Zelfstandige trombosediensten; exploitatiegegevens, 1992 - 1999

Zelfstandige trombosediensten; exploitatiegegevens, 1992 - 1999

Perioden Exploitatieopbrengsten Totaal exploitatieopbrengsten (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangen wegens bloedafnemingen Totaal ontvangen wegens bloedafnemingen (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangen wegens bloedafnemingen Ziekenfondsverzekerden (mln euro) Exploitatieopbrengsten Ontvangen wegens bloedafnemingen Niet-ziekenfondsverzekerden (mln euro) Exploitatieopbrengsten Nog in tarieven te verrekenen (mln euro) Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten Totaal overige opbrengsten (mln euro) Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten Ontvangen rente (mln euro) Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten Uitlenen eigen personeel (mln euro) Exploitatieopbrengsten Overige opbrengsten Overige overige opbrengsten (mln euro) Exploitatiekosten Totaal exploitatiekosten (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Totaal personele kosten (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel op loonlijst Totaal personeel op loonlijst (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel op loonlijst Bruto salarissen (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel op loonlijst Pensioenpremies (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel op loonlijst Sociale lasten (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel op loonlijst Overige kosten personeel op loonlijst (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Totaal personeel niet op loonlijst (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Oproepkrachten (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Uitzendkrachten (mln euro) Exploitatiekosten Personele kosten Personeel niet op loonlijst Andere geleende arbeidskrachten (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Totaal overige kosten (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Afschrijvingen op vaste activa (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Betaalde rente (mln euro) Exploitatiekosten Overige kosten Overige overige kosten (mln euro) Exploitatiesaldo (mln euro)
1992 14,9 14,7 10,1 4,5 . 0,3 . . . 15,1 9,3 8,8 7,5 0,3 0,8 0,2 . . 0,1 0,4 5,8 0,5 0,2 5,1 -0,1
1993 16,6 16,2 11,1 5,1 . 0,4 0,0 0,1 0,3 16,2 9,7 9,7 8,3 0,3 0,9 0,2 . . 0,0 0,5 6,0 0,4 0,3 5,3 0,4
1994 17,0 16,6 11,6 4,9 . 0,4 0,0 0,1 0,3 16,3 9,9 9,5 8,3 0,3 0,7 0,2 . . 0,0 0,4 6,4 0,4 0,2 5,8 0,7
1995 17,2 16,7 12,2 4,5 0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 16,4 10,1 9,5 8,3 0,2 0,7 0,3 . . 0,0 0,5 6,4 0,4 0,2 6,6 0,7
1996 17,4 16,6 12,1 4,5 0,3 0,5 0,0 0,1 0,5 17,0 10,3 9,6 8,3 0,3 0,7 0,3 0,7 0,1 0,0 0,6 6,7 0,4 0,2 5,7 0,4
1997 17,5 16,9 12,4 4,4 0,3 0,3 0,0 0,0 0,3 17,4 10,8 10,3 8,8 0,3 0,8 0,4 0,6 0,3 0,1 0,2 6,4 0,5 0,2 5,9 0,1
1998 18,6 18,0 13,3 4,7 0,2 0,4 0,0 0,1 0,3 18,7 11,7 11,1 8,8 0,3 1,5 0,5 0,8 0,4 0,1 0,3 7,0 0,5 0,2 6,4 -0,1
1999 19,8 19,3 14,2 5,1 0,0 0,4 0,0 0,1 0,3 20,3 12,9 12,2 9,6 0,4 1,7 0,5 0,5 0,2 0,0 0,3 7,4 0,5 0,2 6,8 -0,5
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Zelfstandige trombosediensten; exploitatiekosten exploitatieopbrengsten
en exploitatiesaldo. 1992 t/m 1999.
1992 / 1999
Gewijzigd op 13 juli 2005.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Exploitatieopbrengsten
Exploitatieopbrengsten van zelfstandige trombosediensten naar type.
Totaal exploitatieopbrengsten
Ontvangen wegens bloedafnemingen
Ontvangsten wegens bloedafnemingen totaal, van ziekenfondsverzekerden
en van niet-ziekenfondsverzekerden.
Totaal ontvangen wegens bloedafnemingen
Ziekenfondsverzekerden
Ontvangsten van ziekenfondsen voor ziekenfondspatiënten van wie bloed
wordt afgenomen om vast te stellen hoe het met de patiënt gaat.
Ziekenfonds: instelling die tot doel heeft leden te verzekeren tegen
kosten in geval van ziekte. Mensen die verzekerd zijn bij het ziekenfonds
zijn ziekenfondsverzekerden.
Niet-ziekenfondsverzekerden
Ontvangsten van particulieren (onverzekerden) en van particuliere
ziektekostenverzekeringsmaatschappijen voor niet-ziekenfondspatiënten van
wie bloed wordt afgenomen om vast te stellen hoe het met de patiënt gaat.
Particulier verzekerde: iemand die zelf een verzekering tegen
ziektekosten heeft afgesloten en dus niet bij een ziekenfonds verzekerd
is.
Nog in tarieven te verrekenen
De trombosediensten hebben jaarlijks recht op een bedrag ("het budget")
dat wordt vastgesteld door het Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg
(COTG). Dit budget wordt door de trombosediensten ontvangen door per
bloedafname een bedrag (tarief) in rekening te brengen.
Als in een jaar door de trombosediensten, door middel van deze tarieven,
meer wordt ontvangen dan het budget dan moeten de teveel ontvangen
bedragen in een volgend jaar worden terugbetaald. Deze terugbetaling vindt
plaats door een tijdelijke verlaging van de tarieven.
Als minder dan het budget wordt ontvangen dan gebeurt uiteraard het
omgekeerde.
Overige opbrengsten
Voornamelijk rente-opbrengsten en ontvangsten voor het uitlenen van
personeel.
Totaal overige opbrengsten
Ontvangen rente
Periodieke inkomsten van vaste goederen of belegde gelden.
Gegevens worden gepresenteerd vanaf 1993.
Uitlenen eigen personeel
Gegevens worden gepresenteerd vanaf 1993.
Overige overige opbrengsten
Gegevens worden gepresenteerd vanaf 1993.
Exploitatiekosten
Exploitatiekosten zelfstandige trombosediensten.
Totaal exploitatiekosten
Personele kosten
Salarissen, vergoedingen voor niet in loondienst verrichte arbeid,
sociale lasten (zoals vakantietoeslag en gratificaties, premies AOW/AWW,
premies sociale wetten, suppleties, uitkeringen en eigen risico sociale
wetten, ziektekosten-, ziekengeld- en ongevallenverzekeringen, en
pensioenkosten) en andere personeelskosten (zoals wervingskosten,
opleidingskosten, kosten van voorgeschreven kleding,
(bedrijfs)gezondheidszorg, reis- en verblijfkosten, uitkeringen bij
jubilea.
Totaal personele kosten
Personeel op loonlijst
Exclusief betaald aan oproepkrachten.
Totaal personeel op loonlijst
Bruto salarissen
Pensioenpremies
Sociale lasten
Overige kosten personeel op loonlijst
Alle kosten die niet in voorgaande posten zijn verantwoord zoals
wervingskosten, opleidingskosten, reiskosten, verblijfskosten,
bedrijfsopleidingen, opleidingen, kleding, werkkleding, kinderopvang.
Personeel niet op loonlijst
Alle personeelsleden van wie geen loon- of salariskaart bij de instelling
aanwezig is, zoals van hulpverleners op uur-honorariumbasis,
uitzendkrachten en van cursisten en stagiaires die geen salaris ontvangen.
Totaal personeel niet op loonlijst
Oproepkrachten
Een arbeidskracht die op elk moment opgeroepen kan worden voor het
verrichten van werkzaamheden, en die betaald wordt naar het aantal
gewerkte uren. Gegevens worden gepresenteerd vanaf 1996.
Uitzendkrachten
Personen in dienst van uitzendbureau's. Dit zijn bedrijven met als
activiteit, het tegen vergoeding arbeidskrachten ter beschikking stellen
aan andere ondernemingen voor het, anders dan krachtens een met deze
gesloten arbeidsovereenkomst, in die onderneming verrichten van aldaar
gebruikelijke arbeid.
Andere geleende arbeidskrachten
Overig personeel dat niet op de loonlijst staat.
Overige kosten
Alle kosten die niet in voorgaande posten zijn verantwoord.
Totaal overige kosten
Afschrijvingen op vaste activa
In verband met veroudering de boekwaarde van de vaste bezittingen op de
balans verlagen.
Betaalde rente
Percentsgewijze periodieke vergoeding voor het lenen van geld.
Overige overige kosten
Alle kosten en lasten die niet in voorgaande posten zijn verantwoord.
Exploitatiesaldo
Saldo van het totaal van de opbrengsten en van het totaal van de kosten.