Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008, 2000-2018

Bedrijfstak/branche (SBI 2008) Buitenlands belang Perioden Ondernemingengroep (aantal) Balanstotaal eindstand (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet Totale netto omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro)
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2006 1.264 744.301,8 583.678,8 44.185,4 72.201,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2007 1.272 800.719,2 615.929,8 44.523,4 90.166,4
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2008 1.315 889.846,7 664.659,1 39.763,4 66.488,2
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2009 1.403 932.665,9 602.989,5 30.565,3 41.718,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2010 1.604 1.004.893,1 669.853,3 38.930,3 61.373,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2011 1.890 1.159.579,6 789.848,1 41.201,2 72.929,7
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2012 1.891 1.196.112,5 804.448,2 33.072,7 56.417,1
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2013 1.868 1.292.799,2 784.027,8 28.456,9 58.209,5
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2014 2.002 1.377.322,6 816.630,0 36.163,2 54.633,6
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2015 2.057 1.536.491,9 808.098,2 45.074,5 65.559,0
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2016 2.020 1.653.881,6 795.970,0 41.245,9 56.420,0
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2017 2.376 1.844.835,9 905.082,6 48.109,5 86.749,6
Totaal, ex. financiële sector, vastgoed Totaal 2018 2.523 2.062.684,0 982.185,9 51.375,4 131.328,2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de balansgegevens en resultatenrekeningen van grote ondernemingen met rechtspersoonlijkheid (N.V., B.V., Coöp) uit de niet-financiële sector in Nederland.
De gegevens worden samengesteld uit een directe enquêtering onder de grote ondernemingen (balanstotaal groter of gelijk aan 40 miljoen euro).
De gegevens zijn ingedeeld naar economische activiteit (hoofdsectie Standaard Bedrijfsindeling 2008) en naar buitenlandse verwevenheid.

Gemakshalve wordt hier de term 'onderneming' gebruikt; feitelijk correct is echter 'ondernemingengroep' zoals door het CBS gedefinieerd.

Gegevens beschikbaar van 2000 tot en met 2018.

Status van de cijfers:
De gegevens zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2021:
Geen, deze tabel is stopgezet.
Deze tabel wordt vanaf statistiekjaar 2019 niet meer geactualiseerd. Reden hiervoor is dat een aantal variabelen niet meer gevuld kan worden i.v.m. een herontwerp van de vragenlijst die ten grondslag ligt aan deze Statline tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Is er een opvolger?
Deze tabel wordt opgevolgd door "Financiën grote ondernemingen; niet-financiële sector, SBI 2008". Zie paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Ondernemingengroep
De eenheid die feitelijk optreedt als financiële transactor.

Operationeel wordt de ondernemingengroep gedefinieerd als de meest omvattende verzameling van in Nederland gevestigde juridische eenheden waarover zeggenschap kan worden uitgeoefend en die homogeen is naar institutionele sector.
De ondernemingengroep is de statistische eenheid op basis waarvan het financierings- en inkomensverdelingproces in Nederland wordt beschreven.
Vooral bij grotere eenheden komt deze feitelijke transactor doorgaans niet overeen met één juridische eenheid, maar is een combinatie van juridische eenheden. Beslissingen over het financierings- en inkomensverdelingproces
worden op verschillende niveaus binnen een concern genomen. Omdat de ondernemingengroep de eenheid is die gebruikt wordt bij de beschrijving van deze processen, dient deze alle juridische eenheden te omvatten waarover overwegende zeggenschap kan worden uitgeoefend. Zo maken alle niveaus waarop financiële beslissingen worden genomen deel uit van de ondernemingengroep. Echter, delen van een concern in verschillende institutionele sectoren werkzaam, zijn per definitie verschillende financiële actoren.
Balanstotaal eindstand
Het betreft hier de totale waarde van alle activa (= bezittingen) of van alle passiva (= schulden) aan het einde van een boekjaar (ingedeeld naar kalenderjaar).
Resultatenrekening
Resultatenrekening is opgesteld vóór winstverdeling.
Netto omzet
Tot de netto-omzet wordt gerekend:
1. De aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen en/of verleende diensten.
2. De toe- of afneming van de voorraad gereed product en onderhanden werk.
3. De in eigen beheer vervaardigde vaste activa bestemd voor de eigen bedrijfsuitoefening.
4. De kostprijsverhogende belastingen.
5. Overige bedrijfsopbrengsten, deze omvatten de opbrengsten uit nevenactiviteiten die niet direct het doel van de onderneming zijn.
Totale netto omzet
Bedrijfsresultaat
De netto omzet min de lonen, afschrijvingen en kosten van de omzet plus de baten uit hoofde van investeringspremies, subsidies e.d.
Nettoresultaat
Het nettoresultaat, inclusief financiële baten en lasten, na aftrek van belastingen en aandeel van derden.
Het aandeel derden bevat het meegeconsolideerde resultaat, dat niet toekomt aan de moedermaatschappij, maar aan derden (zie ook de post "Belang van derden" bij balans-passiva).