Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008


Deze tabel bevat voor de branche milieudienstverlening de volgende
jaaruitkomsten: aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers,
bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat,
saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat en onderverdelingen daarvan.
In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar een aantal branches
volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011:
Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met
voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:
- de SBI 2008 is toegepast;
- de statistische eenheid is veranderd.
Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet
vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een
nieuwe tabel vanaf 2009 (zie ook paragraaf 3).

Wijzigingen per 30 juni 2009:
Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in
verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met
2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten
gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht
op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar
2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de
wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste
branches gering.

Milieudienstverlening; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006-2008

SBI'93 Perioden Banen werkzame personen, jaargemiddeldeBanen werkzame personen (x 1 000) Banen werkzame personen, jaargemiddeldeArbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeWerknemers (x 1 000) Werknemers, jaargemiddeldeArbeidsvolume werknemers (x 1 000) BedrijfsopbrengstenTotale bedrijfsopbrengsten (mln euro) BedrijfslastenTotale bedrijfslasten (mln euro) Bedrijfsresultaat (mln euro) Saldo financiële baten en lasten (mln euro) Saldo voorzieningen (mln euro) Saldo buitengewone baten en lasten (mln euro) Resultaat voor belastingen (mln euro)
90 Milieudienstverlening 2006 24,9 22,2 20,6 19,4 4.969 4.456 513 -120 -2 25 416
90 Milieudienstverlening 2007 26,9 23,9 22,0 20,6 5.419 4.870 548 -95 -1 5 457
90 Milieudienstverlening 2008 28,3 25,5 23,0 21,5 6.116 5.500 616 -96 -24 -16 480
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling 2006 3,6 3,3 3,1 3,0 494 478 16 -3 0 1 13
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling 2007 3,5 3,2 3,0 2,8 586 566 20 1 -5 0 16
9001 Afvalwaterinzameling, -behandeling 2008 4,1 3,8 3,4 3,2 770 729 41 -4 -1 -5 31
90021 Afvalinzameling 2006 13,4 11,9 10,8 10,4 2.140 1.991 149 -10 1 1 141
90021 Afvalinzameling 2007 14,5 12,9 11,5 10,9 2.338 2.163 175 -15 3 6 168
90021 Afvalinzameling 2008 14,7 13,3 11,8 11,2 2.459 2.280 179 -24 -1 -1 153
90022 Afvalbehandeling 2006 6,2 5,5 5,3 4,9 2.018 1.692 325 -111 -1 22 236
90022 Afvalbehandeling 2007 6,1 5,4 5,2 4,8 1.958 1.637 321 -80 3 -2 241
90022 Afvalbehandeling 2008 6,7 6,1 5,7 5,2 2.314 1.951 363 -69 -22 -11 261
Bron: CBS.
Verklaring van tekens