Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Nationale rekeningen 2009; Arbeidsrekeningen, 1969-2009

Classificaties Perioden Aantal werkzame personen en werknemers Aantal werkzame personen Totaal aantal werkzame personen (1 000 personen)
Totaal bedrijfstakken 2009* 8.630
Landbouw, bosbouw en visserij 2009* 244
Delfstoffenwinning 2009* 8
Industrie 2009* 909
···Voedings- en genotmiddelenindustrie 2009* 134
···Textiel- en lederindustrie 2009* 21
···Papierindustrie 2009* 20
···Uitgeverijen en drukkerijen 2009* 82
···Aardolie-industrie 2009* 7
···Chemische basisproductenindustrie 2009* 29
···Chemische eindproductenindustrie 2009* 35
···Rubber- en kunststofindustrie 2009* 32
···Basismetaalindustrie 2009* 21
···Metaalproductenindustrie 2009* 97
···Machine-industrie 2009* 94
···Elektrotechnische industrie 2009* 81
···Transportmiddelenindustrie 2009* 50
···Overige industrie 2009* 206
Energie- en waterleidingbedrijven 2009* 34
Bouwnijverheid 2009* 489
···Burgerlijke- en utiliteitsbouw 2009* 181
···Grond-, water- en wegenbouw 2009* 85
···Overige bouwnijverheid 2009* 223
Handel, horeca en reparatie 2009* 1.740
···Autohandel en -reparatie 2009* 157
···Groothandel 2009* 514
···Detailhandel en reparatie 2009* 760
···Horeca 2009* 309
Vervoer, opslag en communicatie 2009* 468
···Vervoer over land 2009* 202
···Vervoer over water 2009* 23
···Vervoer door de lucht 2009* 32
···Dienstverlening t.b.v. vervoer 2009* 101
···Post en telecommunicatie 2009* 109
Financiële en zakelijke dienstverlening 2009* 1.850
···Banken 2009* 154
···Verzekeringswezen en pensioenfondsen 2009* 57
···Financiële hulpactiviteiten 2009* 67
···Verhuur van en handel in onrnd. goed 2009* 85
···Verhuur van roerende goederen 2009* 27
···Computerservicebureaus e.d. 2009* 165
···Speur- en ontwikkelingswerk 2009* 38
···Juridische - en economische dienstv. 2009* 335
···Architecten- en ingenieursbureaus 2009* 120
···Reclamebureaus 2009* 72
···Uitzendbureaus e.d. 2009* 454
···Zakelijke dienstverlening n.e.g. 2009* 275
Overheid 2009* 929
···Overheidsbestuur en sociale verzek. 2009* 434
···Defensie 2009* 62
···Gesubsidieerd onderwijs 2009* 433
Zorg en overige dienstverlening 2009* 1.961
···Gezondheidszorg en welzijnszorg 2009* 1.255
···Milieudienstverlening 2009* 29
···Cultuur, sport en recreatie 2009* 170
···Particuliere huish. met personeel 2009* 278
···Overige dienstverlening n.e.g. 2009* 229
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over werkzame personen en werknemers, banen, het arbeidsvolume en arbeidsproductiviteit. Deze gedetailleerde gegevens zijn ook te vinden in de tabellen over arbeid in de papieren publicatie Nationale rekeningen.

Gegevens beschikbaar van 1969 tot en met 2009

Status van de cijfers:
De gegevens over 2008 en 2009 zijn (nader) voorlopig. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden deze gegevens niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 1 november 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal werkzame personen en werknemers
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Aantal werkzame personen
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.
Totaal aantal werkzame personen
Werkzame personen: Alle personen die een baan hebben bij een in Nederland
gevestigd bedrijf of bij een particulier huishouden in Nederland. Tot de
werkzame personen behoren alle personen die betaalde arbeid verrichten,
ook al is het maar voor één of enkele uren per week, ook als zij:
- arbeid verrichten die op zichzelf genomen legaal is, maar waarvan de
beloning aan de registratie door fiscus of sociale zekerheidsautoriteiten
wordt onttrokken ('zwarte arbeid');
- tijdelijk geen arbeid verrichten, maar wel doorbetaald krijgen
(bijvoorbeeld bij ziekte of vorstverlet);
- tijdelijk onbetaald verlof hebben opgenomen.
Werkzame personen kunnen worden onderscheiden in werknemers en
zelfstandigen. Werknemers zijn personen die in een bepaalde periode arbeid
verrichten voor loon of salaris, in geld of in natura.
Zelfstandigen zijn personen die een inkomen ontvangen door voor eigen
rekening of risico arbeid te verrichten in het bedrijf of het beroep dat
zij zelfstandig uitoefenen. Ook meewerkende gezinsleden worden tot
zelfstandigen gerekend, tenzij zij een arbeidsovereenkomst zijn aangegaan.