Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Perioden Veestapel Varkens (x 1 000) Veestapel Pluimvee (x 1 000)
2013* 12.219 99.370
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De tabel bevat cijfers over de productie van dierlijke mest en de in de mest aanwezige mineralen stikstof en fosfaat. Ook zijn cijfers opgenomen over het deel van de uitgescheiden stikstof dat vervluchtigt in de vorm van ammoniak en overige stikstofverbindingen. Het gebruik van stikstof en fosfaat op landbouwbedrijven is afgeleid uit de mestproductie en het verschil tussen aan- en afvoer van mest op landbouwbedrijven. Het gebruik is gerelateerd aan de beschikbare plaatsingsruimte. Ontwikkelingen in de productie en het gebruik van dierlijke mest kunnen vergeleken worden met enkele kerncijfers over de omvang van de veestapel en de oppervlakte bouwland en grasland.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1950

Status van de cijfers:
- Alle cijfers tot en met 2012 zijn definitief.
- De cijfers over 2013 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Deze tabel wordt opgevolgd door: Dierlijke mest; productie, transport en gebruik; kerncijfers, 1950-2013

Toelichting onderwerpen

Veestapel
Selectie van diercategorieën die in de Landbouwtelling worden geteld.
---
De resultaten van de landbouwtelling van 2000 tot heden kunnen sinds de eerste publicatie op de CBS-website zijn aangepast. Dit kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van een bijstelling of een met terugwerkende kracht doorgevoerde wijziging van de afbakening van landbouwbedrijven, waarbij bedrijven die uitsluitend natuurterreinen beheren worden uitgesloten. De aantallen dieren in de landbouwtelling kunnen dus afwijken van de aantallen dieren in deze tabel die gebaseerd zijn op niet-aangepaste uitkomsten. Deze eerdere uitkomsten vormen de basis van de berekening van de mest- en mineralenuitscheiding.
Varkens
Totaal aantal biggen, vleesvarkens en fokvarkens.
Pluimvee
Kippen, kalkoenen en vleeseenden inclusief ouderdieren. Niet inbegrepen
zijn overig pluimvee zoals legeenden, ganzen, parelhoenders en
dergelijke. Voor laatstgenoemde categorieën wordt geen mest- en
mineralenuitscheiding berekend.