Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Totaal bedrijven (aantal) Eenmanszaken (aantal) Overige rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2013 mei 900 102 798
A-U Alle economische activiteiten 2013 juni 763 88 675
A-U Alle economische activiteiten 2013 juli 897 117 780
A-U Alle economische activiteiten 2013 augustus 687 79 608
A-U Alle economische activiteiten 2013 september 682 86 596
A-U Alle economische activiteiten 2013 oktober 844 100 744
A-U Alle economische activiteiten 2013 november 687 105 582
A-U Alle economische activiteiten 2013 december 671 76 595
A-U Alle economische activiteiten 2014 januari 707 112 595
A-U Alle economische activiteiten 2014 februari 696 78 618
A-U Alle economische activiteiten 2014 maart 598 72 526
A-U Alle economische activiteiten 2014 april 812 112 700
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 mei 10 1 9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 juni 8 3 5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 juli 12 3 9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 augustus 18 1 17
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 september 10 1 9
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 oktober 10 6 4
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 november 23 5 18
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 december 8 1 7
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 januari 11 3 8
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 februari 3 1 2
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 maart 5 - 5
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 april 16 5 11
01 Landbouw 2013 mei 10 1 9
01 Landbouw 2013 juni 8 3 5
01 Landbouw 2013 juli 12 3 9
01 Landbouw 2013 augustus 18 1 17
01 Landbouw 2013 september 10 1 9
01 Landbouw 2013 oktober 9 5 4
01 Landbouw 2013 november 23 5 18
01 Landbouw 2013 december 8 1 7
01 Landbouw 2014 januari 10 3 7
01 Landbouw 2014 februari 3 1 2
01 Landbouw 2014 maart 5 - 5
01 Landbouw 2014 april 14 5 9
02 Bosbouw 2013 mei - - -
02 Bosbouw 2013 juni - - -
02 Bosbouw 2013 juli - - -
02 Bosbouw 2013 augustus - - -
02 Bosbouw 2013 september - - -
02 Bosbouw 2013 oktober 1 1 -
02 Bosbouw 2013 november - - -
02 Bosbouw 2013 december - - -
02 Bosbouw 2014 januari - - -
02 Bosbouw 2014 februari - - -
02 Bosbouw 2014 maart - - -
02 Bosbouw 2014 april 2 - 2
03 Visserij 2013 mei - - -
03 Visserij 2013 juni - - -
03 Visserij 2013 juli - - -
03 Visserij 2013 augustus - - -
03 Visserij 2013 september - - -
03 Visserij 2013 oktober - - -
03 Visserij 2013 november - - -
03 Visserij 2013 december - - -
03 Visserij 2014 januari 1 - 1
03 Visserij 2014 februari - - -
03 Visserij 2014 maart - - -
03 Visserij 2014 april - - -
B Delfstoffenwinning 2013 mei - - -
B Delfstoffenwinning 2013 juni - - -
B Delfstoffenwinning 2013 juli - - -
B Delfstoffenwinning 2013 augustus - - -
B Delfstoffenwinning 2013 september - - -
B Delfstoffenwinning 2013 oktober - - -
B Delfstoffenwinning 2013 november - - -
B Delfstoffenwinning 2013 december - - -
B Delfstoffenwinning 2014 januari - - -
B Delfstoffenwinning 2014 februari - - -
B Delfstoffenwinning 2014 maart - - -
B Delfstoffenwinning 2014 april - - -
C Industrie 2013 mei 84 3 81
C Industrie 2013 juni 78 4 74
C Industrie 2013 juli 80 5 75
C Industrie 2013 augustus 50 3 47
C Industrie 2013 september 42 4 38
C Industrie 2013 oktober 59 4 55
C Industrie 2013 november 56 4 52
C Industrie 2013 december 59 7 52
C Industrie 2014 januari 61 4 57
C Industrie 2014 februari 80 2 78
C Industrie 2014 maart 55 4 51
C Industrie 2014 april 81 8 73
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 mei 11 1 10
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 juni 1 1 -
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 juli 9 1 8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 augustus 3 1 2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 september 4 1 3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 oktober 4 - 4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 november 4 - 4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 december 1 - 1
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 januari 9 1 8
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 februari 3 - 3
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 maart 3 1 2
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 april 8 - 8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 mei 2 - 2
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 juni - - -
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 juli 1 - 1
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 augustus 3 1 2
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van alle faillissementen die in de verslagperiode in Nederland zijn uitgesproken. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ook worden de faillissementen (totaal en per bedrijfstak) uitgesplitst naar rechtsvorm. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014

Status van de cijfers
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en overige
rechtspersonen.
Eenmanszaken
Uitgesproken faillisementen van personen die een eigen zaak (zonder
afgescheiden vermogen) bezitten of tot vlak voor het faillissement
bezaten.
De natuurlijke persoon is aansprakelijk voor alle handelingen en
vermogensaangelegenheden van de eigen zaak. Overigens kunnen
binnen de eigen zaak wel degelijk meerdere personen werkzaam zijn.
Op 1 januari 2007 is het CBS overgegaan op het nieuwe bedrijvenregister
voor de bepaling van de rechtsvorm van bedrijven. Hierdoor kan het
onderscheid tussen eenmanszaken en natuurlijke personen nauwkeuriger
dan voorheen worden vastgesteld.
Als gevolg daarvan is een aantal eenmanszaken per 1 januari 2007
aangemerkt als natuurlijke personen zonder eenmanszaak. Het aantal
eenmanszaken is daardoor minder geworden.
Overige rechtspersonen
Uitgesproken faillissementen van overige rechtspersonen.
Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie
in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten
en plichten. Een rechtspersoon kan dan ook optreden als een persoon in
rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten,
rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon,
maar geen commissaris.
Rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze
vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie,
gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
De volgende groepen worden gerekend tot de rechtspersonen:
- BV's (Besloten Vennootschap)
- VoF's (Vennootschap Onder Firma)
- Nv's (Naamloze Vennootschap)
- Cv's (Commanditaire Vennootschap)
- Maatschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Ltd (Limited)
- overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van VoF's en CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten kunnen zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon zijn.
Rechtspersonen als vennoot van een gefailleerde VoF of CV worden
meegeteld onder "overige rechtspersonen".