Niet-financële beurs-nv's


Balans en resultatenrekening, jaarverslag, en diverse kengetallen van de
Nederlandse niet-financiële beurs-nv's met een notering op de Amsterdamse
effecten beurs.
De indeling is naar grootteklasse balanstotaal, naar winst of
verlies en naar solvabiliteits- en rentabiliteitsklasse.

Gegevens beschikbaar vanaf 1977.
Verschijningsfrequentie: Vanaf statistiekjaar 2004 wordt deze tabel niet
meer geactualiseerd.

Niet-financële beurs-nv's

Indelingen Perioden Aantal beurs-nv's (absoluut) Balans eindstandTotaal vermogen (mln euro) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) ActivaVaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) ActivaVaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) ActivaVaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) ActivaVaste activaDeelnemingen (mln euro) ActivaVaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) ActivaVlottende activaVoorraden (mln euro) ActivaVlottende activaKortlopende vorderingen (mln euro) ActivaVlottende activaLiquide middelen (mln euro) ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) PassivaEigen vermogenGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) PassivaEigen vermogenOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) PassivaEigen vermogenAgioreserve (mln euro) PassivaEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) PassivaEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) PassivaVreemd vermogen langTotaal vreemd vermogen lang (mln euro) PassivaVreemd vermogen langBelang van derden (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenTotaal langlopende schulden (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige obligatieleningen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenDeelnemingen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortTotaal kortlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortKredietinstellingen (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortLeveranciers (mln euro) PassivaTotale vreemd vermogen kortOverige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Balans beginstandTotale vermogen (mln euro) ActivaVaste activaTotale vaste activa (mln euro) 41 ActivaVaste activaImmateriële vaste activa (mln euro) 42 ActivaVaste activaMateriële activa tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 43 ActivaVaste activaMater. act. niet tbv bedrijfsuitoefening (mln euro) 44 ActivaVaste activaDeelnemingen (mln euro) 45 ActivaVaste activaOverige financiële vaste activa (mln euro) 46 ActivaVlottende activaTotale vlottende activa (mln euro) 47 ActivaVlottende activaVoorraden (mln euro) 48 ActivaVlottende activaKortlopende vorderingen (mln euro) 49 ActivaVlottende activaLiquide middelen (mln euro) 50 ActivaVlottende activaEffecten (mln euro) 51 PassivaEigen vermogenTotaal eigen vermogen (mln euro) 52 PassivaEigen vermogenGewoon gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 53 PassivaEigen vermogenOverig gestort en opgevraagd kapitaal (mln euro) 54 PassivaEigen vermogenAgioreserve (mln euro) 55 PassivaEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) 56 PassivaEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) 57 PassivaVreemd vermogen langTotaal vreemd vermogen lang (mln euro) 58 PassivaVreemd vermogen langBelang van derden (mln euro) 59 Vreemd vermogen langVoorzieningenTotale voorzieningen (mln euro) 60 Vreemd vermogen langVoorzieningenPensioenvoorzieningen (mln euro) 61 Vreemd vermogen langVoorzieningenBelastingvoorzieningen (mln euro) 62 Vreemd vermogen langVoorzieningenOverige voorzieningen (mln euro) 63 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenLanglopende schulden (mln euro) Vreemd vermogen langLanglopende schuldenAchtergestelde leningen (mln euro) 65 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenConverteerbare obligatieleningen (mln euro) 66 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige obligatieleningen (mln euro) 67 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenDeelnemingen (mln euro) 68 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenKredietinstellingen (mln euro) 69 Vreemd vermogen langLanglopende schuldenOverige langlopende schulden (mln euro) 70 PassivaTotaal vreemd vermogen kortTotale kortlopende schulden (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortAflossingsverpl. op langlopende schulden (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortKredietinstellingen (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortLeveranciers (mln euro) PassivaTotaal vreemd vermogen kortOverige niet-rentedragende kortl. schuld (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNetto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenRentebaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenBuitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarFinanciële resultatenBuitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarNettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendTotale dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendContant dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarDividendKeuze dividend (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarOverige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening verslagjaarReserveringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNetto-omzet en overige bedrijfsopbrengst (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarKosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarAfschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarPersoneelskosten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenTotale financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenResultaat deelnemingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenRentebaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenRentelasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenOverige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenBuitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarFinanciële resultatenBuitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat vóór belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarBelastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarResultaat ná belastingen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarAandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarNettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendTotale dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendContant dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarDividendKeuze dividend (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarOverige uitkeringen (mln euro) Resultatenrekening vorig jaarReserveringen (mln euro) Aantal werknemersVerslagjaar (x 1 000) Aantal werknemersVorig jaar (x 1 000) KengetallenKostenvoet rentedragend vreemd vermogen (%) KengetallenRentabiliteit eigen vermogen (%) KengetallenRentabiliteit totale vermogen (%) KengetallenSolvabiliteit (%) KengetallenOmzet per werknemer (1 000 euro)
Alle niet-financiële beurs-nv's 1977 152 73.167,9 31.710,3 655,3 26.904,8 504,7 2.502,2 1.143,3 41.456,9 19.367,7 16.216,9 5.872,3 . 24.458,0 4.117,2 273,5 1.056,9 2.014,7 16.995,7 21.673,0 2.047,4 7.625,1 2.326,7 3.283,8 2.014,6 12.000,5 436,1 534,1 3.318,1 93,2 . 7.619,0 27.037,0 1.211,0 3.635,9 9.899,9 12.290,2 67.962,3 28.325,8 542,3 23.912,4 482,0 2.174,2 1.214,9 39.636,2 17.838,7 15.358,6 6.438,9 . 22.887,0 4.070,6 273,5 1.004,0 1.884,5 15.654,4 45.075,3 1.808,8 7.069,9 2.054,4 3.014,8 2.000,7 11.351,8 281,4 540,3 3.258,8 83,5 . 7.187,8 24.844,8 1.234,0 3.170,9 9.429,2 11.010,7 89.900,7 -61.573,8 -2.964,7 -19.638,7 5.723,6 157,5 608,4 586,5 -1.546,8 2,5 822,5 -315,6 5.881,3 -3.226,5 2.654,8 311,2 2.343,8 -1.111,5 -1.096,0 -15,5 -31,0 1.200,2 84.623,2 -56.656,4 -2.814,2 -18.745,4 6.408,1 -3,5 280,8 613,4 -1.465,2 4,4 844,5 -281,4 6.403,4 -3.604,8 2.799,1 279,4 2.519,8 -1.053,3 -1.034,3 -19,0 -24,9 1.440,7 . . 9,4 9,9 10,5 33,5 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1978 147 76.453,6 33.499,5 711,2 28.364,1 518,5 2.656,3 1.249,4 42.953,1 19.917,7 17.199,9 5.835,5 . 24.442,5 4.175,1 274,7 1.130,0 1.946,9 16.915,8 22.813,9 2.309,8 8.109,0 2.371,4 3.518,4 2.219,2 12.395,1 469,6 525,2 3.320,4 76,9 . 8.003,0 29.197,0 1.381,8 3.889,4 10.135,5 13.790,3 73.330,6 31.861,4 619,1 26.979,5 512,0 2.632,7 1.118,1 41.470,0 19.435,4 16.163,2 5.871,4 . 24.370,9 4.082,5 273,5 1.054,7 2.010,0 16.950,2 48.960,8 2.054,5 7.648,6 2.212,7 3.366,9 2.069,0 12.238,0 418,5 548,6 3.384,3 98,5 . 7.788,1 27.019,7 1.228,7 3.508,1 9.775,4 12.507,5 91.241,0 -62.163,5 -3.110,6 -20.545,9 5.420,6 -12,0 439,5 603,0 -1.626,0 4,7 841,9 -275,1 5.407,9 -2.926,7 2.481,4 276,4 2.205,1 -1.136,1 -1.119,4 -16,7 -32,9 1.034,9 89.440,6 -61.005,1 -2.993,1 -19.554,7 5.887,8 84,0 590,2 581,8 -1.563,5 2,5 785,7 -312,7 5.971,9 -3.248,3 2.723,8 319,9 2.403,9 -1.112,1 -1.092,4 -19,7 -34,3 1.256,6 . . 9,3 9,0 9,4 32,6 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1979 138 89.632,5 40.041,0 2.849,9 31.884,6 497,5 3.606,9 1.202,1 49.590,2 23.674,7 19.962,4 5.953,1 . 28.561,4 4.238,6 273,8 1.106,2 2.134,6 20.808,2 27.715,4 2.583,1 10.039,2 2.614,4 4.730,5 2.694,3 15.093,1 584,5 485,1 3.358,5 450,0 . 10.215,0 33.355,9 1.233,1 5.063,0 12.407,8 14.652,0 77.691,2 34.244,1 713,4 28.561,4 468,8 3.249,9 1.250,6 43.446,6 20.731,1 16.861,8 5.853,7 . 24.613,0 4.209,7 274,6 1.106,1 1.899,4 17.123,2 53.078,3 2.326,8 8.211,7 2.341,7 3.621,0 2.249,0 12.851,7 582,3 515,1 3.446,9 189,5 . 8.117,9 29.688,1 1.256,5 3.931,9 10.416,0 14.083,7 104.689,5 -70.482,9 -3.515,6 -22.282,5 8.409,1 429,7 733,1 811,1 -1.958,3 10,6 997,2 -164,0 8.838,4 -3.864,6 4.974,4 365,9 4.608,5 -1.269,2 -1.266,6 -2,6 -27,3 3.311,2 90.965,6 -61.723,4 -3.132,7 -20.680,6 5.428,7 -22,2 439,2 628,8 -1.643,3 9,7 829,2 -285,8 5.406,4 -2.892,1 2.514,3 281,5 2.232,9 -1.141,5 -1.123,8 -17,7 -32,6 1.057,6 . . 9,9 17,3 12,9 31,8 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1980 134 103.084,6 48.117,0 3.567,5 38.392,2 500,4 4.032,4 1.624,5 54.966,0 27.479,7 21.161,0 6.325,3 . 33.928,7 4.276,5 277,5 1.098,4 2.865,2 25.411,1 31.924,8 3.242,0 12.154,0 2.816,7 6.095,5 3.241,8 16.528,8 609,1 467,5 3.479,9 515,7 . 11.456,6 37.231,0 1.760,2 6.396,0 12.422,1 16.652,7 89.440,7 39.811,2 2.845,5 31.903,6 527,2 3.143,2 1.391,7 49.628,9 23.632,0 20.037,3 5.959,6 . 28.533,8 4.232,9 273,8 1.109,4 2.177,8 20.739,9 60.908,0 2.589,1 9.953,7 2.616,5 4.737,3 2.599,9 14.870,1 552,7 467,5 3.313,2 435,8 . 10.100,9 33.495,1 1.345,6 5.178,2 12.276,1 14.695,2 119.828,9 -82.920,1 -4.076,7 -23.979,3 8.853,0 -650,0 1.130,6 909,0 -2.406,9 5,1 169,2 -457,0 8.202,6 -4.431,0 3.771,4 425,6 3.345,9 -1.341,6 -1.334,7 -6,9 -1,8 2.002,0 104.823,5 -70.903,9 -3.507,3 -22.001,7 8.411,0 458,0 740,8 815,4 -1.958,2 5,6 1.009,1 -154,7 8.868,8 -3.867,1 5.002,2 366,6 4.635,6 -1.270,9 -1.268,3 -2,6 -2,2 3.361,7 . . 10,4 10,7 11,0 32,4 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1981 127 110.896,5 51.356,9 3.789,3 41.066,3 504,2 4.203,0 1.794,1 59.539,2 27.794,0 23.752,8 7.992,4 . 35.409,0 4.291,8 276,9 1.210,3 3.387,4 26.242,6 35.224,5 3.348,4 13.560,6 2.894,0 7.013,5 3.653,1 18.315,5 671,3 434,0 3.878,7 293,2 . 13.038,3 40.263,0 1.930,1 6.743,0 13.592,1 17.997,8 102.062,9 47.814,6 3.552,4 38.289,9 484,8 3.924,6 1.562,9 54.245,5 26.622,6 21.278,3 6.344,6 . 33.891,4 4.217,4 275,9 1.059,2 2.935,4 25.403,5 68.173,1 3.231,0 12.208,2 2.811,6 6.179,7 3.216,9 16.431,0 589,9 465,2 3.466,6 503,4 . 11.405,9 36.302,9 1.749,5 6.548,3 12.186,0 15.819,1 137.797,8 -96.597,1 -4.500,6 -25.749,4 10.950,3 -1.388,4 842,8 1.158,2 -3.238,3 4,7 156,3 -312,1 9.562,1 -5.927,6 3.634,6 299,2 3.335,5 -1.444,4 -1.439,9 -4,5 -4,0 1.886,5 117.494,4 -81.188,5 -4.043,3 -23.063,9 9.198,8 -733,9 1.123,6 912,9 -2.470,7 5,4 180,3 -485,4 8.465,0 -4.578,1 3.886,7 436,1 3.450,7 -1.262,5 -1.248,8 -13,7 -5,1 2.182,3 . . 12,5 9,6 12,0 32,5 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1982 122 115.637,7 57.738,4 4.655,4 46.035,2 340,7 4.782,2 1.924,9 57.898,2 26.148,9 22.739,8 9.009,5 . 38.352,9 4.178,0 273,0 1.179,7 3.765,7 28.956,5 39.427,0 4.074,9 15.268,6 2.734,6 8.416,7 4.117,3 20.083,5 1.028,7 261,4 4.497,9 920,8 . 13.374,7 37.857,8 2.018,9 6.535,5 12.903,6 16.399,8 110.889,6 53.278,2 4.188,4 42.380,3 382,2 4.365,0 1.962,3 57.611,6 26.852,8 23.172,7 7.586,1 . 36.847,4 4.156,0 276,9 1.173,6 3.484,8 27.756,1 74.043,4 3.676,9 13.761,0 2.604,2 7.277,6 3.879,2 18.745,2 673,7 431,0 3.811,3 795,4 . 13.033,8 37.860,3 1.825,2 6.794,8 12.798,2 16.442,1 146.372,8 -103.894,7 -5.205,9 -25.992,2 11.280,1 -921,4 1.127,6 1.239,5 -3.159,3 5,8 136,8 -271,8 10.358,9 -6.206,9 4.151,8 522,8 3.629,0 -1.515,6 -1.497,3 -18,3 -3,1 2.109,9 143.091,3 -101.201,7 -4.688,5 -25.502,4 11.698,6 -1.285,7 977,3 1.184,8 -3.286,1 6,3 115,1 -283,1 10.412,5 -6.173,3 4.239,4 531,5 3.708,1 -1.465,3 -1.450,3 -15,0 -4,0 2.238,1 . . 11,4 9,7 11,9 33,2 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1983 117 130.084,6 65.157,8 101,6 56.781,3 339,4 5.971,3 1.964,2 64.925,8 27.241,3 25.128,1 12.556,4 . 44.202,5 4.514,5 272,1 1.469,2 4.022,5 33.924,2 44.026,4 4.949,2 17.661,4 3.055,1 10.282,3 4.324,0 21.415,8 1.104,5 348,0 4.902,0 1.036,1 . 14.025,2 41.855,6 2.617,0 5.958,3 14.486,4 18.793,9 115.546,1 58.043,7 127,6 50.534,1 354,5 5.317,8 1.709,7 57.502,9 26.125,7 22.225,9 9.151,3 . 38.327,9 4.168,2 272,7 1.177,5 3.800,5 28.909,0 77.219,7 4.074,8 14.878,7 2.754,2 8.165,8 3.958,7 20.186,4 1.026,5 380,4 4.415,8 900,6 . 13.463,1 38.079,8 2.333,6 5.876,6 12.794,3 17.075,3 150.211,7 -105.163,6 -5.797,0 -26.762,4 12.488,6 -562,2 1.053,7 1.224,3 -2.870,4 31,2 247,8 -248,8 11.926,2 -6.549,1 5.377,3 554,2 4.823,1 -1.721,0 -1.705,9 -15,1 -4,0 3.097,8 144.749,9 -102.665,8 -5.127,4 -25.946,1 11.010,4 -864,4 1.095,8 1.222,6 -3.156,8 22,6 260,7 -309,3 10.146,1 -5.974,6 4.171,2 510,5 3.660,7 -1.507,8 -1.497,8 -10,0 -3,1 2.149,5 . . 9,9 11,7 12,0 33,6 0,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1984 117 141.090,5 74.068,0 33,7 65.839,5 201,7 6.108,8 1.884,3 67.022,2 25.229,2 29.468,7 12.324,3 . 51.805,5 4.765,9 281,2 1.797,4 4.421,2 40.539,8 45.093,6 3.040,2 19.661,8 3.512,5 11.368,6 4.780,7 22.391,6 1.376,7 350,8 4.413,1 336,8 . 15.914,2 44.191,4 3.485,4 6.888,4 12.791,2 21.026,4 126.416,7 64.374,0 49,2 57.426,9 207,1 5.304,6 1.386,2 62.043,0 22.932,6 26.716,9 12.393,5 . 44.237,0 4.527,7 272,2 1.469,4 3.962,1 34.005,6 82.180,7 4.913,6 17.647,1 3.197,1 10.346,9 4.103,1 20.552,1 1.080,7 219,4 4.752,8 107,1 . 14.392,1 39.067,9 2.606,7 6.560,6 11.217,2 18.683,4 173.442,0 -124.474,8 -6.827,2 -26.439,6 15.700,8 725,4 2.595,8 1.527,9 -3.606,4 279,4 139,8 -211,1 16.425,9 -9.181,6 7.244,2 386,4 6.857,7 -2.132,9 -2.123,8 -9,1 -5,3 4.719,3 150.481,4 -107.179,9 -5.675,2 -24.853,6 12.772,7 511,1 2.288,2 1.294,3 -3.260,7 268,1 99,7 -178,5 13.283,5 -7.875,7 5.408,0 557,5 4.850,6 -1.725,9 -1.724,2 -1,7 -3,3 3.121,2 1.033,6 . 11,5 14,3 15,0 35,9 167,8
Alle niet-financiële beurs-nv's 1985 111 128.962,4 68.880,0 69,7 61.238,3 187,3 5.745,1 1.639,6 60.082,1 20.564,4 28.015,9 11.501,8 . 48.650,3 4.951,4 319,7 2.402,6 4.312,3 36.664,3 40.675,2 2.180,9 19.477,8 3.784,8 10.622,0 5.071,0 19.016,5 1.319,0 445,3 4.506,1 6,4 . 12.739,7 39.636,7 3.583,0 4.995,1 11.068,4 19.990,2 138.638,3 73.539,3 33,9 65.369,3 206,3 6.081,3 1.848,5 65.099,0 24.151,5 28.729,6 12.217,9 . 51.203,2 4.703,7 318,2 1.799,8 4.346,8 40.034,7 87.435,2 3.008,3 19.425,1 3.512,3 11.281,7 4.631,1 22.008,3 1.376,6 392,5 4.498,1 255,8 . 15.485,3 42.993,5 3.388,6 6.455,3 11.993,8 21.155,8 171.778,7 -120.658,2 -7.389,2 -28.875,3 14.856,1 171,2 2.555,1 1.678,7 -3.465,5 -270,9 82,4 -408,6 15.027,2 -8.686,3 6.340,9 186,5 6.154,5 -2.491,5 -2.490,2 -1,3 -3,3 3.659,7 168.981,6 -118.570,0 -6.868,9 -28.024,8 15.517,8 851,1 2.607,1 1.525,9 -3.447,9 264,2 165,3 -263,5 16.368,9 -9.214,9 7.153,8 372,1 6.781,6 -2.111,0 -2.109,7 -1,3 -2,3 4.668,1 1.013,4 1.012,2 11,6 12,3 13,8 37,3 169,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 1986 115 123.502,5 67.395,6 164,0 56.804,4 169,9 8.669,9 1.587,4 56.105,9 18.388,1 23.417,7 14.300,1 . 46.196,2 5.209,0 320,7 3.111,0 4.500,5 33.055,0 37.133,3 2.116,1 17.936,6 3.870,7 9.156,1 4.909,8 17.080,6 1.456,4 401,1 5.292,3 9,0 . 9.921,8 40.173,0 5.146,0 4.404,3 9.324,8 21.297,9 130.016,0 69.401,7 95,9 61.682,9 208,8 5.737,3 1.676,8 60.614,8 21.011,4 28.056,4 11.547,0 . 49.090,2 4.981,8 319,5 2.550,7 4.567,1 36.671,1 80.926,7 2.180,1 19.617,3 3.742,3 10.693,4 5.181,6 18.977,7 1.320,2 431,6 5.827,7 11,7 . 11.386,5 40.151,6 3.609,6 4.902,0 11.291,3 20.348,7 136.631,7 -92.468,7 -6.824,8 -27.202,2 10.136,5 -153,1 1.582,1 1.287,6 -2.857,2 86,3 43,7 -295,6 9.982,9 -4.526,3 5.456,7 179,4 5.277,0 -2.552,0 -2.520,1 -31,9 -15,2 2.709,6 172.797,4 -120.938,6 -7.805,2 -29.034,1 15.019,8 45,6 2.569,9 1.626,8 -3.728,8 97,0 44,6 -563,9 15.065,1 -8.701,5 6.363,5 174,9 6.188,6 -2.505,6 -2.478,9 -26,7 -14,2 3.668,6 1.034,6 1.023,3 10,5 11,1 10,1 37,6 132,1
Alle niet-financiële beurs-nv's 1987 122 117.156,1 63.556,6 154,2 56.461,7 147,8 5.439,3 1.353,6 53.598,4 18.118,9 24.577,0 10.902,5 . 44.242,8 5.400,2 335,3 3.717,2 4.585,4 30.204,7 36.858,0 2.324,9 17.635,4 4.095,9 8.297,6 5.241,9 16.897,7 1.936,7 333,7 5.342,6 2,3 . 9.282,4 36.055,6 2.205,6 5.426,9 9.795,1 18.628,0 123.715,3 67.335,1 161,8 56.984,1 165,0 8.557,2 1.467,0 56.380,3 18.345,6 23.686,2 14.348,5 . 46.218,7 5.207,6 320,6 3.227,1 4.474,9 32.988,5 77.497,9 2.111,7 17.925,5 3.836,9 9.158,2 4.930,4 17.208,0 1.549,6 329,3 5.135,8 4,4 . 10.188,9 40.252,7 5.141,3 4.356,7 9.436,6 21.318,1 138.554,5 -94.504,3 -7.126,5 -27.422,2 9.501,7 -437,3 1.281,1 1.121,2 -2.813,1 123,3 182,1 -331,9 9.064,9 -3.931,3 5.133,6 136,2 4.997,3 -2.679,0 -2.637,5 -41,5 -13,6 2.304,9 137.549,0 -93.067,6 -6.890,4 -27.326,8 10.264,6 -137,3 1.572,7 1.264,1 -2.849,3 86,1 22,0 -232,9 10.126,8 -4.544,9 5.582,0 178,7 5.403,1 -2.565,8 -2.539,8 -26,0 -12,0 2.825,0 1.068,2 1.042,7 10,9 11,0 9,9 37,6 129,7
Alle niet-financiële beurs-nv's 1988 117 129.991,5 71.280,3 256,2 62.354,7 149,5 6.869,1 1.650,8 58.711,1 19.815,0 27.696,0 11.200,1 . 50.675,0 5.605,1 349,5 4.062,1 5.444,0 35.214,3 39.156,8 2.386,5 17.431,6 4.418,0 7.783,6 5.230,0 19.338,7 2.487,3 296,0 6.524,9 4,0 . 10.026,5 40.159,9 3.223,2 5.146,3 11.339,2 20.451,2 116.042,4 62.893,8 141,8 55.887,3 153,6 5.467,2 1.243,9 53.147,7 18.049,1 24.409,9 10.688,7 . 44.711,3 5.391,5 339,8 3.728,5 4.803,4 30.448,1 71.331,1 2.331,5 16.543,6 4.115,0 7.242,6 5.186,0 16.700,8 1.935,2 285,7 5.355,0 1,5 . 9.123,4 35.755,2 2.217,4 5.387,8 9.970,1 18.179,9 147.614,0 -100.761,1 -7.132,1 -28.716,1 11.005,2 -57,9 1.361,2 1.330,3 -3.092,8 113,4 334,5 -104,5 10.947,4 -4.193,1 6.754,2 170,7 6.583,4 -3.099,7 -2.980,3 -119,4 -15,9 3.467,8 138.424,4 -94.312,4 -7.083,2 -27.661,2 9.368,1 -189,7 1.295,4 1.130,7 -2.738,3 116,2 276,2 -269,9 9.178,8 -4.060,3 5.118,5 130,7 4.987,9 -2.706,6 -2.674,9 -31,7 -12,8 2.268,5 1.090,7 1.073,6 11,8 13,8 11,4 38,8 135,3
Alle niet-financiële beurs-nv's 1989 118 143.893,2 78.598,9 982,6 66.686,0 174,3 8.430,1 2.325,9 65.295,0 22.519,0 32.574,3 10.201,7 . 54.573,0 6.338,2 358,3 5.380,0 5.468,7 37.027,8 42.735,9 2.537,6 19.344,6 4.743,7 8.305,2 6.295,7 20.853,7 2.763,9 340,2 7.151,9 4,2 . 10.593,5 46.584,4 3.794,9 6.740,2 13.763,9 22.285,4 136.804,7 74.328,3 410,9 64.396,5 151,5 7.258,1 2.111,3 62.476,7 21.152,7 29.510,0 11.814,0 . 53.078,7 6.013,2 349,1 4.469,4 5.121,7 37.125,3 83.726,8 2.454,8 18.569,9 4.486,4 7.991,8 6.091,7 20.078,4 2.474,3 336,8 7.034,9 3,8 . 10.228,6 42.623,7 3.346,7 5.187,7 12.044,6 22.044,7 175.202,7 -121.424,8 -7.925,9 -31.710,9 14.141,2 811,9 1.548,3 1.810,1 -3.435,3 210,9 763,1 -85,2 14.953,2 -5.498,5 9.454,6 216,2 9.238,2 -3.645,7 -3.348,7 -297,0 -16,7 5.576,1 156.129,0 -106.697,1 -7.484,4 -30.144,1 11.803,7 -108,5 1.410,7 1.448,6 -3.225,6 101,5 329,3 -173,0 11.695,3 -4.463,8 7.231,3 172,6 7.058,5 -3.190,7 -2.930,5 -260,2 -15,9 3.851,9 1.156,9 1.141,1 11,4 17,2 13,1 38,4 151,4
Alle niet-financiële beurs-nv's 1990 113 149.522,2 79.624,4 1.752,4 62.819,9 4.350,3 8.236,5 2.465,3 69.897,3 23.219,3 35.286,7 11.391,3 . 52.235,7 6.476,0 343,4 5.623,2 5.503,7 34.289,4 47.092,3 1.858,1 21.296,4 5.163,6 8.034,0 8.098,8 23.937,8 2.976,8 928,5 6.975,1 10,3 . 13.047,1 50.194,3 2.928,4 8.671,6 15.041,2 23.553,1 144.409,2 78.199,7 1.156,0 62.158,5 4.235,8 8.323,6 2.325,8 66.210,2 22.254,7 33.787,7 10.167,8 . 54.407,0 6.325,2 357,5 5.274,4 5.433,6 37.016,3 90.002,3 1.969,0 19.387,2 4.859,9 8.336,5 6.190,8 21.213,6 2.685,7 931,0 7.253,8 11,7 . 10.331,4 47.432,5 3.015,7 8.283,4 13.699,7 22.433,7 182.667,6 -127.623,9 -8.038,4 -33.097,3 13.907,9 -3.578,8 785,8 1.743,7 -3.907,6 141,9 198,8 -2.541,4 10.329,3 -5.034,4 5.295,2 193,7 5.101,5 -3.399,6 -3.119,6 -280,0 -17,9 1.684,0 175.416,3 -121.664,6 -7.934,4 -32.463,0 13.354,5 978,3 1.005,7 1.789,7 -3.332,3 450,1 1.126,0 -60,9 14.332,6 -4.844,0 9.488,6 199,0 9.289,3 -3.642,2 -3.204,0 -438,2 -17,7 5.629,7 1.227,1 1.209,3 11,3 9,6 9,7 36,3 148,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 1991 114 152.413,5 83.974,9 2.120,5 65.745,6 5.198,0 8.486,6 2.424,2 68.437,7 22.299,0 34.403,5 9.227,9 2.507,3 53.930,6 6.666,0 323,1 6.044,6 5.269,8 35.627,1 47.300,9 1.830,5 20.817,5 5.351,5 7.870,6 7.595,4 24.652,9 2.857,0 809,7 7.175,6 5,9 7.818,3 5.986,4 51.181,8 3.538,9 8.052,0 14.695,6 24.895,3 148.457,6 79.379,2 1.739,5 62.588,2 4.344,4 8.277,4 2.429,7 69.078,0 23.279,3 34.402,6 9.107,1 2.289,0 52.146,8 6.471,7 343,4 5.522,9 5.365,6 34.443,2 96.310,7 1.849,1 21.436,8 5.036,5 8.044,6 8.355,7 22.798,2 2.844,4 992,2 6.761,8 4,4 7.039,8 5.155,6 50.226,6 3.634,4 7.849,0 14.938,2 23.805,0 189.539,0 -133.508,1 -8.826,1 -35.076,0 12.129,4 -1.117,8 694,9 1.660,7 -3.874,1 352,3 1.065,5 -1.017,1 11.004,3 -4.059,8 6.944,1 164,1 6.780,3 -3.572,0 -3.258,1 -313,9 -21,1 3.187,0 183.065,2 -128.112,0 -8.045,9 -32.892,6 14.014,9 -3.775,0 788,6 1.525,3 -3.686,1 41,8 622,7 -3.067,3 10.239,9 -5.041,2 5.198,6 194,2 5.004,3 -3.403,6 -3.091,1 -312,5 -17,8 1.583,2 1.221,6 1.223,8 10,8 12,8 9,9 35,3 155,2
Alle niet-financiële beurs-nv's 1992 110 150.903,5 83.728,7 2.370,9 70.201,0 152,7 8.715,1 2.289,0 67.173,6 21.791,5 33.492,7 9.650,4 2.239,0 53.933,7 6.734,0 288,5 5.998,9 322,5 40.589,8 45.908,5 1.911,9 20.930,5 6.384,3 7.100,6 7.445,6 23.066,1 2.594,4 510,3 6.908,2 5,9 6.994,0 6.053,3 51.061,3 4.292,5 7.581,2 14.348,0 24.839,6 148.216,0 81.731,7 2.127,8 68.572,8 222,4 8.396,3 2.412,4 66.483,6 21.346,8 33.435,8 9.193,5 2.507,5 52.821,0 6.548,8 294,7 5.658,9 485,3 39.833,3 95.395,5 1.790,2 20.320,2 5.317,5 7.635,8 7.366,9 23.580,3 2.644,9 567,9 6.931,6 5,9 7.110,5 6.319,5 49.704,8 3.524,0 6.997,6 14.297,5 24.885,7 185.098,1 -130.046,9 -8.836,3 -35.725,7 10.489,5 -1.724,8 675,9 1.875,8 -3.483,7 287,3 453,7 -1.533,8 8.763,9 -2.881,2 5.882,6 194,5 5.688,2 -3.494,4 -3.304,1 -190,3 -15,8 2.177,9 187.013,1 -131.614,6 -8.546,4 -34.595,0 12.257,6 -901,7 750,9 1.690,9 -3.763,6 140,5 946,4 -666,8 11.356,5 -4.055,5 7.301,0 165,3 7.136,0 -3.583,6 -3.307,6 -276,0 -16,7 3.535,7 1.202,7 1.205,1 10,0 10,7 8,2 35,7 153,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 1993 109 159.003,0 88.828,7 4.134,4 73.942,0 189,0 8.190,6 2.372,7 70.174,9 21.078,6 35.619,9 9.504,2 3.972,2 59.933,2 7.366,9 331,7 7.951,3 286,7 43.996,6 47.764,2 2.396,6 21.254,1 6.962,2 6.747,8 7.544,1 24.113,5 2.618,6 135,4 7.068,7 . 6.713,0 7.577,8 51.305,7 4.471,1 5.540,4 14.881,0 26.413,2 152.698,9 84.806,2 3.109,6 70.699,0 149,9 8.526,3 2.321,4 67.892,9 21.943,2 33.964,7 9.751,5 2.233,5 54.724,5 6.688,8 289,1 6.214,3 331,2 41.201,1 97.975,2 1.952,5 20.641,5 6.411,0 6.936,7 7.293,8 23.725,8 2.653,3 496,2 6.820,2 5,9 7.207,2 6.543,0 51.655,4 4.309,6 7.896,0 14.567,0 24.882,8 192.997,0 -137.162,5 -9.084,5 -35.909,4 10.839,9 -950,5 578,8 1.343,7 -3.211,8 107,3 1.222,4 -990,9 9.889,8 -3.209,5 6.680,4 196,7 6.483,6 -3.651,9 -3.336,0 -315,9 -17,7 2.813,8 187.392,9 -131.667,9 -8.920,0 -36.132,4 10.672,8 -1.857,5 601,7 1.874,3 -3.496,5 294,7 403,9 -1.535,6 8.815,4 -2.904,7 5.910,4 195,9 5.714,5 -3.493,8 -3.257,9 -235,9 -22,1 2.198,4 1.201,3 1.219,4 9,1 11,3 8,4 36,8 160,7
Alle niet-financiële beurs-nv's 1994 140 177.865,5 98.811,8 4.632,8 82.602,4 294,8 8.048,8 3.233,0 79.052,5 22.671,3 40.090,3 13.077,5 3.213,4 68.688,2 9.833,9 395,5 12.498,1 326,7 45.634,0 51.511,3 2.374,3 22.724,1 8.064,7 5.912,1 8.747,3 26.412,9 3.784,8 291,3 7.558,0 . 5.508,7 9.270,1 57.666,1 4.444,2 5.664,0 17.155,5 30.402,4 174.766,0 100.158,0 4.227,8 84.320,6 296,3 8.410,9 2.902,4 74.609,0 22.062,2 38.426,4 10.992,5 3.127,9 66.728,2 9.737,5 339,9 11.902,2 294,5 44.454,1 108.038,0 2.071,6 23.248,2 7.672,8 6.879,9 8.695,5 27.032,0 3.101,7 197,6 7.426,1 . 6.812,4 9.494,2 55.686,2 5.561,6 5.857,8 15.831,6 28.435,2 216.577,9 -148.894,9 -11.213,5 -40.632,2 15.837,5 -821,2 878,5 1.717,8 -3.190,7 -57,6 461,7 -630,9 15.016,1 -4.066,4 10.950,1 334,9 10.615,1 -4.857,7 -3.823,1 -1.034,6 -20,9 5.736,8 207.331,7 -144.039,3 -10.831,7 -40.039,1 12.420,9 -1.130,8 613,5 1.451,3 -3.603,9 85,7 1.432,4 -1.109,8 11.290,9 -3.614,0 7.676,5 176,2 7.500,4 -4.183,2 -3.818,7 -364,5 -19,3 3.297,8 1.345,6 1.330,6 8,5 15,7 10,3 38,4 161,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1995 137 184.633,6 102.102,7 5.073,5 83.999,3 249,4 9.302,3 3.478,2 82.529,9 23.640,8 42.237,6 13.543,6 3.107,9 71.960,8 9.799,7 496,3 12.832,2 291,6 48.541,0 52.062,9 3.193,0 23.450,9 8.550,6 6.192,1 8.708,2 25.419,0 3.000,2 369,2 7.093,9 . 5.986,0 8.969,7 60.610,2 4.212,3 6.599,5 18.306,7 31.491,7 176.593,6 98.840,8 4.547,7 82.607,9 284,0 8.115,7 3.285,5 77.752,9 21.696,0 39.786,7 12.725,6 3.544,6 68.970,4 9.568,5 561,1 12.219,3 328,9 46.292,6 107.624,3 2.366,3 22.833,3 8.192,7 5.969,8 8.670,8 25.581,1 3.149,8 192,5 6.743,7 . 5.921,8 9.573,3 56.843,6 4.390,4 5.186,3 17.012,1 30.254,8 228.991,1 -157.468,1 -11.242,6 -42.218,4 18.062,7 -664,2 953,7 1.380,5 -2.970,4 107,8 935,9 -1.071,7 17.397,9 -5.204,8 12.193,2 404,2 11.789,0 -5.448,6 -4.426,4 -1.022,2 -22,7 6.318,0 218.729,2 -150.330,0 -11.236,9 -40.961,8 16.200,8 -559,8 895,4 1.734,7 -3.094,9 -79,1 534,3 -550,2 15.640,8 -4.333,6 11.307,4 330,9 10.976,5 -4.881,1 -4.034,4 -846,7 -27,7 6.067,9 1.516,3 1.444,7 8,3 16,7 11,3 39,0 151,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1996 140 211.113,0 117.356,9 9.335,1 93.335,1 237,6 10.911,1 3.538,0 93.756,0 25.981,9 50.478,6 14.218,2 3.077,3 79.014,6 9.311,9 648,4 15.706,6 396,0 52.951,7 59.776,4 3.559,8 26.113,8 8.986,3 7.142,0 9.985,5 30.102,8 3.305,0 361,0 8.741,6 . 8.864,1 8.831,1 72.322,0 4.587,1 8.713,1 22.330,8 36.691,0 186.293,4 102.911,0 5.135,8 84.729,3 249,8 9.300,3 3.495,8 83.381,6 23.929,5 42.742,3 13.902,2 2.807,6 72.324,4 9.849,7 545,6 12.962,3 353,6 48.613,2 113.969,2 3.242,5 23.825,9 8.644,3 6.281,6 8.900,0 25.748,8 3.004,7 367,6 6.941,0 . 7.346,5 8.089,0 61.152,0 4.286,7 6.776,3 18.474,4 31.614,6 261.735,5 -182.120,2 -11.929,5 -47.262,1 20.423,7 -1.844,7 1.053,4 1.308,3 -3.126,8 -63,2 686,4 -1.702,8 18.579,1 -6.504,4 12.074,9 348,0 11.727,1 -6.017,7 -4.708,0 -1.309,7 -22,6 5.686,7 230.128,9 -158.023,8 -11.162,0 -42.853,4 18.090,7 -644,9 946,0 1.356,0 -3.027,4 106,1 1.117,3 -1.142,9 17.445,1 -5.213,6 12.230,4 397,4 11.833,1 -5.461,0 -4.448,8 -1.012,2 -21,3 6.351,2 1.604,2 1.494,3 7,8 15,5 10,9 38,1 163,2
Alle niet-financiële beurs-nv's 1997 146 236.232,5 130.919,7 11.084,0 97.612,9 233,9 14.946,1 7.042,8 105.317,0 28.568,2 56.257,3 16.499,0 3.992,5 94.001,1 9.628,3 649,6 16.982,7 383,2 66.357,3 62.841,9 3.662,4 27.849,9 8.827,8 7.963,2 11.058,9 31.329,6 3.693,5 552,8 8.237,3 7,8 10.006,5 8.831,7 79.389,5 4.277,4 8.981,5 25.580,9 40.549,7 213.021,7 120.405,2 9.690,3 93.925,9 229,6 11.069,5 5.489,9 92.617,4 26.326,2 48.880,7 14.285,6 3.124,9 79.448,2 9.381,2 649,5 16.112,3 372,1 52.933,1 133.574,2 3.614,1 26.171,3 9.038,2 7.152,2 9.980,9 30.407,3 3.340,6 633,3 8.462,8 5,3 9.455,8 8.509,5 73.381,5 4.740,4 8.653,7 22.864,8 37.122,6 310.084,4 -218.803,9 -13.341,9 -53.184,9 24.754,1 3.146,0 1.337,9 1.595,0 -3.703,7 -266,7 6.150,7 -1.967,2 27.899,0 -8.542,3 19.357,2 261,2 19.095,9 -7.291,8 -5.484,8 -1.807,0 -26,5 11.777,8 264.672,1 -184.928,9 -12.035,8 -46.924,4 20.782,8 -1.873,6 983,4 1.325,3 -3.222,5 -37,2 763,5 -1.686,1 18.908,6 -6.608,5 12.300,6 357,4 11.943,3 -6.029,2 -4.692,1 -1.337,1 -22,6 5.891,4 1.671,6 1.521,7 8,3 22,0 14,1 38,6 185,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 1998 149 241.998,0 138.282,8 14.573,5 96.648,0 167,9 17.122,4 9.771,0 103.715,0 27.324,0 50.920,2 20.717,8 4.753,0 87.349,3 8.121,9 635,3 23.538,4 288,2 54.765,5 67.660,3 2.912,8 25.843,4 8.263,1 6.931,0 10.649,3 38.904,1 5.465,1 703,4 10.792,2 1,8 11.620,2 10.321,4 86.988,5 5.561,9 10.964,1 24.731,7 45.730,8 228.774,7 130.336,8 9.585,8 95.046,1 209,0 16.105,7 9.390,2 98.438,8 26.942,2 51.285,0 15.629,8 4.581,8 91.397,1 9.797,1 651,6 18.236,4 336,3 62.375,7 137.378,5 3.097,7 26.958,0 8.244,4 7.824,7 10.888,9 31.367,4 3.658,5 462,1 8.275,7 1,8 9.314,4 9.654,9 75.955,4 4.106,1 8.627,0 24.539,5 38.682,8 300.321,1 -208.136,0 -15.294,7 -58.246,1 18.644,2 3.360,9 -148,5 1.414,4 -3.590,1 -35,4 7.209,5 -1.489,0 21.942,7 -5.271,5 16.564,1 55,2 16.494,0 -11.822,1 -10.031,1 -1.791,0 -28,0 4.644,3 300.627,0 -209.596,4 -13.192,4 -53.924,7 23.914,2 3.575,2 1.648,8 1.560,8 -3.659,1 -273,2 6.106,2 -1.808,3 27.489,5 -8.435,6 18.881,9 150,8 18.718,0 -7.051,6 -5.597,7 -1.453,9 -26,5 11.640,0 1.853,9 1.717,5 7,2 18,5 10,8 38,0 162,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 1999 155 288.605,6 168.208,3 32.777,0 104.793,4 142,6 18.788,4 11.706,9 120.397,4 30.141,6 63.323,0 22.425,1 4.507,7 102.959,0 6.725,2 447,8 30.401,3 1.005,1 64.379,6 83.286,4 3.493,4 26.977,6 9.089,7 7.587,7 10.300,2 52.815,4 6.494,3 2.150,9 17.713,7 344,9 13.910,5 12.201,1 102.360,2 7.734,7 13.556,7 32.108,3 48.960,5 235.758,9 135.449,5 14.627,6 93.611,8 155,0 15.320,3 11.734,8 100.309,5 25.563,1 49.030,4 21.393,8 4.322,2 85.095,6 7.729,0 469,3 23.542,2 269,1 53.086,0 150.663,3 2.842,3 24.783,7 8.361,6 6.591,9 9.830,2 38.593,0 5.271,0 694,7 10.857,3 613,0 11.532,2 9.624,8 84.444,3 5.358,2 10.615,0 23.959,4 44.511,7 326.812,5 -224.056,5 -15.855,5 -62.817,4 24.083,1 -1.365,0 1.633,5 1.303,9 -4.084,6 113,2 1.918,5 -2.249,5 22.718,0 -7.058,8 15.659,2 -383,2 15.276,0 -7.802,2 -5.909,0 -1.893,2 -35,7 7.438,1 289.265,6 -200.429,9 -15.011,7 -56.262,1 17.561,9 4.011,3 -103,2 1.376,3 -3.533,8 -18,5 7.643,7 -1.353,2 21.573,2 -5.245,6 16.327,5 -71,4 16.256,1 11.672,3 9.892,5 1.779,8 28,7 4.091,4 1.916,0 1.755,8 6,3 16,2 10,2 35,9 170,6
Alle niet-financiële beurs-nv's 2000 143 412.013,5 259.517,2 94.011,2 115.874,4 81,8 31.041,5 18.508,3 144.936,3 35.654,2 79.333,5 27.791,1 2.157,5 131.539,2 6.928,0 1.891,2 42.777,4 137,0 79.805,6 144.454,3 6.662,7 30.486,1 10.194,1 9.268,0 11.024,0 107.305,5 8.961,2 11.241,9 39.179,5 . 21.565,1 26.357,8 136.019,9 22.314,4 13.578,9 39.428,6 60.698,0 287.732,2 167.045,9 33.029,4 103.452,3 142,1 18.833,0 11.589,1 120.686,4 29.866,1 62.723,7 23.684,8 4.411,8 103.352,8 6.842,4 446,5 31.180,3 126,8 64.756,8 184.379,5 3.484,8 26.804,1 9.084,1 7.494,0 10.226,0 53.262,8 6.599,5 2.176,8 18.441,8 . 14.274,7 11.770,0 100.827,8 7.577,4 13.833,9 31.821,0 47.595,5 425.624,8 -298.345,2 -21.038,9 -72.322,3 33.918,4 6.023,2 2.451,5 2.251,5 -7.610,9 2.049,3 9.652,6 -2.770,8 39.941,7 -12.023,8 27.917,9 -278,8 27.639,0 -8.682,5 -6.609,2 -2.073,3 -39,5 18.917,1 323.262,3 -221.667,8 -15.638,1 -61.866,4 24.089,9 -1.378,3 1.638,7 1.316,4 -4.057,1 115,8 1.928,6 -2.320,7 22.711,6 -6.978,4 15.733,2 -383,4 15.349,7 7.716,2 5.787,2 1.929,0 35,7 7.597,8 2.061,1 1.889,3 6,9 23,5 13,7 33,9 206,5
Alle niet-financiële beurs-nv's 2001 127 398.939,7 259.270,2 87.615,7 121.258,1 89,0 28.221,4 22.086,0 139.669,5 34.538,1 74.993,8 29.309,5 828,1 128.636,0 6.966,5 2.057,0 53.846,6 189,3 65.576,6 131.538,9 4.858,2 34.220,3 11.997,8 10.671,5 11.551,0 92.460,4 9.143,5 5.568,8 43.032,9 . 15.471,8 19.243,4 138.764,8 30.201,1 12.085,3 37.035,4 59.443,0 402.119,9 258.943,7 94.184,1 113.689,2 80,2 31.788,0 19.202,2 143.176,0 35.367,0 77.888,8 27.779,7 2.140,5 131.246,5 6.632,4 1.929,7 43.523,6 169,3 78.991,5 270.873,4 6.649,5 31.156,1 11.276,9 9.321,2 10.558,0 98.582,5 8.863,3 3.671,1 38.591,2 . 21.321,7 26.135,2 134.485,3 22.254,0 13.083,8 38.887,1 60.260,4 439.676,7 -314.837,8 -23.999,5 -77.295,6 23.543,7 -16.675,9 85,4 2.333,0 -9.475,4 -268,8 12.915,6 -22.265,7 6.867,8 -8.368,9 -1.501,1 1.557,5 56,4 -8.228,0 -6.999,1 -1.228,9 -2,4 -8.174,0 420.854,8 -295.297,0 -20.975,3 -71.157,0 33.425,5 5.798,8 2.448,2 2.208,5 -7.510,9 2.030,3 9.326,5 -2.703,8 39.224,2 -11.969,6 27.254,6 -279,5 26.975,1 8.644,5 6.577,5 2.067,0 1,5 18.329,1 2.074,2 2.032,0 7,0 0,0 4,1 32,4 212,0
Alle niet-financiële beurs-nv's 2002 126 352.542,4 226.279,8 68.887,8 117.923,4 140,0 20.365,5 18.963,1 126.262,5 32.327,6 72.115,4 18.474,6 3.344,9 107.399,3 6.520,6 567,9 55.803,2 81,9 44.425,7 124.577,1 3.853,1 37.617,5 14.871,5 12.449,5 10.296,5 83.106,5 9.802,0 3.235,5 41.301,4 55,0 10.874,2 17.838,4 120.566,0 16.636,0 14.032,4 34.495,0 55.402,6 380.767,9 247.642,9 83.687,7 113.007,1 84,2 28.039,2 22.824,7 133.124,9 33.032,1 71.518,6 27.873,0 701,2 130.174,0 6.372,4 571,6 52.768,6 77,2 70.384,2 250.594,0 4.080,4 33.460,7 12.313,1 10.368,5 10.779,1 91.331,1 10.455,1 4.175,8 44.952,8 193,0 12.323,8 19.230,6 121.721,8 21.048,6 10.764,4 33.677,4 56.231,4 434.966,4 -311.017,6 -22.816,0 -75.758,1 25.374,8 -21.781,6 736,9 1.590,8 -7.376,3 -6,8 3.474,8 -20.201,0 3.593,2 -8.580,5 -4.987,3 -477,6 -5.464,9 -7.694,9 -6.845,9 -849,0 -1,8 -13.161,6 411.680,4 -292.514,5 -21.914,1 -73.977,0 23.274,8 -12.916,7 518,1 2.318,0 -8.353,0 -32,2 12.763,7 -20.131,3 10.358,1 -8.042,4 2.315,8 1.138,9 3.454,7 8.204,9 6.989,9 1.215,0 2,4 -4.752,6 1.942,7 1.971,0 6,1 -4,6 3,0 32,4 223,9
Alle niet-financiële beurs-nv's 2003 117 322.737,5 206.510,8 59.813,6 108.257,7 74,5 17.254,5 21.110,5 116.226,9 29.604,3 62.532,4 22.427,0 1.663,2 106.771,9 6.488,2 604,3 57.959,6 70,8 41.649,0 111.164,2 3.610,2 35.913,9 13.089,9 13.202,7 9.621,3 71.640,1 6.746,1 2.531,4 35.399,0 . 11.537,4 15.426,2 104.801,5 13.870,7 10.888,7 30.714,8 49.327,3 347.589,9 224.884,5 69.185,7 116.349,2 69,1 20.155,1 19.125,4 122.705,3 32.236,1 70.071,4 17.107,4 3.290,4 106.176,5 6.323,2 576,0 56.082,7 80,0 43.114,6 241.413,3 3.845,7 36.473,1 14.229,9 12.195,9 10.047,3 83.156,1 9.720,7 3.235,5 41.562,4 55,0 11.143,1 17.439,4 117.938,4 15.962,8 12.823,8 34.331,4 54.820,4 404.756,7 -285.561,8 -23.321,2 -72.708,4 23.165,3 -2.472,3 1.758,6 1.822,2 -5.949,8 -182,7 277,9 -198,5 20.692,9 -6.035,1 14.657,8 -468,3 14.189,5 -8.125,7 -7.437,9 -687,8 -2,9 6.060,9 423.104,6 -302.618,4 -24.659,0 -74.856,9 20.970,2 -17.268,8 -2.154,8 1.566,8 -7.331,6 71,1 834,1 -10.254,4 3.701,4 -8.679,1 -4.977,7 -491,6 -5.469,3 7.650,9 6.796,7 854,2 2,0 -13.122,2 1.887,4 1.914,8 5,6 13,3 7,9 31,8 214,4
Totale delfstoffenwinning 1977 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1978 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1980 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1981 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1984 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1985 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1986 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1987 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1988 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1989 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1990 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1991 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1992 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1993 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1994 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1995 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Totale delfstoffenwinning 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2001 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2002 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale delfstoffenwinning 2003 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Totale industrie 1977 84 59.989,0 25.745,4 608,2 21.966,1 413,1 1.745,3 1.012,7 34.243,4 15.995,2 13.232,0 5.016,2 . 20.750,9 3.348,2 124,8 784,1 1.975,1 14.518,7 18.275,8 1.935,5 6.787,6 2.203,8 2.891,7 1.692,1 9.552,7 310,2 509,4 3.030,1 59,0 . 5.644,0 20.962,4 909,8 2.686,4 8.244,1 9.122,1 55.865,0 22.751,9 522,7 19.197,9 449,6 1.516,2 1.065,5 33.112,7 14.966,7 12.750,1 5.395,9 . 19.443,2 3.325,0 124,8 758,7 1.846,5 13.388,2 36.421,6 1.704,2 6.239,0 1.931,0 2.613,1 1.694,9 9.072,6 148,3 502,7 2.961,4 49,1 . 5.411,1 19.405,8 963,5 2.357,7 7.934,8 8.149,8 71.763,2 -48.128,6 -2.389,9 -16.061,9 5.182,8 273,7 545,6 492,5 -1.259,1 1,7 784,5 -291,5 5.456,6 -3.114,0 2.342,7 294,9 2.047,9 -1.006,0 -1.000,6 -5,4 -29,1 1.012,2 68.017,7 -44.491,3 -2.268,8 -15.414,3 5.843,8 120,4 231,8 525,3 -1.179,7 2,0 806,9 -265,9 5.963,6 -3.473,2 2.490,6 267,1 2.223,4 -952,8 -943,9 -8,9 -23,2 1.247,4 . . 9,7 10,2 11,6 34,7 0,0
Totale industrie 1978 80 61.567,1 27.391,0 669,7 23.317,0 413,5 1.861,5 1.129,3 34.175,5 15.362,0 14.014,3 4.799,2 . 20.577,6 3.370,3 124,7 791,5 1.915,8 14.375,3 19.335,5 2.201,6 7.194,3 2.243,0 3.125,5 1.825,8 9.939,6 380,4 504,1 2.995,8 47,0 . 6.012,3 21.654,0 1.046,9 2.698,3 8.348,6 9.560,2 59.915,4 26.110,1 576,0 22.245,2 414,9 1.825,9 1.048,1 33.806,1 15.731,7 13.111,2 4.963,2 . 20.703,5 3.331,2 124,8 777,5 1.984,2 14.485,8 39.212,6 1.942,6 6.797,7 2.092,5 2.983,7 1.721,5 9.842,7 292,8 523,7 3.033,2 61,5 . 5.931,5 20.629,6 935,2 2.581,5 8.153,3 8.959,6 72.270,8 -48.171,9 -2.517,4 -16.707,0 4.874,3 170,5 397,0 486,5 -1.305,3 3,5 822,5 -233,7 5.044,9 -2.820,6 2.224,2 267,7 1.956,6 -1.021,2 -1.015,0 -6,2 -31,2 903,8 71.312,8 -47.620,3 -2.429,6 -15.944,3 5.318,4 207,0 524,8 487,3 -1.281,3 1,7 760,6 -286,1 5.525,5 -3.132,5 2.393,2 303,6 2.089,7 -1.004,3 -999,4 -4,9 -32,2 1.052,7 . . 9,5 9,5 10,5 34,0 0,0
Totale industrie 1979 76 72.796,2 33.326,0 2.812,6 26.220,4 440,4 2.768,2 1.084,4 39.469,4 18.481,1 15.957,0 5.031,3 . 24.409,6 3.401,4 124,6 799,6 2.037,5 18.046,5 23.779,2 2.483,8 8.868,3 2.489,9 4.256,4 2.122,0 12.427,1 474,1 466,5 3.051,7 383,0 . 8.051,8 24.607,3 915,9 3.570,7 10.100,6 10.020,1 61.349,4 27.805,9 671,4 23.149,7 412,0 2.449,6 1.123,2 33.542,8 15.373,4 13.399,1 4.770,3 . 20.603,6 3.388,2 124,7 792,6 1.803,3 14.494,8 40.745,7 2.212,2 7.153,1 2.210,5 3.164,0 1.778,6 10.407,6 476,5 494,4 3.116,4 159,5 . 6.160,8 20.972,8 925,8 2.738,2 8.320,0 8.988,8 83.083,6 -54.421,4 -2.859,3 -18.068,0 7.735,4 700,0 721,1 665,1 -1.520,3 9,3 956,5 -131,7 8.434,7 -3.718,1 4.716,8 354,4 4.362,5 -1.167,4 -1.165,4 -2,0 -26,2 3.168,6 71.517,5 -47.451,8 -2.496,4 -16.735,1 4.834,3 162,9 415,4 506,5 -1.322,3 8,5 805,2 -250,4 4.997,4 -2.772,6 2.224,7 271,9 1.952,8 -1.021,4 -1.015,2 -6,2 -31,0 900,2 . . 9,7 19,4 14,8 33,6 0,0
Totale industrie 1980 71 84.954,9 40.851,0 3.509,4 32.293,5 438,4 3.080,2 1.529,5 44.103,4 21.802,6 17.004,0 5.296,8 . 29.807,4 3.405,8 124,4 795,3 2.778,8 22.703,1 27.627,2 3.146,1 10.822,4 2.686,1 5.629,6 2.506,7 13.658,7 490,8 440,9 3.196,2 489,8 . 9.041,0 27.520,2 1.350,7 4.689,5 10.061,8 11.418,2 72.391,5 33.000,3 2.807,9 26.130,1 466,9 2.318,9 1.276,5 39.391,1 18.424,5 15.932,3 5.034,3 . 24.350,8 3.366,9 124,5 799,7 2.092,1 17.967,6 48.041,8 2.490,1 8.741,0 2.489,3 4.255,1 1.996,6 12.151,7 449,2 447,1 3.003,3 383,8 . 7.868,3 24.659,0 1.018,8 3.601,1 9.953,9 10.085,2 96.120,5 -65.128,9 -3.399,9 -19.323,0 8.268,6 -270,6 1.054,3 755,7 -1.855,1 3,5 120,2 -349,2 7.997,7 -4.267,8 3.729,8 414,9 3.314,9 -1.241,9 -1.241,9 . -0,7 2.072,0 82.699,1 -54.398,1 -2.847,1 -17.736,0 7.718,2 737,5 728,8 669,7 -1.511,5 4,3 967,8 -121,6 8.455,4 -3.717,6 4.737,8 354,4 4.383,5 -1.167,4 -1.165,4 -2,0 -1,1 3.214,6 . . 10,2 12,2 12,5 34,4 0,0
Totale industrie 1981 70 93.097,1 44.138,7 3.732,8 35.046,4 461,3 3.204,1 1.694,1 48.958,0 22.627,4 19.524,8 6.805,8 . 31.259,0 3.461,2 124,4 943,3 3.305,9 23.424,2 30.893,3 3.265,5 12.233,1 2.770,2 6.558,8 2.904,1 15.394,7 465,4 413,0 3.643,1 279,4 . 10.593,8 30.944,8 1.480,9 5.280,4 11.377,9 12.805,6 85.311,8 40.868,9 3.516,7 32.346,2 436,7 3.101,3 1.468,0 44.440,5 21.726,0 17.370,8 5.343,7 . 29.878,3 3.397,8 124,4 792,4 2.849,0 22.714,7 55.434,2 3.164,9 10.914,4 2.686,1 5.715,9 2.512,4 13.662,5 468,0 440,4 3.201,5 489,7 . 9.062,9 27.692,4 1.351,6 4.984,6 10.059,9 11.296,3 114.610,9 -79.177,9 -3.805,0 -21.368,7 10.259,0 -1.003,8 767,6 982,3 -2.648,5 3,9 119,9 -229,0 9.255,3 -5.804,1 3.451,1 285,3 3.165,8 -1.347,1 -1.347,1 . -3,2 1.815,3 95.666,2 -64.782,0 -3.391,1 -18.851,8 8.641,2 -438,9 1.057,9 761,6 -1.960,8 3,7 119,5 -420,8 8.202,3 -4.420,7 3.781,4 424,5 3.357,1 -1.160,5 -1.160,5 . -4,1 2.192,1 . . 12,6 10,4 13,3 34,3 0,0
Totale industrie 1982 69 97.685,2 49.881,2 4.572,2 39.333,9 302,2 3.850,0 1.822,9 47.803,5 21.118,1 18.930,7 7.754,7 . 34.271,8 3.398,8 124,2 920,4 3.690,4 26.138,0 34.390,5 3.973,4 13.753,1 2.559,9 8.049,0 3.144,2 16.664,0 604,0 247,4 4.262,5 904,0 . 10.646,1 29.022,7 1.639,1 5.367,5 10.794,9 11.221,2 93.227,9 45.952,8 4.132,7 36.104,3 344,1 3.505,9 1.865,8 47.275,1 21.738,8 19.121,5 6.414,8 . 32.848,6 3.387,2 124,3 910,3 3.404,2 25.022,6 60.380,1 3.580,0 12.296,5 2.441,5 6.805,8 3.049,2 15.810,2 471,4 414,2 3.552,2 781,2 . 10.591,2 28.693,4 1.371,9 5.334,9 10.647,9 11.338,7 122.188,8 -85.649,6 -4.425,6 -21.508,9 10.604,9 -531,4 1.074,5 1.090,7 -2.606,4 3,9 97,3 -191,4 10.074,0 -6.104,1 3.969,7 507,1 3.462,5 -1.437,4 -1.420,3 -17,1 -2,6 2.022,5 119.585,4 -83.459,7 -3.985,5 -21.138,1 11.002,0 -886,4 917,0 1.003,9 -2.684,6 3,9 85,0 -211,6 10.115,6 -6.049,4 4.066,1 516,2 3.549,8 -1.370,6 -1.361,0 -9,6 -3,2 2.175,8 . . 11,4 10,3 13,3 35,2 0,0
Totale industrie 1983 65 111.009,1 56.806,8 41,6 49.501,6 296,4 5.093,0 1.874,2 54.201,5 22.174,6 21.022,4 11.004,5 . 39.784,3 3.542,1 124,3 1.168,9 3.951,4 30.997,6 38.507,8 4.849,3 16.020,6 2.865,7 9.947,8 3.207,1 17.637,9 644,1 337,2 4.662,4 1.019,7 . 10.974,5 32.717,0 2.203,0 4.566,4 12.268,3 13.679,3 97.605,9 50.184,7 43,9 43.844,7 303,7 4.385,6 1.606,8 47.421,4 21.096,4 18.427,2 7.897,8 . 34.243,7 3.385,2 124,2 918,1 3.724,6 26.091,6 63.362,9 3.973,4 13.368,8 2.578,4 7.798,0 2.992,4 16.765,0 598,4 370,0 4.187,1 884,3 . 10.725,2 29.255,7 1.954,2 4.727,1 10.712,3 11.862,1 126.427,1 -87.245,3 -5.006,7 -22.318,7 11.856,4 -192,1 1.015,2 1.078,9 -2.376,9 31,1 233,2 -173,6 11.664,1 -6.459,0 5.205,3 540,8 4.664,4 -1.648,3 -1.634,3 -14,0 -3,4 3.012,3 120.766,3 -84.616,4 -4.347,4 -21.459,9 10.342,6 -422,9 1.044,0 1.074,3 -2.606,8 22,5 220,8 -177,7 9.919,9 -5.929,4 3.990,4 498,4 3.491,9 -1.429,3 -1.420,5 -8,8 -2,6 2.060,0 . . 10,0 12,6 13,5 35,5 0,0
Totale industrie 1984 61 123.658,0 65.078,0 16,1 57.954,6 161,5 5.183,9 1.761,9 58.580,0 22.929,5 25.195,6 10.454,9 . 46.790,6 3.723,4 133,4 1.485,1 4.334,6 37.114,1 39.265,4 2.918,5 18.098,5 3.311,4 11.085,9 3.701,2 18.248,4 812,0 314,3 4.234,0 326,2 . 12.561,9 37.602,0 2.862,9 5.537,7 10.719,2 18.482,2 109.626,4 55.796,0 17,5 49.967,1 155,9 4.356,4 1.299,1 53.830,5 20.635,2 22.456,2 10.739,1 . 39.620,3 3.511,4 124,3 1.158,6 3.902,2 30.923,8 70.006,8 4.807,7 16.069,3 3.009,2 10.032,1 3.028,0 16.689,6 637,9 190,0 4.506,3 106,2 . 11.249,2 32.440,2 2.172,8 5.115,2 9.237,8 15.914,4 147.990,2 -105.293,6 -6.001,2 -21.886,5 14.808,5 986,1 2.524,4 1.341,6 -3.054,8 273,1 99,6 -197,8 15.794,4 -9.055,3 6.738,8 359,0 6.379,7 -1.988,8 -1.980,2 -8,6 -3,5 4.387,5 126.479,9 -89.089,8 -4.886,1 -20.277,7 12.226,5 761,3 2.233,0 1.141,2 -2.753,8 261,2 30,7 -151,0 12.987,5 -7.785,1 5.202,3 533,9 4.668,4 -1.651,9 -1.650,4 -1,5 -2,9 3.013,6 831,4 . 12,0 14,8 16,2 37,0 178,0
Totale industrie 1985 58 112.877,7 59.824,7 53,8 53.326,2 150,2 4.859,1 1.435,4 53.053,3 19.152,6 23.965,9 9.934,8 . 43.354,2 3.840,4 124,8 1.867,8 4.229,6 33.291,6 35.448,3 2.117,4 17.837,4 3.588,4 10.340,3 3.908,7 15.493,5 798,0 365,3 4.317,0 6,2 . 10.007,0 34.075,1 3.126,4 4.090,5 9.210,8 17.647,4 122.665,6 64.798,5 17,0 57.713,0 165,6 5.210,6 1.692,3 57.867,1 22.617,8 24.889,5 10.359,8 . 46.401,9 3.721,8 133,4 1.487,8 4.265,2 36.793,7 76.263,6 2.916,5 18.011,2 3.308,6 11.013,3 3.689,3 18.190,2 823,3 319,7 4.364,9 255,5 . 12.426,8 37.145,7 2.854,2 5.501,9 10.119,8 18.669,8 148.769,5 -103.554,0 -6.568,7 -24.513,7 14.133,0 335,3 2.494,5 1.504,8 -3.030,2 -271,6 14,3 -376,5 14.468,1 -8.596,1 5.872,0 181,1 5.691,0 -2.332,2 -2.332,2 . -0,3 3.358,4 146.436,4 -101.908,8 -6.075,3 -23.715,1 14.736,8 1.043,4 2.527,6 1.346,0 -2.985,7 263,6 134,2 -242,3 15.780,1 -9.106,6 6.673,2 361,3 6.311,8 -1.966,5 -1.966,4 -0,1 -0,2 4.345,2 823,3 823,3 12,3 12,7 14,9 38,1 180,7
Totale industrie 1986 58 106.130,9 57.726,9 123,5 48.229,7 137,3 7.832,3 1.404,1 48.403,6 16.636,3 19.785,8 11.981,5 . 40.447,2 4.069,7 124,9 2.401,0 4.410,6 29.441,0 31.319,8 2.062,4 16.208,5 3.690,4 8.810,0 3.708,1 13.048,9 706,1 259,3 5.102,3 4,1 . 6.977,1 34.363,9 4.715,6 3.555,5 7.481,4 18.611,4 113.378,1 60.040,8 75,8 53.448,8 171,4 4.913,8 1.431,0 53.337,4 19.355,6 24.034,0 9.947,8 . 43.583,3 3.860,2 124,8 1.890,6 4.475,0 33.232,7 69.794,9 2.117,3 17.917,2 3.557,3 10.360,8 3.999,1 15.347,5 785,4 358,1 5.655,9 6,2 . 8.541,9 34.412,9 3.160,1 4.071,9 9.349,6 17.831,3 113.830,9 -75.752,9 -5.976,1 -22.801,1 9.300,9 75,7 1.539,2 1.109,1 -2.441,7 87,4 29,5 -247,8 9.376,6 -4.408,4 4.968,3 171,2 4.797,0 -2.374,9 -2.348,8 -26,1 -4,9 2.417,0 149.435,0 -103.672,4 -6.965,1 -24.605,2 14.192,5 252,9 2.521,7 1.455,2 -3.281,4 84,3 5,1 -532,0 14.445,0 -8.599,8 5.845,3 170,1 5.675,3 -2.340,2 -2.315,7 -24,5 -4,0 3.331,1 831,1 824,8 11,0 11,4 10,8 38,3 137,0
Totale industrie 1987 61 99.380,5 53.933,0 113,2 47.844,7 123,8 4.739,1 1.112,2 45.447,3 16.111,1 20.667,1 8.669,1 . 38.743,9 4.202,5 129,3 2.811,0 4.480,2 27.120,9 30.915,3 2.265,8 15.846,8 3.908,3 7.980,4 3.958,1 12.802,7 1.096,8 251,8 5.114,6 2,0 . 6.337,5 29.721,3 1.812,4 4.496,3 7.699,7 15.712,9 105.664,9 57.507,4 121,3 48.192,0 136,3 7.761,7 1.296,1 48.157,4 16.434,2 19.761,4 11.961,8 . 40.289,0 4.060,7 124,9 2.389,6 4.381,4 29.332,4 65.376,8 2.061,6 16.109,0 3.639,8 8.792,4 3.676,8 13.116,9 716,6 248,0 4.949,2 4,1 . 7.199,0 34.089,3 4.714,2 3.530,6 7.449,3 18.395,2 113.365,5 -76.052,2 -5.798,1 -22.515,4 8.999,9 13,7 1.286,5 941,2 -2.388,3 122,0 169,2 -116,9 9.013,6 -3.817,4 5.196,2 131,6 5.064,6 -2.474,0 -2.452,2 -21,8 -1,1 2.589,3 113.220,2 -75.237,6 -5.994,0 -22.651,9 9.336,9 90,6 1.531,7 1.084,0 -2.447,7 86,2 16,8 -180,4 9.427,3 -4.404,5 5.022,8 170,3 4.852,3 -2.379,0 -2.361,5 -17,5 -1,0 2.472,1 835,7 823,9 11,7 12,8 11,1 38,5 135,7
Totale industrie 1988 61 110.009,5 60.479,1 202,7 53.153,4 108,6 5.837,7 1.176,7 49.530,3 17.510,3 23.027,2 8.992,8 . 44.788,4 4.385,7 136,5 3.063,0 4.949,8 32.253,4 32.564,9 2.313,1 15.760,9 4.222,3 7.474,8 4.063,8 14.490,9 1.047,7 246,1 6.242,8 4,0 . 6.950,3 32.656,0 2.810,9 3.923,8 8.804,9 17.116,4 98.413,7 53.385,3 113,9 47.372,3 124,2 4.742,9 1.032,0 45.028,0 16.104,1 20.538,5 8.385,4 . 39.280,8 4.201,7 133,9 2.821,1 4.423,1 27.701,0 59.132,6 2.271,9 14.815,9 3.935,5 6.927,6 3.952,8 12.627,0 1.089,3 263,5 5.081,6 1,2 . 6.191,4 29.417,8 1.805,1 4.486,8 7.871,0 15.254,9 118.131,5 -79.001,0 -6.176,4 -23.188,2 9.766,2 185,2 1.286,1 1.150,0 -2.630,1 126,4 304,3 -51,5 9.951,4 -3.948,8 6.002,7 161,2 5.841,4 -2.811,3 -2.726,1 -85,2 -1,5 3.028,8 113.367,3 -76.071,3 -5.762,6 -22.704,7 8.829,0 251,2 1.302,1 949,9 -2.314,9 113,2 260,2 -59,3 9.080,4 -3.923,4 5.156,9 125,6 5.031,4 -2.475,3 -2.449,8 -25,5 -0,9 2.555,1 827,2 839,8 13,0 13,9 12,1 40,3 142,8
Totale industrie 1989 63 121.659,7 66.561,9 893,4 56.926,5 125,5 6.820,0 1.796,5 55.098,6 19.747,1 27.201,3 8.150,2 . 48.207,3 5.028,9 131,8 3.997,8 5.303,7 33.745,1 35.345,0 2.466,1 17.771,0 4.540,5 7.945,9 5.284,6 15.107,9 1.162,8 245,6 6.597,1 4,2 . 7.098,2 38.107,4 3.318,6 5.439,1 10.890,6 18.459,1 116.842,1 63.579,1 355,6 55.249,5 110,9 6.239,1 1.624,0 53.263,3 18.788,4 24.851,0 9.623,9 . 47.259,5 4.787,0 136,2 3.462,3 4.931,4 33.942,6 69.583,1 2.381,4 16.899,2 4.292,9 7.687,6 4.918,7 15.203,9 1.044,8 246,1 6.584,3 3,8 . 7.324,9 35.098,6 2.965,2 3.930,4 9.540,9 18.662,1 141.539,8 -96.276,9 -6.911,1 -25.556,1 12.796,0 970,2 1.468,8 1.593,5 -2.881,0 203,5 622,5 -37,1 13.766,3 -5.221,2 8.545,0 202,9 8.342,1 -3.309,6 -3.088,5 -221,1 -1,5 5.031,0 126.712,9 -85.018,9 -6.532,5 -24.594,1 10.567,8 132,5 1.326,4 1.256,5 -2.765,6 123,1 307,3 -115,2 10.700,2 -4.218,4 6.481,7 163,6 6.318,0 -2.902,9 -2.679,8 -223,1 -1,5 3.413,7 868,2 874,4 12,5 17,5 14,0 40,0 163,0
Totale industrie 1990 60 126.597,6 67.802,9 1.677,4 53.243,4 4.303,6 6.647,6 1.930,9 58.794,5 20.448,2 29.211,7 9.134,6 . 46.256,8 5.142,0 129,7 4.215,1 5.371,4 31.398,6 39.113,0 1.738,3 19.634,9 4.915,6 7.709,9 7.009,4 17.739,8 1.304,9 825,9 6.440,1 10,3 . 9.158,6 41.227,8 2.511,9 7.428,2 11.844,9 19.442,8 123.046,1 66.901,8 1.081,1 53.120,1 4.186,7 6.717,9 1.796,0 56.144,9 19.718,7 28.297,2 8.129,0 . 48.238,5 5.016,4 131,9 4.000,1 5.297,4 33.792,7 74.807,2 1.875,0 17.836,1 4.628,3 8.008,0 5.199,8 15.948,9 1.241,0 822,8 6.698,9 11,7 . 7.174,5 39.147,2 2.579,4 7.010,7 10.885,6 18.671,5 145.822,0 -100.620,8 -6.893,2 -25.486,6 12.821,2 -3.181,5 793,1 1.476,6 -3.248,9 107,0 103,2 -2.412,5 9.639,7 -4.808,2 4.831,6 177,2 4.654,4 -3.105,6 -2.989,3 -116,3 -2,8 1.545,9 141.257,6 -96.639,4 -6.950,4 -25.563,3 12.104,7 1.005,4 928,8 1.575,3 -2.801,1 453,6 885,3 -36,5 13.110,3 -4.552,5 8.557,7 182,5 8.375,1 -3.304,4 -2.971,3 -333,1 -2,5 5.068,2 855,6 865,6 12,0 9,9 10,3 37,9 170,4
Totale industrie 1991 63 128.232,0 71.337,2 2.064,2 55.131,1 5.153,0 7.058,8 1.930,1 56.894,4 19.361,9 28.263,3 7.015,7 2.253,5 47.928,5 5.240,3 155,3 4.629,7 5.156,1 32.747,1 38.627,3 1.696,1 18.841,1 5.049,7 7.525,9 6.265,5 18.090,1 1.260,2 692,9 6.703,2 5,9 6.562,7 2.865,2 41.676,1 2.974,4 6.776,4 11.400,7 20.524,6 126.094,3 67.731,1 1.677,4 53.140,2 4.304,8 6.696,9 1.911,8 58.363,1 20.697,2 28.525,5 7.153,3 1.987,1 46.246,5 5.151,0 129,7 4.237,6 5.246,8 31.481,4 79.847,7 1.740,3 19.567,1 4.789,7 7.735,6 7.041,8 16.883,4 1.241,6 823,4 6.226,9 4,4 5.969,0 2.618,1 41.656,9 3.223,4 6.716,2 11.849,9 19.867,4 149.549,8 -104.510,1 -7.589,6 -26.759,9 10.690,4 -660,4 689,8 1.360,1 -3.100,3 314,8 796,0 -720,8 10.023,1 -3.746,2 6.276,8 147,0 6.129,9 -3.221,3 -3.025,9 -195,4 -3,4 2.904,9 146.903,8 -101.604,4 -6.913,6 -25.396,7 12.989,0 -3.322,0 797,7 1.270,2 -3.036,8 16,4 497,0 -2.866,5 9.667,1 -4.818,3 4.848,4 177,6 4.670,6 -3.112,3 -2.961,1 -151,2 -2,7 1.555,6 830,9 856,8 11,2 13,0 10,3 37,0 180,0
Totale industrie 1992 58 126.530,0 70.283,0 2.311,3 58.763,9 113,8 7.342,3 1.751,7 56.246,3 19.031,0 27.456,7 7.694,3 2.064,3 47.610,5 5.304,2 126,8 4.490,7 201,3 37.487,5 37.493,0 1.772,3 19.007,7 6.046,2 6.756,6 6.204,9 16.713,0 1.025,4 485,7 6.555,7 5,9 6.087,6 2.552,7 41.426,4 3.777,0 6.205,4 11.083,8 20.360,2 123.790,5 68.836,3 2.063,5 57.751,2 176,2 6.944,9 1.900,5 54.954,1 18.477,9 27.244,8 6.977,9 2.253,5 46.559,2 5.137,3 126,9 4.286,5 369,2 36.639,3 77.231,7 1.655,2 18.380,3 5.010,1 7.277,4 6.092,8 17.052,7 1.049,1 539,7 6.473,6 5,9 6.058,5 2.925,9 40.143,5 2.956,2 5.741,0 10.987,7 20.458,6 142.611,3 -99.311,7 -7.470,4 -26.647,7 9.181,7 -1.150,2 572,2 1.542,7 -2.661,1 271,0 321,5 -1.196,5 8.031,5 -2.587,9 5.443,7 169,2 5.274,5 -3.186,7 -3.058,1 -128,6 -2,4 2.085,2 146.771,1 -102.512,1 -7.286,3 -26.178,9 10.794,1 -627,9 742,4 1.340,8 -2.980,2 135,4 665,8 -532,1 10.165,9 -3.732,5 6.433,6 149,3 6.284,5 -3.221,4 -3.024,3 -197,1 -3,7 3.059,2 798,0 812,6 10,0 11,2 8,5 37,6 178,7
Totale industrie 1993 57 132.817,8 74.615,3 4.082,0 61.745,3 144,1 6.869,0 1.774,9 58.202,5 18.277,8 29.243,9 7.134,4 3.546,4 52.275,4 5.592,7 127,1 6.050,2 159,8 40.345,6 39.203,3 2.226,4 19.451,4 6.587,1 6.382,6 6.481,7 17.525,5 1.200,3 129,2 6.673,7 . 5.871,2 3.651,1 41.339,2 3.617,7 4.549,4 11.583,4 21.588,7 128.431,8 71.223,3 3.050,0 59.143,5 110,9 7.149,6 1.769,3 57.208,7 19.244,9 28.125,8 7.779,2 2.058,8 48.153,8 5.276,1 127,5 4.770,8 197,5 37.781,9 80.278,6 1.813,3 18.905,1 6.059,6 6.590,0 6.255,5 17.436,3 1.160,5 487,7 6.467,6 5,9 6.382,5 2.932,1 42.123,9 3.802,3 6.579,8 11.368,5 20.373,3 147.906,0 -104.255,9 -7.608,2 -26.724,7 9.316,8 -511,0 496,0 1.055,6 -2.463,2 109,5 1.122,7 -831,6 8.806,1 -2.910,0 5.896,0 164,3 5.731,7 -3.341,4 -3.181,3 -160,1 -2,7 2.387,4 145.313,0 -101.369,4 -7.543,0 -27.064,3 9.336,3 -1.282,2 497,3 1.547,5 -2.706,0 278,5 302,3 -1.201,8 8.054,1 -2.603,2 5.451,0 170,0 5.281,0 -3.185,5