Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-2015

Aardoliegrondstoffenbalans; aanbod, verbruik en voorraad, 1944-2015

Aardoliegrondstoffen Bestemming Perioden Aanbod van aardoliegrondstoffen Totaal aanbod (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Winning (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Productie uit aardolie (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Productie uit andere bronnen (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Invoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Uitvoer (mln kg) Aanbod van aardoliegrondstoffen Voorraadmutatie (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Totaal verbruik (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Verwerking (mln kg) Verbruik van aardoliegrondstoffen Finaal verbruik (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Beginvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Eindvoorraad (mln kg) Aardoliegrondstoffenvoorraad Voorraadmutatie (mln kg)
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2014 december* 4.921 190 21 76 5.143 70 -439 4.921 4.692 229 2.121 2.560 -439
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 augustus* 5.305 148 18 59 5.230 76 -104 5.305 5.111 194 2.831 2.935 -104
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 september* 5.251 131 23 15 4.993 66 154 5.251 5.047 203 2.935 2.780 154
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 oktober* 5.420 133 18 38 5.278 29 -18 5.420 5.257 163 2.780 2.798 -18
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 november* 4.596 160 15 -46 4.616 16 -133 4.596 4.425 171 2.821 2.954 -133
Totaal aardoliegrondstoffen Bestemd voor verwerking in Nederland 2015 december* 5.308 142 16 49 5.401 30 -270 5.308 5.154 154 2.954 3.225 -270
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aanbod en verbruik van aardoliegrondstoffen weer in balansvorm. Aardoliegrondstoffen zijn ruwe aardolie, aardgascondensaat en additieven (halffabrikaten voor benzine en diesel). Er zijn aparte balansen voor de grondstoffen bestemd voor verwerking in Nederland en de grondstoffen bestemd voor doorvoer. Het verschil tussen deze twee stromen is dat voor de goederen bestemd voor verwerking in Nederland wel invoerrechten zijn betaald en voor de goederen voor de doorvoer niet.

De berekening van het aanbod is als volgt: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Dit is gelijk aan de hoeveelheid energie die in Nederland is verbruikt in dezelfde periode.

Vanaf het jaar 2007 wordt het verbruik in deze tabel nader uitgesplitst naar verbruik als grondstof voor omzetting in andere aardolieproducten en als finaal verbruik (waarna geen andere energiedragers resteren). Voor 2007 werd alleen het verbruik als grondstof voor omzetting onderscheiden.

Gegevens beschikbaar van 1944 tot en met 2015

Status van de cijfers
Gegevens van 1944 tot en met december 2013 zijn definitief.
Gegevens vanaf januari 2014 zijn voorlopig.

Wijziging per 20 mei 2016
Geen, deze tabel is stopgezet. Zie voor meer informatie paragraaf 3.

Wanneer komen er nieuwe cijfers:
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aanbod van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland. De volgende posten tellen hierbij mee: winning plus productie uit aardolie plus uit andere bronnen plus invoer minus uitvoer plus voorraadmutatie. Het aldus berekende aanbod moet gelijk zijn aan het verbruik in de betreffende periode.
Totaal aanbod
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die primair beschikbaar is gekomen voor verbruik in Nederland.
Winning
Het onttrekken van energie aan de natuur. Hier staat geen inzet van een andere energiedrager tegenover. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden onttrokken aan de bodem op het land of op het Nederlandse deel van de Noordzee.
Productie uit aardolie
Energie verkregen door omzetting van het ene aardolieproduct in het andere. Van de aardoliegrondstoffen kunnen alleen de fossiele additieven worden geproduceerd.
Productie uit andere bronnen
Energie verkregen uit niet-aardolieproducten zoals biobrandstoffen voor het wegverkeer.

Het cijfer is een som van winning + invoer – uitvoer + binnenlandse levering.
De waarde kan negatief worden als de uitvoer hoger is dan de som van de andere posten.

Invoer
Aanvoer van aardoliegrondstoffen vanuit het buitenland.
Uitvoer
Afvoer van aardoliegrondstoffen naar het buitenland.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieke is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).
Verbruik van aardoliegrondstoffen
De hoeveelheid aardoliegrondstoffen die zijn afgeleverd aan verbruikers binnen de landsgrenzen van Nederland.
Totaal verbruik
Totaal verbruik van aardoliegrondstoffen door verwerking of als finaal verbruik.
Verwerking
De inzet van aardoliegrondstoffen en -producten in het productieproces voor het vervaardigen van aardolieproducten. Ruwe aardolie en aardgascondensaat worden verder gedestilleerd in een raffinaderij. Additieven worden gemengd (geblend) tot andere aardolieproducten, zoals bijvoorbeeld benzine en diesel.
Finaal verbruik
Het door gebruik opmaken van energie. Hierna resteert geen nuttig bruikbare energiedrager. Vanaf 2007 zijn er cijfers over finaal verbruik van aardgascondensaat. Het gaat hierbij om verbruik voor het maken van niet-energetische producten, zoals bijvoorbeeld plastics.
Aardoliegrondstoffenvoorraad
De in Nederland opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin en het einde van de betreffende periode.
Beginvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het begin van de verslagperiode.
Eindvoorraad
De opgeslagen hoeveelheid aardoliegrondstoffen aan het einde van de verslagperiode.
Voorraadmutatie
De verandering van de omvang van de voorraad. Bij energiestatistieken is dit de beginvoorraad minus de eindvoorraad, conform de internationale richtlijnen voor energiestatistieken. Een positief getal betekent dus dat de voorraad is afgenomen. Hierdoor is het aanbod van de energiedrager in Nederland toegenomen. Voor een negatief getal geldt het omgekeerde (toename van de voorraad en afname van het aanbod).