Sociale beschermingsuitkeringen naar functies,criteria,uitvoering 1994-2012

Sociale beschermingsuitkeringen naar functies,criteria,uitvoering 1994-2012

Perioden Totaal sociale beschermingsuitkeringen (mln euro) Functies Ziekte / gezondheidszorg (mln euro) Functies Invaliditeit (mln euro) Functies Ouderdom (mln euro) Functies Nabestaanden (mln euro) Functies Gezin (mln euro) Functies Werkloosheid (mln euro) Functies Huisvesting (mln euro) Functies Onderwijs (mln euro) Functies Sociale uitsluiting niet eerder genoemd (mln euro) Criteria Besluitvorming Besluitvorming Publieke regelingen (mln euro) Criteria Besluitvorming Besluitvorming Particuliere regelingen (mln euro) Criteria Wettelijke verplichting Verplichte regelingen (mln euro) Criteria Wettelijke verplichting Vrijwillige regelingen (mln euro) Criteria Recht op uitkeringen Contributieve regelingen (mln euro) Criteria Recht op uitkeringen Bijdragevrije regelingen (mln euro) Criteria Omvang van bescherming Universele regelingen (mln euro) Criteria Omvang van bescherming Algemene regelingen (mln euro) Criteria Omvang van bescherming Speciale regelingen (mln euro) Criteria Beschermingsniveau Basisregelingen (mln euro) Criteria Beschermingsniveau Aanvullende regelingen (mln euro) Uitvoering Rechtstreeks door werkgevers (mln euro) Uitvoering Sector Pensioenfondsen/Verzekeringswezen (mln euro) Uitvoering Soc. voorz. indiv. niet-marktproducenten (mln euro) Uitvoering Sector overheid (mln euro)
1995 92.888 25.129 11.110 28.581 4.933 4.040 8.756 1.215 4.633 4.492 76.381 16.507 91.677 1.211 38.916 53.972 38.869 20.705 33.314 73.058 19.830 7.627 14.829 2.613 67.819
2000 105.071 30.311 12.150 38.279 5.575 4.716 5.310 1.545 1.746 5.439 81.039 24.032 104.813 258 54.581 50.490 40.606 20.410 44.055 82.641 22.430 9.347 20.576 3.113 72.035
2005 135.103 40.931 13.002 49.864 7.018 6.490 8.150 1.712 1.653 6.283 103.485 31.618 134.039 1.064 70.712 64.391 52.202 24.650 58.251 104.743 30.360 10.492 28.018 3.735 92.858
2008 161.953 55.841 14.091 57.373 7.169 7.026 6.159 2.164 1.769 10.361 125.981 35.972 156.887 5.066 85.099 76.854 55.340 62.300 44.313 120.140 41.813 9.849 31.097 4.100 116.907
2009 171.930 59.648 14.305 59.614 7.083 7.413 8.259 2.151 1.756 11.701 134.976 36.954 166.458 5.472 89.989 81.941 57.944 68.444 45.542 127.819 44.111 9.931 31.869 4.458 125.672
2010 179.230 62.582 14.445 62.572 7.250 7.286 9.177 2.241 1.669 12.008 140.715 38.515 173.554 5.676 94.596 84.634 60.092 72.190 46.948 133.218 46.012 9.943 33.538 4.456 131.293
2011** 184.082 65.059 14.158 64.558 7.309 7.235 8.755 2.319 1.659 13.030 144.613 39.469 178.640 5.442 96.199 87.883 62.249 74.048 47.785 136.366 47.716 9.670 34.471 4.642 135.299
2012* 189.856 67.739 13.974 67.388 7.409 6.591 10.107 2.326 1.671 12.651 149.235 40.621 184.998 4.858 98.255 91.601 63.559 77.132 49.165 141.076 48.780 9.344 35.744 4.630 140.138
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van de sociale beschermingsuitkeringen in Nederland. Hieronder vallen de uitkeringen van wettelijke sociale voorzieningen, de uitkeringen van wettelijke sociale verzekeringen, de uitkeringen van pensioenverzekeringen, sociale uitkeringen die rechtstreeks door werkgevers worden betaald en rechtstreekse dienstverleningen van de overheid aan gezinnen. De uitkeringen kunnen zowel in natura als in geld worden verstrekt.

Sociale beschermingsuitkeringen beschermen tegen een groep risico's of voorzien in behoeftes. Deze risico's en behoeftes zijn in negen functies ingedeeld.
Daarnaast worden de sociale beschermingsuitkeringen weergegeven aan de hand van vijf criteria en elf onderliggende categorieën. Deze indelingen zijn opgesteld in het kader van het programma van het European System of Social Protection Statistics (ESSPROS). Dit programma heeft als doel de internationale vergelijkbaarheid van sociale beschermingsstatistieken te vergroten. De functie 'Onderwijs' wordt in het kader van ESSPROS niet als sociale bescherming gezien. Om een zo compleet mogelijk beeld te schetsen van de sociale bescherming in Nederland, wordt de functie in deze tabel wel weergegeven.
Tenslotte worden de uitkeringen gerubriceerd naar de sectoren die de uitkeringen verstrekken.

De uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarin de rechten voor de transactie zijn ontstaan (transactiebasis), en niet aan de periode waarin de transactie daadwerkelijk heeft plaatsgevonden (kasbasis). Daarmee wordt aangesloten bij de boekingsregels van het Europees systeem van rekeningen (ESR 95).

Gegevens beschikbaar van 1994 tot en met 2012.

Status van de cijfers:
De cijfers over de periode 1994-2010 zijn definitief.
De cijfers over 2011 en 2012 zijn (nader) voorlopige cijfers. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 10 april 2015:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Totaal sociale beschermingsuitkeringen
De sociale beschermingsuitkeringen omvatten alle maatregelen van openbare
of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen
en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften
te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijktijdige
tegenprestatie of individuele overeenkomst.
---
In de sociale beschermingsuitgaven zijn ook begrepen de steun in geld of
in natura in verband met het volgen van onderwijs. Deze functie maakt
geen deel uit van de sociale bescherming zoals deze door Eurostat voor de
internationale vergelijkbaarheid wordt gedefinieerd, maar maakt wel deel
uit van de sociale uitkeringen in geld en in natura binnen de nationale
rekeningen.
Voor de aansluiting met gegevens uit de nationale rekeningen is deze
functie nu toegevoegd.
Functies
De sociale beschermingsuitkeringen omvatten alle maatregelen van openbare
of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen
en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften
te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijktijdige
tegenprestatie of individuele overeenkomst. De functionele indeling van
sociale beschermingsuitkeringen deelt de uitkeringen van sociale
beschermingsregelingen in naar deze risico's en behoeftes (functies). Een
regeling kan meerdere functies dekken, de uitkering wordt dan gedeeld over
meerdere functies. De som van de uitkeringen uit alle functies geeft
daarom altijd de totaal uitgekeerde bedragen van alle sociale
beschermingsregelingen in het geselecteerde jaar.
Ziekte / gezondheidszorg
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld in verband met lichamelijke of
geestelijke ziekte, exclusief invaliditeit. Gezondheidszorg heeft tot
doel de gezondheid van de beschermde personen te behouden, herstellen of
verbeteren, ongeacht de oorzaak van de kwaal.
Invaliditeit
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met het
onvermogen van lichamelijk of geestelijk gehandicapten om economisch en
maatschappelijk actief te zijn.
Ouderdom
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met
ouderdom.
Nabestaanden
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met het
overlijden van een familielid.
Gezin
Steun in geld of in natura in verband met de kosten van zwangerschap,
geboorte en adoptie, de opvoeding van kinderen en de zorg voor andere
leden van de familie.
Werkloosheid
Inkomensgarantie en inkomenssteun in geld of in natura in verband met
werkloosheid.
Huisvesting
Bijdrage in de huisvestingskosten, zoals de huurtoeslag.
Onderwijs
Steun in geld of in natura in verband met het volgen van onderwijs.
Sociale uitsluiting niet eerder genoemd
Uitkeringen in geld of in natura die specifiek zijn bedoeld ter
bestrijding van sociale uitsluiting, voor zover deze niet onder andere
functies vallen.
Criteria
De sociale beschermingsuitkeringen omvatten alle maatregelen van openbare
of particuliere instellingen die tot doel hebben de lasten van gezinnen
en personen ten gevolge van een vastgestelde reeks risico's en behoeften
te verlichten, op voorwaarde dat er geen sprake is van een gelijktijdige
tegenprestatie of individuele overeenkomst. De sociale
beschermingsregelingen kunnen gegroepeerd worden aan de hand van criteria.
Per criterium worden alle regelingen ingedeeld in twee of meer
categorieën. Een regeling kan per criterium steeds maar in één van de
categorieën vallen. De som van de categorieën in een criterium, geeft
daarom altijd het totaal uitgekeerde bedrag van alle sociale
beschermingsregelingen tezamen.
Besluitvorming
Besluitvorming heeft betrekking op de eenheid die de belangrijkste
beslissingen neemt: de hoogte van de uitkeringen, de
uitkeringsvoorwaarden en de manier van financiering. Regelingen kunnen
publiek of particulier zijn.
Besluitvorming Publieke regelingen
Publieke regelingen zijn sociale beschermingsregelingen die door de
overheid in haar hoedanigheid van openbaar bestuur worden beheerd. Door
openbaar bestuur beheerd wil zeggen dat de overheid alle belangrijke
beslissingen neemt over het niveau van de uitkeringen, de voorwaarden
waaronder deze worden verstrekt en de financiering van de regeling. De
publieke sociale bescherming is doorgaans bij wet of besluit geregeld.
Hiertoe behoren ook alle regelingen die ambtenaren hetzelfde soort
bescherming bieden als de bevolking in het algemeen door publieke
regelingen geniet. Regelingen daarentegen die door de overheid in haar
hoedanigheid van werkgever zijn opgericht, maar die geen door de overheid
beheerde tegenhangers in de particuliere sector hebben, vallen buiten de
publieke sociale bescherming. Deze regelingen zijn particuliere
sociale beschermingsregelingen voor werknemers.
Besluitvorming Particuliere regelingen
Particuliere regelingen zijn sociale beschermingsregelingen die door
werkgevers voor hun werknemers, hun voormalige werknemers en van hen
afhankelijke personen zijn georganiseerd (maar niet noodzakelijkerwijs
worden bestuurd). Tevens zijn er overige particuliere regelingen die niet
specifiek op werknemers gericht zijn.
Wettelijke verplichting
De wettelijke verplichting heeft betrekking op de wetgeving over het
lidmaatschap van de beschermden. Het lidmaatschap bij de regeling kan
vrijwillig of verplicht zijn. De begrippen verplicht en vrijwillig worden
geïnterpreteerd vanuit het standpunt van de beschermden.
Verplichte regelingen
Verplichte regelingen zijn sociale beschermingsregelingen waarvan
deelname verplicht gesteld is door de overheid.
Vrijwillige regelingen
Vrijwillige regelingen zijn alle sociale beschermingsregelingen waarbij
men niet door de overheid verplicht wordt aangesloten te zijn.
Recht op uitkeringen
Het recht op uitkeringen heeft betrekking op de vraag of het individuele
recht op een uitkering wordt bepaald door de afgedragen premies of niet.
Contributieve regelingen
Contributieve regelingen zijn sociale beschermingsregelingen waarvoor
door de beschermden of door anderen namens hen premies moeten worden
afgedragen, om recht te hebben op een uitkering.
Bijdragevrije regelingen
Bijdragevrije regelingen zijn sociale beschermingsregelingen waarbij het
recht op een uitkering niet afhankelijk is van het betalen van premies
door de beschermden of door anderen namens hen.
Omvang van bescherming
De omvang van bescherming heeft betrekking op welke deel van de bevolking
beschermd is (de gehele bevolking, de gehele of het merendeel van de
beroepsbevolking of specifieke kleinere bevolkingsgroepen).
Universele regelingen
Universele regelingen zijn regelingen die op de gehele bevolking van
toepassing zijn. Dat wil zeggen dat alle ingezetenen of onderdanen van
een land, ongeacht hun maatschappelijke positie, recht hebben op een
uitkering, als zich een specifiek risico of een specifieke behoefte
voordoet. Een typische universele regeling is de Algemene Ouderdomswet.
Algemene regelingen
Algemene regelingen zijn regelingen die van toepassing zijn op de gehele
of het merendeel van de mensen die werkzaam zijn of dat geweest zijn. Een
typische algemene regeling is de Algemene Werkloosheidswet.
Speciale regelingen
Speciale regelingen zijn regelingen voor de bescherming van een
specifieke en beperkte bevolkingsgroep. Een typische speciale regeling is
de regeling voor militaire pensioenen.
Beschermingsniveau
Het beschermingsniveau heeft betrekking op de vraag of het een basis- of
een aanvullende regeling betreft.
Basisregelingen
Basisregelingen zijn sociale beschermingsregelingen die een elementair
beschermingsniveau garanderen. Met een elementair beschermingsniveau wordt
bedoeld het laagste niveau van bescherming (gebaseerd op het aantal jaren
contributie / werk en / of inwonerschap), zonder dat dit precies gelijk is
aan het inkomensniveau dat een zeker bestaansminimum waarborgt.
Typische basisouderdomsregelingen garanderen een uniform basispensioen
en/of een beperkt percentage van het eerder verdiende loon, eventueel
aangevuld met andere voorzieningen. Voor basisregelingen wordt soms de
term eerste zuil gebruikt.
Aanvullende regelingen
Aanvullende regelingen zijn sociale beschermingsregelingen die:
- Uitkeringen door de basisregeling aanvullen of
- De dekking van de basisregeling uitbreiden of
- De basisregeling vervangen, als geen aanspraak kan worden gemaakt op de
basisregeling.
Voor aanvullende regelingen wordt soms de term tweede zuil gebruikt.
Uitvoering
De sector die de regeling uitvoert, dan wel de uitkering verstrekt.
Voorbeeld 1: Een werknemer in overheidsdienst (een ambtenaar) die ziek
wordt, krijgt van zijn werkgever (de overheid) zijn loon doorbetaald,
ofwel hij krijgt een ziektegeld-uitkering. Deze valt in de rubriek
"Rechtstreeks door werkgevers". Als hij echter langer dan 2 jaar ziek is,
valt hij onder de wettelijke regeling voor arbeidsongeschikten; de WIA.
Uitkeringen in het kader van de WIA worden uitgevoerd door het UWV, die
onderdeel uitmaakt van de overheid. De uitkering die deze (ex-) ambtenaar
nu krijgt, wordt dus uitbetaald door de sector Overheid.
Voorbeeld 2: Op het moment dat iemand met pensioen gaat, krijgt hij zijn
AOW uitbetaald door de SVB, die onderdeel is van de sector overheid. Als
hij daarnaast ook recht heeft op een aanvullende pensioenuitkering, wordt
dit aanvullende pensioen uitgekeerd door de sector Pensioenfondsen.
Rechtstreeks door werkgevers
Betalingen die rechtstreeks door werkgevers aan hun werknemers worden
gedaan in het kader van sociale bescherming, bijvoorbeeld de betaling van
ziektegeld. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt naar de sector waarin
de werkgever zich bevindt.
Sector Pensioenfondsen/Verzekeringswezen
Pensioenfondsen verzorgen de opbouw en uitbetaling van pensioenen van
werknemers. Verder verzorgen zij nabestaanden- en
invaliditeitsuitkeringen. Het verzekeringswezen verzorgde tot 2006 de
bedrijfstakgebonden ziektekostenverzekeringen.
Soc. voorz. indiv. niet-marktproducenten
Sociale voorzieningen door individuele niet-marktproducenten.
Rechtstreekse dienstverlening van de overheid aan gezinnen, welke niet
onder de uitkeringen in natura in geld vallen. Bijvoorbeeld
(kinder)vaccinaties bij de GGD.
Sector overheid
De sector overheid verzorgt alle uitkeringen in natura of in geld, die
uit hoofde van wettelijke sociale verzekeringen of -voorzieningen door
overheidsinstanties (lokaal of centraal) aan personen of huishoudens
worden uitgekeerd.