Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Bedrijfsleven; arbeid en financiën, per branche, tijdreeks van 1987-2008

Bedrijfstakken/Branches (SBI'93) Perioden Bedrijven (aantal) Banen werkzame personen Banen werkzame personen, absoluut (x 1 000) Banen werkzame personen Arbeidsvolume werkzame personen (x 1 000) Financiële gegevens Bedrijfsopbrengsten (mln euro) Financiële gegevens Bedrijfslasten (mln euro) Financiële gegevens Bedrijfsresultaat (mln euro) Financiële gegevens Resultaat voor belastingen (mln euro)
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 1997 21.360 . . 46.870 45.534 1.336 1.179
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 1998 21.700 . . 52.398 50.839 1.559 1.458
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 1999 22.800 . . 58.331 56.550 1.781 1.671
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2000 23.565 . . 62.167 60.220 1.946 1.770
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2001 23.310 . 142,1 64.427 62.513 1.914 1.644
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2002 23.065 . 137,3 63.532 61.577 1.954 1.610
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2003 21.145 . 136,4 63.362 61.558 1.804 1.581
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2004 21.665 . 136,4 64.503 62.715 1.788 1.495
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2005 21.950 . 134,4 64.444 62.825 1.619 1.343
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2006 22.160 157,1 132,6 68.229 66.385 1.844 1.634
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2007 22.975 163,9 141,3 71.997 69.800 2.197 1.971
50 Handel,reparatie auto's, motorfietsen 2008 24.485 165,5 140,7 71.291 69.459 1.831 1.564
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1997 49.230 . . 198.893 192.307 6.586 6.216
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1998 51.605 . . 217.083 209.686 7.396 8.098
51 Groothandel en handelsbemiddeling 1999 51.320 . . 237.368 228.184 9.184 10.201
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2000 52.575 542,2 . 251.826 241.973 9.853 10.757
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2001 52.400 540,8 . 257.180 247.437 9.742 9.437
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2002 53.300 543,8 . 271.609 260.265 11.344 9.033
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2003 53.050 502,0 . 271.285 261.644 9.640 9.174
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2004 55.115 487,6 . 288.529 277.624 10.905 10.615
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2005 55.245 493,9 . 303.826 291.668 12.158 12.957
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2006 56.955 502,8 435,4 316.439 302.883 13.556 15.040
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2007 59.040 539,6 468,9 358.937 342.424 16.513 19.501
51 Groothandel en handelsbemiddeling 2008 59.860 552,2 478,2 389.918 373.591 16.327 16.876
55 Horeca 1997 35.955 . 181,1 10.870 9.475 1.395 1.158
55 Horeca 1998 37.280 . 186,6 11.548 10.061 1.487 1.204
55 Horeca 1999 38.905 . 194,4 12.411 10.820 1.591 1.357
55 Horeca 2000 38.220 . 188,1 13.208 11.412 1.795 1.561
55 Horeca 2001 36.875 . 196,5 13.762 11.864 1.898 1.745
55 Horeca 2002 35.600 . 211,2 14.469 12.639 1.830 1.601
55 Horeca 2003 35.910 . 200,6 14.135 12.638 1.497 1.330
55 Horeca 2004 34.765 . 204,1 14.231 12.889 1.342 1.123
55 Horeca 2005 35.010 . 212,4 14.865 13.268 1.598 1.437
55 Horeca 2006 35.055 401,7 226,6 15.589 13.762 1.826 1.711
55 Horeca 2007 35.615 453,9 249,6 16.917 14.884 2.033 1.923
55 Horeca 2008 36.255 456,5 253,4 17.773 15.612 2.161 1.998
60 Vervoer over land 1997 10.480 199,4 . 16.382 15.128 1.254 619
60 Vervoer over land 1998 11.590 210,9 . 17.461 16.123 1.338 846
60 Vervoer over land 1999 12.920 216,1 . 18.534 17.138 1.396 819
60 Vervoer over land 2000 13.695 219,8 . 19.249 17.831 1.418 853
60 Vervoer over land 2001 13.840 229,7 . 20.144 18.563 1.581 990
60 Vervoer over land 2002 13.935 223,0 . 20.062 18.731 1.331 871
60 Vervoer over land 2003 13.690 217,5 . 20.592 19.218 1.374 790
60 Vervoer over land 2004 13.405 214,1 . 21.925 20.499 1.426 816
60 Vervoer over land 2005 13.270 215,8 . 22.845 21.260 1.585 1.331
60 Vervoer over land 2006 13.530 219,7 184,7 24.103 22.468 1.634 1.438
60 Vervoer over land 2007 13.025 233,3 192,4 25.938 24.394 1.544 1.564
60 Vervoer over land 2008 13.445 230,7 195,3 27.140 25.802 1.338 1.332
72 Computerservice,informatietechnologie 1997 7.780 . 91,0 8.630 7.979 650 469
72 Computerservice,informatietechnologie 1998 8.835 . 107,0 10.693 10.014 679 528
72 Computerservice,informatietechnologie 1999 10.345 . 118,7 12.488 11.461 1.027 777
72 Computerservice,informatietechnologie 2000 12.220 . 131,6 13.774 12.655 1.119 919
72 Computerservice,informatietechnologie 2001 14.575 . 147,6 15.371 14.094 1.277 1.062
72 Computerservice,informatietechnologie 2002 15.170 . 130,5 14.178 12.922 1.256 1.100
72 Computerservice,informatietechnologie 2003 15.345 . 123,1 14.014 12.887 1.127 1.147
72 Computerservice,informatietechnologie 2004 16.005 . 116,6 14.541 13.340 1.201 1.123
72 Computerservice,informatietechnologie 2005 15.340 . 131,3 16.502 14.700 1.802 1.904
72 Computerservice,informatietechnologie 2006 18.270 164,9 145,0 18.466 16.489 1.976 2.327
72 Computerservice,informatietechnologie 2007 21.025 174,0 150,5 20.899 18.659 2.240 2.746
72 Computerservice,informatietechnologie 2008 23.570 189,8 162,3 23.355 20.876 2.478 2.817
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat tijdreeksen over aantal bedrijven, werkzame personen, bedrijfsopbrengsten en -lasten, en resultaten van een aantal bedrijfstakken en -branches. Deze reeksen beschrijven veranderingen in de belangrijkste indicatoren van het bedrijfsleven door de jaren heen. Voor het samenstellen van de reeksen zijn data uit verschillende bronnen verzameld. In de loop van de tijd zijn om verschillende redenen breuken ontstaan in de gepubliceerde cijfers, waardoor deze niet alle vergelijkbaar zijn. Om de cijfers vergelijkbaar te maken zijn "reparaties" uitgevoerd (zie paragraaf 4).

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te vergelijken. Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches: Motor- en autobranche (SBI 50, 501, 50102, 50104, 502, 503, 504 en 505), Groothandel en detailhandel (SBI 51 en 5210a), Horeca (SBI 55, 551, 552, 553, 554 en 555), Vervoer (SBI 60 tot en met 64), en Zakelijke dienstverlening (SBI 72, 7412, 742 en 744).

Voor de verklaring van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) zie paragraaf 3.

Gegevens beschikbaar van 1987 t/m 2008

Status van de cijfers:
Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 29 juni 2018:
Geen, de tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Bedrijven
Een bedrijf is de feitelijke transactor in het productieproces gekenmerkt
door zelfstandigheid ten aanzien van de beslissingen over dat proces en
door het aanbieden van zijn producten aan derden.
Uit deze definitie en met name uit het element zelfstandigheid volgt dat
een bedrijf meer dan één vestiging kan omvatten, maar ook meer dan één
juridische eenheid. (Onder juridische eenheden worden zowel natuurlijke
als rechtspersonen verstaan). Dit is het geval wanneer de afzonderlijke
vestigingen of juridische eenheden niet zelfstandig opereren. Andersom
komt het voor dat binnen een juridische eenheid verschillende onderdelen
te onderscheiden zijn die wat betreft de productie zelfstandig opereren.
Deze vormen dan op grond van de definitie evenzovele bedrijven. Dit
laatste doet zich vooral voor bij grotere concerns met uiteenlopende
activiteiten. Wanneer een aldus gedefinieerde eenheid zich uitstrekt over
verschillende landen wordt terwille van de nationale statistiek het
Nederlandse deel als een geheel bedrijf beschouwd.
In de officiële CBS-terminologie wordt het bedrijf zoals hier
gedefinieerd bedrijfseenheid (BE) genoemd, zodat geen verwarring kan
ontstaan met de term bedrijf uit het - in dit opzicht weinig precieze -
spraakgebruik.
De statistische eenheid bedrijf is een operationalisering van de
kind-of-activity unit, zoals gedefinieerd door Eurostat. Deze definitie
combineert twee eisen die strijdig kunnen zijn: bijdragen aan één
activiteit versus het overeenkomen met één of meer operationele eenheden.
Nederland geeft bij het operationaliseren naar de statistische eenheid
bedrijf prioriteit aan de tweede eis.
Banen werkzame personen
Een baan is een werkkring van een werkzaam persoon.
Banen van werkzame personen is gedefinieerd als het aantal werknemers op
de eigen loonlijst, verminderd met het uitgeleend personeel en
vermeerderd met het ingeleend personeel, ingehuurde uitzendkrachten /
gedetacheerden en overige werkzame personen zoals medewerkende eigenaren
en vennoten.
Banen werkzame personen, absoluut
Het in het verslagjaar gemiddelde aantal banen van werkzame personen.
Arbeidsvolume werkzame personen
Het arbeidsvolume uitgedrukt in arbeidsjaren van het aantal banen van
werkzame personen.
Een arbeidsjaar is een maat voor het arbeidsvolume die wordt berekend
door alle banen (voltijd en deeltijd) in een jaar om te rekenen naar
voltijdequivalenten (vte). Zo leveren twee halve banen (elk 0,5 vte)
samen een arbeidsvolume van een jaar op
Financiële gegevens
Bedrijfsopbrengsten
De opbrengsten uit de normale bedrijfsuitoefening.
Deze bestaan uit de verkopen van goederen en diensten, alsook de waarde
van de voorraadmutatie onderhanden werk, geactiveerde productie voor het
eigen bedrijf, subsidies en schade-uitkeringen. Onder geactiveerde
productie voor het eigen bedrijf wordt verstaan de door het bedrijf zelf
vervaardigde vaste activa voor eigen gebruik, zoals machines en gebouwen.
Deze activa worden tegen de productiekosten gewaardeerd.
Bedrijfslasten
Alle kosten die zijn gemaakt om de bedrijfsopbrengsten te realiseren.
Bedrijfsresultaat
De bedrijfsopbrengsten minus de bedrijfslasten.
Resultaat voor belastingen
De som van het bedrijfsresultaat, financieel resultaat, saldo
voorzieningen en buitengewoon resultaat.