Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet, gewicht, volume 1946 - aug 2016

Motorbrandstoffen voor vervoer; afzet, gewicht, volume 1946 - aug 2016

Soort afzet Perioden Motorbrandstoffen in petajoule Totaal vervoer (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Wegverkeer Totaal wegverkeer (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Scheepvaart Totaal scheepvaart (PJ) Motorbrandstoffen in petajoule Luchtvaart Totaal luchtvaart (PJ) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Gasolie en lichte stookolie Totaal gasolie en lichte stookolie (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Stookolie Laagzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Scheepvaart Stookolie Hoogzwavelig (mln kg) Motorbrandstoffen in fysieke eenheden Luchtvaart Vliegtuigkerosine (mln kg) Motorbrandstoffen wegverkeer in volume Autogas (lpg) (mln liter) Motorbrandstoffen wegverkeer in volume Motorbenzine Totaal motorbenzine (mln liter) Motorbrandstoffen wegverkeer in volume Autodiesel Totaal autodiesel (mln liter)
Totaal afzet 2015 augustus* 89,7 31,8 41,9 15,5 205 151 658 356 24 416 489
Totaal afzet 2016 april* 93,4 35,5 43,7 13,5 150 165 746 311 27 454 554
Totaal afzet 2016 mei* 96,0 35,5 45,7 14,3 156 176 775 328 27 442 564
Totaal afzet 2016 juni* 100,9 35,3 51,0 14,1 164 193 880 323 27 457 543
Totaal afzet 2016 juli* 98,6 33,9 48,1 15,9 148 196 824 366 24 436 528
Totaal afzet 2016 augustus* 102,4 34,9 51,0 15,9 199 182 855 365 32 459 528
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de afzet in Nederland van motorbrandstoffen voor vervoer. Een deel van de afzet is bestemd voor verbruik in Nederland en voor het internationale wegverkeer. Dit wordt het finaal verbruik genoemd. Het andere deel is bestemd voor internationaal vervoer over zee en door de lucht. Deze post wordt van oudsher bunkers genoemd.

De tabel bevat cijfers over alle soorten vervoer. Landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen vallen niet onder het vervoer. Per vervoerscategorie worden cijfers voor de relevante motorbrandstoffen gegeven. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel. Biobrandstoffen zijn producten die zijn gewonnen uit landbouwgewassen.

De afzet van motorbrandstoffen wordt uitgedrukt in energie (petajoule) en fysieke eenheden (miljoen kg of miljoen kWh). Voor het wegverkeer wordt de afzet ook in volume (miljoen liter) gepubliceerd.
Verder zijn gegevens (in petajoule) opgenomen voor totaal vervoer, totaal wegverkeer, totaal scheepvaart, totaal luchtvaart en totaal railverkeer. Voor fysieke eenheden is dit niet mogelijk, omdat verschillende eenheden (bijvoorbeeld kg en kWh) niet optelbaar zijn.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1946

Status van de cijfers
Gegevens van 1946 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 14 december 2016
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Motorbrandstoffen in petajoule
Hoeveelheden in petajoule van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van voertuigen die personen of goederen verplaatsen. Hiertoe behoren motorbenzine, autodiesel, kerosine, aardgas, elektriciteit en stookolie. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Een joule is een eenheid van energie die overeenkomt met 0,24 calorie. Eén PJ is 1 000 000 000 000 000 joule (een 1 met 15 nullen) en komt overeen met 31,6 miljoen kubieke meter aardgas of 278 miljoen kilowattuur elektriciteit.
Totaal vervoer
Alle vervoer van personen en goederen over rail, weg, water en door de lucht.

Hieronder vallen niet vervoer op het eigen bedrijfsterrein, visserij, landbouwwerktuigen en mobiele werktuigen.
Wegverkeer
Alle vervoer van personen en goederen over de openbare weg per auto, autobus, vrachtwagen, motor, brommer en dergelijke.

Hieronder vallen niet vervoer op het eigen bedrijfsterrein en verbruik door mobiele werktuigen zoals tractoren en mobiele machines voor de bouw (die doorgaans niet op de openbare weg opereren).
Totaal wegverkeer
De totale afzet van motorbrandstoffen voor het wegverkeer, te weten autogas (lpg), motorbenzine, autodiesel, aardgas en elektriciteit.
Scheepvaart
Alle vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart. Visserij valt hier niet onder.

Van 1955 tot en met 1960 is de afzet van gasolie aan de scheepvaart inclusief de visserij.
Totaal scheepvaart
De totale afzet van motorbrandstoffen voor de scheepvaart, te weten gasolie en stookolie.
Luchtvaart
Alle vervoer van personen en goederen via de lucht.
Totaal luchtvaart
De totale afzet van motorbrandstoffen voor de luchtvaart, te weten vliegtuigkerosine, vliegtuigbenzine en jetfuel op benzinebasis.
Motorbrandstoffen in fysieke eenheden
Hoeveelheden in miljoenen kg, miljoenen kWh of miljoenen m3 van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van voertuigen die personen of goederen verplaatsen. Hiertoe behoren motorbenzine, autodiesel, kerosine, aardgas, elektriciteit en stookolie. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Scheepvaart
Alle vervoer van personen en goederen via waterwegen, zoals binnen-, zee- en kustvaart. Visserij valt hier niet onder.

Van 1955 tot en met 1960 is de afzet van gasolie aan de scheepvaart inclusief de visserij.
Gasolie en lichte stookolie
Olie voor gebruik buiten het wegverkeer, bijvoorbeeld voor lichtere scheepsmotoren, dieseltreinen en andere dieselmotoren, zoals in landbouwwerktuigen en bouwmaterieel. Het kookpunt van gasolie ligt tussen 180 en 380 graden Celsius, dat van lichte stookolie loopt op tot 540 graden Celsius. De lichte stookolie, waaronder huisbrandolie, wordt vooral in de industrie gebruikt. De gasolie voor landbouwwerktuigen wordt ook rode diesel genoemd, naar de kleurstof die is toegevoegd om aan te geven dat het accijnsvrij is. Qua samenstelling is het nagenoeg gelijk aan autodiesel.
Totaal gasolie en lichte stookolie
Het totaal van de afzet aan de binnenvaart, de zeevaart en de handelaren scheepvaart. Van 1955 tot en met 1960 is de afzet van gasolie aan de scheepvaart inclusief de visserij.
Stookolie
Zware olie die overblijft na destillatie in de raffinaderij. Het wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering) en in mindere mate in de industrie en bij elektriciteits- en warmteproductie.
Laagzwavelig
Stookolie met een zwavelgehalte van 1 procent of minder.

Wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering) en in mindere mate in de industrie en bij elektriciteits- en warmteproductie.
Hoogzwavelig
Stookolie met een zwavelgehalte groter dan 1 procent.

Wordt vooral gebruikt als brandstof voor zeeschepen (bunkering).
Luchtvaart
Alle vervoer van personen en goederen via de lucht.
Vliegtuigkerosine
Brandstof voor vliegtuigen met een straalmotor.

Kerosine is een halfzware olie met een kookpunt tussen 150 en 300 graden Celsius. Bepaalde specificaties maken het geschikt voor gebruik in de luchtvaart. Vliegtuigkerosine stond voorheen bekend als jetfuel op petroleumbasis.
Motorbrandstoffen wegverkeer in volume
Hoeveelheden in miljoen liter van stoffen die worden verbrand voor de aandrijving van auto's, autobussen, vrachtwagens, motoren, brommers en dergelijke. Hiertoe behoren autogas, motorbenzine en autodiesel. Pure biobrandstoffen voor het wegverkeer zijn in deze tabel niet opgenomen. Bijgemengde biobrandstoffen zijn inbegrepen in de afzet van motorbenzine en autodiesel.
Autogas (lpg)
Motorbrandstof bestaande uit propaan en butaan. Vaak wordt dit ook lpg (liquefied petroleum gas) genoemd. In de zomer is de verhouding propaan/butaan ongeveer 60:40, in de winter 70:30.
Motorbenzine
Brandstof voor benzinemotoren van auto's, bestaande uit een mengsel van lichte oliën en additieven. De lichte olie in benzine bestaat uit moleculen met doorgaans vijf tot twaalf koolstofatomen. Het kookpunt ligt tussen de 35 en 215 graden Celsius. Additieven zijn toevoegingen om de eigenschappen bij verbranding te verbeteren en om de CO2-uitstoot van benzine te verminderen.
Totaal motorbenzine
Het totaal van de motorbenzines euro95 en super ongelood 98 (beide loodvrij) en normaal en super (beide loodhoudend).
Autodiesel
Brandstof voor dieselmotoren wegverkeer
Totaal autodiesel
Het totaal van laagzwavelige en hoogzwavelige autodiesel.