Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie, verwerking

Deze tabel geeft voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie,
energievoorziening, waterwinning en recycling informatie over de totaal
vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen per bedrijfsklasse, uitgesplitst naar
soort afval (=afvalcategorie), de methode van bewerking of verwerking
(hergebruik of eindverwerking) en de bedrijfsgrootte.

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en
niet-gevaarlijke afvalstoffen.
In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke
afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en
niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog
nader uitgesplitst.
De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden
voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de
belangrijkste vormen van eindverwerking.

In de loop der jaren heeft zich een aantal wijzigingen in de statistiek
Bedrijfsafvalstoffen voorgedaan.
In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening van kracht geworden,
met daarin opgenomen de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). De
Eural-lijst hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten
dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.
In 2004 is in de statistiek voor het eerst gebruik gemaakt van de
EURAL-lijst. Daarom zijn de cijfers per afvalcategorie van voor 2004 niet
zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten van 2004 en latere jaren.

In 2008 is voor de afbakening van de populatie overgegaan op een nieuwe
versie van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008). Hiermee
is de tot dan toe gebruikte SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van
de uitkomsten per bedrijfsklasse met de uitkomsten van voorgaande jaren is
daarom niet altijd zinvol.
De overgang van SBI'93 naar SBI 2008 heeft geleid tot een klein verschil
in de afbakening van de onderzoekspopulatie. Daarnaast hebben zich binnen
de onderzoekspopulatie verschuivingen tussen bedrijfsklassen voorgedaan.
De belangrijkste wijzigingen:
- voor 2008 vielen de uitgeverijen onder de bedrijfsklasse Uitgeverijen,
drukkerijen en reproductie (code 22, SBI'93). Vanaf 2008 vallen de
Uitgeverijen (code 58, SBI 2008) buiten de onderzoekspopulatie. Gevolg
hiervan is dat de populatie van de met bedrijfsklasse 22 (SBI'93)
vergelijkbare bedrijfsklasse Grafische industrie (code 18, SBI 2008) is
afgenomen.
- voor 2008 viel de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling (code 37,
SBI'93) onder de bedrijfstak Industrie (codes 15-37). Vanaf 2008 valt deze
bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling
(codes 36+383).
- voor 2008 viel de bedrijfsklasse Winning en distributie van water (code
41, SBI'93) onder de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in
elektriciteit, aardgas, stoom en warm water (codes 40-41). Vanaf 2008 valt
deze bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling
(codes 36+383, SBI 2008).
- voor 2008 vielen reparatie- en installatiebedrijven voornamelijk onder
de metaalverwerkende industrieën (bedrijfsklassen 28, 29, 31, 32, 33 en
35, SBI'93). Deze bedrijven vallen vanaf 2008 onder de nieuw gecreëerde
bedrijfsklasse Reparatie en installatie (code 33, SBI 2008). Deze ingreep
heeft gevolgen gehad voor de omvang van de populaties van de
bedrijfsklassen 25, 26, 27, 28 en 30.

Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren van voor 2008
zie paragraaf 3.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2009 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie, verwerking

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Hergebruik en eindverwerking Perioden Bedrijfsafval naar afvalcategorieTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalTotaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalMetaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalGlasafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalPapier-, kartonafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalKunststof-, rubberafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalHoutafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalTextiel-, lederafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalDierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalGemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalSlib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalMineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieNiet-chemisch afvalOverig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorieChemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethodeTotaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton)
Nijverheid (geen bouw), recycling Totaal bedrijfsafvalstoffen 2008 18.771 17.384 835 46 857 192 518 40 6.457 967 768 6.695 10 1.387 18.771
Nijverheid (geen bouw), recycling Totaal bedrijfsafvalstoffen 2009 16.678 15.462 678 40 783 166 435 35 6.469 873 783 5.190 9 1.216 16.678
Bron: CBS.
Verklaring van tekens