Arbeidsrekeningen; geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2001-2005

Arbeidsrekeningen; geslacht, leeftijd en opleidingsniveau, 2001-2005

Persoonskenmerken Bedrijfstakken SBI '93 Perioden Gemiddeld aantal banen Totaal (1 000 banen) Gemiddeld aantal banen Werknemers (1 000 banen) Gemiddeld aantal banen Zelfstandigen (1 000 banen) Arbeidsvolume in arbeidsjaren Totaal (1 000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume in arbeidsjaren Werknemers (1 000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume in arbeidsjaren Zelfstandigen (1 000 arbeidsjaren) Arbeidsvolume in gewerkte uren Totaal (mln uren) Arbeidsvolume in gewerkte uren Werknemers (mln uren) Arbeidsvolume in gewerkte uren Zelfstandigen (mln uren) Beloning van werknemers (loonkosten) Totaal (mld euro) Beloning van werknemers (loonkosten) Per arbeidsjaar (1 000 euro) Beloning van werknemers (loonkosten) Per gewerkt uur (euro)
Totaal Totaal economische activiteiten 2001 8.811 7.559 1.252 6.636,4 5.858,4 778,0 11.791 9.833 1.958 227,4 38,8 23,1
Totaal Totaal economische activiteiten 2002 8.851 7.607 1.244 6.619,5 5.850,4 769,2 11.723 9.812 1.911 238,8 40,8 24,3
Totaal Totaal economische activiteiten 2003 8.796 7.560 1.236 6.547,2 5.776,3 770,9 11.604 9.726 1.877 245,8 42,5 25,3
Totaal Totaal economische activiteiten 2004 8.723 7.472 1.250 6.480,1 5.699,4 780,7 11.489 9.580 1.909 251,0 44,0 26,2
Totaal Totaal economische activiteiten 2005 8.769 7.497 1.272 6.478,0 5.682,5 795,5 11.496 9.554 1.942 254,6 44,8 26,6
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat jaaruitkomsten van de Arbeidsrekeningen over het gemiddeld aantal banen, arbeidsjaren en gewerkte uren van werknemers en
zelfstandigen en de beloning van werknemers (loonkosten). De uitkomsten zijn gedetailleerd naar economische activiteit, geslacht, leeftijdsklasse
en hoogst behaald opleidingsniveau.

Gegevens beschikbaar van 2001 tot en met 2005.

Status van de cijfers
De gegevens zijn definitief. De detaillering naar geslacht, leeftijdsklasse en hoogst behaald opleidingsniveau heeft een experimenteel karakter.

Wijzigingen per 28 oktober 2020:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Gemiddeld aantal banen
Een baan is een arbeidsplaats die bezet wordt door een werknemer of een
zelfstandige. In het gemiddeld aantal banen per jaar telt een baan alleen
mee voor de dagen dat deze bezet is.
Totaal
Werknemers
Personen die in een arbeidsovereenkomst afspraken met een economische
eenheid maken om arbeid te verrichten waartegenover een financiële
beloning staat.
Zelfstandigen
Personen die arbeid verrichten voor eigen rekening of risico in een
eigen bedrijf of praktijk, of in het bedrijf of de praktijk van een
gezinslid, of in een zelfstandig uitgeoefend beroep.
 
Als zelfstandige wordt aangemerkt:
- zelfstandige eigen bedrijf,
- meewerkend gezinslid,
- overige zelfstandige.
Arbeidsvolume in arbeidsjaren
Een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend door alle banen
(voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar voltijdequivalenten
(vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte) samen een arbeidsvolume
van één arbeidsjaar op. Het voltijdequivalent van een baan van een
werknemer wordt bepaald door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur te
delen door de overeengekomen jaarlijkse arbeidsduur die bij een
voltijdbaan in de betreffende bedrijfstak behoort. Het voltijdequivalent
van een baan van een zelfstandige wordt bepaald door de gebruikelijke
wekelijkse arbeidsduur behorende bij die baan te delen door de gemiddelde
arbeidsduur van de banen van zelfstandigen in dezelfde bedrijfstak met
een wekelijkse arbeidsduur van 37 uur of meer.
Totaal
Werknemers
Zelfstandigen
Arbeidsvolume in gewerkte uren
Het totale aantal uren feitelijk gewerkte tijd van een werknemer of een
zelfstandige. De gewerkte uren van werknemers worden berekend door de
betaalde uren (de overeengekomen uren plus de betaalde overuren) te
vermeerderen met onbetaalde overuren en te verminderen met feitelijk niet
gewerkte uren die betaald worden, zoals wegens ziekteverzuim,
zwangerschaps- en bevallingsverlof, stakingen, weerverlet,
ouderschapsverlof, kort verzuim en extra vrije tijd voor ouderen. De
gewerkte uren van zelfstandigen worden rechtstreeks bepaald.
Totaal
Werknemers
Zelfstandigen
Beloning van werknemers (loonkosten)
De beloning van werknemers (loonkosten) omvat twee hoofdcomponenten:
lonen enerzijds en sociale premies die de werkgever betaalt anderzijds.
De post lonen omvat naast het bruto loon in geld ook loon in natura en
onkostenvergoedingen in verband met de dienstbetrekking (zoals kosten
woon-werkverkeer). De sociale lasten omvatten de werkgeversbijdragen
voor onder meer werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, zorgverzekering en
pensioen.
 
Een bijzondere vorm van loonkosten zijn de betalingen aan werknemers
voor niet-gewerkte uren in verband met ziekte en/of weerverlet.
Deze betalingen worden op grond van de richtlijnen van het Europese
systeem van rekeningen tot de sociale lasten gerekend.
 
Op grond van dezelfde richtlijnen zijn loonkostensubsidies en
afdrachtverminderingen niet in mindering gebracht op de beloning van
werknemers.
Totaal
Per arbeidsjaar
Per gewerkt uur