Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Veiligheidszorg; aanbieders, activiteit, financiering '02-'15

Financieringsbronnen Perioden Uitgaven per activiteit Totaal uitgaven aan activiteiten (mln euro) Uitgaven per activiteit Preventie (mln euro) Uitgaven per activiteit Opsporing (mln euro) Uitgaven per activiteit Vervolging (mln euro) Uitgaven per activiteit Berechting (mln euro) Uitgaven per activiteit Tenuitvoerlegging (mln euro) Uitgaven per activiteit Ondersteuning van slachtoffers (mln euro) Uitgaven per activiteit Ondersteuning van verdachten en daders (mln euro) Uitgaven per activiteit Rechtskundige Dienstverlening (mln euro) Uitgaven per activiteit Schadeloosstelling (mln euro) Uitgaven per activiteit Overige activiteiten (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Veiligheid en Justitie Openbaar Ministerie en Rechtspraak (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Veiligheid en Justitie Dienst Justitiële Inrichtingen (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Veiligheid en Justitie Politie (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Veiligheid en Justitie Overige aanbieders Ministerie van VenJ (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Binnenlandse Zaken Politie (mln euro) Uitgaven per aanbieder Ministerie van Binnenlandse Zaken Overige Ministeries van BZK (mln euro) Uitgaven per aanbieder Overige ministeries Bijzondere Opsporingsdiensten (mln euro) Uitgaven per aanbieder Overige ministeries Douane (mln euro) Uitgaven per aanbieder Overige ministeries Overige aanbieders overige ministeries (mln euro) Uitgaven per aanbieder Lokale overheden Jeugdzorg (mln euro) Uitgaven per aanbieder Lokale overheden Provincies en gemeenten (mln euro) Uitgaven per aanbieder Bedrijven Verzekeraars (mln euro) Uitgaven per aanbieder Bedrijven Rechtskundige dienstverleners (mln euro) Uitgaven per aanbieder Bedrijven Beveiligings- en opsporingsbedrijven (mln euro) Uitgaven per aanbieder Bedrijven Verkoop beveiligingsmaterialen (mln euro)
Totaal financieringsbronnen 2015* 12.932,2 6.137,8 2.817,2 563,1 354,2 2.288,5 64,1 707,2 0,0 838,4 2.121,2 4.285,7 702,4 207,7 170,5 328,7 189,0 60,1 548,7 472,6 2.156,4 850,8
Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015* 8.257,6 2.106,0 2.566,0 560,9 343,9 2.273,0 58,8 288,9 0,0 828,2 2.108,3 4.284,9 854,8 121,4
Ministerie van Binnenlandse Zaken 2015* . 207,7 .
Overige ministeries 2015* 1.024,5 794,0 209,2 2,0 10,3 2,5 0,6 6,0 10,3 0,0 19,1 170,5 328,7 189,0 15,0 292,0
Lokale overheden 2015* 615,0 611,0 0,5 0,0 3,6 60,1 0,8 8,4 60,1 530,8 75,1
Bedrijven 2015* 1.981,6 1.933,4 35,2 13,0 13,0 3,4 3,0 1.514,1 448,2
Huishoudens 2015* 1.053,4 693,4 6,3 0,2 0,0 1,2 352,3 24,4 351,2 275,3 402,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft inzicht in de financieringsstromen in de veiligheidszorg in Nederland. Hier worden financieringsbronnen, aanbieders en activiteiten onderscheiden. Het totaal van de uitgaven aan veiligheidszorg is de som van de bedragen die overheid, bedrijfsleven en huishoudens uitgeven.

Gegevens beschikbaar van 2002 tot en met 2015.

Status van de cijfers:
De cijfers tot en met 2014 zijn definitief. De cijfers over het laatste verslagjaar zijn voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 19 januari 2018:
Deze tabel wordt stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Door het wegvallen van financiering komen voor deze statistiek geen nieuwe gegevens meer beschikbaar vanaf 1 januari 2016. Voor meer informatie zie de link in paragraaf 3.

Toelichting onderwerpen

Uitgaven per activiteit
Activiteiten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Totaal uitgaven aan activiteiten
Preventie
Activiteiten met het oog op het voorkomen van criminaliteit.

Hierbij worden ook activiteiten ter voorkoming van overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens gerekend.
Opsporing
Activiteiten in het kader van het onderzoek naar (mogelijk) gepleegde strafbare feiten.

Hierbij worden ook het verrichten van forensisch (sporen)onderzoek en het afdoen van strafbare feiten door de opsporingsautoriteit gerekend.
Vervolging
Activiteiten in het kader van de afhandeling van door opsporingsinstanties aan het Openbaar Ministerie aangeleverde strafdossiers.

Hierbij worden ook de rapportages van de reclasseringsorganisaties het basis- en vervolgonderzoek van de Raad voor de Kinderbescherming gerekend.
Berechting
Activiteiten in het kader van de afhandeling van aan de rechter aangeleverde zaken.

Hierbij worden alleen activiteiten gerekend, voor zover deze betrekking hebben op criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Tenuitvoerlegging
Activiteiten in het kader van de uitvoering van een eindbeslissing van het Openbaar Ministerie of de rechter in individuele zaken.

Hierbij worden ook de uitvoering van politietransacties gerekend.
Het gaat hier alleen om eindbeslissingen met betrekking tot
criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.
Ondersteuning van slachtoffers
Activiteiten die erop gericht zijn slachtoffers, of hun directe omgeving, te ondersteunen bij fysiek en psychisch herstel en bij juridische kwesties.

Hier zijn alleen de activiteiten gericht op slachtoffers van criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Ondersteuning van verdachten en daders
Activiteiten die erop gericht zijn verdachten en veroordeelden te ondersteunen.

Ondersteuning van verdachten en veroordeelden vindt plaats in alle fases van de strafrechtelijke keten, en bij terugkeer in de maatschappij (resocialisatie).
Rechtskundige Dienstverlening
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders.

Activiteiten op het terrein van (rechtskundig) advies, bemiddeling, procedurele hulpverlening, notariële vastlegging, beslaglegging, registratie en belangenbehartiging.

Hierbij zijn alleen activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering of onveiligheidsgevoelens gerekend.
Schadeloosstelling
Activiteiten ter verzekering tegen schade.

Hierbij worden alleen verzekeringen tegen gevolgen van criminaliteit, overlast en verloedering gerekend. De inkomsten aan premies voor de verzekeringsmaatschappijen worden gecorrigeerd met de uitgekeerde bedragen.
Overige activiteiten
Overige activiteiten met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens.

Algemene, niet aan een specifieke groep toe te wijzen activiteiten.
Uitgaven per aanbieder
Aanbieders van goederen of diensten die tot doel hebben criminaliteit, verloedering en overlast te voorkomen, te bestraffen of de schade ervan te beperken, en daarnaast onveiligheidsgevoelens weg te nemen.
Ministerie van Veiligheid en Justitie
Openbaar Ministerie en Rechtspraak
Het Openbaar Ministerie is een overheidsorgaan met als taken: wetten te handhaven, strafbare feiten op te sporen en te vervolgen, strafvonnissen uit te voeren en de rechter te informeren voor zover de wet dat voorschrijft. Onder Rechtspraak valt het geheel van rechtsprekende organen, waaronder rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad.

Alleen uitgaven met betrekking tot strafrecht zijn meegerekend. Uitgaven met betrekking tot burgerlijk en bestuursrecht zijn buiten beschouwing gelaten.
Dienst Justitiële Inrichtingen
Een agentschap van het Ministerie van Justitie met de taak ervoor te zorgen dat de opgelegde vrijheidsstraffen en maatregelen, zoals terbeschikkingstelling of plaatsing in een inrichting voor jeugdigen, op een doelmatige en menswaardige manier ten uitvoer worden gelegd. Dit gebeurt in gevangenissen en huizen van bewaring, inclusief inrichtingen voor vreemdelingenbewaring en strafrechtelijke opvang verslaafden, inrichtingen voor terbeschikkingstelling (tbs) en jeugdinrichtingen.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Uitgaven aan niet-strafrechtelijke opvang, zoals vreemdelingenbewaring of civiele plaatsing in een jeugdinrichting zijn buiten beschouwing gelaten.
Politie
De politie is het overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 Politiewet). Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 Politiewet). Een regionaal politiekorps is belast met de uitvoering van de politietaak in een bepaald gebied: de politieregio.

Vanaf het publicatiejaar 2011 valt de politie niet meer onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar onder verantwoording van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Hulpverlening door de politie behoort hier niet toe.
Overige aanbieders Ministerie van VenJ
Overige instanties binnen het Ministerie van Justitie die veiligheidszorg
aanbieden/ verzorgen:
- JUSTIS
- Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid
- Halt Nederland
- Nationale Coördinator Terrorismebestrijding
- Immigratie- en Naturalisatiedienst
- Nederlands Forensisch Instituut
- Stichting Reclassering Nederland
- Stichting Verslavingsreclassering GGZ
- Leger des Heils Reclassering
- Raad voor de Kinderbescherming
- Centraal Justitieel Incasso Bureau
- Raad voor de Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
- Schadefonds Geweldsmisdrijven
- Slachtofferhulp Nederland
- Raden voor Rechtsbijstand
- Directie wetgeving van het Ministerie van Justitie

---
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering
en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Ministerie van Binnenlandse Zaken
Politie
De politie is het overheidsorgaan dat belast is met het handhaven van de rechtsorde, het bestrijden van criminaliteit en onveiligheid, waaronder de opsporing van strafbare feiten, en het verlenen van hulp aan hen die deze behoeven (zie artikel 2 Politiewet). Nederland kent één politie die is georganiseerd in 25 regionale korpsen en één Korps Landelijke Politiediensten met verschillende ondersteunende divisies en bijzondere ambtenaren bij de politie (zie artikel 3 Politiewet). Een regionaal politiekorps is belast met de uitvoering van de politietaak in een bepaald gebied: de politieregio.

Vanaf het publicatiejaar 2011 valt de politie niet meer onder verantwoording van het Ministerie van Binnenlandse Zaken, maar onder verantwoording van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Hulpverlening door de politie behoort hier niet toe.
Overige Ministeries van BZK
Onder overige actoren Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vallen de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst en de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige ministeries
Bijzondere Opsporingsdiensten
De bijzondere opsporingsdiensten (BOD-en) vallen onder verschillende ministeries en hebben een specifieke opsporingstaak op het beleidsterrein waarvoor de betrokken minister verantwoordelijk is. Er zijn vier bijzondere opsporingsdiensten: de Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie ,de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst/Economische Controledienst van het Ministerie van Financiën (FIOD-ECD), de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SIOD) en de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (VROM-IOD).

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Douane
De douane is de overheidsdienst die belast is met de controle op het internationale goederen- en reizigersverkeer.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Overige aanbieders overige ministeries
Veiligheidszorgaanbieders die onder andere ministeries vallen dan de Ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit betreft:
- Koninklijke Marechaussee
- Autoriteit Financiële Markten
- Kustwacht Nederland
- Nederlandse Mededingingsautoriteit
- Explosieven opruimingsdiensten

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Lokale overheden
Jeugdzorg
Onder jeugdzorg vallen de Bureaus Jeugdzorg. De Bureaus Jeugdzorg stellen vast wat voor hulp aan minderjarigen nodig is, vervullen de taken van het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling en doen aan jeugdreclassering.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Provincies en gemeenten
Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast en verloedering zijn meegerekend.
Bedrijven
Verzekeraars
Alle (quasi-)vennootschappen met als hoofdfunctie het omzetten van individuele risico's in collectieve risico's.

Alleen schadeverzekeringen tegen de gevolgen van criminaliteit en overlast zijn meegerekend. In deze versie van de tabel zijn geen gegevens gepubliceerd over de uitgaven aan schadeverzekeringen. Op dit ogenblik is de kwaliteit van de data ontoereikend om betrouwbare uitspraken te doen over de omvang van het bedrag dat in deze aanbieder omgaat. Bij de schadeverzekeraars is het voor sommige vormen van schadeverzekering nog niet mogelijk gebleken om het aandeel sociale veiligheid vast te stellen. Het CBS werkt er aan om alsnog betrouwbare cijfers samen te stellen.
Rechtskundige dienstverleners
De uitgaven van de activiteit Rechtskundige dienstverlening zijn nu ondergebracht bij de activiteit Ondersteuning aan verdachten en daders.

Tot de rechtskundige dienstverlening behoren advocatenkantoren, notariskantoren, deurwaarderskantoren, rechtskundig adviesbureaus, octrooi-, merken- en modellenbureaus en stichtingen rechtsbijstand.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloederingen onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend. Van de rechtskundige dienstverleners worden alleen de uitgaven van strafrechtadvocatuur hiertoe gerekend.
Beveiligings- en opsporingsbedrijven
Tot de beveiliging en opsporingsbedrijven behoren bewakingsdiensten, alarmcentrales, meldkamers, recherchebureaus, geld- en waardetransporten en beveiligingsadviesbureaus.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.
Verkoop beveiligingsmaterialen
Aanbieders van producten die ingezet worden met het oog op het voorkomen van criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens. Hieronder vallen ook installatie en onderhoud.

Alleen uitgaven met betrekking tot criminaliteit, overlast, verloedering en onveiligheidsgevoelens zijn meegerekend.