Niet financiële balansen 1996-2009

Niet financiële balansen 1996-2009

Sectoren Type niet-financiële activa Perioden Beginbalans (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Herwaardering (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Kapitaalvorming (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Overige volumemutaties (mln euro) Veranderingen niet-financiële balans Statistisch verschil (mln euro) Eindbalans (mln euro) Niet-financiële balans Volume-indexcijfers 2000 = 100 (2000=100)
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2008** 3.214.542 132.736 38.591 7.080 -74 3.392.875 110,1
Totaal sectoren Totaal niet-financiële activa 2009* 3.392.875 -63.709 17.285 9.456 - 3.355.907 110,9
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2008** 1.798.658 56.216 36.667 - - 1.891.541 113,8
Totaal sectoren Totaal vaste activa 2009* 1.891.541 38.787 20.811 - - 1.951.139 115,0
Totaal sectoren Voorraden 2008** 86.547 3.068 1.924 1 -74 91.466 119,4
Totaal sectoren Voorraden 2009* 91.466 -3.244 -3.526 17 - 84.712 114,4
Totaal sectoren Totaal grond 2008** 1.180.385 42.130 - 10.780 1.233.295 106,6
Totaal sectoren Totaal grond 2009* 1.233.295 -90.373 - 2.421 1.145.344 106,8
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2008** 148.952 31.323 -3.701 176.574 85,7
Totaal sectoren Totaal minerale reserves 2009* 176.574 -8.879 7.017 174.712 88,3
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2008** 154.143 -194 3.434 157.383 121,2
Totaal sectoren Totaal duurzame consumptiegoederen 2009* 157.383 -837 -1.013 155.533 120,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de balansen van niet-financiële activa. De
balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële activa. Ook worden de
veranderingen in de waarde van de niet-financiële activa weergegeven. De
veranderingen zijn bijvoorbeeld het gevolg van prijsveranderingen of van
aan- en verkopen van niet-financiële activa.

De niet-financiële balansen maken deel uit van de jaarrekeningen van de
nationale rekeningen. De balansen zijn uitgesplitst naar type van activa.
Zij worden getoond voor de economie als geheel en voor de afzonderlijke
sectoren in de Nederlandse economie.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1996 tot en met
2009.

Reden stopzetting: De nationale rekeningen hebben een wijziging gemaakt van
het referentiejaar (2005=100).

Toelichting onderwerpen

Beginbalans
De beginbalans is de balans per 1 januari van het verslagjaar, gemeten in
gemiddelde prijzen van het voorgaande jaar. De beginbalans is gelijk aan
de eindbalans van het voorgaande jaar.
Veranderingen niet-financiële balans
Dit onderwerp toont de marktwaarde van de niet-financiële activa en de
veranderingen in deze waarde. De eindbalans van een jaar is gelijk aan de
beginbalans van dat jaar plus het saldo van alle veranderingen in de
balans.
Herwaardering
De verandering in de waarde van een niet-financieel activum door
veranderende prijzen. De herwaardering wordt bepaald door de beginbalans
te vermenigvuldigen met de prijsverandering ten opzichte van het
voorgaande jaar.
Kapitaalvorming
Kapitaalvorming is de verandering in de niet-financiële balans door aan-
en verkopen van niet-financiële activa en door voorzienbare technische
en economische veroudering en verzekerbare schade (zoals brand en
diefstal). De waardevermindering door veroudering wordt bij
vaste activa afschrijvingen genoemd.
Voor vaste activa bestaat kapitaalvorming uit het saldo van
investeringen, afschrijvingen en handel.
Onder handel valt de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa
tussen Nederlandse bedrijven onderling of tussen consumenten onderling,
de aan- en verkoop van tweedehands vaste activa tussen bedrijven en
consumenten en de verkoop van tweedehands vaste activa door
bedrijven aan het buitenland.
Voor voorraden bestaat de kapitaalvorming uit de voorraadveranderingen.
Voor grond en minerale reserves bestaat de kapitaalvorming uit het saldo
van aan- en verkopen van deze activa.
Voor duurzame consumptiegoederen bestaat de kapitaalvorming uit het
saldo van de consumptie van nieuwe consumptiegoederen,
waardevermindering door veroudering en handel.
Overige volumemutaties
De overige volumemutaties bestaan uit de waardevermindering van vee door
veroudering en overige volumemutaties.
De overige volumemutaties omvatten de gevolgen van uitzonderlijke,
onverwachte gebeurtenissen op niet-financiële activa. Hierbij kan worden
gedacht aan waardevermindering of zelfs vernietiging van niet-financiële
activa door overstromingen of oorlogsschade. Ook herclassificatie van
bedrijven naar een andere sector (bijvoorbeeld door fusies of
afsplitsingen van bedrijven) valt onder de overige volumemutaties.
Statistisch verschil
Een statistisch verschil ontstaat wanneer de eindbalans van de
niet-financiële activa niet aansluit op de beginbalans plus de
mutaties in de niet financiële activa.
Bij vaste activa treden statistische verschillen op omdat de veranderingen
in de balans op een ander moment zijn bepaald dan de balans zelf. Hierdoor
is het niet mogelijk de statistieken onderling consistent te maken. Bij de
volgende revisie van de nationale rekeningen worden deze statistieken
consistent gemaakt.
Bij voorraden treden statistische verschillen op omdat bedrijven zowel
naar de beginbalans als naar de eindbalans wordt gevraagd. Wanneer de
beginvoorraad van een jaar afwijkt van de eindvoorraad van het voorgaande
jaar, wordt het verschil als statistisch verschil geregistreerd.
Eindbalans
De eindbalans is de balans per 31 december van het verslagjaar, gemeten
in gemiddelde prijzen van het betreffende jaar.
Niet-financiële balans
De niet-financiële balans geeft de marktwaarde van de niet-financiële
activa. De marktwaarde van een niet-financieel activum is de waarde die
het activum bij verkoop op zou leveren.
Volume-indexcijfers 2000 = 100