Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Buitenlands belang Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal eindstand (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2018 2.523 2.062.684,0 982.185,9 51.375,4 131.328,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Nederlandse onderneming 2018 834 154.031,0 173.830,9 9.183,0 6.794,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Nederlandse international 2018 489 777.447,7 253.733,0 10.874,5 48.601,8
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Buitenlandse onderneming 2018 547 219.989,4 178.736,8 8.252,4 4.867,6
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Buitenlandse international 2018 653 911.215,9 375.885,2 23.065,6 71.064,5
A-F Landbouw en nijverheid Totaal 2018 968 1.272.611,4 426.073,8 24.057,9 98.654,4
A-F Landbouw en nijverheid Nederlandse onderneming 2018 334 81.048,9 68.801,7 4.674,6 3.461,0
A-F Landbouw en nijverheid Nederlandse international 2018 200 572.999,9 142.785,4 6.771,4 40.361,7
A-F Landbouw en nijverheid Buitenlandse onderneming 2018 181 63.918,2 51.190,6 3.192,4 2.401,3
A-F Landbouw en nijverheid Buitenlandse international 2018 253 554.644,4 163.296,1 9.419,5 52.430,5
G+I Handel en horeca Totaal 2018 861 390.100,8 363.212,3 14.344,1 18.949,5
G+I Handel en horeca Nederlandse onderneming 2018 264 35.618,3 67.763,6 2.274,5 1.909,5
G+I Handel en horeca Nederlandse international 2018 148 82.102,9 69.025,7 2.069,3 4.158,3
G+I Handel en horeca Buitenlandse onderneming 2018 205 89.024,0 83.969,5 3.480,1 1.856,3
G+I Handel en horeca Buitenlandse international 2018 244 183.355,7 142.453,5 6.520,1 11.025,4
H+J Vervoer, informatie en communicatie Totaal 2018 331 239.113,4 103.116,7 6.428,2 6.970,4
H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederlandse onderneming 2018 79 12.731,0 8.204,4 641,5 417,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie Nederlandse international 2018 72 74.291,7 27.026,7 1.448,8 2.707,5
H+J Vervoer, informatie en communicatie Buitenlandse onderneming 2018 89 36.598,1 21.301,9 1.196,8 498,6
H+J Vervoer, informatie en communicatie Buitenlandse international 2018 91 115.492,6 46.583,7 3.141,0 3.346,8
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten Totaal 2018 363 160.858,4 89.783,1 6.545,2 6.753,9
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten Nederlandse onderneming 2018 157 24.632,7 29.061,2 1.592,4 1.006,4
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten Nederlandse international 2018 69 48.053,3 14.895,2 584,9 1.374,3
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten Buitenlandse onderneming 2018 72 30.449,2 22.274,8 383,0 111,4
M-U Zakelijke en persoonlijke diensten Buitenlandse international 2018 65 57.723,2 23.551,9 3.984,9 4.261,8
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro).
De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt vanaf statistiekjaar 2019 niet meer geactualiseerd. Reden hiervoor is dat een aantal variabelen niet meer gevuld kan worden i.v.m. een herontwerp van de vragenlijst die ten grondslag ligt aan deze Statline tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening is opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Totale netto omzet
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).