Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse 2004-2014

Baten/lasten/saldo Regiokenmerken Perioden Gemeentelijke functies in mln euro Totaal gemeentelijke functies na best. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Openbare orde en veiligheid Totaal openbare orde en veiligheid (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Verkeer, vervoer en waterstaat Totaal verkeer, vervoer en waterstaat (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Economische zaken Totaal economische zaken (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Onderwijs Totaal onderwijs (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Cultuur en recreatie Totaal cultuur en recreatie (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Sociale voorz. en maatsch. dienstverl. Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Volksgezondheid en milieu Totaal volksgezondheid en milieu (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv. (mln euro) Gemeentelijke functies in mln euro Financiering en algemene dekkingsmid. Totaal financ. en alg. dekking. na best (mln euro)
Baten Nederland 2013 52.089 518 119 1.607 864 660 693 9.089 4.205 6.170 28.165
Baten Nederland 2014* 51.481 525 94 1.469 772 669 680 9.401 4.225 5.440 28.206
Baten Gelderland (PV) 2013 5.136 48 10 93 59 47 93 918 379 641 2.850
Baten Gelderland (PV) 2014* 5.116 49 10 84 39 48 93 939 382 616 2.855
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 3.055 18 3 53 52 46 33 624 190 294 1.742
Baten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 3.199 21 3 54 57 51 33 686 185 245 1.865
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 5.723 61 23 187 36 64 110 1.225 364 737 2.917
Baten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 7.046 72 20 222 34 87 138 1.510 468 837 3.659
Lasten Nederland 2013 52.089 3.070 1.763 4.826 937 2.979 4.986 16.048 5.429 7.361 4.688
Lasten Nederland 2014* 51.481 3.185 1.740 4.558 919 2.982 4.998 16.389 5.438 6.668 4.606
Lasten Gelderland (PV) 2013 5.136 335 172 356 56 316 529 1.686 524 799 363
Lasten Gelderland (PV) 2014* 5.116 346 171 349 54 316 520 1.695 513 752 400
Lasten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 3.055 159 94 245 62 188 281 1.085 268 415 258
Lasten Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 3.199 169 95 242 94 194 288 1.143 280 357 337
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 5.723 238 201 483 70 299 576 2.041 474 838 502
Lasten 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 7.046 319 241 561 74 409 738 2.516 612 1.013 562
Saldo Nederland 2013 0 -2.551 -1.644 -3.220 -73 -2.319 -4.294 -6.960 -1.224 -1.192 23.477
Saldo Nederland 2014* 0 -2.660 -1.646 -3.089 -148 -2.313 -4.317 -6.988 -1.212 -1.229 23.601
Saldo Gelderland (PV) 2013 0 -287 -162 -263 3 -270 -436 -769 -145 -158 2.487
Saldo Gelderland (PV) 2014* 0 -298 -161 -265 -14 -268 -426 -757 -131 -135 2.456
Saldo Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2013 0 -141 -91 -192 -10 -142 -248 -462 -78 -122 1.485
Saldo Agglomeratie 's-Gravenhage (CR) 2014* 0 -148 -92 -188 -37 -143 -255 -457 -95 -112 1.528
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2013 0 -177 -178 -296 -34 -236 -465 -817 -111 -101 2.414
Saldo 150 000 tot 250 000 inwoners 2014* 0 -247 -221 -339 -40 -321 -600 -1.007 -145 -177 3.097
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel gaat over de begrote lasten en baten per functie (beleidsterrein) naar regio en grootteklasse in miljoenen euro's en in euro's per inwoner. De gepresenteerde cijfers bevatten uitsluitend gegevens die aansluiten op de definities en indelingen die de gemeenten zelf hanteren in hun administratie.

Gegevens beschikbaar van 2004 tot en met 2014.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn bij eerste publicatie voorlopig.
Als er zich wijzigingen voordoen is dit het gevolg van het beschikbaar komen van nieuwe of geactualiseerde gegevens. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 12 maart 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Deze tabel wordt opgevolgd door Gemeentebegrotingen; baten en lasten naar regio en grootteklasse. Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke functies in mln euro
Beleidsterreinen waarop de gemeente actief is. De gebruikte indeling is voorgeschreven in de Ministeriële Regeling Informatie voor derden.
Totaal gemeentelijke functies na best.
Totaal gemeentelijke functies na bestemming.
Het totaal van alle lasten en baten voor alle functies, na bestemming van het resultaat. De bestemming is het toevoegen en onttrekken van bedragen aan de reserves.
Algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Totaal algemeen bestuur
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bestuursorganen, Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders, Burgerzaken, Baten secretarieleges burgerzaken, Bestuurlijke s
samenwerking en Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(functie).
Openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Totaal openbare orde en veiligheid
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Brandweer en rampenbestrijding, Openbare orde en veiligheid en Opsporing en ruiming conventionele explosieven.
Verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Totaal verkeer, vervoer en waterstaat
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Wegen, straten en pleinen, Verkeersmaatregelen te land, Openbaar vervoer, Parkeren, Baten parkeerbelasting, Zeehavens, Binnenhavens en waterwegen, Veerdiensten, Luchtvaart en Waterkering, afwatering en landaanwinning.
Economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Totaal economische zaken
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Handel en ambacht, Baten marktgelden, Industrie, Nutsbedrijven, Agrarische productie en ontginning en Overige agrarische zaken, jacht en visserij.
Onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Totaal onderwijs
Hoofdfunctie, bestaande uit de diverse functies die de gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden op het gebied van onderwijs betreffen: vanaf de functie Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting tot en met de functie Volwasseneneducatie. Hierbij zijn aparte functies opgenomen voor de onderwijshuisvesting, behorend bij de verschillende onderwijssoorten. Het merendeel van de onderwijsfuncties maakt onderscheid naar verschillende onderwijssoorten en -vormen, in bepaalde combinaties. Die soorten en vormen betreffen: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, openbaar onderwijs, bijzonder onderwijs en speciaal onderwijs.
Cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en - terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Totaal cultuur en recreatie
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Openbaar bibliotheekwerk, Vormings- en ontwikkelingswerk, Sport, Groene sportvelden en - terreinen, Kunst, Oudheidkunde / musea, Natuurbescherming, Openbaar groen en openluchtrecreatie en Overige recreatieve voorzieningen.
Sociale voorz. en maatsch. dienstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Totaal soc. voorz. en maatsch. dnstverl.
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen, Werkgelegenheid, Inkomensvoorzieningen vanuit het Rijk, Overige sociale zekerheidsregelingen vanuit het Rijk, Gemeentelijk minimabeleid, Maatschappelijke begeleiding en advies, Vreemdelingen, Huishoudelijke verzorging, Participatiebudget, Sociaal-cultureel werk, Tehuizen, Kinderdagopvang, Dagopvang gehandicapten en Voorzieningen gehandicapten.
Volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Totaal volksgezondheid en milieu
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies: Ambulancevervoer; Verpleeginrichtingen; Openbare gezondheidszorg; Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg); Centra voor jeugd en gezin (onderdeel WMO); Afvalverwijdering en -verwerking; Riolering (gecombineerd); Milieubeheer; Lijkbezorging; Baten reinigingsrechten en afvalstoffenheffing; Baten rioolrechten (gecombineerd); Baten rioolheffing huishoudelijk/bedrijfsafvalwater; Baten rioolheffing grond- en hemelwater; Huishoudelijk en bedrijfsafvalwater; Hemelwater; Grondwater; Baten begraafplaatsrechten.
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Totaal ruimtelijke ord. en volkshuisv.
Totaal ruimtelijke ordening en volkshuisvesting.
Hoofdfunctie, bestaande uit de functies Ruimtelijke ordening, Woningexploitatie / woningbouw, Stads- en dorpsvernieuwing, Overige volkshuisvesting, Bouwvergunningen en Bouwgrondexploitatie.
Financiering en algemene dekkingsmid.
Financiering en algemene dekkingsmiddelen.
Hoofdfunctie die de algemene middelen weergeeft waaruit de gemeentelijke taken worden gefinancierd. Binnen deze hoofdfunctie is een functie opgenomen voor de bestemming van resultaat en reserves. Daarnaast zijn functies opgenomen die het resultaat vóór en ná deze bestemming weergeven.
Totaal financ. en alg. dekking. na best
Totaal financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming.
De totale lasten en baten van de hoofdfunctie Financiering en algemene dekkingsmiddelen na bestemming van het resultaat.