Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Educatie; deelnemers, educatietype, niveau, leeftijd, 2006/'07-2014/'15

Geslacht Leeftijd Opleidingsniveau Herkomstgroepering Generatie Perioden Stand op 1 oktober naar educatietype Totaal educatietypen (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietype Sociale redzaamheid (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietype Professionele redzaamheid gekwalificeerd (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietype Professionele redzaamheid ongekwalific. (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietype Educatieve redzaamheid (alleen niveau 4) (aantal) Stand op 1 oktober naar educatietype Alfabetisering (inclusief overig) (aantal)
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2006/'07 48.274 23.020 1.845 22.106 1.303
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2007/'08 37.595 19.790 1.428 15.516 809 52
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2008/'09 36.572 21.017 999 13.109 348 1.099
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2009/'10 36.488 22.990 913 10.038 319 2.228
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2010/'11 28.466 16.580 808 8.591 261 2.226
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2011/'12 22.637 12.035 672 7.503 281 2.146
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2012/'13 20.386 9.862 727 7.834 190 1.773
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2013/'14 20.367 9.011 971 7.685 275 2.425
Totaal mannen en vrouwen Totaal leeftijd Totaal niveaus Totaal herkomstgroepering Totaal generatie 2014/'15* 19.302 8.188 965 6.504 311 3.334
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de deelname aan educatie dat via de gemeenten door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt bekostigd, onderscheiden naar educatietype, opleidingsniveau, leeftijd en herkomstgroepering.

Gegevens beschikbaar:
Van schooljaar 2006/'07 tot en met schooljaar 2014/'15.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel over de schooljaren tot en met 2013/'14 zijn definitief en die over schooljaar 2014/'15 zijn voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet worden de gegevens over 2014/'15 niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 15 maart 2016:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Stand op 1 oktober naar educatietype
Het aantal volwassenen die op 1 oktober van het schooljaar een educatie-opleiding volgen.
In tegenstelling tot bijvoorbeeld het voortgezet onderwijs stromen nog veel deelnemers na 1 oktober van het schooljaar in.
Totaal educatietypen
Educatietype
Volwassenen kunnen om verschillende redenen opleidingen volgen. Bij de volwasseneneducatie worden vijf educatietypen onderscheiden:
- Sociale redzaamheid: deze opleidingen zijn gericht op het behalen van een minimum niveau van zelfredzaamheid. De cursussen besteden aandacht aan vaardigheden voor het zelfstandig functioneren in gangbare dagelijkse situaties. Bijvoorbeeld het contact met buurtbewoners en leerkrachten op de basisschool of overleg met een huisarts of specialist;
- Professionele redzaamheid, ongekwalificeerd: deze opleidingen zijn gericht op re-integratie op de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld voor langdurig werklozen of herintreders;
- Professionele redzaamheid, gekwalificeerd: deze opleidingen bieden ondersteuning bij het volgen of behalen van een specifiek niveau (erkende diploma's) in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo);
- Educatieve redzaamheid: deze opleidingen zijn gericht op het bijspijkeren of aanvullen van leerstof voor de theoretische leerweg van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo-t; voorheen mavo), het hoger algemeen vormend onderwijs (havo) en het voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (vwo);
- Alfabetisering voor allochtonen: opleidingen speciaal voor analfabete allochtonen.
Sociale redzaamheid
Sociale redzaamheid:
Hierbij kan het gaan om het leren van Nederlands, hoe een bank werkt, hoe men met het openbaar vervoer kan reizen, kennis over de opvoeding van kinderen en vaardigheden die men bijvoorbeeld nodig heeft in het vrijwilligerswerk en bij medische consumptie.
Professionele redzaamheid gekwalificeerd
Professionele redzaamheid gekwalificeerd:
Deelnemers aan dit educatietype zijn bezig met (een deelkwalificatie van) een mbo-opleiding op kwalificatieniveau 1 of 2, omdat zij ongekwalificeerd zijn voor de Nederlandse arbeidsmarkt of omdat zij een hogere kwalificatie willen behalen. Zij ervaren daar problemen bij, omdat het hen ontbreekt aan vaardigheden als Nederlands (als tweede taal), rekenen en sleutelvaardigheden die behoren bij het beroep dat men wil uitoefenen. We kunnen deze vorm van educatie typeren als hulp om het diploma te kunnen behalen.
Professionele redzaamheid ongekwalific.
Professionele redzaamheid ongekwalificeerd:
Deelnemers aan dit educatietype ontbreekt het aan een aantal vaardigheden en kennis om goed op de arbeidsmarkt te kunnen functioneren. Zij hebben vaak leemten op het gebied van Nederlands, rekenen, vreemde talen, digitale vaardigheden, sleutelvaardigheden (zoals organiseren, plannen, samenwerken, overleggen, leren, beslissen, problemen oplossen, voor zichzelf zorgen) en kennis van de wereld. Het gaat hierbij zowel om mensen aan wie 'trajecten' worden aangeboden om snel aan het werk te kunnen gaan als om mensen die beter willen leren functioneren in het beroep dat zij hebben.
Educatieve redzaamheid (alleen niveau 4)
Educatieve zelfredzaamheid:
Dit educatietype geeft aansluiting op vervolgonderwijs. Uitsluitend niveau 4, havo/vwo.
Alfabetisering (inclusief overig)
Alfabetisering (inclusief overig):
- Cursussen alfabetisering voor allochtonen;
- Nederlands als tweede taal;
- Nederlands en rekenen.