E-commerce in- en verkoop bij bedrijven;bedrijfsgrootte en -tak 2008 - 2009

E-commerce in- en verkoop bij bedrijven;bedrijfsgrootte en -tak 2008 - 2009

Perioden Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) Totaal (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) C Industrie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) D-E Energievoorziening en afvalbeheer (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) F Bouwnijverheid (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) G Handel (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) H Vervoer en opslag (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) I Horeca (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) J Informatie en communicatie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) L Verhuur en handel van onroerend goed (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) M Specialistische zakelijke diensten (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) N Verhuur en overige zakelijke diensten (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) Q Gezondheids- en welzijnszorg (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse Totaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 10 tot 20 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 20 tot 50 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 50 tot 100 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 100 tot 250 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 250 tot 500 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 500 en meer werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) Totaal (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) C Industrie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) D-E Energievoorziening en afvalbeheer (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) F Bouwnijverheid (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) G Handel (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) H Vervoer en opslag (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) I Horeca (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) J Informatie en communicatie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) L Verhuur en handel van onroerend goed (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) M Specialistische zakelijke diensten (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) N Verhuur en overige zakelijke diensten (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI2008) Q Gezondheids- en welzijnszorg (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse Totaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 10 tot 20 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 20 tot 50 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 50 tot 100 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 100 tot 250 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 250 tot 500 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 500 en meer werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde)
2008 16,6 9,9 6,3 8,1 24,8 6,3 18,3 12,6 9,7 9,7 5,3 8,6 16,6 12,1 13,8 14,4 12,5 18,4 22,2 12,1 15,0 3,2 2,3 14,4 26,0 9,7 8,0 5,5 5,5 7,6 4,6 12,1 6,8 8,3 11,6 13,4 13,3 14,7
2009 17,0 11,3 7,2 7,6 24,1 12,0 20,1 11,1 8,3 8,3 6,5 8,4 17,0 11,3 11,7 12,9 12,0 17,5 25,6 14,1 17,3 7,8 2,2 17,3 22,0 14,9 9,6 8,5 8,5 8,7 6,3 14,1 9,9 10,6 12,4 15,7 17,5 15,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft cijfers over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat hierbij specifiek over de mate waarin bedrijven externe netwerken, waaronder internet, gebruiken voor e-commerce (in- en verkoop). De tabel laat zien hoeveel procent van de totale inkoopwaarde en hoeveel procent van de totale omzet via het gebruik van externe netwerken wordt gerealiseerd.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen. De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI2008) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf 2008 t/m 2009

Status van de cijfers:
2008 t/m 2009 zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 11 januari 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Elektronische inkoopwaarde
De waarde van de door een bedrijf elektronisch afgesloten
inkooptransacties als percentage van de totale inkoopwaarde.
Per bedrijfstak (SBI2008)
Bedrijfstakken en branches zijn groepen van bedrijven ingedeeld naar
voornaamste activiteit. Voor de indeling hanteert het CBS de zogenoemde
Standaardbedrijfsindeling (SBI2008). De SBI2008 wordt door het CBS
onder andere gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun
hoofdactiviteit.
De indeling naar voornaamste activiteit (hoofdactiviteit) betekent dat er
in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld productie en distributie van
energie en water, bedrijven kunnen voorkomen die naast deze activiteiten
ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitvoeren.
De SBI2008 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties
en subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen,
klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid.
De SBI-code is tot en met het niveau van de klassen (4 cijfers), op een
aantal uitzonderingen na, gelijk aan de door Eurostat vastgestelde NACE
Rev. 2. (Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté Européenne) die in alle lidstaten van de EU wordt gehanteerd.
Totaal
C Industrie
C Industrie
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen,
stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen,
stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw,
visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie;
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere
benodigheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of
stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden
verwerkt en die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf
verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder
deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in afdeling 95; de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren
in afdeling 45: de autobranche.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in
de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen,
inclusief het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf.
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
D-E Energievoorziening en afvalbeheer
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht;
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en
sanering.
F Bouwnijverheid
F Bouwnijverheid
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de
bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en
van tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en
andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of
aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels,
spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten,
irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen
en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort.
Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of
op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamhe-
den kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van
bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste
voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseer-
de werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke
ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van
funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton,
metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking
enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige
werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral
reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het
onroerend goed uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelings-
systemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinkler-
installaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder
isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het
aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële
koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen,
spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties
in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoors-
werk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van
andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort,
schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden
enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten
is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de bouw of installatie van industri%le apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industri%le ovens, turbines
enzovoort) (sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke
rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit
deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze
activiteit in deze afdeling ingedeeld.
G Handel
G Handel
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen)
in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen
worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke
handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van
goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand),
bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken,
opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie
in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld),
schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of
metalen platen voor eigen rekening.
Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan
industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere
groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van
goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of
bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in
goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in
eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en
coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren
(detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industri%le
ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te
brengen.
Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper
of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen
zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen.
Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het
publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of
door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren,
consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detail-
handelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen
werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consig-
natie dan wel op commissiebasis.
H Vervoer en opslag
H Vervoer en opslag
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- het onderhoud en de reparatie van auto's (45).
I Horeca
I Horeca
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks
en dranken voor onmiddellijke consumptie.
De verschillende activiteiten in sectie I overlappen elkaar in zekere
mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is,
maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij
de maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van
maaltijden bij 56.1 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de
exploitatie van een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook
deel uitmaken van een bedrijf dat logies verschaft.
Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en
anderen accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden)
aan. Er zijn vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen
logies, terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve
faciliteiten aanbieden. Het soort aanvullende dienstverlening kan van
eenheid tot eenheid verschillen.
Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie
geschikte maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants,
zelfbedienings- of afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke
viskramen en dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het
feit dat er voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden
aangeboden, niet het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt.
Deze sectie omvat niet:
- de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt
of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd
(SBI 10: voedingsmiddelenindustrie);
- de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd
wordt beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte
maaltijden (SBI 46 groothandel of SBI 47 detailhandel afhankelijk van
de afnemerscategorie).
J Informatie en communicatie
J Informatie en communicatie
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de
infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op
het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het
bewerken van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven
(afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en
geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie
(afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere
dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63).
Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content
(informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed
publiek.
Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm,
electronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
L Verhuur en handel van onroerend goed
L Verhuur van en handel van onroerend goed.
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
De bedrijfstakken L Verhuur van en handel van onroerend goed en M
Specialistische zakelijke diensten zijn samengevoegd.
M Specialistische zakelijke diensten
M Specialistische zakelijke diensten
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- gespecialiseerde professionele wetenschapelijke en technische
activiteiten. Deze activiteiten vereisen een hoge opleiding en stellen
specifieke kennis ter beschikking.
De bedrijfstakken L Verhuur van en handel van onroerend goed en M
Specialistische zakelijke diensten zijn samengevoegd.
N Verhuur en overige zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- activiteiten die zakelijke gebruikers ondersteunen bij de bedrijfs-
voering. Het verschil van deze activiteiten met die uit sectie M is dat
de activiteiten uit deze sectie niet primair gericht zijn op het
overbrengen van expertise en kennis.
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Q Gezondheids- en welzijnszorg
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- gezondheids- en welzijnszorg.
Per bedrijfsgrootteklasse
Het aantal 'werkzame personen' bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of
instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als
zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en
medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel is hierin niet opgenomen.
Uitgeleend personeel:
Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere
onderneming of instelling.
Totaal (10 en meer werkzame personen)
Bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
10 tot 20 werkzame personen
Bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen.
20 tot 50 werkzame personen
Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen.
50 tot 100 werkzame personen
Bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen.
100 tot 250 werkzame personen
Bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen.
250 tot 500 werkzame personen
Bedrijven met 250 tot 500 werkzame personen.
500 en meer werkzame personen
Bedrijven met 500 en meer werkzame personen.
Elektronische verkoopwaarde
De waarde van de door een bedrijf elektronisch afgesloten
verkooptransacties als percentage van de totale verkoopwaarde (omzet).
Per bedrijfstak (SBI2008)
Bedrijfstakken en branches zijn groepen van bedrijven ingedeeld naar
voornaamste activiteit. Voor de indeling hanteert het CBS de zogenoemde
Standaardbedrijfsindeling (SBI2008). De SBI2008 wordt door het CBS
onder andere gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun
hoofdactiviteit.
De indeling naar voornaamste activiteit (hoofdactiviteit) betekent dat er
in een bepaalde categorie, bijvoorbeeld productie en distributie van
energie en water, bedrijven kunnen voorkomen die naast deze activiteiten
ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitvoeren.
De SBI2008 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties
en subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen,
klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid.
De SBI-code is tot en met het niveau van de klassen (4 cijfers), op een
aantal uitzonderingen na, gelijk aan de door Eurostat vastgestelde NACE
Rev. 2. (Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté Européenne) die in alle lidstaten van de EU wordt gehanteerd.
Totaal
C Industrie
C Industrie
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de mechanische, fysische of chemische verwerking van materialen,
stoffen of onderdelen tot nieuwe producten. De verwerkte materialen,
stoffen of onderdelen zijn grondstoffen uit de landbouw, bosbouw,
visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten uit de industrie;
- reparatie en installatie van machines, apparatuur en andere
benodigheden voor bedrijven (geen consumentengoederen).
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar materialen of
stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe producten worden
verwerkt en die producten op de plaats waar deze zijn gemaakt, zelf
verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen echter ook onder
deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in afdeling 95; de reparatie van (bedrijfs-)auto's en motoren
in afdeling 45: de autobranche.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in
de passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De sectie omvat niet:
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen,
inclusief het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het mengen van verf.
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
D-E Energievoorziening en afvalbeheer
Deze categorie is een samentelling van categorieën:
D Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en gekoelde lucht;
E Winning en distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en
sanering.
F Bouwnijverheid
F Bouwnijverheid
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- algemene en gespecialiseerde bouwkundige en civieltechnische werken, de
bouwinstallatie en de afwerking van gebouwen.
Zij omvat ook nieuwbouw, reparatie, aan- en verbouwwerkzaamheden, het
optrekken van geprefabriceerde gebouwen of constructies ter plaatse en
van tijdelijke bouwwerken.
Onder algemene bouw valt de bouw van woningen, kantoren, winkels en
andere vormen van burgerlijke- en utiliteitsbouw enzovoort of de bouw of
aanleg van zware constructies als autowegen, straten, bruggen, tunnels,
spoorwegen, vliegvelden, havens en andere waterbouwkundige projecten,
irrigatiesystemen, rioleringen, industriële installaties, pijpleidingen
en elektriciteitsleidingen, sportvoorzieningen enzovoort.
Deze werkzaamheden kunnen voor eigen rekening of voor een vast bedrag of
op contractbasis worden uitgevoerd.
Een deel van de werkzaamheden of soms zelfs alle uitvoerende werkzaamhe-
den kunnen worden uitbesteed aan onderaannemers.
Gespecialiseerde bouw omvat de bouw of aanleg van een gedeelte van
bouwwerken en van civieltechnische werken of de hiervoor vereiste
voorbereidende werkzaamheden. Er is gewoonlijk sprake van gespecialiseer-
de werkzaamheden ten behoeve van diverse bouwwerken, waarvoor specifieke
ervaring of een speciale uitrusting nodig is. Het heien, leggen van
funderingen, boren van waterputten, de cascobouw, het storten van beton,
metselen, zetten van natuursteen, de bouw van steigers, dakbedekking
enzovoort worden hiertoe gerekend. Gespecialiseerde bouwkundige
werkzaamheden worden meestal aan onderaannemers uitbesteed, maar vooral
reparaties worden in de bouw rechtstreeks voor de eigenaar van het
onroerend goed uitgevoerd.
De bouwinstallatie omvat de installatie van alle voorzieningen waardoor
een bouwwerk als zodanig zijn functie kan vervullen. Deze werkzaamheden
worden meestal op de bouwplaats zelf verricht, hoewel bepaalde gedeelten
ervan in een werkplaats kunnen worden uitgevoerd. Inbegrepen zijn
loodgieterswerk, de installatie van verwarmings- en klimaatregelings-
systemen, alarmsystemen en andere elektrische apparatuur, sprinkler-
installaties, liften en roltrappen enzovoort. Ook vallen hieronder
isolatiewerkzaamheden (vochtwering, warmte- en geluidsisolatie), het
aanbrengen van metalen beplating, de installatie van commerciële
koelapparatuur, verlichtings- en signaleringssystemen voor wegen,
spoorwegen, luchthavens, havens enzovoort. Het uitvoeren van reparaties
in verband met deze activiteiten is ook inbegrepen.
De afwerking van gebouwen omvat werkzaamheden die zijn gericht op de
afwerking of voltooiing van een bouwwerk, zoals glaszetten, stukadoors-
werk, schilderen, sauzen, het aanbrengen van vloer- of wandtegels of van
andere bekleding of bedekking zoals parket, tapijt, behang enzovoort,
schuren van vloeren, aftimmeren, geluidstechnische werkzaamheden
enzovoort. Het uitvoeren van reparaties in verband met deze activiteiten
is ook inbegrepen.
Deze afdeling omvat niet:
- de bouw of installatie van industri%le apparatuur en machines
(bijvoorbeeld de installatie van industri%le ovens, turbines
enzovoort) (sectie C);
- het optrekken van volledige geprefabriceerde gebouwen of bouwwerken van
zelf vervaardigde onderdelen wordt ingedeeld bij de toepasselijke
rubriek van de sectie Industrie, afhankelijk van het materiaal waaruit
deze voornamelijk bestaan. Indien dit echter beton is, wordt deze
activiteit in deze afdeling ingedeeld.
G Handel
G Handel
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen)
in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen
worden verleend;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke
handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van
goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand),
bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken,
opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie
in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld),
schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of
metalen platen voor eigen rekening.
Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan
industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere
groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van
goederen voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of
bedrijven. De belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in
goederen, dat wil zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in
eigendom hebben zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en
coöperatieve inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren
(detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industri%le
ondernemingen, die tot taak hebben de producten ervan op de markt te
brengen.
Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper
of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen
zijn makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op
commissiebasis werkzame tussenpersonen.
Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het
publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of
door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren,
consumentencoöperaties, veilinghuizen enzovoort. De meeste detail-
handelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar sommigen
werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in consig-
natie dan wel op commissiebasis.
H Vervoer en opslag
H Vervoer en opslag
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- het onderhoud en de reparatie van auto's (45).
I Horeca
I Horeca
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- het aan gasten verschaffen van logies en/of bereide maaltijden, snacks
en dranken voor onmiddellijke consumptie.
De verschillende activiteiten in sectie I overlappen elkaar in zekere
mate, omdat bijvoorbeeld de verkoop van dranken een activiteit op zich is,
maar ook deel uitmaakt van de activiteiten van een restaurant (waar bij
de maaltijden dranken worden verstrekt) en dan met de verkoop van
maaltijden bij 56.1 (Restaurants) wordt ingedeeld. Evenzo vormt de
exploitatie van een restaurant een aparte activiteit, maar kan zij ook
deel uitmaken van een bedrijf dat logies verschaft.
Logiesverschaffende eenheden bieden reizigers, vakantiegangers en
anderen accommodatie voor kortstondig verblijf (korter dan 3 maanden)
aan.
Er zijn vele verschillende eenheden. Sommige verschaffen alleen logies,
terwijl andere naast logies ook maaltijden en recreatieve faciliteiten
aanbieden. Het soort aanvullende dienstverlening kan van eenheid tot
eenheid verschillen.
Restaurants verstrekken volledige, voor onmiddellijke consumptie
geschikte maaltijden, ongeacht of het traditionele restaurants,
zelfbedienings- of afhaalrestaurants, dan wel permanente of tijdelijke
viskramen en dergelijke met of zonder zitplaatsen zijn. Bepalend is het
feit dat er voor onmiddellijke consumptie geschikte maaltijden worden
aangeboden, niet het soort gelegenheid dat deze maaltijden verstrekt.
Deze sectie omvat niet:
- de productie van maaltijden niet voor onmiddellijke consumptie geschikt
of maaltijden of bereid voedsel dat niet als maaltijd wordt beschouwd
(SBI 10: voedingsmiddelenindustrie);
- de verkoop van niet zelf vervaardigd voedsel dat niet als maaltijd
wordt beschouwd of van niet voor onmiddellijke consumptie geschikte
maaltijden (SBI 46 groothandel of SBI 47 detailhandel afhankelijk van
de afnemerscategorie).
J Informatie en communicatie
J Informatie en communicatie
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- de productie en distributie van informatie, de voorziening van de
infrastructuur om die informatie door te geven, alsmede activiteiten op
het gebied van data- en communicatie-informatietechnologie en het
bewerken van data en andere informatie.
De belangrijkste activiteiten die hier ingedeeld worden zijn het uitgeven
(afdeling 58, incl. het uitgeven van software), productie van films en
geluidsopnamen (afdeling 59) radio en TV (afdeling 60), telecommunicatie
(afdeling 61), informatietechnologie (afdeling 62) en andere
dienstverlening op het gebied van informatie (afdeling 63).
Uitgeven omvat ook het verkrijgen van de copyrights voor de content
(informatieproducten) en het toegankelijk maken hiervan voor een breed
publiek.
Alle mogelijke vormen van uitgeven vallen onder deze sectie (in drukvorm,
electronisch of audio, op het internet, als multimediaproduct enzovoorts).
L Verhuur en handel van onroerend goed
L Verhuur van en handel van onroerend goed.
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- verhuur van onroerend goed;
- bemiddeling in en beheer van onroerend goed.
De bedrijfstakken L Verhuur van en handel van onroerend goed en M
Specialistische zakelijke diensten zijn samengevoegd.
M Specialistische zakelijke diensten
M Specialistische zakelijke diensten
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- gespecialiseerde professionele wetenschapelijke en technische
activiteiten. Deze activiteiten vereisen een hoge opleiding en stellen
specifieke kennis ter beschikking.
De bedrijfstakken L Verhuur van en handel van onroerend goed en M
Specialistische zakelijke diensten zijn samengevoegd.
N Verhuur en overige zakelijke diensten
N Verhuur en overige zakelijke diensten
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- activiteiten die zakelijke gebruikers ondersteunen bij de bedrijfs-
voering. Het verschil van deze activiteiten met die uit sectie M is dat
de activiteiten uit deze sectie niet primair gericht zijn op het
overbrengen van expertise en kennis.
Q Gezondheids- en welzijnszorg
Q Gezondheids- en welzijnszorg
TOELICHTING
Deze sectie omvat:
- gezondheids- en welzijnszorg.
Per bedrijfsgrootteklasse
Het aantal 'werkzame personen' bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of
instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als
zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en
medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel is hierin niet opgenomen.
Uitgeleend personeel:
Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere
onderneming of instelling.
Totaal (10 en meer werkzame personen)
Bedrijven met 10 en meer werkzame personen.
10 tot 20 werkzame personen
Bedrijven met 10 tot 20 werkzame personen.
20 tot 50 werkzame personen
Bedrijven met 20 tot 50 werkzame personen.
50 tot 100 werkzame personen
Bedrijven met 50 tot 100 werkzame personen.
100 tot 250 werkzame personen
Bedrijven met 100 tot 250 werkzame personen.
250 tot 500 werkzame personen
Bedrijven met 250 tot 500 werkzame personen.
500 en meer werkzame personen
Bedrijven met 500 en meer werkzame personen.