Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008

Monitor Nota Ruimte 2008; ruimtelijke ontwikkelingen naar regio, 2000-2008

Regio's Tijdvak Perioden Bestaand bebouwd gebied 2000 Binnen de contouren Inwoners (aantal) Bestaand bebouwd gebied 2000 Binnen de contouren Woningen (aantal) Bestaand bebouwd gebied 2000 Binnen de contouren Bruto nieuwbouw (aantal) Bestaand bebouwd gebied 2000 Binnen de contouren Netto nieuwbouw (aantal) Risicogebied stikstofdioxide 2008 Binnen de contouren Inwoners (aantal) Risicogebied stikstofdioxide 2008 Binnen de contouren Woningen (aantal) Risicogebied fijn stof Binnen de contouren Inwoners (aantal) Risicogebied fijn stof Binnen de contouren Woningen (aantal) Diepe polders Veenweidegebieden WOZ (mln euro) Diepe polders Veenweidegebieden Binnen de contouren Inwoners (aantal) Diepe polders Veenweidegebieden Binnen de contouren Woningen (aantal) Gebied ecologische hoofdstructuur Buiten de contouren Woningen (aantal)
Nederland Stand 01-01-2000 2008 14.458.543 6.122.941 . . 130.136 68.861 10.956 5.395 27.381 609.599 238.230 6.544.057
Nederland Ontwikkeling 2000 - 2001 2008 90.039 67.796 87.011 68.969 -506 214 -31 -4 17.878 16.321 7.050 119.176
Nederland Ontwikkeling 2002 - 2003 2008 -32.678 31.491 54.368 32.666 -479 218 30 9 3.831 7.507 4.034 99.262
Nederland Ontwikkeling 2004 - 2005 2008 -106.829 33.868 58.661 31.924 -845 292 -112 7 22.002 4.098 3.220 101.909
Nederland Ontwikkeling 2006 - 2007 2008 -113.608 54.832 79.193 46.063 -2.128 118 118 24 8.264 3.993 5.576 126.758
Nederland Stand 01-01-2008 2008 14.295.467 6.310.928 . . 126.178 69.703 10.961 5.431 79.356 641.518 258.110 6.991.162
Rotterdam Stand 01-01-2000 2008 589.797 282.642 . . 40.261 20.263 1.499 808 2.148 45.884 18.851 283.676
Rotterdam Ontwikkeling 2000 - 2001 2008 4.255 1.975 3.918 2.256 -231 -35 7 -25 370 1.675 676 2.624
Rotterdam Ontwikkeling 2002 - 2003 2008 -2.577 -1.245 3.211 -228 38 -22 48 -15 579 765 391 0
Rotterdam Ontwikkeling 2004 - 2005 2008 -13.867 -683 2.937 -517 -1.341 -22 -32 0 1.395 -38 108 976
Rotterdam Ontwikkeling 2006 - 2007 2008 -9.936 -423 4.308 565 -810 -19 112 1 380 -134 354 1.362
Rotterdam Stand 01-01-2008 2008 567.672 282.266 . . 37.917 20.165 1.634 769 4.872 48.152 20.380 288.638
Venlo Stand 01-01-2000 2008 85.678 37.115 . . 765 366 137 66 0 0 0 38.237
Venlo Ontwikkeling 2000 - 2001 2008 810 656 705 601 4 10 1 6 0 0 0 829
Venlo Ontwikkeling 2002 - 2003 2008 -178 440 467 417 24 23 -12 0 0 0 0 530
Venlo Ontwikkeling 2004 - 2005 2008 -730 143 257 97 17 -5 0 0 0 0 0 325
Venlo Ontwikkeling 2006 - 2007 2008 -444 571 659 512 -9 18 -3 0 0 0 0 663
Venlo Stand 01-01-2008 2008 85.136 38.925 . . 801 412 123 72 0 0 0 40.584
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat de gegevens die het CBS heeft samengesteld voor de Monitor Nota Ruimte 2008 (MNR3).
De Nota Ruimte bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land.

In totaal zijn voor deze monitor ruim 60 indicatoren ontwikkeld. Wetenschappelijke criteria, zoals de aanwezigheid van voldoende, betrouwbare en relevante gegevens, zijn leidend geweest bij de keuze en operationalisatie van de indicatoren.
Het CBS heeft voor 19 indicatoren gegevens geleverd. In veel gevallen worden de ontwikkeling gevolgd binnen bepaalde, goed te omlijnen gebieden. In de meeste gevallen ging het om het aantal woningen, soms het aantal inwoners.
De uitkomsten in deze tabel zijn gepresenteerd naar de gemeentelijke indeling van 1 januari 2008. In de tabel is de situatie weergegeven op 1 januari 2000 en 2008 en tevens de ontwikkelingen per periode van 2 jaar tussen beide data. Hierdoor kunnen de gegevens beter door de tijd heen met elkaar worden vergeleken, ongeacht gemeentegrenswijzigingen, het opheffen van gemeenten of het vormen van nieuwe gemeenten in de tussenliggende periode.
Van een gering aantal woningen en inwoners is de exacte ligging niet in coördinaten bekend. Zoveel mogelijk zijn deze met behulp van andere bronnen toegedeeld. Het totaal van inwoners en woningen binnen en buiten de omlijnde gebieden (contouren) is daardoor niet altijd gelijk aan het gemeentelijk totaal.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2008.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief

Wijzigingen per 14 oktober 2019:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bestaand bebouwd gebied 2000
Bestaand bebouwd gebied (bbg) is een beleidscategorie: in de Nota Ruimte wordt het streefgetal genoemd om 40% van de nieuwe woningen en arbeidsplaatsen binnen bbg te realiseren.
Het bbg is door het Ministerie van VROM vastgesteld op basis van de statistiek van het bodemgebruik van het jaar 2000.
Daarbij zijn de volgende vormen van bodemgebruik als primair bebouwd gebied beschouwd:
- woongebied
- detailhandel en horeca
- bedrijventerrein
Een aantal andere vormen van bodemgebruik (verschillende typen van stedelijke voorzieningen en infrastructuur) worden ook tot het bebouwd gebied gerekend, mits de betreffende terreinen geheel door primair bebouwd gebied zijn ingesloten òf een verhardingsgraad van meer dan 30% kennen.
Niet bebouwd gebied kleiner dan 25 ha dat geheel door bebouwd gebied is ingesloten, wordt eveneens tot het bebouwd gebied gerekend.
Als ondergrens voor bebouwd gebied wordt een omvang van 5 ha gehanteerd.
De gehanteerde procedure voor afbakening van het bebouwd gebied 2000 is gedocumenteerd in de publicatie van VROM 'Begrenzing bebouwd gebied 2000'
Binnen de contouren
Inwoners
Woningen
Hieronder wordt verstaan de woningvoorraad volgens het Woningregister van het CBS. Niet inbegrepen zijn de wooneenheden, de recreatiewoningen en de bijzondere woongebouwen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Bruto nieuwbouw
Het aantal woningen dat aan de woningvoorraad door nieuwbouw is toegevoegd.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Netto nieuwbouw
Het aantal woningen dat aan de woningvoorraad door nieuwbouw is toegevoegd verminderd met het aantal afgevoerde woningen als gevolg van sloop.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Risicogebied stikstofdioxide 2008
Gebied waar de NO2 belasting groter is dan de norm van 40µg/m³ NO2. Dit is een eenmalig vastgesteld gebied en wordt bij elke nieuwe meting opnieuw vastgesteld a.d.h.v. metingen en modeluitkomsten. Gezien de marges in de modellen zijn alleen uitkomsten per provincie gepubliceerd.
Binnen de contouren
Inwoners
Woningen
Hieronder wordt verstaan de woningvoorraad volgens het Woningregister van het CBS. Niet inbegrepen zijn de wooneenheden, de recreatiewoningen en de bijzondere woongebouwen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Risicogebied fijn stof
Gebied waar de belasting van fijn stof groter is dan de EU-dagnorm van 50 ug fijn stof (PM10)/m³. Dit is een eenmalig vastgesteld gebied en wordt bij elke nieuwe meting opnieuw vastgesteld a.d.h.v. metingen en modeluitkomsten.
Gezien de marges in de modellen zijn alleen uitkomsten per provincie gepubliceerd.
Binnen de contouren
Inwoners
Woningen
Hieronder wordt verstaan de woningvoorraad volgens het Woningregister van het CBS. Niet inbegrepen zijn de wooneenheden, de recreatiewoningen en de bijzondere woongebouwen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Diepe polders
Delen van de polders in Nederland beneden de -2,5 m NAP.
Het kenmerk van de polders is gebaseerd op het Waterstaatkundig Informatie Systeem (WIS), de hoogte is gebaseerd op de hoogtekaart van Nederland.
De grens van -2,5m NAP is overgenomen uit de ondergrondkaart 'structuurdragers' in dossier Nota Ruimte.
Veenweidegebieden
Gebieden met een veenpakket dikker dan 30 cm in de ondergrond.
WOZ
Door de gemeenten periodiek getaxeerde waarde van onroerende zaken in het kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Totale waarde van alle onroerende zaken.
Binnen de contouren
Inwoners
Woningen
Hieronder wordt verstaan de woningvoorraad volgens het Woningregister van het CBS. Niet inbegrepen zijn de wooneenheden, de recreatiewoningen en de bijzondere woongebouwen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.
Gebied ecologische hoofdstructuur
Door rijk en provincies vastgestelde begrenzing van de ecologische hoofdstructuur (ehs).
De ehs betreft een netwerk van zowel grote als kleine gebieden in Nederland waar de natuur (flora en fauna) in feite voorrang heeft.
In deze gebieden gelden beperkende (milieu) maatregelen.
Gebieden waar de Vogelhabitatrichtlijn geldt en gebieden die onder de Natuurbeschermingswet vallen behoren tot de ehs, maar zijn in de tabel Monitor Nota Ruimte afzonderlijk vermeld.
Buiten de contouren
Woningen
Hieronder wordt verstaan de woningvoorraad volgens het Woningregister van het CBS. Niet inbegrepen zijn de wooneenheden, de recreatiewoningen en de bijzondere woongebouwen.
Een woning is een gebouw, of deel van een gebouw, dat bestemd is voor permanente bewoning door een particulier huishouden.