Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten productgroepen

Nationale rekeningen 2009; Goederen en diensten productgroepen

Classificaties Perioden Aanbod (basisprijzen) ...Productie (basisprijzen) (mln euro) Aanbod (basisprijzen) ...Invoer (mln euro) Marges Totaal marges (mln euro) Gebruik (aankoopprijzen) Totaal gebruik (mln euro)
Macrototaal 1990 470.618 128.271 19.820 618.709
Macrototaal 1995 573.963 163.876 29.575 767.414
Macrototaal 2000 806.161 269.732 44.545 1.120.438
Macrototaal 2008** 1.151.758 407.836 66.907 1.626.501
Macrototaal 2009* 1.092.462 354.585 62.360 1.509.407
Totaal productgroepen 1990 409.964 116.265 48.520 574.749
Totaal productgroepen 1995 500.311 149.175 66.605 716.091
Totaal productgroepen 2000 697.040 249.303 100.969 1.047.312
Totaal productgroepen 2008** 1.010.734 384.312 135.492 1.530.538
Totaal productgroepen 2009* 962.973 331.388 123.151 1.417.512
Niet naar productgroepen, totaal 1990 60.654 12.006 -28.700 43.960
Niet naar productgroepen, totaal 1995 73.652 14.701 -37.030 51.323
Niet naar productgroepen, totaal 2000 109.121 20.429 -56.424 73.126
Niet naar productgroepen, totaal 2008** 141.024 23.524 -68.585 95.963
Niet naar productgroepen, totaal 2009* 129.489 23.197 -60.791 91.895
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze publicatie bevat gegevens over het aanbod en het gebruik van
goederen en diensten. Het aanbod van goederen en diensten wordt gevormd
door de productie en de invoer. Het gebruik bestaat uit uitvoer,
intermediair verbruik, consumptie, investeringen en de veranderingen in
de voorraden. Het verschil tussen de waarde van het aanbod en van het
gebruik wordt gevormd door de marges.

De goederen- en dienstentransacties kunnen worden onderverdeeld naar
productgroepen.

Deze tabel is stopgezet. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1969 tot en met
2009.

Reden stopzetting:
De tabellen van de Nationale rekeningen, te vinden onder macro-economie,
worden opnieuw gestructureerd. De tabellen zijn in een nieuwe
mappenstructuur geplaatst. Een aantal tabellen wordt in de tweede helft van
2011 herzien. Sommige tabellen gaan één op één over in een nieuwe tabel,
andere worden opgesplitst, weer andere (deels) samengevoegd met andere
tabellen. Doelstelling van de herstructurering is om de vindbaarheid van de
cijfers te verhogen. De herstructurering valt samen met de herziening van
de bedrijfsindeling die in de tabellen van de nationale rekeningen wordt
gebruikt. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93
naar de SBI 2008.


Toelichting onderwerpen

Aanbod (basisprijzen)
Deze selectie geeft productie- en invoergegevens. Er worden 3 bedragen
gegeven per productgroep, namelijk het bedrag van de productie en het
bedrag van de invoer en de optelsom van beide bedragen, dat is het totale
aanbod van de betreffende productgroep.
...Productie (basisprijzen)
De waarde van alle voor de verkoop bestemde goederen (ook de nog niet
verkochte) en de ontvangsten voor bewezen diensten. Verder omvat de
productie producten met een marktequivalent die voor eigen gebruik zijn
geproduceerd zoals investeringen in eigen beheer, eigen woningdiensten en
landbouwproducten voor eigen consumptie door landbouwers. De
productiewaarde hiervan wordt berekend door de geproduceerde hoeveelheid
te waarderen tegen de prijs die de producent bij verkoop zou hebben
ontvangen. De productie is gewaardeerd tegen basisprijzen. De basisprijs
is de prijs die de producent daadwerkelijk overhoudt, dus exclusief de
handels- en vervoersmarges van derden en exclusief het saldo van
productgebonden belastingen (waaronder belasting over de toegevoegde
waarde (btw)) en productgebonden subsidies.
...Invoer
Invoer van goederen en diensten. De invoer van goederen betreft de voor
ingezetenen bestemde goederen, die vanuit het buitenland in het economisch
gebied van Nederland zijn gebracht.
Hiertoe behoren ook voor verwerking in het productieproces benodigde
grondstoffen, halffabrikaten, brandstoffen en voor investeringen bestemde
vaste activa. De invoer omvat verder goederen die, zonder noemenswaardige
bewerking te hebben ondergaan, weer zijn uitgevoerd (wederuitvoer).
De invoer van diensten heeft onder meer betrekking op de uitgaven van
Nederlandse bedrijven in het buitenland, zoals vervoerskosten, bankkosten
en zakenreizen. Bij de overheid gaat het onder meer om uitgaven van
Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland.
De invoer door huishoudens bestaat onder meer uit ingevoerde
consumptiegoederen en de directe consumptieve bestedingen van Nederlandse
toeristen, grensbewoners, diplomaten en militairen in het buitenland.
Marges
Deze selectie geeft naast de handels- en vervoersmarges tevens de
productgebonden belastingen en subsidies De marges worden gebruikt om de
koppeling te maken van aanbod (basisprijzen) naar gebruik
(aankoopprijzen).
Totaal marges
Het totaal van de handels- en vervoersmarges plus de productgebonden
belastingen en minus de productgebonden subsidies.
Gebruik (aankoopprijzen)
Deze rubriek geeft de posten die samen het gebruik vormen. Omdat het
gebruik tegen aankoopprijzen wordt gegeven is het gebruik gelijk aan de
productie (tegen basisprijzen) plus de marges. Tot het gebruik wordt
gerekend: uitvoer, intermediair verbruik, consumptieve bestedingen door
huishoudens, consumptieve bestedingen door instellingen zonder
winstoogmerk ten behoeve van huishoudens, consumptieve bestedingen door de
overheid, investeringen in vaste activa en de veranderingen in de
voorraden.
Totaal gebruik
Het totaal van de uitvoer, het intermediair verbruik, de consumptieve
bestedingen door huishoudens, de consumptieve bestedingen van de overheid,
de consumptieve bestedingen van instellingen zonder winstoogmerk, de
investeringen en de veranderingen in voorraden.