Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Uitgesproken faillissementen; rechtsvorm en SBI 2008, jan. 1993-april 2014

Bedrijfstak/branches (SBI 2008) Perioden Totaal bedrijven (aantal) Eenmanszaken (aantal) Overige rechtspersonen (aantal)
A-U Alle economische activiteiten 2013 april 801 107 694
A-U Alle economische activiteiten 2014 april 812 112 700
A Landbouw, bosbouw en visserij 2013 april 24 4 20
A Landbouw, bosbouw en visserij 2014 april 16 5 11
01 Landbouw 2013 april 23 4 19
01 Landbouw 2014 april 14 5 9
02 Bosbouw 2013 april - - -
02 Bosbouw 2014 april 2 - 2
03 Visserij 2013 april 1 - 1
03 Visserij 2014 april - - -
B Delfstoffenwinning 2013 april - - -
B Delfstoffenwinning 2014 april - - -
C Industrie 2013 april 84 4 80
C Industrie 2014 april 81 8 73
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2013 april 4 - 4
10-12 Voedings-, genotmiddelenindustrie 2014 april 8 - 8
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2013 april 5 - 5
13-15 Textiel-, kleding-, lederindustrie 2014 april 1 - 1
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2013 april 18 - 18
16+23 Hout- en bouwmaterialenindustrie 2014 april 9 - 9
17-18 Papier- en grafische industrie 2013 april 13 - 13
17-18 Papier- en grafische industrie 2014 april 17 2 15
19-22 Raffinaderijen en chemie 2013 april 1 - 1
19-22 Raffinaderijen en chemie 2014 april 5 - 5
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2013 april 16 1 15
24-25 Basismetaal, metaalprod.-industrie 2014 april 15 3 12
26-28 Elektrotechn. en machineindustrie 2013 april 11 - 11
26-28 Elektrotechn. en machineindustrie 2014 april 7 - 7
29-30 Transportmiddelenindustrie 2013 april 2 - 2
29-30 Transportmiddelenindustrie 2014 april 1 - 1
31 Meubelindustrie 2013 april 11 2 9
31 Meubelindustrie 2014 april 9 3 6
32 Overige industrie 2013 april 1 1 -
32 Overige industrie 2014 april 1 - 1
33 Reparatie en installatie van machines 2013 april 2 - 2
33 Reparatie en installatie van machines 2014 april 8 - 8
D Energievoorziening 2013 april - - -
D Energievoorziening 2014 april - - -
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2013 april 3 1 2
E Waterbedrijven en afvalbeheer 2014 april 3 - 3
F Bouwnijverheid 2013 april 166 27 139
F Bouwnijverheid 2014 april 123 25 98
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2013 april 64 11 53
41 Algemene bouw en projectontwikkeling 2014 april 50 8 42
42 Grond-, water- en wegenbouw 2013 april 6 1 5
42 Grond-, water- en wegenbouw 2014 april 8 2 6
43 Gespecialiseerde bouw 2013 april 96 15 81
43 Gespecialiseerde bouw 2014 april 65 15 50
G Handel 2013 april 160 26 134
G Handel 2014 april 199 26 173
45 Autohandel en -reparatie 2013 april 11 4 7
45 Autohandel en -reparatie 2014 april 13 1 12
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2013 april 76 3 73
46 Groothandel en handelsbemiddeling 2014 april 110 8 102
47 Detailhandel (niet in auto's) 2013 april 73 19 54
47 Detailhandel (niet in auto's) 2014 april 76 17 59
H Vervoer en opslag 2013 april 30 7 23
H Vervoer en opslag 2014 april 35 2 33
49 Vervoer over land 2013 april 16 2 14
49 Vervoer over land 2014 april 24 1 23
50 Vervoer over water 2013 april 2 - 2
50 Vervoer over water 2014 april 3 1 2
51 Vervoer door de lucht 2013 april - - -
51 Vervoer door de lucht 2014 april - - -
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2013 april 5 - 5
52 Opslag, dienstverlening voor vervoer 2014 april 5 - 5
53 Post en koeriers 2013 april 7 5 2
53 Post en koeriers 2014 april 3 - 3
I Horeca 2013 april 36 8 28
I Horeca 2014 april 38 13 25
55 Logiesverstrekkig 2013 april 2 - 2
55 Logiesverstrekkig 2014 april 8 - 8
56 Eet- en drinkgelegenheden 2013 april 34 8 26
56 Eet- en drinkgelegenheden 2014 april 30 13 17
J Informatie en communicatie 2013 april 34 2 32
J Informatie en communicatie 2014 april 29 4 25
58-60 Uitgeverijen, film, radio en tv. 2013 april 10 - 10
58-60 Uitgeverijen, film, radio en tv. 2014 april 4 1 3
61 Telecommunicatie 2013 april 1 - 1
61 Telecommunicatie 2014 april 1 - 1
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2013 april 23 2 21
62-63 IT- en informatiedienstverlening 2014 april 24 3 21
K Financiële dienstverlening 2013 april 56 - 56
K Financiële dienstverlening 2014 april 73 1 72
64 Bankwezen 2013 april 42 - 42
64 Bankwezen 2014 april 59 - 59
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2013 april 3 - 3
65 Verzekeraars en pensioenfondsen 2014 april - - -
66 Overige financiële dienstverlening 2013 april 11 - 11
66 Overige financiële dienstverlening 2014 april 14 1 13
L Verhuur en handel van onroerend goed 2013 april 16 - 16
L Verhuur en handel van onroerend goed 2014 april 13 2 11
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2013 april 16 - 16
68 Verhuur en handel van onroerend goed 2014 april 13 2 11
M Specialistische zakelijke diensten 2013 april 94 11 83
M Specialistische zakelijke diensten 2014 april 80 4 76
69-71 Management- en technisch advies 2013 april 73 8 65
69-71 Management- en technisch advies 2014 april 57 1 56
72 Research 2013 april 1 - 1
72 Research 2014 april 1 - 1
73-75 Reclame, design, overig 2013 april 20 3 17
73-75 Reclame, design, overig 2014 april 22 3 19
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2013 april 40 5 35
N Verhuur en overige zakelijke diensten 2014 april 63 10 53
77 Verhuur van roerende goederen 2013 april 2 1 1
77 Verhuur van roerende goederen 2014 april 4 1 3
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2013 april 27 1 26
78 Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling 2014 april 33 - 33
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2013 april 1 - 1
79 Reisbureaus, reisorganisatie en -info 2014 april 1 - 1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2013 april 1 - 1
80 Beveiligings- en opsporingsdiensten 2014 april 3 1 2
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2013 april 5 2 3
81 Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d. 2014 april 16 8 8
82 Overige zakelijke dienstverlening 2013 april 4 1 3
82 Overige zakelijke dienstverlening 2014 april 6 - 6
P Onderwijs 2013 april 9 1 8
P Onderwijs 2014 april 10 2 8
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2013 april 24 4 20
Q Gezondheids- en welzijnszorg 2014 april 25 3 22
86 Gezondheidszorg 2013 april 4 - 4
86 Gezondheidszorg 2014 april 5 - 5
87-88 Zorg en welzijn 2013 april 20 4 16
87-88 Zorg en welzijn 2014 april 20 3 17
R Cultuur, sport en recreatie 2013 april 6 1 5
R Cultuur, sport en recreatie 2014 april 12 - 12
S Overige dienstverlening 2013 april 19 6 13
S Overige dienstverlening 2014 april 12 7 5
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2013 april 3 - 3
94 Ideële, belangen-, hobbyverenigingen 2014 april 1 - 1
95 Reparatie van consumentenartikelen 2013 april 4 1 3
95 Reparatie van consumentenartikelen 2014 april 1 1 -
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2013 april 12 5 7
96 Overige persoonlijke dienstverlening 2014 april 10 6 4
Onbekend 2013 april - - -
Onbekend 2014 april - - -
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat een overzicht van alle faillissementen die in de verslagperiode in Nederland zijn uitgesproken. In de tabel wordt het aantal faillissementen ingedeeld naar bedrijfsactiviteit volgens de Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008). Ook worden de faillissementen (totaal en per bedrijfstak) uitgesplitst naar rechtsvorm. De aantallen worden niet gecorrigeerd voor uitspraken die later zijn vernietigd.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1993 - april 2014

Status van de cijfers
Alle cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 9 juli 2014:
Geen, deze tabel is stopgezet. Actuele informatie over de faillissementen bevindt zich op statline onder het thema, Bedrijven/Bedrijvendemografie/Faillissementen.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal bedrijven
Uitgesproken faillissementen van eenmanszaken en overige
rechtspersonen.
Eenmanszaken
Uitgesproken faillisementen van personen die een eigen zaak (zonder
afgescheiden vermogen) bezitten of tot vlak voor het faillissement
bezaten.
De natuurlijke persoon is aansprakelijk voor alle handelingen en
vermogensaangelegenheden van de eigen zaak. Overigens kunnen
binnen de eigen zaak wel degelijk meerdere personen werkzaam zijn.
Op 1 januari 2007 is het CBS overgegaan op het nieuwe bedrijvenregister
voor de bepaling van de rechtsvorm van bedrijven. Hierdoor kan het
onderscheid tussen eenmanszaken en natuurlijke personen nauwkeuriger
dan voorheen worden vastgesteld.
Als gevolg daarvan is een aantal eenmanszaken per 1 januari 2007
aangemerkt als natuurlijke personen zonder eenmanszaak. Het aantal
eenmanszaken is daardoor minder geworden.
Overige rechtspersonen
Uitgesproken faillissementen van overige rechtspersonen.
Een rechtspersoon is een juridische constructie waardoor een organisatie
in het recht als rechtssubject is erkend als drager van wettelijke rechten
en plichten. Een rechtspersoon kan dan ook optreden als een persoon in
rechtsverkeer, d.w.z. bezittingen en schulden hebben, contracten sluiten,
rechtszaken aanspannen of aangeklaagd worden.
Een rechtspersoon kan bestuurder zijn van een andere rechtspersoon,
maar geen commissaris.
Rechtspersonen zijn in drie categorieën te verdelen:
- privaatrechtelijke rechtspersonen (bijv. besloten vennootschap, naamloze
vennootschap, vereniging en stichting);
- publiekrechtelijke rechtspersonen (bijv. ministerie, provincie,
gemeente, waterschap, Sociaal-Economische Raad, Publiekrechtelijke
bedrijfsorganisatie, Zelfstandig bestuursorgaan);
- kerkgenootschappen.
De volgende groepen worden gerekend tot de rechtspersonen:
- BV's (Besloten Vennootschap)
- VoF's (Vennootschap Onder Firma)
- Nv's (Naamloze Vennootschap)
- Cv's (Commanditaire Vennootschap)
- Maatschappen
- Verenigingen
- Stichtingen
- Ltd (Limited)
- overige buitenlandse rechtsvormen.
Bij faillissementen van VoF's en CV's worden in principe ook de vennoten
(uitgezonderd stille vennoten in een CV) failliet verklaard.
Vennoten kunnen zowel natuurlijk persoon als rechtspersoon zijn.
Rechtspersonen als vennoot van een gefailleerde VoF of CV worden
meegeteld onder "overige rechtspersonen".