Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Spoorvervoer; ladinggewicht, ladingtonkilometer, treinkilometers

Perioden Vervoerd ladinggewicht Internationaal goederenvervoer Doorvoer (1 000 ton) Ladingtonkilometer Internationaal goederenvervoer Doorvoer (mln tonkm)
2022 1e kwartaal* 839 154
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de vervoersprestatie van goederentreinen over het Nederlandse grondgebied, met uitzondering van privé spoorlijnen. Het betreft het binnenlands vervoer en de aan-, af- en doorvoer. De cijfers bevatten het vervoerd ladinggewicht, de ladingtonkilometers en de afgelegde treinkilometers.

Gegevens beschikbaar vanaf:
Jaarcijfers beschikbaar vanaf 1986, kwartaalcijfers beschikbaar vanaf 2009.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2017 zijn definitief, die van 2018 en 2019 zijn nader voorlopig. De cijfers vanaf 2020 zijn voorlopig.


Wijzigingen per 30 juni 2022:
De cijfers over het 1e kwartaal 2022 zijn toegevoegd.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwe kwartaalcijfers komen beschikbaar 3 maanden na afloop van de verslagperiode.

Toelichting onderwerpen

Vervoerd ladinggewicht
Het totale gewicht van de vervoerde goederen plus het gewicht van de verpakking en (in geval van roro- of containervervoer) het leeg gewicht van de transporteenheid.
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.
Ladingtonkilometer
De uniforme meeteenheid voor de vervoersprestatie, overeenkomend met de verplaatsing van één ton lading (1000 kg) over een afstand van één kilometer.

Het betreft de ladingtonkilometers op het Nederlandse spoorwegnet, ook bij het internationale vervoer (hier zijn de ladingtonkilometers op het buitenlandse deel van het traject dus niet meegeteld).
Internationaal goederenvervoer
Dit is het vervoer tussen twee plaatsen (laad- en losplaatsen) die in twee verschillende landen liggen.
Doorvoer
Vervoer tussen twee buitenlandse plaatsen via Nederlands grondgebied.