Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit 2002-2015

Veiligheidszorg; aanbieders, naar activiteit 2002-2015

Activiteiten Soort uitgaven Perioden Uitgaven in lopende prijzen Totaal aanbieders veiligheidszorg (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Ministerie van Veiligheid en Justitie Politie (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Ministerie van Veiligheid en Justitie Openbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Ministerie van Veiligheid en Justitie Overige aanbieders Ministerie V&J (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Overige ministeries Bijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Overige ministeries Douane (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Overige ministeries Overige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Lokale overheden Jeugdzorg (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Lokale overheden Provincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Bedrijven Verzekeraars (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Bedrijven Rechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Bedrijven Beveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven in lopende prijzen Bedrijven Verkoop beveiligingsmaterialen (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Totaal aanbieders veiligheidszorg (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Ministerie van Veiligheid en Justitie Politie (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Ministerie van Veiligheid en Justitie Openbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Ministerie van Veiligheid en Justitie Overige aanbieders Ministerie V&J (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Overige ministeries Bijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Overige ministeries Douane (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Overige ministeries Overige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Lokale overheden Jeugdzorg (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Lokale overheden Provincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Bedrijven Verzekeraars (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Bedrijven Rechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Bedrijven Beveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven in prijsniveau 2005 Bedrijven Verkoop beveiligingsmaterialen (mln euro)
Totaal activiteiten Totaal uitgaven 2015* 12.932,2 2.121,2 4.285,7 838,4 910,1 170,5 328,7 189,0 60,1 548,7 . 472,6 2.156,4 850,8 11.043,2 1.813,7 3.678,6 712,9 774,0 144,3 277,7 162,8 47,8 472,0 . 400,7 1.837,7 720,9
Totaal activiteiten Personele uitgaven 2015* 8.350,3 912,2 3.291,1 617,2 550,0 140,0 288,8 129,4 48,0 224,6 . 302,8 1.616,7 229,5 7.103,7 768,3 2.818,6 521,7 462,7 118,0 243,2 111,3 37,4 191,7 . 256,7 1.380,0 194,2
Totaal activiteiten Materiële uitgaven 2015* 4.581,9 1.209,0 994,7 221,2 360,0 30,5 39,9 59,6 12,1 324,1 . 169,8 539,7 621,2 3.939,5 1.045,4 860,1 191,3 311,3 26,4 34,5 51,5 10,4 280,3 . 144,0 457,6 526,7
Preventie Totaal uitgaven 2015* 6.137,8 1.842,3 293,8 48,3 328,7 118,5 548,7 . 2.106,8 850,8 5.241,0 1.581,3 250,3 41,0 277,7 102,4 472,0 . 1.795,4 720,9
Preventie Personele uitgaven 2015* 4.014,1 1.414,7 167,3 32,1 288,8 77,6 224,6 . 1.579,5 229,5 3.423,9 1.211,6 140,9 27,1 243,2 67,0 191,7 . 1.348,3 194,2
Preventie Materiële uitgaven 2015* 2.123,7 427,6 126,6 16,2 39,9 40,9 324,1 . 527,3 621,2 1.817,1 369,7 109,4 14,0 34,5 35,3 280,3 . 447,1 526,7
Opsporing Totaal uitgaven 2015* 2.817,2 2.443,5 131,4 122,2 70,5 . 49,6 2.415,9 2.097,3 112,6 103,3 60,4 . 42,3
Opsporing Personele uitgaven 2015* 2.119,3 1.876,4 46,1 107,9 51,7 . 37,2 1.812,7 1.607,0 38,8 90,9 44,2 . 31,7
Opsporing Materiële uitgaven 2015* 697,9 567,1 85,3 14,3 18,8 . 12,4 603,3 490,4 73,8 12,4 16,2 . 10,5
Vervolging Totaal uitgaven 2015* 563,1 484,2 78,9 . 478,4 411,7 66,8 .
Vervolging Personele uitgaven 2015* 420,9 359,9 60,9 . 355,4 304,2 51,2 .
Vervolging Materiële uitgaven 2015* 142,3 124,3 18,0 . 123,0 107,5 15,6 .
Berechting Totaal uitgaven 2015* 354,2 354,2 . 301,3 301,3 .
Berechting Personele uitgaven 2015* 257,3 257,3 . 217,4 217,4 .
Berechting Materiële uitgaven 2015* 97,0 97,0 . 83,8 83,8 .
Tenuitvoerlegging Totaal uitgaven 2015* 2.288,5 2.121,2 167,2 . 1.956,1 1.813,7 142,4 .
Tenuitvoerlegging Personele uitgaven 2015* 1.008,9 912,2 96,7 . 849,7 768,3 81,4 .
Tenuitvoerlegging Materiële uitgaven 2015* 1.279,6 1.209,0 70,6 . 1.106,4 1.045,4 61,0 .
Ondersteuning van slachtoffers Totaal uitgaven 2015* 64,1 64,1 . 54,7 54,7 .
Ondersteuning van slachtoffers Personele uitgaven 2015* 32,2 32,2 . 27,1 27,1 .
Ondersteuning van slachtoffers Materiële uitgaven 2015* 31,9 31,9 . 27,6 27,6 .
Ondersteuning van verdachten en daders Totaal uitgaven 2015* 707,2 174,6 60,1 . 472,6 595,7 147,2 47,8 . 400,7
Ondersteuning van verdachten en daders Personele uitgaven 2015* 497,7 146,9 48,0 . 302,8 417,4 123,3 37,4 . 256,7
Ondersteuning van verdachten en daders Materiële uitgaven 2015* 209,5 27,6 12,1 . 169,8 178,3 23,9 10,4 . 144,0
Rechtskundige Dienstverlening Totaal uitgaven 2015* . .
Rechtskundige Dienstverlening Personele uitgaven 2015* . .
Rechtskundige Dienstverlening Materiële uitgaven 2015* . .
Schadeloosstelling Totaal uitgaven 2015* . .
Schadeloosstelling Personele uitgaven 2015* . .
Schadeloosstelling Materiële uitgaven 2015* . .
Overige activiteiten Totaal uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Personele uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Overige activiteiten Materiële uitgaven 2015* . 0,0 . . 0,0 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in het aanbod van veiligheidszorg in Nederland. In de tabel worden aanbieders en activiteiten in de veiligheidszorg onderscheiden. Voor elke aanbieder is zichtbaar voor welk bedrag hij bepaalde activiteiten heeft verricht. De uitgaven worden zowel uitgedrukt in lopende prijzen als in prijzen van 2005. Daarmee is gecorrigeerd voor het effect van loon- en prijsstijgingen. Ook zijn de uitgaven gesplitst naar personeel en materieel. Hierdoor is voor elke aanbieder zichtbaar in welke mate de uitgaven worden bepaald door ontwikkeling van de lonen of de prijzen van huisvesting, goederen en diensten.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2002.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven in lopende prijzen
Uitgaven aan veiligheidszorg uitgedrukt in prijzen van het betreffende jaar.
Totaal aanbieders veiligheidszorg
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
Een agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen, zoals terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd. Dit gebeurt in gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden, inrichtingen voor terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Uitgaven aan niet-strafrechtelijke opvang, zoals vreemdelingenbewaring of civiele plaatsing in een jeugdinrichting zijn buiten beschouwing gelaten.
Politie
De politie is het overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 Politiewet). Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 Politiewet). Een regionaal politiekorps is belast met de uitvoering van de politietaak in een bepaald gebied: de politieregio.

Vanaf het publicatiejaar 2011 valt de politie niet meer onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar onder verantwoording van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor een goede vergelijkbaarheid zijn de uitgaven aan politie met terugwerkende kracht tot 2002 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgeteld.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Hulpverlening door de politie behoort hier niet toe.
Openbaar Ministerie en Rechtspraak
Het Openbaar Ministerie is een overheidsorgaan met als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen uit te voeren en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft. Onder Rechtspraak valt het geheel van rechtsprekende organen, waaronder rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.

Alleen uitgaven met betrekking tot strafrecht zijn meegerekend. Uitgaven met betrekking tot burgerlijk en bestuursrecht zijn buiten beschouwing gelaten.
Overige aanbieders Ministerie V&J
Overige instanties binnen het Ministerie van Justitie die veiligheidszorg aanbieden/ verzorgen:
- JUSTIS
- Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
- Halt Nederland
- Nationale Coördinator Terrorismebestrijding
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Nederlands Forensisch Instituut
- Stichting Reclassering Nederland
- Stichting Verslavingsreclassering GGZ
- Leger des Heils Reclassering
- Raad voor de Kinderbescherming
- Centraal Justitieel Incasso Bureau
- Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
- Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Slachtofferhulp Nederland
- Raden voor Rechtsbijstand
- Directie wetgeving van het Ministerie van Justitie
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
- Inspectie Openbare Orde en veiligheid

Voor een goede vergelijkbaarheid zijn de uitgaven van de AIVD en IOOV, die officieel onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vallen, met terugwerkende kracht tot 2002 bij overige aanbieders van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgeteld. In de kerncijfertabel staan de uitgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wel vermeld.

---
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige ministeries
Bijzondere Opsporingsdiensten
De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er zijn vier bijzondere opsporingsdiensten: de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën (FIOD-ECD), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SIOD) en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (VROM-IOD).

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Douane
De douane is de overheidsdienst die belast is met de controle op het internationale goederen- en reizigersverkeer.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige aanbieders overige ministeries
Veiligheidszorgaanbieders die onder andere ministeries vallen dan de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit betreft:
- Koninklijke Marechaussee
- Autoriteit Financiële Markten
- Kustwacht Nederland
- Nederlandse Mededingingsautoriteit
- Explosieven opruimingsdiensten

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Lokale overheden
Jeugdzorg
Onder jeugdzorg vallen de Bureaus Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg stellen vast wat voor hulp aan minderjarigen nodig is, vervullen de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en doen aan jeugdreclassering.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Provincies en gemeenten
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast en verloedering zijn meegerekend.
Bedrijven
Verzekeraars
Alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's.

Alleen schadeverzekeringen tegen de gevolgen van criminaliteit en overlast zijn meegerekend. In deze versie van de tabel zijn geen gegevens gepubliceerd over de uitgaven aan schadeverzekeringen. Op dit ogenblik is de kwaliteit van de data ontoereikend om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van het bedrag dat in deze aanbieder omgaat. Bij de schadeverzekeraars is het voor sommige vormen van schadeverzekering nog niet mogelijk gebleken om het aandeel sociale veiligheid vast te stellen. Het CBS werkt er aan om alsnog betrouwbare cijfers samen te stellen.
Rechtskundige dienstverleners
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders.

Tot de rechtskundige dienstverlening behoren advocatenkantoren, notariskantoren, deurwaarderskantoren, rechtskundig adviesbureaus, octrooi-, merken- en modellenbureaus en stichtingen rechtsbijstand.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Van de rechtskundige dienstverleners worden alleen de uitgaven van strafrechtadvocatuur hiertoe gerekend.
Beveiligings- en opsporingsbedrijven
Tot de beveiliging en opsporingsbedrijven behoren bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Verkoop beveiligingsmaterialen
Aanbieders van producten die ingezet worden met het oog op het voorkomen van criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens. Hieronder vallen ook installatie en onderhoud.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Uitgaven in prijsniveau 2005
Uitgaven aan veiligheidszorg uitgedrukt in het prijsniveau van 2005 geven aan hoe de kosten zouden zijn als de prijzen niet gestegen waren ten opzichte van 2005. Deze cijfers geven een inzicht in de volumeontwikkeling.
Totaal aanbieders veiligheidszorg
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Dienst Justitiële Inrichtingen
Een agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen, zoals terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd. Dit gebeurt in gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden, inrichtingen voor terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Uitgaven aan niet-strafrechtelijke opvang, zoals vreemdelingenbewaring of civiele plaatsing in een jeugdinrichting zijn buiten beschouwing gelaten.
Politie
De politie is het overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 Politiewet). Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 Politiewet). Een regionaal politiekorps is belast met de uitvoering van de politietaak in een bepaald gebied: de politieregio.

Vanaf het publicatiejaar 2011 valt de politie niet meer onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar onder verantwoording van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor een goede vergelijkbaarheid zijn de uitgaven aan politie met terugwerkende kracht tot 2002 bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgeteld.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Hulpverlening door de politie behoort hier niet toe.
Openbaar Ministerie en Rechtspraak
Het Openbaar Ministerie is een overheidsorgaan met als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen uit te voeren en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft. Onder Rechtspraak valt het geheel van rechtsprekende organen, waaronder rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.

Alleen uitgaven met betrekking tot strafrecht zijn meegerekend. Uitgaven met betrekking tot burgerlijk en bestuursrecht zijn buiten beschouwing gelaten.
Overige aanbieders Ministerie V&J
Overige instanties binnen het Ministerie van Justitie die veiligheidszorg aanbieden/ verzorgen:
- JUSTIS
- Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
- Halt Nederland
- Nationale Coördinator Terrorismebestrijding
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Nederlands Forensisch Instituut
- Stichting Reclassering Nederland
- Stichting Verslavingsreclassering GGZ
- Leger des Heils Reclassering
- Raad voor de Kinderbescherming
- Centraal Justitieel Incasso Bureau
- Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
- Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Slachtofferhulp Nederland
- Raden voor Rechtsbijstand
- Directie wetgeving van het Ministerie van Justitie
- Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst
- Inspectie Openbare Orde en veiligheid
Voor een goede vergelijkbaarheid zijn de uitgaven van de AIVD en IOOV, die officieel onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken vallen, met terugwerkende kracht tot 2002 bij overige aanbieders van het Ministerie van Veiligheid en Justitie opgeteld. In de kerncijfertabel staan de uitgaven van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wel vermeld.

---
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige ministeries
Bijzondere Opsporingsdiensten
De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er zijn vier bijzondere opsporingsdiensten: de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën (FIOD-ECD), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SIOD) en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (VROM-IOD).

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Douane
De douane is de overheidsdienst die belast is met de controle op het internationale goederen- en reizigersverkeer.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige aanbieders overige ministeries
Veiligheidszorgaanbieders die onder andere ministeries vallen dan de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit betreft:
- Koninklijke Marechaussee
- Autoriteit Financiële Markten
- Kustwacht Nederland
- Nederlandse Mededingingsautoriteit
- Explosieven opruimingsdiensten

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Lokale overheden
Jeugdzorg
Onder jeugdzorg vallen de Bureaus Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg stellen vast wat voor hulp aan minderjarigen nodig is, vervullen de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en doen aan jeugdreclassering.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Provincies en gemeenten
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast en verloedering zijn meegerekend.
Bedrijven
Verzekeraars
Alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's.

Alleen schadeverzekeringen tegen de gevolgen van criminaliteit en overlast zijn meegerekend. In deze versie van de tabel zijn geen gegevens gepubliceerd over de uitgaven aan schadeverzekeringen. Op dit ogenblik is de kwaliteit van de data ontoereikend om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van het bedrag dat in deze aanbieder omgaat. Bij de schadeverzekeraars is het voor sommige vormen van schadeverzekering nog niet mogelijk gebleken om het aandeel sociale veiligheid vast te stellen. Het CBS werkt er aan om alsnog betrouwbare cijfers samen te stellen.
Rechtskundige dienstverleners
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders.

Tot de rechtskundige dienstverlening behoren advocatenkantoren, notariskantoren, deurwaarderskantoren, rechtskundig adviesbureaus, octrooi-, merken- en modellenbureaus en stichtingen rechtsbijstand.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Van de rechtskundige dienstverleners worden alleen de uitgaven van strafrechtadvocatuur hiertoe gerekend.
Beveiligings- en opsporingsbedrijven
Tot de beveiliging en opsporingsbedrijven behoren bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en waardetransporten
en beveiligingsadviesbureaus.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Verkoop beveiligingsmaterialen
Aanbieders van producten die ingezet worden met het oog op het voorkomen van criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens. Hieronder vallen ook installatie en onderhoud.


Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.