Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008

Financiële kengetallen; niet-financiële ondernemingen 2006-2008

Bedrijfstakken/Branches (SBI 2008) Bedrijfsomvang Perioden Financiële kengetallen per grootteklasse Rentabiliteit Percentage <=0 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Rentabiliteit Percentage >0 <=5 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Rentabiliteit Percentage >5 <=10 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Rentabiliteit Percentage >10 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Solvabiliteit Percentage <=0 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Solvabiliteit Percentage >0 <= 20 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Solvabiliteit Percentage >20 <=35 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Solvabiliteit Percentage >35 (%) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Quick ratio Ratio <=0 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Quick ratio Ratio >0 <=0,5 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Quick ratio Ratio >0,5 <=1 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Quick ratio Ratio >1 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Current ratio Ratio <=0 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Current ratio Ratio >0 <=1,1 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Current ratio Ratio >1,1 <=1,5 (ratio) Financiële kengetallen per grootteklasse Liquiditeit Current ratio Ratio >1,5 (ratio)
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2006 32,1 14,3 10,7 42,9 24,3 24,3 - 51,4 8,6 22,9 11,4 57,1 2,9 34,3 5,7 57,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2007 33,3 11,1 11,1 44,4 37,2 16,3 7,0 39,5 5,0 27,5 7,5 60,0 - 40,0 7,5 52,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 1 werkzame persoon 2008 18,6 11,9 17,0 52,5 30,6 9,4 4,7 55,3 3,7 23,5 14,8 58,0 1,2 34,6 6,2 58,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2006 25,0 6,6 7,4 61,0 25,3 23,1 16,8 34,9 1,7 25,4 25,4 47,5 1,1 41,2 13,5 44,2
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2007 18,0 6,1 7,2 68,7 27,0 23,4 14,7 34,9 1,6 27,4 25,3 45,7 1,3 42,2 14,8 41,7
10 Voedingsmiddelenindustrie 2 tot 10 werkzame personen 2008 17,8 6,5 3,9 71,7 21,8 26,9 15,6 35,7 1,7 23,3 25,7 49,3 - 41,4 16,4 42,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2006 18,8 5,1 6,9 69,2 20,7 25,0 17,4 37,0 0,3 24,3 32,0 43,4 0,3 43,2 16,1 40,4
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2007 12,1 5,2 6,2 76,5 16,8 23,1 21,2 38,9 0,3 20,2 34,7 44,8 0,3 39,6 18,6 41,5
10 Voedingsmiddelenindustrie 10 tot 50 werkzame personen 2008 16,8 4,4 6,7 72,2 19,8 22,8 17,5 39,8 0,3 22,1 32,1 45,6 0,3 38,4 18,3 43,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2006 20,0 8,0 6,0 66,0 20,6 30,2 19,0 30,2 - 27,0 42,9 30,2 - 54,0 11,1 34,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2007 12,0 6,0 12,0 70,0 25,4 19,4 20,9 34,3 - 25,4 47,8 26,9 - 52,2 14,9 32,8
10 Voedingsmiddelenindustrie 50 tot 100 werkzame personen 2008 14,6 6,3 6,3 72,9 18,6 23,7 25,4 32,2 - 18,6 50,9 30,5 - 42,4 22,0 35,6
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2006 14,7 5,9 2,9 76,5 5,6 25,0 22,2 47,2 2,9 37,1 25,7 34,3 - 48,6 14,3 37,1
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2007 6,5 6,5 12,9 74,2 13,9 22,2 22,2 41,7 2,8 50,0 16,7 30,6 - 44,4 16,7 38,9
10 Voedingsmiddelenindustrie 100 tot 250 werkzame personen 2008 21,4 10,7 7,1 60,7 17,6 20,6 8,8 52,9 2,9 44,1 23,5 29,4 - 50,0 14,7 35,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2006 25,0 2,5 10,0 62,5 9,1 15,9 29,5 45,5 6,8 61,4 11,4 20,5 - 59,1 13,6 27,3
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2007 16,7 2,4 9,5 71,4 6,7 20,0 15,6 57,8 6,7 64,4 11,1 17,8 - 64,4 15,6 20,0
10 Voedingsmiddelenindustrie 250 of meer werkzame personen 2008 18,0 2,0 16,0 64,0 9,1 16,4 25,5 49,1 3,6 65,5 21,8 9,1 - 61,8 18,2 20,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht d.m.v kengetallen in de balansgegevens en
resultatenrekeningen van ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V.,
B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland. Voor de gegevens
wordt gebruik gemaakt van de databank "vennootschapsbelasting" van het
Ministerie van Financiën.
Gemakshalve wordt hier de term "onderneming" gebruikt; feitelijk correct
is echter "ondernemingengroep" zoals door het CBS gedefinieerd.
De ondernemingen zijn gegroepeerd naar economische activiteit volgens de
Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI '08), een hiërarchische indeling van
economische activiteiten die vanaf 2008 door het CBS wordt gebruikt om
bedrijfseenheden in te delen naar hun hoofdactiviteit.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2006-2008

Status van de cijfers : definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Deze tabel is stopgezet. Als gevolg van verbeterde inzichten over de
indeling van de kengetallen is voortzetting van deze publicatie op de
gebruikelijke wijze niet meer mogelijk. Daarom is gestart met een nieuwe
tabel.

Toelichting onderwerpen

Financiële kengetallen per grootteklasse
Kengetallen of ratio's zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen
de grootte van twee verschillende verschijnselen die in een logische
relatie tot elkaar staan. De financiële kengetallen per grootteklasse
geven een overzicht van de verdeling van een kengetal binnen een werkzame
personen groep.
De financiële kengetallen per grootteklasse tellen dus per jaar per
kengetal op tot 100% voor een werkzame personen groep
Rentabiliteit
Rentabiliteit: nettowinst gedeeld door geïnvesteerd eigen vermogen.
De rentabiliteit van het vermogen geeft de winstgevendheid van het
vermogen weer: de verhouding tussen de opbrengst van het vermogen en het
vermogen waarmee de opbrengst is behaald, uitgedrukt in een percentage.
Hier is de nettowinst winst vóór belasting.
Percentage <=0
Percentage >0 <=5
Percentage >5 <=10
Percentage >10
Solvabiliteit
Solvabiliteit: totale waarde eigen vermogen gedeeld door totale waarde
activa.
De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke mate de
onderneming op een bepaald moment in staat is om aan haar totale
verplichtingen (uitgedrukt in het totale vreemde vermogen) te voldoen
Percentage <=0
Percentage >0 <= 20
Percentage >20 <=35
Percentage >35
Liquiditeit
Onder de liquiditeit van een onderneming wordt verstaan: het vermogen om
op korte termijn aan haar verplichtingen te voldoen. Let wel: de
kengetallen geven slechts informatie op een bepaald moment.
Quick ratio
Quick ratio: (acid test ratio) vlottend kapitaal minus voorraden
gedeeld door direct opeisbare schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en
die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals
debiteuren, courante effecten, voorraden.
Onder direct opeisbare schulden rekenen we de post crediteuren en
eventuele bankschuld.
De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom laat men de voorraden
ook wel eens buiten beschouwing.
Ratio <=0
Ratio >0 <=0,5
Ratio >0,5 <=1
Ratio >1
Current ratio
Current ratio: Vlottend kapitaal gedeeld door direct opeisbare
schulden.
Onder vlottend kapitaal wordt verstaan de som van de liquide middelen en
die bezittingen die snel in liquide middelen om te zetten zijn, zoals
debiteuren, courante effecten, voorraden.
Onder direct opeisbare schulden rekenen we de post crediteuren en
eventuele bankschuld.
De voorraden zijn vaak iets minder liquide, daarom laat men de voorraden
ook wel eens buiten beschouwing.
Ratio <=0
Ratio >0 <=1,1
Ratio >1,1 <=1,5
Ratio >1,5