal aanvoer afval (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Eindproduct (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Totaal reststoffen (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Hergebruik (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Verbranden (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Storten (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Scheiden achteraf (1 000 ton) Aanvoer afval naar bestemming Reststoffen naar verwerking Onbekend (1 000 ton)
2008 15.437 15.122 1.716 1.645 150 169 49 11.232 161 315 15.437 14.412 1.023 469 37 328 35 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Afval dat geschikt is voor hergebruik wordt vaak aangeboden bij bedrijven
die zich als hoofdactiviteit bezighouden met de voorbereidende
werkzaamheden voor de recycling door derden. Deze bedrijven zijn ingedeeld
in de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling van de Standaard
Bedrijfsindeling.
In deze tabel wordt informatie gegeven over de hoeveelheid afval die wordt
aangeboden bij de bedrijven uit de bedrijfstak Voorbereiding tot
recycling. Tevens toont de tabel dat deel van de aanvoer, dat in een
eindproduct is verwerkt en het gedeelte dat als reststof overblijft.
Verder wordt van de reststof de methode van bewerking en verwerking
weergegeven.

In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening waarin de Europese
afvalstoffenlijst (EURAL) staat vermeld, van kracht geworden. Hiermede is
de Nederlandse Afvalstoffencodelijst komen te vervallen. Per 2004 is voor
het eerst gebruik gemaakt van de EURAL.
Cijfers over het aangeboden afval bij de recyclingbedrijven worden voor
het eerst in 2004 per afvalcategorie gepresenteerd. Daarbij hanteert de
Eural-code een andere classificatie-indeling van de stofsoorten dan
destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.

Sinds 2008 wordt gebruik gemaakt van de nieuwe Standaard Bedrijfsindeling
2008 (SBI 2008). Hiermee is de SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van
de uitkomsten van de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling
met de uitkomsten van voorgaande jaren is niet altijd zinvol. Om die reden
staan in deze tabel alleen cijfers over 2008.
Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over 2008 en voorgaande
jaren zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2008 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Aanvoer afval naar afvalcategorie
De indeling van de afvalcategorieën is zoveel mogelijk afgestemd op
de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek
verordening.
Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemische en chemische
afval, waarbij het niet-chemische afval verder wordt opgesplitst in
afvalcategorieën.
Totaal aanvoer afval
Niet-chemisch afval
Het totaal van de afvalcategorieën metaalafval, niet-metaalafval,
dierlijk en plantaardig afval, gemengd afval, slib, mineralen en
steenachtig afval en overig niet-chemisch afval.
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen (ijzer/schroot) en non-ferro metalen.
Glas,papier,hout,kunststof e.d.
Voornamelijk de afvalstoffen glas, papier,karton, hout, kunststoffen
en rubber.
Dierlijk, plantaardig afval
Voornamelijk dierlijke en plantaardige vetten.
Gemengd afval
Voornamelijk gemengd aangeboden bouw- en sloopafval.
Slib
Zoals de inhoud van septic tanks (= putten waarin goot- en rioolwater
door rotting gereinigd wordt).
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen- en gipsafval, wegdekafval, gemengd
bouw- en sloopafval, asbestafval, slakken en assen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk sloopauto's, afgedankte apparatuur en onderdelen.
Chemisch afval
Voornamelijk onthardingsslib van afvalwaterzuiveringsinstallaties.
Aanvoer afval naar bestemming
Het totaal aangevoerde afval bij de recyclingbedrijven wordt voor het
grootste gedeelte na bewerking door de recyclingbedrijven in het
eindproduct verwerkt. De hierbij overgebleven afvalstoffen worden
vervolgens als reststof ter verwerking bij derden aangeboden.
Totaal aanvoer afval
Eindproduct
Aandeel van de aangevoerde hoeveelheid afval- en reststoffen dat tot
secundaire grondstof (=gewonnen stof die al eerder als grondstof is
ingezet) of (eind)product is verwerkt.
Reststoffen naar verwerking
Die afvalstoffen die na bewerking van de ingenomen afvalstoffen
bij de recyclingbedrijven overblijven en vervolgens ter verwerking
worden bij derden aangeboden.
NB Exclusief hulpstoffen die gebruikt worden bij het bewerken van het
afval en inclusief het bij het Landelijk Meldpunt (LMA) gemelde
gevaarlijke afval.
Totaal reststoffen
De reststoffen worden afgevoerd voor hergebruik, ingezet als brandstof,
gestort, verbrand, achteraf gescheiden of als slib afgevoerd naar
slibverwerkers.
Hergebruik
Hieronder wordt verstaan:
- het als product of als materiaal opnieuw gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen. Hierbij worden meestal recyclingbedrijven of de
handel in recycling ingeschakeld.
- het (economisch) in een andere functie gebruiken van
bedrijfsafvalstoffen of daaruit afgescheiden componenten dan
waarvoor ze oorspronkelijk bedoeld waren.
- de toepassing van bedrijfsafval als funderingsmateriaal voor
wegverharding of als afdekmateriaal op stortplaatsen.
Verbranden
Voornamelijk afvoer van afval naar een afvalverbrandingsinstallatie.
Storten
Voornamelijk de afvoer van afval naar een stortplaats.
Scheiden achteraf
Afvoer van afval naar bedrijven die het afval splitsen in afvalfracties
of -componenten, teneinde het afval in te zetten voor hergebruik en/of
te storten of te verbranden.
Onbekend
Betreft onder andere het bij het Landelijk Meldpunt Afvalstoffen (LMA)
gemelde gevaarlijke afval. De wijze van verwerken van dit afval wordt
door het CBS niet geregistreerd.