Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008, 2006-2010

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal aantal bedrijven (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2010 863.840 615.780 248.060
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 84.520 78.880 5.640
01 Landbouw 2010 83.220 77.955 5.265
011 Teelt van eenjarige gewassen 2010 19.985 17.950 2.035
0111 Teelt van granen en peulvruchten 2010 1.245 1.170 75
0113 Teelt van groenten en knolgewassen 2010 9.160 8.425 735
0116 Teelt van vezelgewassen 2010 0 0 0
0119 Teelt van andere eenjarige gewassen 2010 9.580 8.355 1.225
012 Teelt van meerjarige gewassen 2010 1.715 1.650 65
0121 Teelt van druiven 2010 0 0 0
0124 Teelt van pit- en steenvruchten 2010 1.715 1.650 65
0125 Teelt van overige vruchten 2010 0 0 0
0127 Teelt van gewassen voor dranken 2010 0 0 0
0128 Teelt van specerijen 2010 0 0 0
0129 Teelt van overig meerjarig gewas 2010 0 0 0
013 Teelt van sierplanten 2010 2.765 2.400 365
0130 Teelt van sierplanten 2010 2.765 2.400 365
014 Veeteelt en fokkerijen 2010 45.115 43.650 1.465
0141 Melkveehouderij 2010 23.440 23.150 290
0142 Rundveehouderij (geen melkvee) 2010 10.340 10.095 250
0143 Paardenfokkerij 2010 5.520 5.185 335
0145 Schapen- en geitenhouderij 2010 480 450 25
0146 Varkenshouderij 2010 3.950 3.535 415
0147 Pluimveehouderij 2010 1.330 1.185 150
0149 Overige fokkerij en houderij 2010 55 55 0
015 Gemengd bedrijf 2010 3.425 3.230 200
0150 Gemengd bedrijf 2010 3.425 3.230 200
016 Dienstverlening voor de landbouw 2010 10.185 9.050 1.135
0161 Diensten voor akker- en tuinbouw 2010 8.505 7.475 1.030
0162 Diensten voor veeteelt en fokkerij 2010 1.680 1.575 105
0163 Behandeling van gewassen na oogst 2010 0 0 0
0164 Zaadveredelingsbedrijven 2010 0 0 0
017 Jacht 2010 25 25 5
0170 Jacht 2010 25 25 5
02 Bosbouw 2010 485 405 80
021 Bosbouw 2010 300 245 55
0210 Bosbouw 2010 300 245 55
022 Exploitatie van bossen 2010 120 100 20
0220 Exploitatie van bossen 2010 120 100 20
024 Dienstverlening voor de bosbouw 2010 65 60 5
0240 Dienstverlening voor de bosbouw 2010 65 60 5
03 Visserij 2010 815 520 295
031 Visserij 2010 625 435 190
0311 Zee- en kustvisserij 2010 470 295 175
0312 Binnenvisserij 2010 155 145 15
032 Viskwekerij 2010 190 80 105
0321 Zeeviskwekerij 2010 105 40 65
0322 Zoetwaterviskwekerij 2010 80 40 40
B Delfstoffenwinning 2010 330 85 245
06 Winning van aardolie en aardgas 2010 50 10 40
061 Winning van aardolie 2010 30 5 25
0610 Winning van aardolie 2010 30 5 25
062 Winning van aardgas 2010 20 5 15
0620 Winning van aardgas 2010 20 5 15
08 Delfstoffenwinning (geen olie en gas) 2010 180 45 130
081 Winning van zand, grind en klei 2010 145 40 105
0812 Winning van zand, grind en klei 2010 145 40 105
089 Winning van overige delfstoffen 2010 35 10 25
0892 Winning van turf 2010 5 5 0
0893 Winning van zout 2010 0 0 0
0899 Overige delfstoffenwinning (rest) 2010 30 5 25
09 Dienstverlening delfstoffenwinning 2010 100 30 75
091 Dienstverlening olie- en gaswinning 2010 100 30 75
0910 Dienstverlening olie- en gaswinning 2010 100 30 75
099 Dienstverlening overige winning 2010 0 0 0
0990 Dienstenverlening overige winning 2010 0 0 0
C Industrie 2010 45.565 26.595 18.970
10 Voedingsmiddelenindustrie 2010 4.175 2.565 1.610
101 Slachterijen en vleeswarenindustrie 2010 495 250 245
1011 Slachterijen (geen pluimvee) 2010 270 175 95
1012 Pluimveeslachterijen 2010 50 10 40
1013 Vleesverwerkende industrie 2010 180 70 110
102 Visverwerkende industrie 2010 125 55 70
1020 Visverwerkende industrie 2010 125 55 70
103 Groente-, fruitverwerkende industrie 2010 140 45 95
1031 Aardappelproductenindustrie 2010 25 10 15
1032 Fruit- en groentesappenindustrie 2010 20 10 10
1039 Groente-,fruitverwerkende industrie 2010 95 25 70
104 Spijsoliën- en -vettenindustrie e.d. 2010 35 5 30
1041 Spijsoliën- en -vettenindustrie 2010 30 5 25
1042 Margarine-industrie 2010 5 0 5
105 Zuivelindustrie 2010 275 185 90
1051 Zuivelindustrie (geen ijs) 2010 190 125 65
1052 Consumptie-ijsindustrie 2010 85 60 25
106 Meelindustrie 2010 100 50 50
1061 Meelindustrie (geen zetmeel) 2010 90 50 40
1062 Zetmeelindustrie 2010 10 0 10
107 Brood- en deegwarenindustrie 2010 2.345 1.755 590
1071 Brood- en banketbakkerijen 2010 2.205 1.700 505
1072 Banket- en koekindustrie 2010 130 50 80
1073 Deegwarenindustrie 2010 10 5 5
108 Overige voedingsmiddelenindustrie 2010 490 180 305
1081 Suikerindustrie 2010 5 0 5
10821 Cacaoverwerkende industrie 2010 15 5 10
10822 Chocolade- en suikerwerkindustrie 2010 125 55 70
1083 Koffiebranderijen en theepakkerijen 2010 30 10 20
1084 Saus-, zout- en specerij-industrie 2010 45 15 30
1085 Snackindustrie (incl. salades e.d.) 2010 165 80 90
1086 Dieetvoedingindustrie 2010 30 5 20
1089 Overige voedingsmiddelenindustrie 2010 70 10 60
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008). De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame
personen en naar rechtsvorm. Het aantal bedrijven is afgerond op een
veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- kleine bedrijven zijn opgenomen in het kader. Het urencriterium (15 uur) is losgelaten.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en in het bijzonder uit het element zelfstandigheid
volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer
dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel
natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de
afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig
opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid
verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de
productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.
De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak,
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten
vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband,
Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet
van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of
meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke
personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat,
dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen
worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die
juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Deze klasse omvat de rechtsvormen:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een
natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager
van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer,
d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken
aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap,
naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie,
gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar
niet een commissaris.
Deze klasse omvat de rechtsvormen:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen