Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2013) 2005-2012

Geregistreerde criminaliteit; regio (indeling 2013) 2005-2012

Soort misdrijf Regio's Perioden Geregistreerde misdrijven Totaal geregistreerde misdrijven (aantal) Geregistreerde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde misdrijven Per 1 000 inwoners (per 1 000 inwoners) Opgehelderde misdrijven Totaal opgehelderde misdrijven (aantal) Opgehelderde misdrijven % van totaal geregistreerde misdrijven (%) Geregistreerde verdachten Totaal geregistreerde verdachten (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal mannelijke verdachten (aantal) Geregistreerde verdachten Totaal vrouwelijke verdachten (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Mannen (aantal) Geregistreerde verdachten Meerderjarige verdachten Vrouwen (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Totaal (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Jongens (aantal) Geregistreerde verdachten Minderjarige verdachten Meisjes (aantal) Geregistreerde verdachten Verdachten geslacht en leeftijd onbekend (aantal)
Misdrijven, totaal Nederland 2012* 1.139.720 100 68,1 270.485 23,7 344.910 287.230 56.630 296.110 248.045 47.360 47.295 38.230 9.025 305
1 Vermogensmisdrijven Nederland 2012* 691.185 61 41,3 88.760 12,8 124.150 95.460 28.200 101.120 77.970 22.795 22.480 17.175 5.290 115
2 Vernielingen, misdr.openb.orde/gezag Nederland 2012* 161.415 14 9,6 29.360 18,2 44.300 39.170 5.030 32.755 29.115 3.590 11.355 9.935 1.415 40
3.1 Mishandeling Nederland 2012* 56.660 5 3,4 39.185 69,2 46.480 39.430 6.965 40.390 34.865 5.485 5.900 4.445 1.450 40
5 Verkeersmisdrijven Nederland 2012* 139.130 12 8,3 51.445 37,0 51.485 44.150 7.200 50.185 43.060 7.020 1.085 940 140 25
5.1 Verlaten plaats ongeval Nederland 2012* 91.165 8 5,4 9.395 10,3 9.795 7.390 2.350 9.430 7.110 2.285 190 165 20 25
6.1 Harddrugs Nederland 2012* 7.940 1 0,5 7.165 90,2 10.345 9.095 1.210 10.030 8.825 1.180 275 245 30 10
9 Misdrijven overige wetten Nederland 2012* 3.000 0 0,2 2.140 71,3 2.640 2.245 385 2.500 2.120 375 125 120 5 5
9.1 Militair misdrijf Nederland 2012* 55 0 40 75,0 50 45 0 50 45 0 - - - 0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat uitkomsten over misdrijven die door de politie zijn geregistreerd. Behalve de absolute aantallen misdrijven zijn in de tabel ook de aantallen misdrijven per 1000 inwoners in de betreffende gemeente of regio opgenomen. Daarnaast bevat de tabel het aantal misdrijven dat inmiddels is opgehelderd en het aantal verdachten dat bij deze misdrijven is geregistreerd. De cijfers zijn uitgesplitst naar gemeente van plegen, politieregio, soort misdrijf en jaar van melden.
Het kan voorkomen dat de gemeente van plegen binnen een regio niet bekend is. Onbekende gemeenten binnen de regio worden niet apart vermeld, maar zijn wel meegeteld in het totaal van de regio.

Bij het bekijken van de gegevens zijn een aantal punten van belang. De gegevens per gemeente worden voor alle jaren gepresenteerd volgens de gemeentelijke indeling van 1 januari 2013. Als het CBS van mening is dat de cijfers per 1000 inwoners geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten of regio's, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente of regio is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.
In de periode 2008-2009 zijn de politieregio’s overgegaan naar het registratiesysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH). Deze overgang kan aanleiding zijn voor onverwachte fluctuaties in de gegevens in deze periode.

In regio Rotterdam-Rijnmond is het aantal geregistreerde vernielingen in 2010 relatief sterker gedaald ten opzichte van 2009 dan in andere regio's. Voor heel Nederland daalt het aantal vernielingen met 16%, voor Rotterdam-Rijnmond met 49%. De daling van vernielingen in 2010 is het gevolg van twee beleidsinitiatieven in de Politieregio Rotterdam-Rijnmond:
1. Met de gemeenten binnen de regio Rotterdam-Rijnmond zijn voor 2010 nadere afspraken gemaakt over het aangeven vernielingen in het publieke domein. Hierdoor nam het aantal geclusterde aangiften van beschadigingen in het publiek domein toe. Als gevolg hiervan daalde vooral in de gemeenten Spijkenisse en Brielle het aantal geregistreerde vernielingen.
2. Uit analyse van internetaangiften van vernieling (in totaal 7.900) bleek dat het in 6.700 gevallen ging om baldadigheid. Omdat baldadigheid een overtreding en geen misdrijf is, zijn deze gevallen uit de registratie van aangegeven misdrijven gelaten. Dit is in 2010 gedaan om de opsporingscapaciteit zo efficiënt mogelijk te benutten en te richten op de juiste zaken. Hierdoor daalde ook het aantal geregistreerde vernielingen. In 2011 is overigens volgens landelijk beleid baldadigheid weer geregistreerd onder vernieling.
De totale daling van het aantal geregistreerde vernielingen in regio Rotterdam-Rijnmond in 2010 was 49%. Het geschatte aandeel hierin als gevolg van de afspraken met het bestuur is 10%. De overige 39% is het gevolg van het onder punt 2 vermelde beleidsinitiatief.

Gegevens beschikbaar van 2005 tot en met 2012.

Status van de cijfers
De cijfers over de jaren 2005-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 zijn nader voorlopig.
De cijfers over 2012 zijn voorlopig.
Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de cijfers over 2011 en 2012 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 28 maart 2014
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Deze tabel wordt opgevolgd door Geregistreerde criminaliteit; soort misdrijf, regio (indeling 2014). Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Geregistreerde misdrijven
Misdrijven, door de politie vastgelegd in een proces-verbaal van aangifte of in een ambtshalve opgemaakt proces-verbaal.
Totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Percentage van het totaal aantal geregistreerde misdrijven, totaal.
Per 1 000 inwoners
Aantal in het verslagjaar geregistreerde misdrijven per 1 000 inwoners. Als het CBS van mening is dat het relatieve cijfers geen verantwoorde conclusie toelaat bij de vergelijking tussen gemeenten, dan is de betreffende cel leeg gelaten. Het delict komt dan te weinig voor en/of de betreffende gemeente is qua inwoneraantal te klein voor een onderlinge vergelijking.
Opgehelderde misdrijven
Misdrijven waarbij tenminste één verdachte bij de politie bekend is, ook al is deze voortvluchtig of ontkent hij/zij het strafbare feit te hebben gepleegd.
Totaal opgehelderde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde misdrijven.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.
% van totaal geregistreerde misdrijven
Aantal in het verslagjaar geregistreerde, opgehelderde diefstallen in procenten van het aantal in het verslagjaar geregistreerde diefstallen.

Per verslagjaar worden de geregistreerde misdrijven van dat jaar weergegeven. Gedurende drie jaar worden de nieuw opgehelderde misdrijven aan de cijfers toegevoegd. Naarmate een verslagjaar langer verstreken is, wordt het aantal in het verslagjaar geregistreerde opgehelderde zaken daardoor hoger. Daarom moet met de uitleg van het ophelderingspercentage voorzichtig worden omgegaan. In plaats van het percentage in één jaar kan beter de trend van het percentage worden bekeken.

Geregistreerde verdachten
Natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal geregistreerde verdachten
Totaal aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten.
Totaal mannelijke verdachten
Aantal in het verslagjaar geregistreerde mannelijke verdachten.
Totaal vrouwelijke verdachten
Aantal in het verslagjaar geregistreerde vrouwelijke verdachten.
Meerderjarige verdachten
Meerderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige verdachten.
Mannen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige mannelijke verdachten.
Vrouwen
Aantal in het verslagjaar geregistreerde meerderjarige vrouwelijke verdachten.
Minderjarige verdachten
Minderjarige natuurlijke personen die worden verdacht van het plegen van een geregistreerd misdrijf.
Totaal
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige verdachten.
Jongens
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige mannelijke verdachten.
Meisjes
Aantal in het verslagjaar geregistreerde minderjarige vrouwelijke verdachten.
Verdachten geslacht en leeftijd onbekend
Aantal in het verslagjaar geregistreerde verdachten van wie noch geslacht noch leeftijd is vastgelegd.