Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie, verwerking

Bedrijfsafval; bedrijfstak (SBI 2008), afvalcategorie, verwerking

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Hergebruik en eindverwerking Perioden Bedrijfsafval naar afvalcategorie Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Totaal niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Metaalafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Glasafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Papier-, kartonafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Kunststof-, rubberafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Houtafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Textiel-, lederafval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Dierlijk, plantaardig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Gemengd afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Slib (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Mineralen, steenachtig afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Niet-chemisch afval Overig niet-chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar afvalcategorie Chemisch afval (1 000 ton) Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode Totaal bedrijfsafvalstoffen (1 000 ton)
Nijverheid (geen bouw), recycling Totaal bedrijfsafvalstoffen 2008 18.771 17.384 835 46 857 192 518 40 6.457 967 768 6.695 10 1.387 18.771
Nijverheid (geen bouw), recycling Totaal bedrijfsafvalstoffen 2009 16.678 15.462 678 40 783 166 435 35 6.469 873 783 5.190 9 1.216 16.678
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Deze tabel geeft voor de bedrijfstakken delfstoffenwinning, industrie,
energievoorziening, waterwinning en recycling informatie over de totaal
vrijgekomen hoeveelheid afvalstoffen per bedrijfsklasse, uitgesplitst naar
soort afval (=afvalcategorie), de methode van bewerking of verwerking
(hergebruik of eindverwerking) en de bedrijfsgrootte.

Bedrijfsafvalstoffen worden onderscheiden in gevaarlijke en
niet-gevaarlijke afvalstoffen.
In deze tabel wordt alleen informatie gegeven over de niet-gevaarlijke
afvalstoffen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in chemische en
niet-chemische afvalstoffen. De niet-chemische afvalstoffen worden nog
nader uitgesplitst.
De vrijgekomen bedrijfsafvalstoffen worden hergebruikt of aangeboden
voor 'eindverwerking'. Storten en verbranden van afval zijn de
belangrijkste vormen van eindverwerking.

In de loop der jaren heeft zich een aantal wijzigingen in de statistiek
Bedrijfsafvalstoffen voorgedaan.
In mei 2002 is de Europese Afvalstoffenverordening van kracht geworden,
met daarin opgenomen de Europese afvalstoffenlijst (EURAL). De
Eural-lijst hanteert een andere classificatie-indeling van de stofsoorten
dan destijds de Nederlandse afvalstoffenlijst.
In 2004 is in de statistiek voor het eerst gebruik gemaakt van de
EURAL-lijst. Daarom zijn de cijfers per afvalcategorie van voor 2004 niet
zondermeer vergelijkbaar met de uitkomsten van 2004 en latere jaren.

In 2008 is voor de afbakening van de populatie overgegaan op een nieuwe
versie van de Standaard Bedrijfsindeling van het CBS (SBI 2008). Hiermee
is de tot dan toe gebruikte SBI'93 komen te vervallen. Vergelijking van
de uitkomsten per bedrijfsklasse met de uitkomsten van voorgaande jaren is
daarom niet altijd zinvol.
De overgang van SBI'93 naar SBI 2008 heeft geleid tot een klein verschil
in de afbakening van de onderzoekspopulatie. Daarnaast hebben zich binnen
de onderzoekspopulatie verschuivingen tussen bedrijfsklassen voorgedaan.
De belangrijkste wijzigingen:
- voor 2008 vielen de uitgeverijen onder de bedrijfsklasse Uitgeverijen,
drukkerijen en reproductie (code 22, SBI'93). Vanaf 2008 vallen de
Uitgeverijen (code 58, SBI 2008) buiten de onderzoekspopulatie. Gevolg
hiervan is dat de populatie van de met bedrijfsklasse 22 (SBI'93)
vergelijkbare bedrijfsklasse Grafische industrie (code 18, SBI 2008) is
afgenomen.
- voor 2008 viel de bedrijfsklasse Voorbereiding tot recycling (code 37,
SBI'93) onder de bedrijfstak Industrie (codes 15-37). Vanaf 2008 valt deze
bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling
(codes 36+383).
- voor 2008 viel de bedrijfsklasse Winning en distributie van water (code
41, SBI'93) onder de bedrijfstak Productie en distributie van en handel in
elektriciteit, aardgas, stoom en warm water (codes 40-41). Vanaf 2008 valt
deze bedrijfsklasse onder de nieuwe bedrijfstak Waterwinning en recycling
(codes 36+383, SBI 2008).
- voor 2008 vielen reparatie- en installatiebedrijven voornamelijk onder
de metaalverwerkende industrieën (bedrijfsklassen 28, 29, 31, 32, 33 en
35, SBI'93). Deze bedrijven vallen vanaf 2008 onder de nieuw gecreëerde
bedrijfsklasse Reparatie en installatie (code 33, SBI 2008). Deze ingreep
heeft gevolgen gehad voor de omvang van de populaties van de
bedrijfsklassen 25, 26, 27, 28 en 30.

Voor een verwijzing naar tabellen met cijfers over de jaren van voor 2008
zie paragraaf 3.


Gegevens beschikbaar vanaf: 2008
Verschijningsfrequentie: stopgezet per 13 januari 2012

Status van de cijfers: de cijfers over 2009 zijn definitief.

Wanneer komen nieuwe cijfers?
Niet van toepassing

Toelichting onderwerpen

Bedrijfsafval naar afvalcategorie
De indeling van de afvalcategorieën is zoveel mogelijk afgestemd op
de indeling die gehanteerd wordt in de Europese afvalstofstatistiek
verordening.
Er wordt onderscheid gemaakt in het niet-chemische en chemische
afval, waarbij het niet-chemische afval verder wordt opgesplitst in
afvalcategorieën.
Totaal bedrijfsafvalstoffen
Niet-chemisch afval
Het totaal van de afvalcategorieën metaalafval, glasafval, papier- en
kartonafval, kunststof- en rubberafval, houtafval, textiel- en
lederafval, dierlijk en plantaardig afval, gemengd afval, slib, mineralen
en steenachtig afval, en overig niet-chemisch afval.
Totaal niet-chemisch afval
Metaalafval
Ferro metalen (ijzer/schroot) en non-ferro metalen.
Glasafval
Papier-, kartonafval
Kunststof-, rubberafval
Houtafval
Textiel-, lederafval
Dierlijk, plantaardig afval
Zoals dierlijk en plantaardig afval van de levensmiddelenbereiding- of
productie, groenafval en mest.
Gemengd afval
Gemengde afvalstromen zoals kantoor- en kantineafval en overig
bedrijfsafval, veegafval, gemengde verpakkingen, ander gemengd en
ongedifferentieerd afval en overige scheidingsresiduen.
Slib
Voornamelijk afvalwaterzuiveringsslib, drinkwaterslib, niet verontreinigde
baggerspecie en de inhoud van septic tanks.
Mineralen, steenachtig afval
Voornamelijk beton-, steen en gipsafval, afval van natuurlijke
delfstoffen (zoals zand en grond), afval van rookgasreiniging,
slakken en assen, afval van kunstmatige mineralen (zoals glasvezel)
en afval van vuurvaste materialen.
Overig niet-chemisch afval
Voornamelijk afgedankte (elektronische) apparatuur en onderdelen
van machines.
Chemisch afval
Hieronder wordt verstaan:
- het niet-gevaarlijke chemische afval,
- het gevaarlijke chemische afval waarvan melding bij het Landelijk
Meldpunt Afvalstoffen (LMA) niet nodig is. Dit betreft veelal die
afvalstoffen die binnen het eigen bedrijf als brandstof worden ingezet
of worden verbrand, en
- het als bijproduct afgezet gevaarlijke afval, waarvan melding bij het
LMA eveneens niet verplicht is.
Chemisch afval betreft voornamelijk zoute afvalstoffen (zwavelhoudend
afval), afgewerkte oplosmiddelen, afval van verf, inkt en lijm, slib van
industriële processen, afvalwaterzuiveringsslib en teerafval.
Of een afvalstof al dan niet gevaarlijk afval is, hangt af van de
Eural-code die aan deze stof wordt toegekend.
Bedrijfsafval naar verwerkingsmethode
Bedrijfsafvalstoffen worden voornamelijk door derden bewerkt voor
hergebruik of aangeboden voor eindverwerking. Daarnaast worden
afvalstoffen ook binnen het eigen bedrijf verwerkt.
Een speciale vorm van hergebruik is de inzet van afval als brandstof.
Storten en verbranden van afval zijn de belangrijkste vormen van
eindverwerking
Totaal bedrijfsafvalstoffen