Niet-financële beurs-nv's

Niet-financële beurs-nv's

Indelingen Perioden Aantal beurs-nv's (absoluut) Balans eindstand Totaal vermogen (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Totale vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans eindstand Activa Vaste activa Overige financiële vaste activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Totale vlottende activa (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Voorraden (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Liquide middelen (mln euro) Balans eindstand Activa Vlottende activa Effecten (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Overig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans eindstand Passiva Eigen vermogen Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Totaal vreemd vermogen lang (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Belang van derden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Totale voorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Pensioenvoorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Belastingvoorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Overige voorzieningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Totaal langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Achtergestelde leningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Converteerbare obligatieleningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Overige obligatieleningen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Deelnemingen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Kredietinstellingen (mln euro) Balans eindstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Overige langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vreemd vermogen kort Totaal kortlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vreemd vermogen kort Aflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vreemd vermogen kort Kredietinstellingen (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vreemd vermogen kort Leveranciers (mln euro) Balans eindstand Passiva Totale vreemd vermogen kort Overige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Balans beginstand Totale vermogen (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Totale vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Immateriële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Materiële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Mater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Deelnemingen (mln euro) Balans beginstand Activa Vaste activa Overige financiële vaste activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Totale vlottende activa (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Voorraden (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Kortlopende vorderingen (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Liquide middelen (mln euro) Balans beginstand Activa Vlottende activa Effecten (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Totaal eigen vermogen (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Gewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Overig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans beginstand Passiva Eigen vermogen Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Totaal vreemd vermogen lang (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Belang van derden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Totale voorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Pensioenvoorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Belastingvoorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Voorzieningen Overige voorzieningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Achtergestelde leningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Converteerbare obligatieleningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Overige obligatieleningen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Deelnemingen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Kredietinstellingen (mln euro) Balans beginstand Passiva Vreemd vermogen lang Langlopende schulden Overige langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Totaal vreemd vermogen kort Totale kortlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Totaal vreemd vermogen kort Aflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) Balans beginstand Passiva Totaal vreemd vermogen kort Kredietinstellingen (mln euro) Balans beginstand Passiva Totaal vreemd vermogen kort Leveranciers (mln euro) Balans beginstand Passiva Totaal vreemd vermogen kort Overige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Personeelskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Totale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Resultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Financiële resultaten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Resultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Dividend Totale dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Dividend Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Dividend Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaar Reserveringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Netto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Personeelskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Totale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Resultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Financiële resultaten Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Resultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Dividend Totale dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Dividend Contant dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Dividend Keuze dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Overige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaar Reserveringen (mln euro) Aantal werknemers Verslagjaar (x 1 000) Aantal werknemers Vorig jaar (x 1 000) Kengetallen Kostenvoet rentedragend vreemd vermogen (%) Kengetallen Rentabiliteit eigen vermogen (%) Kengetallen Rentabiliteit totale vermogen (%) Kengetallen Solvabiliteit (%) Kengetallen Omzet per werknemer (1 000 euro)
Alle niet-financiële beurs-nv's 1977 152 73.167,9 31.710,3 655,3 26.904,8 504,7 2.502,2 1.143,3 41.456,9 19.367,7 16.216,9 5.872,3 . 24.458,0 4.117,2 273,5 1.056,9 2.014,7 16.995,7 21.673,0 2.047,4 7.625,1 2.326,7 3.283,8 2.014,6 12.000,5 436,1 534,1 3.318,1 93,2 . 7.619,0 27.037,0 1.211,0 3.635,9 9.899,9 12.290,2 67.962,3 28.325,8 542,3 23.912,4 482,0 2.174,2 1.214,9 39.636,2 17.838,7 15.358,6 6.438,9 . 22.887,0 4.070,6 273,5 1.004,0 1.884,5 15.654,4 45.075,3 1.808,8 7.069,9 2.054,4 3.014,8 2.000,7 11.351,8 281,4 540,3 3.258,8 83,5 . 7.187,8 24.844,8 1.234,0 3.170,9 9.429,2 11.010,7 89.900,7 -61.573,8 -2.964,7 -19.638,7 5.723,6 157,5 608,4 586,5 -1.546,8 2,5 822,5 -315,6 5.881,3 -3.226,5 2.654,8 311,2 2.343,8 -1.111,5 -1.096,0 -15,5 -31,0 1.200,2 84.623,2 -56.656,4 -2.814,2 -18.745,4 6.408,1 -3,5 280,8 613,4 -1.465,2 4,4 844,5 -281,4 6.403,4 -3.604,8 2.799,1 279,4 2.519,8 -1.053,3 -1.034,3 -19,0 -24,9 1.440,7 . . 9,4 9,9 10,5 33,5 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1978 147 76.453,6 33.499,5 711,2 28.364,1 518,5 2.656,3 1.249,4 42.953,1 19.917,7 17.199,9 5.835,5 . 24.442,5 4.175,1 274,7 1.130,0 1.946,9 16.915,8 22.813,9 2.309,8 8.109,0 2.371,4 3.518,4 2.219,2 12.395,1 469,6 525,2 3.320,4 76,9 . 8.003,0 29.197,0 1.381,8 3.889,4 10.135,5 13.790,3 73.330,6 31.861,4 619,1 26.979,5 512,0 2.632,7 1.118,1 41.470,0 19.435,4 16.163,2 5.871,4 . 24.370,9 4.082,5 273,5 1.054,7 2.010,0 16.950,2 48.960,8 2.054,5 7.648,6 2.212,7 3.366,9 2.069,0 12.238,0 418,5 548,6 3.384,3 98,5 . 7.788,1 27.019,7 1.228,7 3.508,1 9.775,4 12.507,5 91.241,0 -62.163,5 -3.110,6 -20.545,9 5.420,6 -12,0 439,5 603,0 -1.626,0 4,7 841,9 -275,1 5.407,9 -2.926,7 2.481,4 276,4 2.205,1 -1.136,1 -1.119,4 -16,7 -32,9 1.034,9 89.440,6 -61.005,1 -2.993,1 -19.554,7 5.887,8 84,0 590,2 581,8 -1.563,5 2,5 785,7 -312,7 5.971,9 -3.248,3 2.723,8 319,9 2.403,9 -1.112,1 -1.092,4 -19,7 -34,3 1.256,6 . . 9,3 9,0 9,4 32,6 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1979 138 89.632,5 40.041,0 2.849,9 31.884,6 497,5 3.606,9 1.202,1 49.590,2 23.674,7 19.962,4 5.953,1 . 28.561,4 4.238,6 273,8 1.106,2 2.134,6 20.808,2 27.715,4 2.583,1 10.039,2 2.614,4 4.730,5 2.694,3 15.093,1 584,5 485,1 3.358,5 450,0 . 10.215,0 33.355,9 1.233,1 5.063,0 12.407,8 14.652,0 77.691,2 34.244,1 713,4 28.561,4 468,8 3.249,9 1.250,6 43.446,6 20.731,1 16.861,8 5.853,7 . 24.613,0 4.209,7 274,6 1.106,1 1.899,4 17.123,2 53.078,3 2.326,8 8.211,7 2.341,7 3.621,0 2.249,0 12.851,7 582,3 515,1 3.446,9 189,5 . 8.117,9 29.688,1 1.256,5 3.931,9 10.416,0 14.083,7 104.689,5 -70.482,9 -3.515,6 -22.282,5 8.409,1 429,7 733,1 811,1 -1.958,3 10,6 997,2 -164,0 8.838,4 -3.864,6 4.974,4 365,9 4.608,5 -1.269,2 -1.266,6 -2,6 -27,3 3.311,2 90.965,6 -61.723,4 -3.132,7 -20.680,6 5.428,7 -22,2 439,2 628,8 -1.643,3 9,7 829,2 -285,8 5.406,4 -2.892,1 2.514,3 281,5 2.232,9 -1.141,5 -1.123,8 -17,7 -32,6 1.057,6 . . 9,9 17,3 12,9 31,8 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1980 134 103.084,6 48.117,0 3.567,5 38.392,2 500,4 4.032,4 1.624,5 54.966,0 27.479,7 21.161,0 6.325,3 . 33.928,7 4.276,5 277,5 1.098,4 2.865,2 25.411,1 31.924,8 3.242,0 12.154,0 2.816,7 6.095,5 3.241,8 16.528,8 609,1 467,5 3.479,9 515,7 . 11.456,6 37.231,0 1.760,2 6.396,0 12.422,1 16.652,7 89.440,7 39.811,2 2.845,5 31.903,6 527,2 3.143,2 1.391,7 49.628,9 23.632,0 20.037,3 5.959,6 . 28.533,8 4.232,9 273,8 1.109,4 2.177,8 20.739,9 60.908,0 2.589,1 9.953,7 2.616,5 4.737,3 2.599,9 14.870,1 552,7 467,5 3.313,2 435,8 . 10.100,9 33.495,1 1.345,6 5.178,2 12.276,1 14.695,2 119.828,9 -82.920,1 -4.076,7 -23.979,3 8.853,0 -650,0 1.130,6 909,0 -2.406,9 5,1 169,2 -457,0 8.202,6 -4.431,0 3.771,4 425,6 3.345,9 -1.341,6 -1.334,7 -6,9 -1,8 2.002,0 104.823,5 -70.903,9 -3.507,3 -22.001,7 8.411,0 458,0 740,8 815,4 -1.958,2 5,6 1.009,1 -154,7 8.868,8 -3.867,1 5.002,2 366,6 4.635,6 -1.270,9 -1.268,3 -2,6 -2,2 3.361,7 . . 10,4 10,7 11,0 32,4 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1981 127 110.896,5 51.356,9 3.789,3 41.066,3 504,2 4.203,0 1.794,1 59.539,2 27.794,0 23.752,8 7.992,4 . 35.409,0 4.291,8 276,9 1.210,3 3.387,4 26.242,6 35.224,5 3.348,4 13.560,6 2.894,0 7.013,5 3.653,1 18.315,5 671,3 434,0 3.878,7 293,2 . 13.038,3 40.263,0 1.930,1 6.743,0 13.592,1 17.997,8 102.062,9 47.814,6 3.552,4 38.289,9 484,8 3.924,6 1.562,9 54.245,5 26.622,6 21.278,3 6.344,6 . 33.891,4 4.217,4 275,9 1.059,2 2.935,4 25.403,5 68.173,1 3.231,0 12.208,2 2.811,6 6.179,7 3.216,9 16.431,0 589,9 465,2 3.466,6 503,4 . 11.405,9 36.302,9 1.749,5 6.548,3 12.186,0 15.819,1 137.797,8 -96.597,1 -4.500,6 -25.749,4 10.950,3 -1.388,4 842,8 1.158,2 -3.238,3 4,7 156,3 -312,1 9.562,1 -5.927,6 3.634,6 299,2 3.335,5 -1.444,4 -1.439,9 -4,5 -4,0 1.886,5 117.494,4 -81.188,5 -4.043,3 -23.063,9 9.198,8 -733,9 1.123,6 912,9 -2.470,7 5,4 180,3 -485,4 8.465,0 -4.578,1 3.886,7 436,1 3.450,7 -1.262,5 -1.248,8 -13,7 -5,1 2.182,3 . . 12,5 9,6 12,0 32,5 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1982 122 115.637,7 57.738,4 4.655,4 46.035,2 340,7 4.782,2 1.924,9 57.898,2 26.148,9 22.739,8 9.009,5 . 38.352,9 4.178,0 273,0 1.179,7 3.765,7 28.956,5 39.427,0 4.074,9 15.268,6 2.734,6 8.416,7 4.117,3 20.083,5 1.028,7 261,4 4.497,9 920,8 . 13.374,7 37.857,8 2.018,9 6.535,5 12.903,6 16.399,8 110.889,6 53.278,2 4.188,4 42.380,3 382,2 4.365,0 1.962,3 57.611,6 26.852,8 23.172,7 7.586,1 . 36.847,4 4.156,0 276,9 1.173,6 3.484,8 27.756,1 74.043,4 3.676,9 13.761,0 2.604,2 7.277,6 3.879,2 18.745,2 673,7 431,0 3.811,3 795,4 . 13.033,8 37.860,3 1.825,2 6.794,8 12.798,2 16.442,1 146.372,8 -103.894,7 -5.205,9 -25.992,2 11.280,1 -921,4 1.127,6 1.239,5 -3.159,3 5,8 136,8 -271,8 10.358,9 -6.206,9 4.151,8 522,8 3.629,0 -1.515,6 -1.497,3 -18,3 -3,1 2.109,9 143.091,3 -101.201,7 -4.688,5 -25.502,4 11.698,6 -1.285,7 977,3 1.184,8 -3.286,1 6,3 115,1 -283,1 10.412,5 -6.173,3 4.239,4 531,5 3.708,1 -1.465,3 -1.450,3 -15,0 -4,0 2.238,1 . . 11,4 9,7 11,9 33,2 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1983 117 130.084,6 65.157,8 101,6 56.781,3 339,4 5.971,3 1.964,2 64.925,8 27.241,3 25.128,1 12.556,4 . 44.202,5 4.514,5 272,1 1.469,2 4.022,5 33.924,2 44.026,4 4.949,2 17.661,4 3.055,1 10.282,3 4.324,0 21.415,8 1.104,5 348,0 4.902,0 1.036,1 . 14.025,2 41.855,6 2.617,0 5.958,3 14.486,4 18.793,9 115.546,1 58.043,7 127,6 50.534,1 354,5 5.317,8 1.709,7 57.502,9 26.125,7 22.225,9 9.151,3 . 38.327,9 4.168,2 272,7 1.177,5 3.800,5 28.909,0 77.219,7 4.074,8 14.878,7 2.754,2 8.165,8 3.958,7 20.186,4 1.026,5 380,4 4.415,8 900,6 . 13.463,1 38.079,8 2.333,6 5.876,6 12.794,3 17.075,3 150.211,7 -105.163,6 -5.797,0 -26.762,4 12.488,6 -562,2 1.053,7 1.224,3 -2.870,4 31,2 247,8 -248,8 11.926,2 -6.549,1 5.377,3 554,2 4.823,1 -1.721,0 -1.705,9 -15,1 -4,0 3.097,8 144.749,9 -102.665,8 -5.127,4 -25.946,1 11.010,4 -864,4 1.095,8 1.222,6 -3.156,8 22,6 260,7 -309,3 10.146,1 -5.974,6 4.171,2 510,5 3.660,7 -1.507,8 -1.497,8 -10,0 -3,1 2.149,5 . . 9,9 11,7 12,0 33,6 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1984 117 141.090,5 74.068,0 33,7 65.839,5 201,7 6.108,8 1.884,3 67.022,2 25.229,2 29.468,7 12.324,3 . 51.805,5 4.765,9 281,2 1.797,4 4.421,2 40.539,8 45.093,6 3.040,2 19.661,8 3.512,5 11.368,6 4.780,7 22.391,6 1.376,7 350,8 4.413,1 336,8 . 15.914,2 44.191,4 3.485,4 6.888,4 12.791,2 21.026,4 126.416,7 64.374,0 49,2 57.426,9 207,1 5.304,6 1.386,2 62.043,0 22.932,6 26.716,9 12.393,5 . 44.237,0 4.527,7 272,2 1.469,4 3.962,1 34.005,6 82.180,7 4.913,6 17.647,1 3.197,1 10.346,9 4.103,1 20.552,1 1.080,7 219,4 4.752,8 107,1 . 14.392,1 39.067,9 2.606,7 6.560,6 11.217,2 18.683,4 173.442,0 -124.474,8 -6.827,2 -26.439,6 15.700,8 725,4 2.595,8 1.527,9 -3.606,4 279,4 139,8 -211,1 16.425,9 -9.181,6 7.244,2 386,4 6.857,7 -2.132,9 -2.123,8 -9,1 -5,3 4.719,3 150.481,4 -107.179,9 -5.675,2 -24.853,6 12.772,7 511,1 2.288,2 1.294,3 -3.260,7 268,1 99,7 -178,5 13.283,5 -7.875,7 5.408,0 557,5 4.850,6 -1.725,9 -1.724,2 -1,7 -3,3 3.121,2 1.033,6 . 11,5 14,3 15,0 35,9 167,8
Alle niet-financiële beurs-nv's 1985 111 128.962,4 68.880,0 69,7 61.238,3 187,3 5.745,1 1.639,6 60.082,1 20.564,4 28.015,9 11.501,8 . 48.650,3 4.951,4 319,7 2.402,6 4.312,3 36.664,3 40.675,2 2.180,9 19.477,8 3.784,8 10.622,0 5.071,0 19.016,5 1.319,0 445,3 4.506,1 6,4 . 12.739,7 39.636,7 3.583,0 4.995,1 11.068,4 19.990,2 138.638,3 73.539,3 33,9 65.369,3 206,3 6.081,3 1.848,5 65.099,0 24.151,5 28.729,6 12.217,9 . 51.203,2 4.703,7 318,2 1.799,8 4.346,8 40.034,7 87.435,2 3.008,3 19.425,1 3.512,3 11.281,7 4.631,1 22.008,3 1.376,6 392,5 4.498,1 255,8 . 15.485,3 42.993,5 3.388,6 6.455,3 11.993,8 21.155,8 171.778,7 -120.658,2 -7.389,2 -28.875,3 14.856,1 171,2 2.555,1 1.678,7 -3.465,5 -270,9 82,4 -408,6 15.027,2 -8.686,3 6.340,9 186,5 6.154,5 -2.491,5 -2.490,2 -1,3 -3,3 3.659,7 168.981,6 -118.570,0 -6.868,9 -28.024,8 15.517,8 851,1 2.607,1 1.525,9 -3.447,9 264,2 165,3 -263,5 16.368,9 -9.214,9 7.153,8 372,1 6.781,6 -2.111,0 -2.109,7 -1,3 -2,3 4.668,1 1.013,4 1.012,2 11,6 12,3 13,8 37,3 169,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 1986 115 123.502,5 67.395,6 164,0 56.804,4 169,9 8.669,9 1.587,4 56.105,9 18.388,1 23.417,7 14.300,1 . 46.196,2 5.209,0 320,7 3.111,0 4.500,5 33.055,0 37.133,3 2.116,1 17.936,6 3.870,7 9.156,1 4.909,8 17.080,6 1.456,4 401,1 5.292,3 9,0 . 9.921,8 40.173,0 5.146,0 4.404,3 9.324,8 21.297,9 130.016,0 69.401,7 95,9 61.682,9 208,8 5.737,3 1.676,8 60.614,8 21.011,4 28.056,4 11.547,0 . 49.090,2 4.981,8 319,5 2.550,7 4.567,1 36.671,1 80.926,7 2.180,1 19.617,3 3.742,3 10.693,4 5.181,6 18.977,7 1.320,2 431,6 5.827,7 11,7 . 11.386,5 40.151,6 3.609,6 4.902,0 11.291,3 20.348,7 136.631,7 -92.468,7 -6.824,8 -27.202,2 10.136,5 -153,1 1.582,1 1.287,6 -2.857,2 86,3 43,7 -295,6 9.982,9 -4.526,3 5.456,7 179,4 5.277,0 -2.552,0 -2.520,1 -31,9 -15,2 2.709,6 172.797,4 -120.938,6 -7.805,2 -29.034,1 15.019,8 45,6 2.569,9 1.626,8 -3.728,8 97,0 44,6 -563,9 15.065,1 -8.701,5 6.363,5 174,9 6.188,6 -2.505,6 -2.478,9 -26,7 -14,2 3.668,6 1.034,6 1.023,3 10,5 11,1 10,1 37,6 132,1
Alle niet-financiële beurs-nv's 1987 122 117.156,1 63.556,6 154,2 56.461,7 147,8 5.439,3 1.353,6 53.598,4 18.118,9 24.577,0 10.902,5 . 44.242,8 5.400,2 335,3 3.717,2 4.585,4 30.204,7 36.858,0 2.324,9 17.635,4 4.095,9 8.297,6 5.241,9 16.897,7 1.936,7 333,7 5.342,6 2,3 . 9.282,4 36.055,6 2.205,6 5.426,9 9.795,1 18.628,0 123.715,3 67.335,1 161,8 56.984,1 165,0 8.557,2 1.467,0 56.380,3 18.345,6 23.686,2 14.348,5 . 46.218,7 5.207,6 320,6 3.227,1 4.474,9 32.988,5 77.497,9 2.111,7 17.925,5 3.836,9 9.158,2 4.930,4 17.208,0 1.549,6 329,3 5.135,8 4,4 . 10.188,9 40.252,7 5.141,3 4.356,7 9.436,6 21.318,1 138.554,5 -94.504,3 -7.126,5 -27.422,2 9.501,7 -437,3 1.281,1 1.121,2 -2.813,1 123,3 182,1 -331,9 9.064,9 -3.931,3 5.133,6 136,2 4.997,3 -2.679,0 -2.637,5 -41,5 -13,6 2.304,9 137.549,0 -93.067,6 -6.890,4 -27.326,8 10.264,6 -137,3 1.572,7 1.264,1 -2.849,3 86,1 22,0 -232,9 10.126,8 -4.544,9 5.582,0 178,7 5.403,1 -2.565,8 -2.539,8 -26,0 -12,0 2.825,0 1.068,2 1.042,7 10,9 11,0 9,9 37,6 129,7
Alle niet-financiële beurs-nv's 1988 117 129.991,5 71.280,3 256,2 62.354,7 149,5 6.869,1 1.650,8 58.711,1 19.815,0 27.696,0 11.200,1 . 50.675,0 5.605,1 349,5 4.062,1 5.444,0 35.214,3 39.156,8 2.386,5 17.431,6 4.418,0 7.783,6 5.230,0 19.338,7 2.487,3 296,0 6.524,9 4,0 . 10.026,5 40.159,9 3.223,2 5.146,3 11.339,2 20.451,2 116.042,4 62.893,8 141,8 55.887,3 153,6 5.467,2 1.243,9 53.147,7 18.049,1 24.409,9 10.688,7 . 44.711,3 5.391,5 339,8 3.728,5 4.803,4 30.448,1 71.331,1 2.331,5 16.543,6 4.115,0 7.242,6 5.186,0 16.700,8 1.935,2 285,7 5.355,0 1,5 . 9.123,4 35.755,2 2.217,4 5.387,8 9.970,1 18.179,9 147.614,0 -100.761,1 -7.132,1 -28.716,1 11.005,2 -57,9 1.361,2 1.330,3 -3.092,8 113,4 334,5 -104,5 10.947,4 -4.193,1 6.754,2 170,7 6.583,4 -3.099,7 -2.980,3 -119,4 -15,9 3.467,8 138.424,4 -94.312,4 -7.083,2 -27.661,2 9.368,1 -189,7 1.295,4 1.130,7 -2.738,3 116,2 276,2 -269,9 9.178,8 -4.060,3 5.118,5 130,7 4.987,9 -2.706,6 -2.674,9 -31,7 -12,8 2.268,5 1.090,7 1.073,6 11,8 13,8 11,4 38,8 135,3
Alle niet-financiële beurs-nv's 1989 118 143.893,2 78.598,9 982,6 66.686,0 174,3 8.430,1 2.325,9 65.295,0 22.519,0 32.574,3 10.201,7 . 54.573,0 6.338,2 358,3 5.380,0 5.468,7 37.027,8 42.735,9 2.537,6 19.344,6 4.743,7 8.305,2 6.295,7 20.853,7 2.763,9 340,2 7.151,9 4,2 . 10.593,5 46.584,4 3.794,9 6.740,2 13.763,9 22.285,4 136.804,7 74.328,3 410,9 64.396,5 151,5 7.258,1 2.111,3 62.476,7 21.152,7 29.510,0 11.814,0 . 53.078,7 6.013,2 349,1 4.469,4 5.121,7 37.125,3 83.726,8 2.454,8 18.569,9 4.486,4 7.991,8 6.091,7 20.078,4 2.474,3 336,8 7.034,9 3,8 . 10.228,6 42.623,7 3.346,7 5.187,7 12.044,6 22.044,7 175.202,7 -121.424,8 -7.925,9 -31.710,9 14.141,2 811,9 1.548,3 1.810,1 -3.435,3 210,9 763,1 -85,2 14.953,2 -5.498,5 9.454,6 216,2 9.238,2 -3.645,7 -3.348,7 -297,0 -16,7 5.576,1 156.129,0 -106.697,1 -7.484,4 -30.144,1 11.803,7 -108,5 1.410,7 1.448,6 -3.225,6 101,5 329,3 -173,0 11.695,3 -4.463,8 7.231,3 172,6 7.058,5 -3.190,7 -2.930,5 -260,2 -15,9 3.851,9 1.156,9 1.141,1 11,4 17,2 13,1 38,4 151,4
Alle niet-financiële beurs-nv's 1990 113 149.522,2 79.624,4 1.752,4 62.819,9 4.350,3 8.236,5 2.465,3 69.897,3 23.219,3 35.286,7 11.391,3 . 52.235,7 6.476,0 343,4 5.623,2 5.503,7 34.289,4 47.092,3 1.858,1 21.296,4 5.163,6 8.034,0 8.098,8 23.937,8 2.976,8 928,5 6.975,1 10,3 . 13.047,1 50.194,3 2.928,4 8.671,6 15.041,2 23.553,1 144.409,2 78.199,7 1.156,0 62.158,5 4.235,8 8.323,6 2.325,8 66.210,2 22.254,7 33.787,7 10.167,8 . 54.407,0 6.325,2 357,5 5.274,4 5.433,6 37.016,3 90.002,3 1.969,0 19.387,2 4.859,9 8.336,5 6.190,8 21.213,6 2.685,7 931,0 7.253,8 11,7 . 10.331,4 47.432,5 3.015,7 8.283,4 13.699,7 22.433,7 182.667,6 -127.623,9 -8.038,4 -33.097,3 13.907,9 -3.578,8 785,8 1.743,7 -3.907,6 141,9 198,8 -2.541,4 10.329,3 -5.034,4 5.295,2 193,7 5.101,5 -3.399,6 -3.119,6 -280,0 -17,9 1.684,0 175.416,3 -121.664,6 -7.934,4 -32.463,0 13.354,5 978,3 1.005,7 1.789,7 -3.332,3 450,1 1.126,0 -60,9 14.332,6 -4.844,0 9.488,6 199,0 9.289,3 -3.642,2 -3.204,0 -438,2 -17,7 5.629,7 1.227,1 1.209,3 11,3 9,6 9,7 36,3 148,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 1991 114 152.413,5 83.974,9 2.120,5 65.745,6 5.198,0 8.486,6 2.424,2 68.437,7 22.299,0 34.403,5 9.227,9 2.507,3 53.930,6 6.666,0 323,1 6.044,6 5.269,8 35.627,1 47.300,9 1.830,5 20.817,5 5.351,5 7.870,6 7.595,4 24.652,9 2.857,0 809,7 7.175,6 5,9 7.818,3 5.986,4 51.181,8 3.538,9 8.052,0 14.695,6 24.895,3 148.457,6 79.379,2 1.739,5 62.588,2 4.344,4 8.277,4 2.429,7 69.078,0 23.279,3 34.402,6 9.107,1 2.289,0 52.146,8 6.471,7 343,4 5.522,9 5.365,6 34.443,2 96.310,7 1.849,1 21.436,8 5.036,5 8.044,6 8.355,7 22.798,2 2.844,4 992,2 6.761,8 4,4 7.039,8 5.155,6 50.226,6 3.634,4 7.849,0 14.938,2 23.805,0 189.539,0 -133.508,1 -8.826,1 -35.076,0 12.129,4 -1.117,8 694,9 1.660,7 -3.874,1 352,3 1.065,5 -1.017,1 11.004,3 -4.059,8 6.944,1 164,1 6.780,3 -3.572,0 -3.258,1 -313,9 -21,1 3.187,0 183.065,2 -128.112,0 -8.045,9 -32.892,6 14.014,9 -3.775,0 788,6 1.525,3 -3.686,1 41,8 622,7 -3.067,3 10.239,9 -5.041,2 5.198,6 194,2 5.004,3 -3.403,6 -3.091,1 -312,5 -17,8 1.583,2 1.221,6 1.223,8 10,8 12,8 9,9 35,3 155,2
Alle niet-financiële beurs-nv's 1992 110 150.903,5 83.728,7 2.370,9 70.201,0 152,7 8.715,1 2.289,0 67.173,6 21.791,5 33.492,7 9.650,4 2.239,0 53.933,7 6.734,0 288,5 5.998,9 322,5 40.589,8 45.908,5 1.911,9 20.930,5 6.384,3 7.100,6 7.445,6 23.066,1 2.594,4 510,3 6.908,2 5,9 6.994,0 6.053,3 51.061,3 4.292,5 7.581,2 14.348,0 24.839,6 148.216,0 81.731,7 2.127,8 68.572,8 222,4 8.396,3 2.412,4 66.483,6 21.346,8 33.435,8 9.193,5 2.507,5 52.821,0 6.548,8 294,7 5.658,9 485,3 39.833,3 95.395,5 1.790,2 20.320,2 5.317,5 7.635,8 7.366,9 23.580,3 2.644,9 567,9 6.931,6 5,9 7.110,5 6.319,5 49.704,8 3.524,0 6.997,6 14.297,5 24.885,7 185.098,1 -130.046,9 -8.836,3 -35.725,7 10.489,5 -1.724,8 675,9 1.875,8 -3.483,7 287,3 453,7 -1.533,8 8.763,9 -2.881,2 5.882,6 194,5 5.688,2 -3.494,4 -3.304,1 -190,3 -15,8 2.177,9 187.013,1 -131.614,6 -8.546,4 -34.595,0 12.257,6 -901,7 750,9 1.690,9 -3.763,6 140,5 946,4 -666,8 11.356,5 -4.055,5 7.301,0 165,3 7.136,0 -3.583,6 -3.307,6 -276,0 -16,7 3.535,7 1.202,7 1.205,1 10,0 10,7 8,2 35,7 153,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 1993 109 159.003,0 88.828,7 4.134,4 73.942,0 189,0 8.190,6 2.372,7 70.174,9 21.078,6 35.619,9 9.504,2 3.972,2 59.933,2 7.366,9 331,7 7.951,3 286,7 43.996,6 47.764,2 2.396,6 21.254,1 6.962,2 6.747,8 7.544,1 24.113,5 2.618,6 135,4 7.068,7 . 6.713,0 7.577,8 51.305,7 4.471,1 5.540,4 14.881,0 26.413,2 152.698,9 84.806,2 3.109,6 70.699,0 149,9 8.526,3 2.321,4 67.892,9 21.943,2 33.964,7 9.751,5 2.233,5 54.724,5 6.688,8 289,1 6.214,3 331,2 41.201,1 97.975,2 1.952,5 20.641,5 6.411,0 6.936,7 7.293,8 23.725,8 2.653,3 496,2 6.820,2 5,9 7.207,2 6.543,0 51.655,4 4.309,6 7.896,0 14.567,0 24.882,8 192.997,0 -137.162,5 -9.084,5 -35.909,4 10.839,9 -950,5 578,8 1.343,7 -3.211,8 107,3 1.222,4 -990,9 9.889,8 -3.209,5 6.680,4 196,7 6.483,6 -3.651,9 -3.336,0 -315,9 -17,7 2.813,8 187.392,9 -131.667,9 -8.920,0 -36.132,4 10.672,8 -1.857,5 601,7 1.874,3 -3.496,5 294,7 403,9 -1.535,6 8.815,4 -2.904,7 5.910,4 195,9 5.714,5 -3.493,8 -3.257,9 -235,9 -22,1 2.198,4 1.201,3 1.219,4 9,1 11,3 8,4 36,8 160,7
Alle niet-financiële beurs-nv's 1994 140 177.865,5 98.811,8 4.632,8 82.602,4 294,8 8.048,8 3.233,0 79.052,5 22.671,3 40.090,3 13.077,5 3.213,4 68.688,2 9.833,9 395,5 12.498,1 326,7 45.634,0 51.511,3 2.374,3 22.724,1 8.064,7 5.912,1 8.747,3 26.412,9 3.784,8 291,3 7.558,0 . 5.508,7 9.270,1 57.666,1 4.444,2 5.664,0 17.155,5 30.402,4 174.766,0 100.158,0 4.227,8 84.320,6 296,3 8.410,9 2.902,4 74.609,0 22.062,2 38.426,4 10.992,5 3.127,9 66.728,2 9.737,5 339,9 11.902,2 294,5 44.454,1 108.038,0 2.071,6 23.248,2 7.672,8 6.879,9 8.695,5 27.032,0 3.101,7 197,6 7.426,1 . 6.812,4 9.494,2 55.686,2 5.561,6 5.857,8 15.831,6 28.435,2 216.577,9 -148.894,9 -11.213,5 -40.632,2 15.837,5 -821,2 878,5 1.717,8 -3.190,7 -57,6 461,7 -630,9 15.016,1 -4.066,4 10.950,1 334,9 10.615,1 -4.857,7 -3.823,1 -1.034,6 -20,9 5.736,8 207.331,7 -144.039,3 -10.831,7 -40.039,1 12.420,9 -1.130,8 613,5 1.451,3 -3.603,9 85,7 1.432,4 -1.109,8 11.290,9 -3.614,0 7.676,5 176,2 7.500,4 -4.183,2 -3.818,7 -364,5 -19,3 3.297,8 1.345,6 1.330,6 8,5 15,7 10,3 38,4 161,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1995 137 184.633,6 102.102,7 5.073,5 83.999,3 249,4 9.302,3 3.478,2 82.529,9 23.640,8 42.237,6 13.543,6 3.107,9 71.960,8 9.799,7 496,3 12.832,2 291,6 48.541,0 52.062,9 3.193,0 23.450,9 8.550,6 6.192,1 8.708,2 25.419,0 3.000,2 369,2 7.093,9 . 5.986,0 8.969,7 60.610,2 4.212,3 6.599,5 18.306,7 31.491,7 176.593,6 98.840,8 4.547,7 82.607,9 284,0 8.115,7 3.285,5 77.752,9 21.696,0 39.786,7 12.725,6 3.544,6 68.970,4 9.568,5 561,1 12.219,3 328,9 46.292,6 107.624,3 2.366,3 22.833,3 8.192,7 5.969,8 8.670,8 25.581,1 3.149,8 192,5 6.743,7 . 5.921,8 9.573,3 56.843,6 4.390,4 5.186,3 17.012,1 30.254,8 228.991,1 -157.468,1 -11.242,6 -42.218,4 18.062,7 -664,2 953,7 1.380,5 -2.970,4 107,8 935,9 -1.071,7 17.397,9 -5.204,8 12.193,2 404,2 11.789,0 -5.448,6 -4.426,4 -1.022,2 -22,7 6.318,0 218.729,2 -150.330,0 -11.236,9 -40.961,8 16.200,8 -559,8 895,4 1.734,7 -3.094,9 -79,1 534,3 -550,2 15.640,8 -4.333,6 11.307,4 330,9 10.976,5 -4.881,1 -4.034,4 -846,7 -27,7 6.067,9 1.516,3 1.444,7 8,3 16,7 11,3 39,0 151,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1996 140 211.113,0 117.356,9 9.335,1 93.335,1 237,6 10.911,1 3.538,0 93.756,0 25.981,9 50.478,6 14.218,2 3.077,3 79.014,6 9.311,9 648,4 15.706,6 396,0 52.951,7 59.776,4 3.559,8 26.113,8 8.986,3 7.142,0 9.985,5 30.102,8 3.305,0 361,0 8.741,6 . 8.864,1 8.831,1 72.322,0 4.587,1 8.713,1 22.330,8 36.691,0 186.293,4 102.911,0 5.135,8 84.729,3 249,8 9.300,3 3.495,8 83.381,6 23.929,5 42.742,3 13.902,2 2.807,6 72.324,4 9.849,7 545,6 12.962,3 353,6 48.613,2 113.969,2 3.242,5 23.825,9 8.644,3 6.281,6 8.900,0 25.748,8 3.004,7 367,6 6.941,0 . 7.346,5 8.089,0 61.152,0 4.286,7 6.776,3 18.474,4 31.614,6 261.735,5 -182.120,2 -11.929,5 -47.262,1 20.423,7 -1.844,7 1.053,4 1.308,3 -3.126,8 -63,2 686,4 -1.702,8 18.579,1 -6.504,4 12.074,9 348,0 11.727,1 -6.017,7 -4.708,0 -1.309,7 -22,6 5.686,7 230.128,9 -158.023,8 -11.162,0 -42.853,4 18.090,7 -644,9 946,0 1.356,0 -3.027,4 106,1 1.117,3 -1.142,9 17.445,1 -5.213,6 12.230,4 397,4 11.833,1 -5.461,0 -4.448,8 -1.012,2 -21,3 6.351,2 1.604,2 1.494,3 7,8 15,5 10,9 38,1 163,2
Alle niet-financiële beurs-nv's 1997 146 236.232,5 130.919,7 11.084,0 97.612,9 233,9 14.946,1 7.042,8 105.317,0 28.568,2 56.257,3 16.499,0 3.992,5 94.001,1 9.628,3 649,6 16.982,7 383,2 66.357,3 62.841,9 3.662,4 27.849,9 8.827,8 7.963,2 11.058,9 31.329,6 3.693,5 552,8 8.237,3 7,8 10.006,5 8.831,7 79.389,5 4.277,4 8.981,5 25.580,9 40.549,7 213.021,7 120.405,2 9.690,3 93.925,9 229,6 11.069,5 5.489,9 92.617,4 26.326,2 48.880,7 14.285,6 3.124,9 79.448,2 9.381,2 649,5 16.112,3 372,1 52.933,1 133.574,2 3.614,1 26.171,3 9.038,2 7.152,2 9.980,9 30.407,3 3.340,6 633,3 8.462,8 5,3 9.455,8 8.509,5 73.381,5 4.740,4 8.653,7 22.864,8 37.122,6 310.084,4 -218.803,9 -13.341,9 -53.184,9 24.754,1 3.146,0 1.337,9 1.595,0 -3.703,7 -266,7 6.150,7 -1.967,2 27.899,0 -8.542,3 19.357,2 261,2 19.095,9 -7.291,8 -5.484,8 -1.807,0 -26,5 11.777,8 264.672,1 -184.928,9 -12.035,8 -46.924,4 20.782,8 -1.873,6 983,4 1.325,3 -3.222,5 -37,2 763,5 -1.686,1 18.908,6 -6.608,5 12.300,6 357,4 11.943,3 -6.029,2 -4.692,1 -1.337,1 -22,6 5.891,4 1.671,6 1.521,7 8,3 22,0 14,1 38,6 185,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 1998 149 241.998,0 138.282,8 14.573,5 96.648,0 167,9 17.122,4 9.771,0 103.715,0 27.324,0 50.920,2 20.717,8 4.753,0 87.349,3 8.121,9 635,3 23.538,4 288,2 54.765,5 67.660,3 2.912,8 25.843,4 8.263,1 6.931,0 10.649,3 38.904,1 5.465,1 703,4 10.792,2 1,8 11.620,2 10.321,4 86.988,5 5.561,9 10.964,1 24.731,7 45.730,8 228.774,7 130.336,8 9.585,8 95.046,1 209,0 16.105,7 9.390,2 98.438,8 26.942,2 51.285,0 15.629,8 4.581,8 91.397,1 9.797,1 651,6 18.236,4 336,3 62.375,7 137.378,5 3.097,7 26.958,0 8.244,4 7.824,7 10.888,9 31.367,4 3.658,5 462,1 8.275,7 1,8 9.314,4 9.654,9 75.955,4 4.106,1 8.627,0 24.539,5 38.682,8 300.321,1 -208.136,0 -15.294,7 -58.246,1 18.644,2 3.360,9 -148,5 1.414,4 -3.590,1 -35,4 7.209,5 -1.489,0 21.942,7 -5.271,5 16.564,1 55,2 16.494,0 -11.822,1 -10.031,1 -1.791,0 -28,0 4.644,3 300.627,0 -209.596,4 -13.192,4 -53.924,7 23.914,2 3.575,2 1.648,8 1.560,8 -3.659,1 -273,2 6.106,2 -1.808,3 27.489,5 -8.435,6 18.881,9 150,8 18.718,0 -7.051,6 -5.597,7 -1.453,9 -26,5 11.640,0 1.853,9 1.717,5 7,2 18,5 10,8 38,0 162,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1999 155 288.605,6 168.208,3 32.777,0 104.793,4 142,6 18.788,4 11.706,9 120.397,4 30.141,6 63.323,0 22.425,1 4.507,7 102.959,0 6.725,2 447,8 30.401,3 1.005,1 64.379,6 83.286,4 3.493,4 26.977,6 9.089,7 7.587,7 10.300,2 52.815,4 6.494,3 2.150,9 17.713,7 344,9 13.910,5 12.201,1 102.360,2 7.734,7 13.556,7 32.108,3 48.960,5 235.758,9 135.449,5 14.627,6 93.611,8 155,0 15.320,3 11.734,8 100.309,5 25.563,1 49.030,4 21.393,8 4.322,2 85.095,6 7.729,0 469,3 23.542,2 269,1 53.086,0 150.663,3 2.842,3 24.783,7 8.361,6 6.591,9 9.830,2 38.593,0 5.271,0 694,7 10.857,3 613,0 11.532,2 9.624,8 84.444,3 5.358,2 10.615,0 23.959,4 44.511,7 326.812,5 -224.056,5 -15.855,5 -62.817,4 24.083,1 -1.365,0 1.633,5 1.303,9 -4.084,6 113,2 1.918,5 -2.249,5 22.718,0 -7.058,8 15.659,2 -383,2 15.276,0 -7.802,2 -5.909,0 -1.893,2 -35,7 7.438,1 289.265,6 -200.429,9 -15.011,7 -56.262,1 17.561,9 4.011,3 -103,2 1.376,3 -3.533,8 -18,5 7.643,7 -1.353,2 21.573,2 -5.245,6 16.327,5 -71,4 16.256,1 11.672,3 9.892,5 1.779,8 28,7 4.091,4 1.916,0 1.755,8 6,3 16,2 10,2 35,9 170,6
Alle niet-financiële beurs-nv's 2000 143 412.013,5 259.517,2 94.011,2 115.874,4 81,8 31.041,5 18.508,3 144.936,3 35.654,2 79.333,5 27.791,1 2.157,5 131.539,2 6.928,0 1.891,2 42.777,4 137,0 79.805,6 144.454,3 6.662,7 30.486,1 10.194,1 9.268,0 11.024,0 107.305,5 8.961,2 11.241,9 39.179,5 . 21.565,1 26.357,8 136.019,9 22.314,4 13.578,9 39.428,6 60.698,0 287.732,2 167.045,9 33.029,4 103.452,3 142,1 18.833,0 11.589,1 120.686,4 29.866,1 62.723,7 23.684,8 4.411,8 103.352,8 6.842,4 446,5 31.180,3 126,8 64.756,8 184.379,5 3.484,8 26.804,1 9.084,1 7.494,0 10.226,0 53.262,8 6.599,5 2.176,8 18.441,8 . 14.274,7 11.770,0 100.827,8 7.577,4 13.833,9 31.821,0 47.595,5 425.624,8 -298.345,2 -21.038,9 -72.322,3 33.918,4 6.023,2 2.451,5 2.251,5 -7.610,9 2.049,3 9.652,6 -2.770,8 39.941,7 -12.023,8 27.917,9 -278,8 27.639,0 -8.682,5 -6.609,2 -2.073,3 -39,5 18.917,1 323.262,3 -221.667,8 -15.638,1 -61.866,4 24.089,9 -1.378,3 1.638,7 1.316,4 -4.057,1 115,8 1.928,6 -2.320,7 22.711,6 -6.978,4 15.733,2 -383,4 15.349,7 7.716,2 5.787,2 1.929,0 35,7 7.597,8 2.061,1 1.889,3 6,9 23,5 13,7 33,9 206,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 2001 127 398.939,7 259.270,2 87.615,7 121.258,1 89,0 28.221,4 22.086,0 139.669,5 34.538,1 74.993,8 29.309,5 828,1 128.636,0 6.966,5 2.057,0 53.846,6 189,3 65.576,6 131.538,9 4.858,2 34.220,3 11.997,8 10.671,5 11.551,0 92.460,4 9.143,5 5.568,8 43.032,9 . 15.471,8 19.243,4 138.764,8 30.201,1 12.085,3 37.035,4 59.443,0 402.119,9 258.943,7 94.184,1 113.689,2 80,2 31.788,0 19.202,2 143.176,0 35.367,0 77.888,8 27.779,7 2.140,5 131.246,5 6.632,4 1.929,7 43.523,6 169,3 78.991,5 270.873,4 6.649,5 31.156,1 11.276,9 9.321,2 10.558,0 98.582,5 8.863,3 3.671,1 38.591,2 . 21.321,7 26.135,2 134.485,3 22.254,0 13.083,8 38.887,1 60.260,4 439.676,7 -314.837,8 -23.999,5 -77.295,6 23.543,7 -16.675,9 85,4 2.333,0 -9.475,4 -268,8 12.915,6 -22.265,7 6.867,8 -8.368,9 -1.501,1 1.557,5 56,4 -8.228,0 -6.999,1 -1.228,9 -2,4 -8.174,0 420.854,8 -295.297,0 -20.975,3 -71.157,0 33.425,5 5.798,8 2.448,2 2.208,5 -7.510,9 2.030,3 9.326,5 -2.703,8 39.224,2 -11.969,6 27.254,6 -279,5 26.975,1 8.644,5 6.577,5 2.067,0 1,5 18.329,1 2.074,2 2.032,0 7,0 0,0 4,1 32,4 212,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 2002 126 352.542,4 226.279,8 68.887,8 117.923,4 140,0 20.365,5 18.963,1 126.262,5 32.327,6 72.115,4 18.474,6 3.344,9 107.399,3 6.520,6 567,9 55.803,2 81,9 44.425,7 124.577,1 3.853,1 37.617,5 14.871,5 12.449,5 10.296,5 83.106,5 9.802,0 3.235,5 41.301,4 55,0 10.874,2 17.838,4 120.566,0 16.636,0 14.032,4 34.495,0 55.402,6 380.767,9 247.642,9 83.687,7 113.007,1 84,2 28.039,2 22.824,7 133.124,9 33.032,1 71.518,6 27.873,0 701,2 130.174,0 6.372,4 571,6 52.768,6 77,2 70.384,2 250.594,0 4.080,4 33.460,7 12.313,1 10.368,5 10.779,1 91.331,1 10.455,1 4.175,8 44.952,8 193,0 12.323,8 19.230,6 121.721,8 21.048,6 10.764,4 33.677,4 56.231,4 434.966,4 -311.017,6 -22.816,0 -75.758,1 25.374,8 -21.781,6 736,9 1.590,8 -7.376,3 -6,8 3.474,8 -20.201,0 3.593,2 -8.580,5 -4.987,3 -477,6 -5.464,9 -7.694,9 -6.845,9 -849,0 -1,8 -13.161,6 411.680,4 -292.514,5 -21.914,1 -73.977,0 23.274,8 -12.916,7 518,1 2.318,0 -8.353,0 -32,2 12.763,7 -20.131,3 10.358,1 -8.042,4 2.315,8 1.138,9 3.454,7 8.204,9 6.989,9 1.215,0 2,4 -4.752,6 1.942,7 1.971,0 6,1 -4,6 3,0 32,4 223,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 2003 117 322.737,5 206.510,8 59.813,6 108.257,7 74,5 17.254,5 21.110,5 116.226,9 29.604,3 62.532,4 22.427,0 1.663,2 106.771,9 6.488,2 604,3 57.959,6 70,8 41.649,0 111.164,2 3.610,2 35.913,9 13.089,9 13.202,7 9.621,3 71.640,1 6.746,1 2.531,4 35.399,0 . 11.537,4 15.426,2 104.801,5 13.870,7 10.888,7 30.714,8 49.327,3 347.589,9 224.884,5 69.185,7 116.349,2 69,1 20.155,1 19.125,4 122.705,3 32.236,1 70.071,4 17.107,4 3.290,4 106.176,5 6.323,2 576,0 56.082,7 80,0 43.114,6 241.413,3 3.845,7 36.473,1 14.229,9 12.195,9 10.047,3 83.156,1 9.720,7 3.235,5 41.562,4 55,0 11.143,1 17.439,4 117.938,4 15.962,8 12.823,8 34.331,4 54.820,4 404.756,7 -285.561,8 -23.321,2 -72.708,4 23.165,3 -2.472,3 1.758,6 1.822,2 -5.949,8 -182,7 277,9 -198,5 20.692,9 -6.035,1 14.657,8 -468,3 14.189,5 -8.125,7 -7.437,9 -687,8 -2,9 6.060,9 423.104,6 -302.618,4 -24.659,0 -74.856,9 20.970,2 -17.268,8 -2.154,8 1.566,8 -7.331,6 71,1 834,1 -10.254,4 3.701,4 -8.679,1 -4.977,7 -491,6 -5.469,3 7.650,9 6.796,7 854,2 2,0 -13.122,2 1.887,4 1.914,8 5,6 13,3 7,9 31,8 214,4
Totale delfstoffenwinning 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1984 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1985 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1986 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1987 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1988 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1989 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1990 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1991 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1992 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1993 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1994 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1995 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale industrie 1977 84 59.989,0 25.745,4 608,2 21.966,1 413,1 1.745,3 1.012,7 34.243,4 15.995,2 13.232,0 5.016,2 . 20.750,9 3.348,2 124,8 784,1 1.975,1 14.518,7 18.275,8 1.935,5 6.787,6 2.203,8 2.891,7 1.692,1 9.552,7 310,2 509,4 3.030,1 59,0 . 5.644,0 20.962,4 909,8 2.686,4 8.244,1 9.122,1 55.865,0 22.751,9 522,7 19.197,9 449,6 1.516,2 1.065,5 33.112,7 14.966,7 12.750,1 5.395,9 . 19.443,2 3.325,0 124,8 758,7 1.846,5 13.388,2 36.421,6 1.704,2 6.239,0 1.931,0 2.613,1 1.694,9 9.072,6 148,3 502,7 2.961,4 49,1 . 5.411,1 19.405,8 963,5 2.357,7 7.934,8 8.149,8 71.763,2 -48.128,6 -2.389,9 -16.061,9 5.182,8 273,7 545,6 492,5 -1.259,1 1,7 784,5 -291,5 5.456,6 -3.114,0 2.342,7 294,9 2.047,9 -1.006,0 -1.000,6 -5,4 -29,1 1.012,2 68.017,7 -44.491,3 -2.268,8 -15.414,3 5.843,8 120,4 231,8 525,3 -1.179,7 2,0 806,9 -265,9 5.963,6 -3.473,2 2.490,6 267,1 2.223,4 -952,8 -943,9 -8,9 -23,2 1.247,4 . . 9,7 10,2 11,6 34,7 0,0
Totale industrie 1978 80 61.567,1 27.391,0 669,7 23.317,0 413,5 1.861,5 1.129,3 34.175,5 15.362,0 14.014,3 4.799,2 . 20.577,6 3.370,3 124,7 791,5 1.915,8 14.375,3 19.335,5 2.201,6 7.194,3 2.243,0 3.125,5 1.825,8 9.939,6 380,4 504,1 2.995,8 47,0 . 6.012,3 21.654,0 1.046,9 2.698,3 8.348,6 9.560,2 59.915,4 26.110,1 576,0 22.245,2 414,9 1.825,9 1.048,1 33.806,1 15.731,7 13.111,2 4.963,2 . 20.703,5 3.331,2 124,8 777,5 1.984,2 14.485,8 39.212,6 1.942,6 6.797,7 2.092,5 2.983,7 1.721,5 9.842,7 292,8 523,7 3.033,2 61,5 . 5.931,5 20.629,6 935,2 2.581,5 8.153,3 8.959,6 72.270,8 -48.171,9 -2.517,4 -16.707,0 4.874,3 170,5 397,0 486,5 -1.305,3 3,5 822,5 -233,7 5.044,9 -2.820,6 2.224,2 267,7 1.956,6 -1.021,2 -1.015,0 -6,2 -31,2 903,8 71.312,8 -47.620,3 -2.429,6 -15.944,3 5.318,4 207,0 524,8 487,3 -1.281,3 1,7 760,6 -286,1 5.525,5 -3.132,5 2.393,2 303,6 2.089,7 -1.004,3 -999,4 -4,9 -32,2 1.052,7 . . 9,5 9,5 10,5 34,0 0,0
Totale industrie 1979 76 72.796,2 33.326,0 2.812,6 26.220,4 440,4 2.768,2 1.084,4 39.469,4 18.481,1 15.957,0 5.031,3 . 24.409,6 3.401,4 124,6 799,6 2.037,5 18.046,5 23.779,2 2.483,8 8.868,3 2.489,9 4.256,4 2.122,0 12.427,1 474,1 466,5 3.051,7 383,0 . 8.051,8 24.607,3 915,9 3.570,7 10.100,6 10.020,1 61.349,4 27.805,9 671,4 23.149,7 412,0 2.449,6 1.123,2 33.542,8 15.373,4 13.399,1 4.770,3 . 20.603,6 3.388,2 124,7 792,6 1.803,3 14.494,8 40.745,7 2.212,2 7.153,1 2.210,5 3.164,0 1.778,6 10.407,6 476,5 494,4 3.116,4 159,5 . 6.160,8 20.972,8 925,8 2.738,2 8.320,0 8.988,8 83.083,6 -54.421,4 -2.859,3 -18.068,0 7.735,4 700,0 721,1 665,1 -1.520,3 9,3 956,5 -131,7 8.434,7 -3.718,1 4.716,8 354,4 4.362,5 -1.167,4 -1.165,4 -2,0 -26,2 3.168,6 71.517,5 -47.451,8 -2.496,4 -16.735,1 4.834,3 162,9 415,4 506,5 -1.322,3 8,5 805,2 -250,4 4.997,4 -2.772,6 2.224,7 271,9 1.952,8 -1.021,4 -1.015,2 -6,2 -31,0 900,2 . . 9,7 19,4 14,8 33,6 0,0
Totale industrie 1980 71 84.954,9 40.851,0 3.509,4 32.293,5 438,4 3.080,2 1.529,5 44.103,4 21.802,6 17.004,0 5.296,8 . 29.807,4 3.405,8 124,4 795,3 2.778,8 22.703,1 27.627,2 3.146,1 10.822,4 2.686,1 5.629,6 2.506,7 13.658,7 490,8 440,9 3.196,2 489,8 . 9.041,0 27.520,2 1.350,7 4.689,5 10.061,8 11.418,2 72.391,5 33.000,3 2.807,9 26.130,1 466,9 2.318,9 1.276,5 39.391,1 18.424,5 15.932,3 5.034,3 . 24.350,8 3.366,9 124,5 799,7 2.092,1 17.967,6 48.041,8 2.490,1 8.741,0 2.489,3 4.255,1 1.996,6 12.151,7 449,2 447,1 3.003,3 383,8 . 7.868,3 24.659,0 1.018,8 3.601,1 9.953,9 10.085,2 96.120,5 -65.128,9 -3.399,9 -19.323,0 8.268,6 -270,6 1.054,3 755,7 -1.855,1 3,5 120,2 -349,2 7.997,7 -4.267,8 3.729,8 414,9 3.314,9 -1.241,9 -1.241,9 . -0,7 2.072,0 82.699,1 -54.398,1 -2.847,1 -17.736,0 7.718,2 737,5 728,8 669,7 -1.511,5 4,3 967,8 -121,6 8.455,4 -3.717,6 4.737,8 354,4 4.383,5 -1.167,4 -1.165,4 -2,0 -1,1 3.214,6 . . 10,2 12,2 12,5 34,4 0,0
Totale industrie 1981 70 93.097,1 44.138,7 3.732,8 35.046,4 461,3 3.204,1 1.694,1 48.958,0 22.627,4 19.524,8 6.805,8 . 31.259,0 3.461,2 124,4 943,3 3.305,9 23.424,2 30.893,3 3.265,5 12.233,1 2.770,2 6.558,8 2.904,1 15.394,7 465,4 413,0 3.643,1 279,4 . 10.593,8 30.944,8 1.480,9 5.280,4 11.377,9 12.805,6 85.311,8 40.868,9 3.516,7 32.346,2 436,7 3.101,3 1.468,0 44.440,5 21.726,0 17.370,8 5.343,7 . 29.878,3 3.397,8 124,4 792,4 2.849,0 22.714,7 55.434,2 3.164,9 10.914,4 2.686,1 5.715,9 2.512,4 13.662,5 468,0 440,4 3.201,5 489,7 . 9.062,9 27.692,4 1.351,6 4.984,6 10.059,9 11.296,3 114.610,9 -79.177,9 -3.805,0 -21.368,7 10.259,0 -1.003,8 767,6 982,3 -2.648,5 3,9 119,9 -229,0 9.255,3 -5.804,1 3.451,1 285,3 3.165,8 -1.347,1 -1.347,1 . -3,2 1.815,3 95.666,2 -64.782,0 -3.391,1 -18.851,8 8.641,2 -438,9 1.057,9 761,6 -1.960,8 3,7 119,5 -420,8 8.202,3 -4.420,7 3.781,4 424,5 3.357,1 -1.160,5 -1.160,5 . -4,1 2.192,1 . . 12,6 10,4 13,3 34,3 0,0
Totale industrie 1982 69 97.685,2 49.881,2 4.572,2 39.333,9 302,2 3.850,0 1.822,9 47.803,5 21.118,1 18.930,7 7.754,7 . 34.271,8 3.398,8 124,2 920,4 3.690,4 26.138,0 34.390,5 3.973,4 13.753,1 2.559,9 8.049,0 3.144,2 16.664,0 604,0 247,4 4.262,5 904,0 . 10.646,1 29.022,7 1.639,1 5.367,5 10.794,9 11.221,2 93.227,9 45.952,8 4.132,7 36.104,3 344,1 3.505,9 1.865,8 47.275,1 21.738,8 19.121,5 6.414,8 . 32.848,6 3.387,2 124,3 910,3 3.404,2 25.022,6 60.380,1 3.580,0 12.296,5 2.441,5 6.805,8 3.049,2 15.810,2 471,4 414,2 3.552,2 781,2 . 10.591,2 28.693,4 1.371,9 5.334,9 10.647,9 11.338,7 122.188,8 -85.649,6 -4.425,6 -21.508,9 10.604,9 -531,4 1.074,5 1.090,7 -2.606,4 3,9 97,3 -191,4 10.074,0 -6.104,1 3.969,7 507,1 3.462,5 -1.437,4 -1.420,3 -17,1 -2,6 2.022,5 119.585,4 -83.459,7 -3.985,5 -21.138,1 11.002,0 -886,4 917,0 1.003,9 -2.684,6 3,9 85,0 -211,6 10.115,6 -6.049,4 4.066,1 516,2 3.549,8 -1.370,6 -1.361,0 -9,6 -3,2 2.175,8 . . 11,4 10,3 13,3 35,2 0,0
Totale industrie 1983 65 111.009,1 56.806,8 41,6 49.501,6 296,4 5.093,0 1.874,2 54.201,5 22.174,6 21.022,4 11.004,5 . 39.784,3 3.542,1 124,3 1.168,9 3.951,4 30.997,6 38.507,8 4.849,3 16.020,6 2.865,7 9.947,8 3.207,1 17.637,9 644,1 337,2 4.662,4 1.019,7 . 10.974,5 32.717,0 2.203,0 4.566,4 12.268,3 13.679,3 97.605,9 50.184,7 43,9 43.844,7 303,7 4.385,6 1.606,8 47.421,4 21.096,4 18.427,2 7.897,8 . 34.243,7 3.385,2 124,2 918,1 3.724,6 26.091,6 63.362,9 3.973,4 13.368,8 2.578,4 7.798,0 2.992,4 16.765,0 598,4 370,0 4.187,1 884,3 . 10.725,2 29.255,7 1.954,2 4.727,1 10.712,3 11.862,1 126.427,1 -87.245,3 -5.006,7 -22.318,7 11.856,4 -192,1 1.015,2 1.078,9 -2.376,9 31,1 233,2 -173,6 11.664,1 -6.459,0 5.205,3 540,8 4.664,4 -1.648,3 -1.634,3 -14,0 -3,4 3.012,3 120.766,3 -84.616,4 -4.347,4 -21.459,9 10.342,6 -422,9 1.044,0 1.074,3 -2.606,8 22,5 220,8 -177,7 9.919,9 -5.929,4 3.990,4 498,4 3.491,9 -1.429,3 -1.420,5 -8,8 -2,6 2.060,0 . . 10,0 12,6 13,5 35,5 0,0
Totale industrie 1984 61 123.658,0 65.078,0 16,1 57.954,6 161,5 5.183,9 1.761,9 58.580,0 22.929,5 25.195,6 10.454,9 . 46.790,6 3.723,4 133,4 1.485,1 4.334,6 37.114,1 39.265,4 2.918,5 18.098,5 3.311,4 11.085,9 3.701,2 18.248,4 812,0 314,3 4.234,0 326,2 . 12.561,9 37.602,0 2.862,9 5.537,7 10.719,2 18.482,2 109.626,4 55.796,0 17,5 49.967,1 155,9 4.356,4 1.299,1 53.830,5 20.635,2 22.456,2 10.739,1 . 39.620,3 3.511,4 124,3 1.158,6 3.902,2 30.923,8 70.006,8 4.807,7 16.069,3 3.009,2 10.032,1 3.028,0 16.689,6 637,9 190,0 4.506,3 106,2 . 11.249,2 32.440,2 2.172,8 5.115,2 9.237,8 15.914,4 147.990,2 -105.293,6 -6.001,2 -21.886,5 14.808,5 986,1 2.524,4 1.341,6 -3.054,8 273,1 99,6 -197,8 15.794,4 -9.055,3 6.738,8 359,0 6.379,7 -1.988,8 -1.980,2 -8,6 -3,5 4.387,5 126.479,9 -89.089,8 -4.886,1 -20.277,7 12.226,5 761,3 2.233,0 1.141,2 -2.753,8 261,2 30,7 -151,0 12.987,5 -7.785,1 5.202,3 533,9 4.668,4 -1.651,9 -1.650,4 -1,5 -2,9 3.013,6 831,4 . 12,0 14,8 16,2 37,0 178,0
Totale industrie 1985 58 112.877,7 59.824,7 53,8 53.326,2 150,2 4.859,1 1.435,4 53.053,3 19.152,6 23.965,9 9.934,8 . 43.354,2 3.840,4 124,8 1.867,8 4.229,6 33.291,6 35.448,3 2.117,4 17.837,4 3.588,4 10.340,3 3.908,7 15.493,5 798,0 365,3 4.317,0 6,2 . 10.007,0 34.075,1 3.126,4 4.090,5 9.210,8 17.647,4 122.665,6 64.798,5 17,0 57.713,0 165,6 5.210,6 1.692,3 57.867,1 22.617,8 24.889,5 10.359,8 . 46.401,9 3.721,8 133,4 1.487,8 4.265,2 36.793,7 76.263,6 2.916,5 18.011,2 3.308,6 11.013,3 3.689,3 18.190,2 823,3 319,7 4.364,9 255,5 . 12.426,8 37.145,7 2.854,2 5.501,9 10.119,8 18.669,8 148.769,5 -103.554,0 -6.568,7 -24.513,7 14.133,0 335,3 2.494,5 1.504,8 -3.030,2 -271,6 14,3 -376,5 14.468,1 -8.596,1 5.872,0 181,1 5.691,0 -2.332,2 -2.332,2 . -0,3 3.358,4 146.436,4 -101.908,8 -6.075,3 -23.715,1 14.736,8 1.043,4 2.527,6 1.346,0 -2.985,7 263,6 134,2 -242,3 15.780,1 -9.106,6 6.673,2 361,3 6.311,8 -1.966,5 -1.966,4 -0,1 -0,2 4.345,2 823,3 823,3 12,3 12,7 14,9 38,1 180,7
Totale industrie 1986 58 106.130,9 57.726,9 123,5 48.229,7 137,3 7.832,3 1.404,1 48.403,6 16.636,3 19.785,8 11.981,5 . 40.447,2 4.069,7 124,9 2.401,0 4.410,6 29.441,0 31.319,8 2.062,4 16.208,5 3.690,4 8.810,0 3.708,1 13.048,9 706,1 259,3 5.102,3 4,1 . 6.977,1 34.363,9 4.715,6 3.555,5 7.481,4 18.611,4 113.378,1 60.040,8 75,8 53.448,8 171,4 4.913,8 1.431,0 53.337,4 19.355,6 24.034,0 9.947,8 . 43.583,3 3.860,2 124,8 1.890,6 4.475,0 33.232,7 69.794,9 2.117,3 17.917,2 3.557,3 10.360,8 3.999,1 15.347,5 785,4 358,1 5.655,9 6,2 . 8.541,9 34.412,9 3.160,1 4.071,9 9.349,6 17.831,3 113.830,9 -75.752,9 -5.976,1 -22.801,1 9.300,9 75,7 1.539,2 1.109,1 -2.441,7 87,4 29,5 -247,8 9.376,6 -4.408,4 4.968,3 171,2 4.797,0 -2.374,9 -2.348,8 -26,1 -4,9 2.417,0 149.435,0 -103.672,4 -6.965,1 -24.605,2 14.192,5 252,9 2.521,7 1.455,2 -3.281,4 84,3 5,1 -532,0 14.445,0 -8.599,8 5.845,3 170,1 5.675,3 -2.340,2 -2.315,7 -24,5 -4,0 3.331,1 831,1 824,8 11,0 11,4 10,8 38,3 137,0
Totale industrie 1987 61 99.380,5 53.933,0 113,2 47.844,7 123,8 4.739,1 1.112,2 45.447,3 16.111,1 20.667,1 8.669,1 . 38.743,9 4.202,5 129,3 2.811,0 4.480,2 27.120,9 30.915,3 2.265,8 15.846,8 3.908,3 7.980,4 3.958,1 12.802,7 1.096,8 251,8 5.114,6 2,0 . 6.337,5 29.721,3 1.812,4 4.496,3 7.699,7 15.712,9 105.664,9 57.507,4 121,3 48.192,0 136,3 7.761,7 1.296,1 48.157,4 16.434,2 19.761,4 11.961,8 . 40.289,0 4.060,7 124,9 2.389,6 4.381,4 29.332,4 65.376,8 2.061,6 16.109,0 3.639,8 8.792,4 3.676,8 13.116,9 716,6 248,0 4.949,2 4,1 . 7.199,0 34.089,3 4.714,2 3.530,6 7.449,3 18.395,2 113.365,5 -76.052,2 -5.798,1 -22.515,4 8.999,9 13,7 1.286,5 941,2 -2.388,3 122,0 169,2 -116,9 9.013,6 -3.817,4 5.196,2 131,6 5.064,6 -2.474,0 -2.452,2 -21,8 -1,1 2.589,3 113.220,2 -75.237,6 -5.994,0 -22.651,9 9.336,9 90,6 1.531,7 1.084,0 -2.447,7 86,2 16,8 -180,4 9.427,3 -4.404,5 5.022,8 170,3 4.852,3 -2.379,0 -2.361,5 -17,5 -1,0 2.472,1 835,7 823,9 11,7 12,8 11,1 38,5 135,7
Totale industrie 1988 61 110.009,5 60.479,1 202,7 53.153,4 108,6 5.837,7 1.176,7 49.530,3 17.510,3 23.027,2 8.992,8 . 44.788,4 4.385,7 136,5 3.063,0 4.949,8 32.253,4 32.564,9 2.313,1 15.760,9 4.222,3 7.474,8 4.063,8 14.490,9 1.047,7 246,1 6.242,8 4,0 . 6.950,3 32.656,0 2.810,9 3.923,8 8.804,9 17.116,4 98.413,7 53.385,3 113,9 47.372,3 124,2 4.742,9 1.032,0 45.028,0 16.104,1 20.538,5 8.385,4 . 39.280,8 4.201,7 133,9 2.821,1 4.423,1 27.701,0 59.132,6 2.271,9 14.815,9 3.935,5 6.927,6 3.952,8 12.627,0 1.089,3 263,5 5.081,6 1,2 . 6.191,4 29.417,8 1.805,1 4.486,8 7.871,0 15.254,9 118.131,5 -79.001,0 -6.176,4 -23.188,2 9.766,2 185,2 1.286,1 1.150,0 -2.630,1 126,4 304,3 -51,5 9.951,4 -3.948,8 6.002,7 161,2 5.841,4 -2.811,3 -2.726,1 -85,2 -1,5 3.028,8 113.367,3 -76.071,3 -5.762,6 -22.704,7 8.829,0 251,2 1.302,1 949,9 -2.314,9 113,2 260,2 -59,3 9.080,4 -3.923,4 5.156,9 125,6 5.031,4 -2.475,3 -2.449,8 -25,5 -0,9 2.555,1 827,2 839,8 13,0 13,9 12,1 40,3 142,8
Totale industrie 1989 63 121.659,7 66.561,9 893,4 56.926,5 125,5 6.820,0 1.796,5 55.098,6 19.747,1 27.201,3 8.150,2 . 48.207,3 5.028,9 131,8 3.997,8 5.303,7 33.745,1 35.345,0 2.466,1 17.771,0 4.540,5 7.945,9 5.284,6 15.107,9 1.162,8 245,6 6.597,1 4,2 . 7.098,2 38.107,4 3.318,6 5.439,1 10.890,6 18.459,1 116.842,1 63.579,1 355,6 55.249,5 110,9 6.239,1 1.624,0 53.263,3 18.788,4 24.851,0 9.623,9 . 47.259,5 4.787,0 136,2 3.462,3 4.931,4 33.942,6 69.583,1 2.381,4 16.899,2 4.292,9 7.687,6 4.918,7 15.203,9 1.044,8 246,1 6.584,3 3,8 . 7.324,9 35.098,6 2.965,2 3.930,4 9.540,9 18.662,1 141.539,8 -96.276,9 -6.911,1 -25.556,1 12.796,0 970,2 1.468,8 1.593,5 -2.881,0 203,5 622,5 -37,1 13.766,3 -5.221,2 8.545,0 202,9 8.342,1 -3.309,6 -3.088,5 -221,1 -1,5 5.031,0 126.712,9 -85.018,9 -6.532,5 -24.594,1 10.567,8 132,5 1.326,4 1.256,5 -2.765,6 123,1 307,3 -115,2 10.700,2 -4.218,4 6.481,7 163,6 6.318,0 -2.902,9 -2.679,8 -223,1 -1,5 3.413,7 868,2 874,4 12,5 17,5 14,0 40,0 163,0
Totale industrie 1990 60 126.597,6 67.802,9 1.677,4 53.243,4 4.303,6 6.647,6 1.930,9 58.794,5 20.448,2 29.211,7 9.134,6 . 46.256,8 5.142,0 129,7 4.215,1 5.371,4 31.398,6 39.113,0 1.738,3 19.634,9 4.915,6 7.709,9 7.009,4 17.739,8 1.304,9 825,9 6.440,1 10,3 . 9.158,6 41.227,8 2.511,9 7.428,2 11.844,9 19.442,8 123.046,1 66.901,8 1.081,1 53.120,1 4.186,7 6.717,9 1.796,0 56.144,9 19.718,7 28.297,2 8.129,0 . 48.238,5 5.016,4 131,9 4.000,1 5.297,4 33.792,7 74.807,2 1.875,0 17.836,1 4.628,3 8.008,0 5.199,8 15.948,9 1.241,0 822,8 6.698,9 11,7 . 7.174,5 39.147,2 2.579,4 7.010,7 10.885,6 18.671,5 145.822,0 -100.620,8 -6.893,2 -25.486,6 12.821,2 -3.181,5 793,1 1.476,6 -3.248,9 107,0 103,2 -2.412,5 9.639,7 -4.808,2 4.831,6 177,2 4.654,4 -3.105,6 -2.989,3 -116,3 -2,8 1.545,9 141.257,6 -96.639,4 -6.950,4 -25.563,3 12.104,7 1.005,4 928,8 1.575,3 -2.801,1 453,6 885,3 -36,5 13.110,3 -4.552,5 8.557,7 182,5 8.375,1 -3.304,4 -2.971,3 -333,1 -2,5 5.068,2 855,6 865,6 12,0 9,9 10,3 37,9 170,4
Totale industrie 1991 63 128.232,0 71.337,2 2.064,2 55.131,1 5.153,0 7.058,8 1.930,1 56.894,4 19.361,9 28.263,3 7.015,7 2.253,5 47.928,5 5.240,3 155,3 4.629,7 5.156,1 32.747,1 38.627,3 1.696,1 18.841,1 5.049,7 7.525,9 6.265,5 18.090,1 1.260,2 692,9 6.703,2 5,9 6.562,7 2.865,2 41.676,1 2.974,4 6.776,4 11.400,7 20.524,6 126.094,3 67.731,1 1.677,4 53.140,2 4.304,8 6.696,9 1.911,8 58.363,1 20.697,2 28.525,5 7.153,3 1.987,1 46.246,5 5.151,0 129,7 4.237,6 5.246,8 31.481,4 79.847,7 1.740,3 19.567,1 4.789,7 7.735,6 7.041,8 16.883,4 1.241,6 823,4 6.226,9 4,4 5.969,0 2.618,1 41.656,9 3.223,4 6.716,2 11.849,9 19.867,4 149.549,8 -104.510,1 -7.589,6 -26.759,9 10.690,4 -660,4 689,8 1.360,1 -3.100,3 314,8 796,0 -720,8 10.023,1 -3.746,2 6.276,8 147,0 6.129,9 -3.221,3 -3.025,9 -195,4 -3,4 2.904,9 146.903,8 -101.604,4 -6.913,6 -25.396,7 12.989,0 -3.322,0 797,7 1.270,2 -3.036,8 16,4 497,0 -2.866,5 9.667,1 -4.818,3 4.848,4 177,6 4.670,6 -3.112,3 -2.961,1 -151,2 -2,7 1.555,6 830,9 856,8 11,2 13,0 10,3 37,0 180,0
Totale industrie 1992 58 126.530,0 70.283,0 2.311,3 58.763,9 113,8 7.342,3 1.751,7 56.246,3 19.031,0 27.456,7 7.694,3 2.064,3 47.610,5 5.304,2 126,8 4.490,7 201,3 37.487,5 37.493,0 1.772,3 19.007,7 6.046,2 6.756,6 6.204,9 16.713,0 1.025,4 485,7 6.555,7 5,9 6.087,6 2.552,7 41.426,4 3.777,0 6.205,4 11.083,8 20.360,2 123.790,5 68.836,3 2.063,5 57.751,2 176,2 6.944,9 1.900,5 54.954,1 18.477,9 27.244,8 6.977,9 2.253,5 46.559,2 5.137,3 126,9 4.286,5 369,2 36.639,3 77.231,7 1.655,2 18.380,3 5.010,1 7.277,4 6.092,8 17.052,7 1.049,1 539,7 6.473,6 5,9 6.058,5 2.925,9 40.143,5 2.956,2 5.741,0 10.987,7 20.458,6 142.611,3 -99.311,7 -7.470,4 -26.647,7 9.181,7 -1.150,2 572,2 1.542,7 -2.661,1 271,0 321,5 -1.196,5 8.031,5 -2.587,9 5.443,7 169,2 5.274,5 -3.186,7 -3.058,1 -128,6 -2,4 2.085,2 146.771,1 -102.512,1 -7.286,3 -26.178,9 10.794,1 -627,9 742,4 1.340,8 -2.980,2 135,4 665,8 -532,1 10.165,9 -3.732,5 6.433,6 149,3 6.284,5 -3.221,4 -3.024,3 -197,1 -3,7 3.059,2 798,0 812,6 10,0 11,2 8,5 37,6 178,7
Totale industrie 1993 57 132.817,8 74.615,3 4.082,0 61.745,3 144,1 6.869,0 1.774,9 58.202,5 18.277,8 29.243,9 7.134,4 3.546,4 52.275,4 5.592,7 127,1 6.050,2 159,8 40.345,6 39.203,3 2.226,4 19.451,4 6.587,1 6.382,6 6.481,7 17.525,5 1.200,3 129,2 6.673,7 . 5.871,2 3.651,1 41.339,2 3.617,7 4.549,4 11.583,4 21.588,7 128.431,8 71.223,3 3.050,0 59.143,5 110,9 7.149,6 1.769,3 57.208,7 19.244,9 28.125,8 7.779,2 2.058,8 48.153,8 5.276,1 127,5 4.770,8 197,5 37.781,9 80.278,6 1.813,3 18.905,1 6.059,6 6.590,0 6.255,5 17.436,3 1.160,5 487,7 6.467,6 5,9 6.382,5 2.932,1 42.123,9 3.802,3 6.579,8 11.368,5 20.373,3 147.906,0 -104.255,9 -7.608,2 -26.724,7 9.316,8 -511,0 496,0 1.055,6 -2.463,2 109,5 1.122,7 -831,6 8.806,1 -2.910,0 5.896,0 164,3 5.731,7 -3.341,4 -3.181,3 -160,1 -2,7 2.387,4 145.313,0 -101.369,4 -7.543,0 -27.064,3 9.336,3 -1.282,2 497,3 1.547,5 -2.706,0 278,5 302,3 -1.201,8 8.054,1 -2.603,2 5.451,0 170,0 5.281,0 -3.185,5 -3.051,9 -133,6 -2,4 2.092,9 792,0 813,3 9,1 11,4 8,6 38,4 186,8
Totale industrie 1994 71 136.724,2 74.156,9 4.365,8 60.976,3 230,5 6.452,7 2.131,6 62.566,8 19.144,7 31.662,2 9.075,3 2.684,6 53.692,7 5.881,8 200,8 7.738,1 162,8 39.709,2 38.405,9 2.117,5 18.998,6 7.021,3 5.401,1 6.576,2 17.289,8 1.635,1 186,8 6.857,3 . 4.605,5 4.005,1 44.625,7 3.605,2 4.591,7 12.740,6 23.688,2 135.721,2 76.068,9 4.134,8 62.989,2 231,0 6.917,7 1.796,2 59.652,6 18.725,0 30.229,2 8.041,7 2.656,7 52.747,5 5.787,3 134,5 7.440,5 124,5 39.260,7 82.973,8 1.877,9 19.731,4 6.709,7 6.460,6 6.561,1 18.135,0 1.263,0 129,2 6.725,4 . 5.985,9 4.031,5 43.229,5 4.518,7 4.741,8 11.907,9 22.061,1 156.867,3 -108.772,2 -8.216,3 -27.688,5 12.190,0 -375,9 765,4 1.362,0 -2.274,0 -34,2 335,4 -530,5 11.814,2 -3.130,4 8.683,9 292,7 8.391,2 -3.896,6 -3.632,7 -263,9 -2,8 4.491,7 151.744,5 -106.667,1 -7.797,0 -27.735,6 9.544,4 -587,0 532,8 1.100,1 -2.560,5 91,4 1.131,9 -882,7 8.957,8 -2.938,3 6.019,4 146,3 5.873,2 -3.440,7 -3.236,0 -204,7 -2,7 2.429,7 816,5 829,3 8,6 15,8 10,3 39,1 192,1
Totale industrie 1995 66 138.186,1 73.999,9 4.480,4 60.460,2 164,6 6.819,8 2.074,9 64.185,8 19.504,3 32.180,1 9.607,0 2.894,4 54.919,9 5.794,0 246,5 7.549,6 123,5 41.206,3 38.139,7 2.908,1 19.176,0 7.210,3 5.599,3 6.366,4 16.055,6 870,8 340,6 6.337,6 . 4.367,2 4.139,4 45.126,5 3.256,2 4.848,1 13.225,7 23.796,5 133.576,2 72.832,6 4.275,6 59.976,9 198,3 6.321,0 2.060,8 60.743,8 18.001,6 31.036,3 8.691,0 3.014,9 53.335,1 5.624,1 200,8 7.395,7 159,8 39.954,7 80.241,4 2.126,6 18.877,4 7.003,1 5.423,5 6.450,8 15.983,3 1.034,1 186,8 5.948,8 . 4.251,0 4.562,6 43.254,1 3.505,0 4.185,0 12.434,0 23.130,1 160.693,6 -111.370,9 -8.004,8 -27.249,5 14.068,7 -505,2