Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Consumentenvertrouwen, economisch klimaat en koopbereidheid; 1972-2016

Perioden Consumentenvertrouwen Oorspronkelijke reeks Consumentenvertrouwen:indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Consumentenvertrouwen Seizoensgecorrigeerde reeks Consumentenvertrouwen:indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Economisch klimaat Oorspronkelijke reeks Economisch klimaat: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Economisch klimaat Seizoensgecorrigeerde reeks Economisch klimaat: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Koopbereidheid Oorspronkelijke reeks Koopbereidheid: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.) Koopbereidheid Seizoensgecorrigeerde reeks Koopbereidheid: indicator (Gem. saldo pos. en neg. antw.)
2016 1e kwartaal 1 . 3 . 0 .
2016 april 2 1 7 5 -1 -1
2016 mei 2 1 8 5 -2 -1
2016 juni 6 5 14 13 1 0
2016 2e kwartaal 3 . 9 . -1 .
2016 juli 2 1 5 4 0 -1
2016 augustus 4 3 11 9 0 -1
2016 september 8 8 17 18 2 2
2016 3e kwartaal 5 . 11 . 0 .
2016 oktober 10 12 17 20 4 7
2016 november 10 12 21 23 3 5
2016 december 10 12 20 23 3 5
2016 4e kwartaal 10 . 20 . 3 .
2016 5 . 11 . 1 .
2017 januari 16 13 31 28 6 3
2017 februari 15 14 27 29 6 4
2017 maart 17 16 32 33 6 6
2017 1e kwartaal 16 . 24 . 4 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de opvattingen en verwachtingen van Nederlandse consumenten ten aanzien van de algemene economische ontwikkelingen en de eigen financiële situatie. Op basis van deze gegevens wordt de indicator Consumentenvertrouwen en de deelindicatoren Economisch klimaat en Koopbereidheid berekend. Overige gegevens betreffen onder andere de opvattingen en verwachtingen van consumenten ten aanzien van werkloosheid en prijzen. De statistiek “Consumenten Conjunctuuronderzoek” komt tot stand met medefinanciering door de Europese Commissie.

Gegevens beschikbaar van mei 1972 tot en met maart 2017

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 20 april 2017:
Geen, deze tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.
Onder paragraaf 3 staan de verwijzingen naar de nieuwe tabellen.

Toelichting onderwerpen

Consumentenvertrouwen
Het consumentenvertrouwen verschaft actuele informatie over
consumentenopvattingen met betrekking tot de algemene economische
ontwikkeling en de financiële situatie van het eigen huishouden
De indicator van het consumentenvertrouwen is opgebouwd uit vijf vragen.
De consumenten worden gevraagd naar hun mening over de huidige
financiële situatie (refererend aan de afgelopen 12 maanden), de
toekomstige financiële situatie, het oordeel over de huidige situatie voor
de aankoop van duurzame goederen, de huidige economische situatie
(refererend aan de afgelopen 12 maanden) en op de verwachtingen voor
de komende 12 maanden.
Van iedere vraag wordt het saldo van positieve en negatieve antwoorden
in procenten van het totaal aantal antwoorden bepaald. Het
consumentenvertrouwen is het rekenkundig gemiddelde van de vijf vragen.
Naast de oorspronkelijke gegevens zijn er ook gegevens van het
consumentenvertrouwen beschikbaar die gecorrigeerd zijn
voor seizoensinvloeden.
Het consumentenvertrouwen wordt ook in de VS en in de lidstaten van de EU
gemeten. Deze internationale gegevens worden gepubliceerd door de
Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) te
Parijs.
Oorspronkelijke reeks
De oorspronkelijke reeks bevat naast maand- ook kwartaal- en
jaargegevens.
Consumentenvertrouwen:indicator
De berekening van de index van het consumentenvertrouwen is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter';
De index van het consumentenvertrouwen wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
vijf deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.
Seizoensgecorrigeerde reeks
De seizoensgecorrigeerde reeks bevat alleen maandgegevens.
Consumenten zijn in het algemeen gesproken in het voorjaar en de zomer
wat optimistischer gestemd dan in de rest van het jaar. Om een goed
inzicht te bieden in de trendmatige ontwikkeling van het
consumentenvertrouwen (en de onderdelen daarvan) worden reeksen
berekend waarin dit seizoenspatroon is verwijderd. Door deze
seizoenscorrectie kunnen de cijfers van opeenvolgende maanden
zuiverder met elkaar worden vergeleken.
De seizoenscorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast.
Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
De seizoenscorrectie, en daarmee seizoensgecorrigeerde cijfers zijn
beschikbaar vanaf april 1986.
Consumentenvertrouwen:indicator
De berekening van de index van het consumentenvertrouwen is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter';
De index van het consumentenvertrouwen wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
vijf deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.
Economisch klimaat
De deelindex van het economisch klimaat zegt iets over de opvatting van
de consument over de algemene economische situatie in Nederland.
Deze deelindex is opgebouwd uit twee vragen. De consumenten worden
gevraagd naar hun mening over de huidige economische situatie (refererend
aan de afgelopen 12 maanden) en naar hun verwachtingen voor de komende
12 maanden.
Van iedere vraag wordt het saldo van positieve en negatieve antwoorden in
procenten van het totaal aantal antwoorden bepaald. Het economisch
klimaat is het rekenkundig gemiddelde van deze twee saldi.
Oorspronkelijke reeks
De oorspronkelijke reeks bevat naast maand- ook kwartaal- en
jaargegevens.
Economisch klimaat: indicator
De berekening van de index van het economisch klimaat is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter';
De index van het economisch klimaat wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
twee deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.
Seizoensgecorrigeerde reeks
De seizoensgecorrigeerde reeks bevat alleen maandgegevens.
Consumenten zijn in het algemeen gesproken in het voorjaar en de zomer
wat optimistischer gestemd dan in de rest van het jaar. Om een goed
inzicht te bieden in de trendmatige ontwikkeling van het
consumentenvertrouwen (en de onderdelen daarvan) worden reeksen
berekend waarin dit seizoenspatroon is verwijderd. Door deze
seizoenscorrectie kunnen de cijfers van opeenvolgende maanden
zuiverder met elkaar worden vergeleken.
De seizoenscorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast.
Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
De seizoenscorrectie, en daarmee seizoensgecorrigeerde cijfers zijn
beschikbaar vanaf april 1986.
Economisch klimaat: indicator
De berekening van de index van het economisch klimaat is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter';
De index van het economisch klimaat wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
twee deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.
Koopbereidheid
De deelindex van de koopbereidheid geeft weer hoe de Nederlandse
consumenten hun huidige financiële situatie inschatten en geeft een
indicatie voor de consumptieve bestedingen aan duurzame
consumptiegoederen. Deze deelindex bestaat uit drie vragen.
De consumenten worden gevraagd naar hun mening over de huidige
financiële situatie van het eigen huishouden (refererend aan de
afgelopen 12 maanden), de toekomstige financiële situatie en hun
oordeel over de huidige situatie voor de aankoop van duurzame
goederen.
Van iedere vraag wordt het saldo van positieve en negatieve
antwoorden in procenten van het totaal aantal antwoorden bepaald.
De koopbereidheid is het rekenkundig gemiddelde van deze drie saldi.
Oorspronkelijke reeks
De oorspronkelijke reeks bevat naast maand- ook kwartaal- en
jaargegevens.
Koopbereidheid: indicator
De berekening van de index van de koopbereidheid is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter'.
De index van de koopbereidheid wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
drie deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.
Seizoensgecorrigeerde reeks
De seizoensgecorrigeerde reeks bevat alleen maandgegevens.
Consumenten zijn in het algemeen gesproken in het voorjaar en de zomer
wat optimistischer gestemd dan in de rest van het jaar. Om een goed
inzicht te bieden in de trendmatige ontwikkeling van het
consumentenvertrouwen (en de onderdelen daarvan) worden reeksen
berekend waarin dit seizoenspatroon is verwijderd. Door deze
seizoenscorrectie kunnen de cijfers van opeenvolgende maanden
zuiverder met elkaar worden vergeleken.
De seizoenscorrectie wordt in januari van elk jaar aangepast.
Hierdoor zijn verschillen mogelijk met eerder gepubliceerde uitkomsten.
De seizoenscorrectie, en daarmee seizoensgecorrigeerde cijfers zijn
beschikbaar vanaf april 1986.
Koopbereidheid: indicator
De berekening van de index van de koopbereidheid is als volgt:
Als eerste stap in de berekening van de index wordt de
frequentieverdeling van de scores voor elke vraag omgezet in een
procentuele verdeling.
Vervolgens vindt per vraag een (ongewogen) optelling plaats van:
1. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'duidelijk beter'
en 'iets beter';
2. het percentage behorende bij de antwoordcategorie 'iets slechter'
en 'duidelijk slechter'.
De index van de koopbereidheid wordt berekend als het gemiddelde
van de saldi van de positieve en negatieve antwoorden op de
drie deelvragen, uitgedrukt in procenten.
De index kan een waarde aannemen van -100 tot +100. Bij een indexwaarde
van 0 is het aandeel pessimisten gelijk aan het aandeel optimisten.
De neutrale antwoorden en de categorie 'weet niet' blijven aldus bij de
berekening van de index van het consumentenvertrouwen buiten beschouwing.