Afvalwaterzuivering bij bedrijven; bedrijfstak (SBI'93), 1993 - 2007


Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens
over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere
zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.

Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van
afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd.
Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen
die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken.
In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater
(influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische,
biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde
afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd.
Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib.
In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de
organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit
proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking.
Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige
water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit,
worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het
uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat de uitkomsten van de jaarlijkse enquête
Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de aantallen en
ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere
bedrijven. Verder wordt de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende
zuiveringsslib weergegeven.


Gegevens beschikbaar van: 1993 - 2007


Wijziging per 29 april 2010:
In deze tabel zijn de gegevens van de tabellen 'Afvalwaterzuivering bij
bedrijven en instellingen; installaties' en 'Afvalwaterzuivering bij
bedrijven en instellingen; zuiveringsslib' samengevoegd. De uitkomsten
zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse SBI'93.
De tabel is stopgezet vanwege de overgang van de bedrijfsklasse-indeling
SBI'93 naar SBI2008.
In 2007 is door nieuwe informatie 1 bedrijf met een
afvalwaterzuiveringsinstallatie toegevoegd waardoor het totaal aantal
installaties met 1 is toegenomen. De totale capaciteit is voor 2007 niet
gewijzigd omdat de toegevoegde installatie behoort tot het type
mechanische installatie en niet bestemd is voor de verwijdering van
biologisch afbreekbare stoffen.
Voor de jaren 1996-2005 is van enkele bedrijven de SBI typering
gecorrigeerd. Door deze verschuiving zijn de cijfers over aantallen
installaties, capaciteit en hoeveelheden zuiveringsslib voor de categorie
'D industrie' voor de meeste jaren met maximaal 0,6% toegenomen. Voor 2002
bedraagt het verschil enkele procenten. De cijfers voor de categorie
"Overig, geen industrie" zijn door de verschuiving maximaal 5% afgenomen,
m.u.v. 2002 waar de afname 11% bedraagt voor het aantal installaties en 30%
voor de hoeveelheid zuiveringsslib. Voor alle onderwerpen zijn de
landelijke totalen niet gewijzigd.


Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.


Afvalwaterzuivering bij bedrijven; bedrijfstak (SBI'93), 1993 - 2007

Bedrijfsklasse SBI'93 Perioden ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar typeTotaal installaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar typeMechanische installaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar typeFysisch-chemische installaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar typeBiologische installaties (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar typeGecomb. biologisch/fys.-chem. instal. (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar biologisch procesTotaal biologisch (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar biologisch procesBiologisch aëroob proces (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar biologisch procesBiologisch anaëroob proces (aantal) ZuiveringsinstallatiesInstallaties naar biologisch procesCombinatie anaëroob-aëroob proces (aantal) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCapaciteit (1 000 i.e.) ZuiveringsinstallatiesCapaciteit zuiveringsinstallatiesCorresponderend aantal installaties (aantal) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingTotaal hoeveelheid slib afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden slib naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingTotaal droge stof afgevoerd (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingLandbouw/bodem (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingDiervoeders/destructiebedrijven (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingComposteren (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingStorten (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingVerbranden (1 000 kg) ZuiveringsslibHoeveelheden droge stof naar bestemmingOverige bestemmingen (1 000 kg)
Totaal bedrijven en instellingen 2007 452 26 242 147 37 184 137 16 31 13.541 195 842.262 214.641 33.063 92.551 60.889 142.326 298.793 182.039 20.471 4.443 12.882 26.532 31.511 86.200
D Industrie 2007 393 26 212 127 28 155 111 15 29 12.163 169 778.073 214.531 33.063 89.014 42.733 123.769 274.963 156.658 20.466 4.443 12.204 16.445 27.929 75.171
15 VV voedingsmiddelen en dranken 2007 134 6 31 89 8 97 62 12 23 7.292 105 490.809 178.470 33.063 86.575 11.520 25.661 155.521 46.366 10.104 4.443 11.748 1.516 3.726 14.829
17 Vervaardiging van textiel 2007 10 3 6 - 1 1 - 1 - 12 2 1.706 - - - 20 815 870 688 - - - 17 450 221
19 VV leer en lederwaren (geen kleding) 2007 5 - 3 1 1 2 1 1 - 104 2 10.378 - - - 10.378 - - 3.713 - - - 3.713 - -
21 VV papier, karton en papier- en .. 2007 24 6 7 7 4 11 9 - 2 939 13 81.132 3.002 - 2.439 769 23.999 50.924 49.215 1.121 - 456 361 10.771 36.506
2300b Aardolie, chemie, rubber en .. 2007 76 4 33 27 12 39 34 1 4 3.599 41 159.652 33.059 - - 4.700 69.020 52.874 36.455 9.240 - - 2.401 11.214 13.599
DJ VV metalen in primaire vorm en van .. 2007 80 2 76 2 - 2 2 - - 143 2 6.452 - - - 2.179 308 3.965 3.223 - - - 950 136 2.138
0000d Overig, geen industrie (D) 2007 59 - 30 20 9 29 26 1 2 1.378 26 64.190 110 - 3.537 18.156 18.557 23.829 25.381 6 - 678 10.086 3.582 11.029
90 Milieudienstverlening 2007 19 - 9 6 4 10 9 - 1 827 10 39.247 - - 1.212 10.157 6.354 21.524 17.786 - - 166 6.074 1.641 9.906
Bron: CBS.
Verklaring van tekens