Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008, 2006-2010

Bedrijven; naar economische activiteit (SBI 2008, 2006-2010

Bedrijfstakken/branches (SBI 2008) Perioden Totaal aantal bedrijven (aantal) Rechtsvorm Natuurlijke personen (aantal) Rechtsvorm Rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2006 725.680 515.165 210.520
A-U Alle economische activiteiten 2007 761.320 538.935 222.385
A-U Alle economische activiteiten 2008 797.840 563.895 233.945
A-U Alle economische activiteiten 2009 844.450 600.020 244.435
A-U Alle economische activiteiten 2010 863.840 615.780 248.060
A Landbouw, bosbouw en visserij 2006 90.820 85.575 5.250
A Landbouw, bosbouw en visserij 2007 88.635 83.430 5.210
A Landbouw, bosbouw en visserij 2008 86.670 81.305 5.365
A Landbouw, bosbouw en visserij 2009 86.210 80.675 5.535
A Landbouw, bosbouw en visserij 2010 84.520 78.880 5.640
B Delfstoffenwinning 2006 330 105 225
B Delfstoffenwinning 2007 330 80 250
B Delfstoffenwinning 2008 315 85 230
B Delfstoffenwinning 2009 320 85 235
B Delfstoffenwinning 2010 330 85 245
C Industrie 2006 41.200 23.180 18.025
C Industrie 2007 42.365 24.125 18.235
C Industrie 2008 43.520 24.775 18.750
C Industrie 2009 45.670 26.580 19.090
C Industrie 2010 45.565 26.595 18.970
D Energievoorziening 2006 485 255 230
D Energievoorziening 2007 525 240 285
D Energievoorziening 2008 560 245 310
D Energievoorziening 2009 685 280 410
D Energievoorziening 2010 680 280 405
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2006 1.170 290 885
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2007 1.210 285 925
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2008 1.220 290 930
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2009 1.270 295 980
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2010 1.290 305 985
F Bouwnijverheid 2006 80.685 63.810 16.880
F Bouwnijverheid 2007 88.810 71.335 17.470
F Bouwnijverheid 2008 99.935 81.240 18.690
F Bouwnijverheid 2009 112.195 92.540 19.655
F Bouwnijverheid 2010 114.460 94.560 19.905
G Handel 2006 151.230 103.940 47.290
G Handel 2007 156.610 107.600 49.015
G Handel 2008 159.830 109.180 50.655
G Handel 2009 164.180 111.200 52.975
G Handel 2010 163.445 110.230 53.210
H Vervoer en opslag 2006 23.680 15.960 7.720
H Vervoer en opslag 2007 24.485 16.600 7.885
H Vervoer en opslag 2008 25.300 17.130 8.170
H Vervoer en opslag 2009 26.145 17.820 8.325
H Vervoer en opslag 2010 26.300 17.900 8.400
I Horeca 2006 34.850 29.170 5.685
I Horeca 2007 35.440 29.445 5.990
I Horeca 2008 36.090 29.605 6.485
I Horeca 2009 38.545 31.840 6.710
I Horeca 2010 38.515 31.645 6.870
J Informatie en communicatie 2006 23.575 13.180 10.390
J Informatie en communicatie 2007 26.205 14.980 11.225
J Informatie en communicatie 2008 28.745 16.465 12.285
J Informatie en communicatie 2009 31.760 18.425 13.335
J Informatie en communicatie 2010 33.110 19.260 13.855
K Financiële dienstverlening 2006 15.655 5.000 10.660
K Financiële dienstverlening 2007 16.705 4.905 11.805
K Financiële dienstverlening 2008 17.030 4.625 12.405
K Financiële dienstverlening 2009 17.865 4.540 13.325
K Financiële dienstverlening 2010 17.440 4.285 13.155
L Verhuur en handel van onroerend goed 2006 18.110 8.375 9.735
L Verhuur en handel van onroerend goed 2007 19.250 8.775 10.475
L Verhuur en handel van onroerend goed 2008 19.215 8.535 10.680
L Verhuur en handel van onroerend goed 2009 19.655 9.575 10.085
L Verhuur en handel van onroerend goed 2010 19.885 9.755 10.130
M Specialistische zakelijke diensten 2006 108.520 71.970 36.550
M Specialistische zakelijke diensten 2007 118.535 77.695 40.840
M Specialistische zakelijke diensten 2008 129.525 85.245 44.280
M Specialistische zakelijke diensten 2009 141.010 93.325 47.680
M Specialistische zakelijke diensten 2010 150.400 100.770 49.630
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2006 29.460 19.585 9.875
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2007 31.520 20.920 10.605
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2008 33.605 21.935 11.670
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2009 36.470 23.695 12.775
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2010 37.505 24.500 13.005
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2006 780 20 765
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2007 805 15 785
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2008 765 20 745
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2009 775 35 740
O Openbaar bestuur en overheidsdiensten 2010 785 45 740
P Onderwijs 2006 18.005 13.265 4.740
P Onderwijs 2007 18.080 13.315 4.765
P Onderwijs 2008 19.205 14.270 4.935
P Onderwijs 2009 20.705 15.585 5.125
P Onderwijs 2010 22.435 17.275 5.155
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2006 40.110 27.725 12.385
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2007 41.945 28.995 12.950
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2008 43.595 30.130 13.465
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2009 46.605 32.885 13.720
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2010 51.015 36.990 14.025
R Cultuur, sport en recreatie 2006 10.835 2.820 8.015
R Cultuur, sport en recreatie 2007 11.240 3.010 8.230
R Cultuur, sport en recreatie 2008 11.725 3.175 8.555
R Cultuur, sport en recreatie 2009 11.500 3.265 8.235
R Cultuur, sport en recreatie 2010 11.455 3.245 8.215
S Overige dienstverlening 2006 36.180 30.950 5.230
S Overige dienstverlening 2007 38.630 33.185 5.445
S Overige dienstverlening 2008 40.980 35.645 5.335
S Overige dienstverlening 2009 42.890 37.385 5.500
S Overige dienstverlening 2010 44.710 39.185 5.525
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het aantal bedrijven en instellingen naar
economische activiteit, gebaseerd op de Standaard Bedrijfsindeling 2008
(SBI 2008) onderverdeeld naar (sub)klassen van de SBI 2008). De bedrijven
zijn voorts ingedeeld naar bedrijfsgrootte op basis van het aantal werkzame
personen en naar rechtsvorm. Het aantal bedrijven is afgerond op een
veelvoud van vijf.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1 januari 2006

Status van de cijfers: definitief

Nieuwe versie:
Met ingang van het statistiekjaar 2008 wordt de nieuwe standaard
bedrijfsindeling 2008 gehanteerd. De reeks is teruggelegd tot en met 2006.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De tabel is per 20 april 2012 stopgezet.
Het samenstellen van de cijfers is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de statistische eenheid is veranderd.
- kleine bedrijven zijn opgenomen in het kader. Het urencriterium (15 uur) is losgelaten.
Genoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel waarin de cijfers zijn teruggelegd tot en met 2007.

Toelichting onderwerpen

Totaal aantal bedrijven
Het aantal bedrijven is afgerond op een veelvoud van vijf.
Bedrijf:
De feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt door
zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en door
het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en in het bijzonder uit het element zelfstandigheid
volgt dat een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer
dan één juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel
natuurlijke als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de
afzonderlijke vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig
opereren. Andersom komt het voor dat binnen een juridische eenheid
verschillende onderdelen te onderscheiden zijn die wat betreft de
productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt ter wille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Rechtsvorm
Vorm van juridische eenheden die in het recht bekend is.
De navolgende rechtsvormen kunnen onder meer worden onderscheiden:
- Nederlandse rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid: eenmanszaak,
vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap;
- Nederlandse rechtsvormen met rechtspersoonlijkheid: besloten
vennootschap, naamloze vennootschap, vereniging, stichting, coöperatie,
onderlinge waarborgmaatschappij;
- Europese rechtsvormen: Europees economisch samenwerkingsverband,
Europese vennootschap, Europese coöperatieve vennootschap;
- Buitenlandse rechtspersonen.
Formeel is de rechtsvorm een kenmerk van een juridische eenheid en niet
van een bedrijf. De statistische eenheid 'bedrijf' kan bestaan uit een of
meer juridische eenheden (natuurlijke personen en/of niet-natuurlijke
personen). Als een bedrijf uit meer dan één juridische eenheid bestaat,
dan heeft het in principe geen eigen rechtsvorm. In de CBS-tabellen
worden dergelijke bedrijven opgenomen onder de rechtsvorm van die
juridische eenheid die als kern van de combinatie kan worden beschouwd.
Natuurlijke personen
Een mens (individu) die in het recht als rechtssubject is erkend en
daarmee drager is van wettelijke rechten en plichten.
Deze klasse omvat de rechtsvormen:
- Eenmanszaken
- Maatschappen
- Vennootschappen onder firma
- Commanditaire vennootschappen
- Rederijen
Rechtspersonen
Een juridische constructie waardoor een organisatie, net als een
natuurlijke persoon, in het recht als rechtssubject is erkend als drager
van wettelijke rechten en plichten.
Een rechtspersoon kan optreden als een persoon in het rechtsverkeer,
d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten, rechtszaken
aanspannen of aangeklaagd worden.
De rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap,
naamloze vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie,
gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon, maar
niet een commissaris.
Deze klasse omvat de rechtsvormen:
- Besloten vennootschappen
- Naamloze vennootschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Coöperatieve verenigingen
- Onderlinge waarborgmaatschappijen
- Overheidsorganen (o.a. rijk, provincie, gemeente)
- Rechtsvormen van buitenlandse ondernemingen
- Europees economisch samenwerkingsverband (E.E.S.V.)
- Doelvermogen
- Fonds voor gemene rekening
- Kerkgenootschap
- Buitenlandse rechtsvormen