Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; regio's, '93-'15

Regio's Perioden Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Totaal zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Mechanische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Fysisch-chemische zuiveringsinstallaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Biologische zuiveringsinstallaties Totaal biologische installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Biologische zuiveringsinstallaties Biologisch aërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Biologische zuiveringsinstallaties Biologisch anaërobe installaties (aantal) Zuiveringsinstallaties Zuiveringsinstallaties naar type Biologische zuiveringsinstallaties Combinatie anaëroob-aërobe inst. (aantal) Zuiveringsinstallaties Capaciteit zuiveringsinstallaties Capaciteit (1 000 i.e.) Zuiveringsinstallaties Capaciteit zuiveringsinstallaties Corresponderend aantal installaties (aantal) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Totaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Composteren (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Storten (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Vergisten (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Inzet als brandstof (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden slib naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Totaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Landbouw/bodem (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Diervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Composteren (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Storten (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Verbranden (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Vergisten (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Inzet als brandstof (1 000 kg) Zuiveringsslib Hoeveelheden droge stof naar bestemming Overige bestemmingen (1 000 kg)
Nederland 2015 432 24 199 209 154 14 41 13.805 218 1.087.004 144.978 30.819 110.337 83.381 79.833 306.092 98.764 232.799 198.187 14.152 3.095 20.404 32.014 12.961 34.249 23.102 58.209
Groningen (PV) 2015 28 5 6 17 13 0 4 1.045 15 147.013 53.091 0 12.872 2.261 180 52.151 10.979 15.478 15.985 2.277 0 2.394 917 71 6.173 839 3.314
Friesland (PV) 2015 20 1 10 9 5 2 2 457 10 50.045 8.869 0 0 341 18 39.742 924 150 5.147 1.396 0 0 212 18 3.421 93 7
Drenthe (PV) 2015 11 0 5 6 3 0 3 488 6 55.775 7.987 0 0 0 1.362 20.777 0 25.649 6.700 1.423 0 0 0 1.009 2.767 0 1.501
Overijssel (PV) 2015 35 2 20 13 10 2 1 280 16 37.677 0 0 0 1.400 3.363 25.700 5.240 1.973 3.797 0 0 0 800 346 2.058 314 279
Flevoland (PV) 2015 5 0 2 3 1 1 1 195 3 5.605 0 0 4.595 0 0 1.010 0 0 904 0 0 666 0 0 237 0 0
Gelderland (PV) 2015 62 3 31 28 20 3 5 1.574 32 154.016 10.866 639 0 6.276 897 71.215 26.748 37.376 31.332 618 30 0 3.601 555 8.474 9.791 8.263
Utrecht (PV) 2015 12 1 8 3 3 0 0 72 4 11.286 0 0 0 1.409 110 9.739 0 29 1.542 0 0 0 472 110 957 0 3
Noord-Holland (PV) 2015 44 3 20 21 19 1 1 822 21 93.252 0 0 39.078 16.028 4.506 10.637 8.354 14.649 18.178 0 0 7.764 4.902 992 1.383 368 2.769
Zuid-Holland (PV) 2015 71 1 19 51 40 2 9 2.703 46 251.356 30.534 13.822 8.452 26.370 63.118 34.248 14.895 59.915 51.853 5.289 1.659 1.194 9.969 8.068 3.585 2.500 19.588
Zeeland (PV) 2015 15 0 2 13 9 0 4 1.224 12 30.566 5.872 0 11.913 1.653 4.641 0 4.470 2.016 7.677 568 0 3.557 485 1.382 0 1.341 345
Noord-Brabant (PV) 2015 90 8 52 30 19 3 8 2.862 35 150.553 22.553 0 28.900 20.364 1.221 34.188 17.641 25.687 25.122 1.570 0 3.244 8.642 332 4.368 3.058 3.908
Limburg (PV) 2015 39 0 24 15 12 0 3 2.084 18 99.859 5.205 16.358 4.527 7.277 417 6.685 9.513 49.876 29.952 1.011 1.407 1.584 2.014 78 826 4.798 18.234
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de cijfers van de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. Het betreft hoofdzakelijk bedrijven in de industrie, energievoorziening, waterbedrijven en afvalbeheer, groothandel en vervoer. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. De hoeveelheid en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib is in deze tabel weergegeven. De gegevens zijn gepubliceerd naar provincie.

Gegevens beschikbaar van 1993 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 24 april 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Zuiveringsinstallaties
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Het betreft hier particuliere zuiveringsinstallaties die op mechanische, fysisch-chemische of biologische wijze of een combinatie hiervan verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen en in principe zuiveringsslib (kunnen) produceren.
Olieafscheiders en vetvangers zijn niet in beschouwing genomen omdat de daarbij afgevangen oliën en vetten niet worden gerekend tot zuiveringsslib. Ook geavanceerde technieken als ultrafiltratie en osmose (scheidingsmethoden met behulp van een membraanfilter) worden hier niet weergegeven.
Zuiveringsinstallaties naar type
Zuiveringsinstallatie:
Installatie voor het verwijderen van verontreinigingen uit afvalwater.

Het betreft hier particuliere zuiveringsinstallaties die op mechanische, fysisch-chemische of biologische wijze of een combinatie hiervan verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen en in principe zuiveringsslib (kunnen) produceren.
Olieafscheiders en vetvangers zijn niet in beschouwing genomen omdat de daarbij afgevangen oliën en vetten niet worden gerekend tot zuiveringsslib. Ook geavanceerde technieken als ultrafiltratie en osmose (scheidingsmethoden met behulp van een membraanfilter) worden hier niet weergegeven.
Totaal zuiveringsinstallaties
Particuliere zuiveringsinstallaties die op mechanische, fysisch-chemische of biologische wijze of een combinatie hiervan verontreinigingen uit het afvalwater verwijderen en in principe zuiveringsslib (kunnen) produceren.
Olieafscheiders en vetvangers zijn niet in beschouwing genomen omdat de daarbij afgevangen oliën en vetten niet worden gerekend tot zuiveringsslib. Ook geavanceerde technieken als ultrafiltratie en osmose (scheidingsmethoden met behulp van een membraanfilter) worden hier niet weergegeven.
Mechanische zuiveringsinstallaties
In een mechanische zuiveringsinstallatie worden niet opgeloste stoffen op basis van hun fysische eigenschappen uit het afvalwater verwijderd.
De meest toegepaste uitvoeringsvorm is bezinking in een bassin. Andere voorkomende methoden zijn centrifuges en filterpersen.
Fysisch-chemische zuiveringsinstallaties
In fysisch-chemische zuiveringsinstallaties worden anorganische verontreinigingen, zoals zware metalen, en/of organische verontreinigingen verwijderd door middel van een combinatie van chemische technieken en fysische eigenschappen.
Te noemen zijn:
- Precipitatie:
Door toevoeging van chemicaliën worden opgeloste stoffen in het afvalwater onoplosbaar of slecht oplosbaar en vormt zich een neerslag. Dit neerslag kan door bezinking worden verwijderd.
- Coagulatie/flocculatie:
Door toevoeging van chemicaliën (vlokmiddelen) worden niet opgeloste deeltjes tot elkaar aangetrokken en gaan samenklonteren (coagulatie). Door de waterbeweging in de installatie ontstaan bezinkbare vlokken (flocculatie).
- Ontgifting-Neutralisatie-Ontwatering (ONO-installaties):
In een ONO-installatie wordt in een eerste stap het afvalwater ontgiftigd (het uit de oplossing halen van zware metalen) en daarna geneutraliseerd (door precipitatie, zie boven). Na bezinking wordt het slib ontwaterd met een aan de installatie gekoppelde filterpers (ontwatering).
Biologische zuiveringsinstallaties
In een biologische zuiveringsinstallatie worden organische verontreinigingen afgebroken door micro-organismen die in het zuiveringsbassin aanwezig zijn of gehecht zijn aan dragermaterialen.
Het betreft hier zuiveringsinstallaties met alleen een biologische zuiveringstrap als ook zuiveringsinstallaties met een combinatie van biologische en fysisch-chemische zuiveringstrappen.
Verder wordt een specificatie gegeven van het type proces waarin de zuivering plaatsvindt in de biologische zuiveringstrap: aëroob danwel anaëroob.
In een biologisch aërobe zuiveringstrap worden organische verontreinigingen afgebroken door micro-organismen die daarvoor zuurstof verbruiken. De zuurstof wordt door beluchting van het zuiveringsbassin ingebracht.
In biologisch anaërobe zuiveringsinstallaties worden de verontreinigingen onder strikt zuurstofloze omstandigheden afgebroken door micro-organismen. Hierbij ontstaat biogas.
Totaal biologische installaties
In een biologische zuiveringsinstallatie worden organische verontreinigingen afgebroken door micro-organismen die in het zuiveringsbassin aanwezig zijn of gehecht zijn aan dragermaterialen.
Het betreft hier zuiveringsinstallaties met alleen een biologische zuiveringstrap als ook zuiveringsinstallaties met een combinatie van biologische en fysisch-chemische zuiveringstrappen
Biologisch aërobe installaties
In een biologische aërobe zuiveringstrap worden organische verontreinigingen afgebroken door micro-organismen die daarvoor zuurstof verbruiken. De zuurstof wordt door beluchting van het zuiveringsbassin ingebracht.
Biologisch anaërobe installaties
In biologisch anaërobe zuiveringsinstallaties worden de verontreinigingen onder strikt zuurstofloze omstandigheden afgebroken door micro-organismen. Hierbij ontstaat biogas.
Combinatie anaëroob-aërobe inst.
Combinatie anaëroob-aërobe installaties. Installaties met zowel een anaërobe als een aërobe zuiveringstrap.
Capaciteit zuiveringsinstallaties
Capaciteit zuiveringsinstallatie:
Het vermogen van een installatie die bestemd is voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen uit afvalwater.

De capaciteit van zuiveringsinstallaties wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten. Een inwonerequivalent staat gelijk aan de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die 1 inwoner dagelijks produceert. Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de inwonerequivalent gelijk is aan 136 g zuurstofverbruik. Met andere woorden: om alle organische vervuiling af te breken is 136 gram zuurstof nodig.
De zuiveringsinstallaties kunnen van het type mechanisch, fysisch-chemisch of biologisch zijn of een combinatie van deze typen.
Capaciteit
De capaciteit van zuiveringsinstallaties die bestemd zijn voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen. Het betreft hier die zuiveringsinstallaties waarvan de capaciteit bekend is.
De zuiveringsinstallaties kunnen van het type mechanisch, fysisch-chemisch of biologisch zijn of een combinatie van deze typen.

De capaciteit van zuiveringsinstallaties wordt uitgedrukt in inwonerequivalenten. Een inwonerequivalent staat gelijk aan de hoeveelheid zuurstofbindende stoffen die 1 inwoner dagelijks produceert. Voor bedrijfsafvalwater geldt dat de inwonerequivalent gelijk is aan 136 g zuurstofverbruik. Met andere woorden: om alle organische vervuiling af te breken is 136 gram zuurstof nodig.
Corresponderend aantal installaties
Het aantal zuiveringsinstallaties waarop de totale capaciteit betrekking heeft. Het betreft hier die zuiveringsinstallaties waarvan de capaciteit bekend is en die bestemd zijn voor de verwijdering van afbreekbare voornamelijk organische verontreinigingen. De zuiveringsinstallaties kunnen van het type mechanisch, fysisch-chemisch of biologisch zijn of een combinatie van deze typen.
Zuiveringsslib
Zuiveringsslib:
Restproduct dat ontstaat bij de zuivering van afvalwater.

In deze tabel wordt onder zuiveringsslib verstaan:
- slib afkomstig van een installatie voor de zuivering van huishoudelijk- en/of bedrijfsafvalwater.
- slib afkomstig van septic-tanks en andere installaties voor verzameling, afvoer en behandeling van afvalwater, met uitzondering van olieafscheiders, vetputten, vetvangers en zandvangers.
Hoeveelheden slib naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Totaal hoeveelheid slib afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten in gewichtshoeveelheden als zodanig, dus inclusief het zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponiën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Vergisten
Het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Biogas kan gebruikt worden voor energieterugwinning.
Inzet als brandstof
Gebruik van zuiveringsslib als (secundaire) brandstof met energieterugwinning, zoals het mee- of bijstoken in een cementoven of elektriciteitscentrale.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart van andere zuiveringsinstallaties). Voor 2013 inclusief de bestemmingen vergisten en inzet als brandstof.
Hoeveelheden droge stof naar bestemming
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het zich daarin bevindende water.
Totaal droge stof afgevoerd
Hoeveelheden zuiveringsslib, gemeten als droge stof, dus exclusief het zich daarin bevindende water.
Landbouw/bodem
Gebruik als meststof of als bodemverbeteraar. Sinds 1995 is deze toepassing gebonden aan een strenge normstelling voor wat betreft de gehalten aan zware metalen.
Diervoeders/destructiebedrijven
Afvoer naar destructiebedrijven (bedrijven die kadavers, slachtafval en afgekeurd vlees vernietigen of verwerken) en/of bedrijven die het slib gebruiken voor de bereiding van diervoeders. Het betreft hier vrijwel alleen slibstromen van bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie.
Composteren
Hierbij wordt zuiveringsslib met compost en houtsnippers vermengd en onder bepaalde omstandigheden belucht, waardoor in een biologisch proces organische stoffen in het zuiveringsslib worden afgebroken door bacteriën en schimmels.
Storten
Afhankelijk van de kwaliteit wordt zuiveringsslib op regionale stortplaatsen of op speciale slibstortplaatsen (deponiën) gestort.
Verbranden
Hierbij wordt zuiveringsslib, afhankelijk van de kwaliteit, samen met huishoudelijk afval verbrand of wordt het in speciale slibverbrandingsinstallaties verwerkt.
Vergisten
Het onder anaerobe (=zuurstofloze) omstandigheden afbreken van organische stoffen in zuiveringsslib door bacteriën, onder vorming van biogas. Biogas kan gebruikt worden voor energieterugwinning.
Inzet als brandstof
Gebruik van zuiveringsslib als (secundaire) brandstof met energieterugwinning, zoals het mee- of bijstoken in een cementoven of elektriciteitscentrale.
Overige bestemmingen
Te noemen zijn: toepassing in bouwmaterialen en wegenverharding, afvoer naar installaties waar bepaalde componenten worden teruggewonnen of hergebruik als entslib (zuiveringsslib voor de opstart van andere zuiveringsinstallaties). Voor 2013 inclusief de bestemmingen vergisten en inzet als brandstof.