Gemiddeld inkomen van personen naar regio, 2005-2014

Gemiddeld inkomen van personen naar regio, 2005-2014

Regio's Perioden Personen met en zonder inkomen Aantal personen (x 1 000) Personen met en zonder inkomen Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen (1 000 euro) Personen met en zonder inkomen Rangnummer gestandaardiseerd inkomen Personen met inkomen gedurende hele jaar Aantal personen (x 1 000) Personen met inkomen gedurende hele jaar Gemiddeld persoonlijk inkomen (1 000 euro) Personen met inkomen gedurende hele jaar Rangnummer persoonlijk inkomen
Nederland 2014 16.900,7 25,6 12.112,3 31,7
Aa en Hunze 2014 25,2 26,6 159 18,9 31,6 150
Amsterdam 2014 821,8 24,8 290 573,8 34,4 73
Groningen (gemeente) 2014 200,3 20,1 393 136,6 27,9 348
Heerlen 2014 87,5 22,0 383 65,7 26,8 376
Mill en Sint Hubert 2014 10,8 26,3 190 8,2 28,2 332
Nissewaard 2014 85,1 25,7 233 61,9 32,8 109
Voerendaal 2014 12,4 27,4 107 9,4 32,1 135
Zwolle 2014 123,9 24,8 289 88,5 31,3 168
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over het totaal aantal personen in Nederland en hun gemiddeld besteedbaar en gestandaardiseerd inkomen en over personen met inkomen gedurende het hele jaar en hun gemiddeld persoonlijk en besteedbaar inkomen.
De gegevens over het inkomen komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) van het CBS. De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven onderzoeksjaar; de peildatum van de bevolking is 1 januari van het jaar volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Met ingang van het RIO 2010 zijn de resultaten gebaseerd op integrale waarneming. De eerder gepubliceerde resultaten van het RIO (2005 – 2009 voor methodewijziging) zijn gebaseerd op een steekproef van ca. 2 miljoen huishoudens. Om vergelijking tussen 2010 integraal en 2009 steekproef mogelijk te maken zijn voor 2009 na methodewijziging eveneens op basis van integrale waarneming uitkomsten gepubliceerd waardoor voor het jaar 2009 (breukjaar) zowel uitkomsten op basis van steekproef als integrale waarneming zijn opgenomen.

De cijfers zijn uitgesplitst naar
- landsdeel
- provincie
- COROP-gebied
- grootstedelijke agglomeratie
- stadsgewest
- gemeente
per 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2014

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005 t/m 2014 zijn definitief.

Wijzigingen per 15 maart 2018:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Personen met en zonder inkomen
Alle personen zoals deze zijn opgenomen in het bevolkingsregister van een
Nederlandse gemeente (GBA).
De inkomensgegevens hebben betrekking op het aangegeven
onderzoeksjaar.
Daarentegen is de peildatum van de bevolking 1 januari van het jaar
volgend op het inkomensonderzoeksjaar.
Aantal personen
Gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
Het gestandaardiseerd inkomen is het besteedbaar inkomen gecorrigeerd
voor verschillen in grootte en samenstelling van het huishouden.
Om inkomens van huishoudens van verschillende grootte en samenstelling
vergelijkbaar te maken, wordt het inkomen gestandaardiseerd. Bij het
standaardiseren wordt het besteedbaar huishoudensinkomen gecorrigeerd
voor grootte en samenstelling van een huishouden. Hiervoor zijn
equivalentiefactoren beschikbaar die afgestemd zijn op het
aantal volwassenen en kinderen (naar leeftijd) in een huishouden.
In de equivalentiefactor komen de schaalvoordelen tot uit drukking die
het gevolg zijn van het voeren van een gemeenschappelijke huishouding.
Hierbij is de CBS-equivalentieschaal gebruikt, waarbij het
eenpersoonshuishouden als standaardhuishouden is gekozen.
Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld gestandaardiseerd inkomen
per persoon.
Rangnummer gestandaardiseerd inkomen
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of andere
regio inneemt, nadat alle soortgelijke regio's op basis van het gemiddeld
gestandaardiseerd inkomen gesorteerd zijn van hoog naar laag inkomen in
een zogenaamde inkomensladder. Het rangnummer wordt voor elke
regio-indeling afzonderlijk bepaald.
Personen met inkomen gedurende hele jaar
Een persoon heeft inkomen, indien er sprake is van persoonlijk inkomen.
Het persoonlijk inkomen omvat inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen
onderneming, uitkering inkomensverzekeringen en uitkering sociale
voorzieningen (met uitzondering van kinderbijslag) vóór aftrek van
belastingen op inkomen en vermogen.
Aantal personen
Gemiddeld persoonlijk inkomen
Het persoonlijk inkomen omvat de volgende bestanddelen van het
bruto-inkomen van een persoon:
- inkomen uit arbeid
- inkomen uit eigen onderneming
- uitkering inkomensverzekeringen
- uitkering sociale voorzieningen (m.u.v. kinderbijslag).
Het gaat hier om het rekenkundig gemiddeld persoonlijk inkomen per
persoon.
Rangnummer persoonlijk inkomen
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of andere
regio inneemt, nadat alle soortgelijke regio's op basis van het gemiddeld
persoonlijk inkomen gesorteerd zijn van hoog naar laag inkomen in een
zogenaamde inkomensladder. Het rangnummer wordt voor elke regio-indeling
afzonderlijk bepaald.