Innovatie bij bedrijven; 1994-1996

Innovatie bij bedrijven; 1994-1996

SBI '93 Innovatoren Absoluut aantal innovatoren (aantal) Innovatoren Als percentage van alle bedrijven (in % van alle bedrijven) Gerealiseerde vernieuwende activteiten Bedrijven met afgeronde innovaties (aantal) Gerealiseerde vernieuwende activteiten Als percentage van alle bedrijven (%) Bedrijven met vernieuwde producten Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde producten Grotendeels door derden ontwikkeld (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde producten Grotendeels door eigen bedrijf ontwik... (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde producten Door zowel eigen bedrijf als door derden (in % van innovatoren) Bedrijven met vernieuwde processen Aantal bedrijven (aantal) Bedrijven met vernieuwde processen Grotendeels door derden ontwikkeld (in % van innovatoren)
Totaal bedrijven 17.193 37 15.436 33 6.654 63 17 28 5.603 33
D Industrie 6.069 59 5.777 56 5.175 69 13 28 4.254 35
Textiel- en lederwarenindustrie 274 49 260 47 233 64 12 37 195 45
DA VV voedings- en genotmiddelen 841 54 785 51 653 75 7 25 671 35
21 VV papier, karton en papier- en .. 122 63 111 58 90 70 11 26 100 31
Uitgeverijen en drukkerijen 621 50 608 49 447 23 46 35 516 8
Aardolie-industrie 13 69 13 69 13 52 24 32 12 46
Chemische basisproductenindustrie 113 82 111 81 101 70 14 19 91 52
Farmaceutische industrie 37 64 35 62 35 81 8 28 28 56
Overige chemische eindproductenindustrie 156 89 155 88 153 86 3 17 106 49
25 VV producten van rubber en kunststof 357 74 340 70 328 73 11 32 280 51
Basismetaalindustrie 67 68 63 64 48 61 23 31 57 36
Metaalproductenindustrie 911 53 844 49 749 66 12 29 596 33
Machine-industrie 999 74 967 71 958 81 9 20 502 49
DM Vervaardiging van transportmiddelen 300 60 277 55 265 62 9 41 183 38
Electrotechnische industrie 461 69 447 67 433 72 15 23 279 40
Hout-, meubel-, en overige industrie 797 53 761 51 670 64 11 33 638 30
Totaal diensten 9.118 33 7.936 28 7.927 38 34 36 7.927 38
Groothandel 2.696 39 2.395 35 2.395 41 32 35 2.395 41
52 Detailhandel en reparatie voor .. 911 21 807 18 807 24 52 31 807 24
5000e Autobranche en horeca 1.076 23 890 19 890 23 49 35 890 23
Vervoer en communicatie 1.077 29 883 23 883 32 35 41 883 32
J Financiële instellingen 413 43 359 38 359 39 27 42 359 39
Computerservicebureaus 452 72 409 65 399 63 10 33 399 63
Architecten- en ingenieursbureaus 539 58 489 52 489 59 16 36 489 59
Juridische en economische adviesdiensten 591 39 527 35 527 57 22 27 527 57
Zakelijke dienstverlening niet eerder... 1.077 31 925 27 925 32 38 38 925 32
Milieudienstverlening 131 51 117 45 117 23 25 62 117 23
Overige dienstverlening 155 30 135 26 135 20 48 39 135 20
Totaal overig 2.005 23 1.722 20 1.479 39 38 30 1.349 26
0000b Landbouw, bosbouw, visserij (A+B) 554 38 481 33 391 63 16 22 422 28
C Winning van delfstoffen 31 33 30 32 24 56 8 45 25 51
Elektriciteit, gas en water 51 64 41 52 26 17 36 63 33 18
F Bouwnijverheid 1.369 19 1.170 17 1.038 28 48 32 869 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het CBS houdt om de twee jaar een Innovatie-enquête. Hiermee wordt een
beeld verkregen van de stand van zaken wat betreft innovatie bij
Nederlandse bedrijven. Het onderzoek omvat een grote diversiteit aan
aspecten van het begrip innovatie.
Eén enquête omvat drie verslagjaren (dit is de verslagperiode). Het laatste
jaar in de ene enquête is daarbij hetzelfde als het eerste jaar in de
volgende. Omdat in iedere nieuwe Innovatie-enquête weer nieuwe onderwerpen
worden opgenomen, worden de resultaten per enquête in een afzonderlijke
tabel weergegeven. Dèze tabel bevat alle resultaten van de
Innovatie-enquête voor de verslagperiode 1994-1996.

De eerste Innovatie-enquête vond plaats over de verslagperiode 1994-1996.
Vanaf deze eerste verslagperiode tot en met verslagperiode 2000-2002 is de
enquête gehouden bij in Nederland gevestigde bedrijven met 10 of meer
werknemers.
In de verslagperiodes 1996-1998 en 1998-2000 zijn ook bedrijven met 1 tot
10 werknemers geënquêteerd.
Vanaf de verslagperiode 2002-2004 betreft de populatie alle bedrijven in
Nederland met 10 of meer werkzame personen.
Het belangrijkste verschil tussen werknemers en werkzame personen is dat
werknemers alleen de personen betreft die op de loonlijst van een bedrijf
voorkomen, terwijl tot de werkzame personen ook de de eigenaren en
meewerkende gezinsleden die niet op de loonlijst voorkomen worden gerekend.
Zie voor de exacte definities href="http://www.cbs.nl/NR/exeres/76ABB32E-7C99-4D65-84E0-1B740B64A0F7"
>Methoden/Begrippen
.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994-1996.

Status van de cijfers: definitief.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: geen.

Toelichting onderwerpen

Innovatoren
Een bedrijf wordt als innovator beschouwd als in de periode 1994-1996
vernieuwde producten of diensten en/of vernieuwde productieprocessen
zijn gerealiseerd, alsmede als er innovatieprojecten zijn uitgevoerd die
(nog) niet tot gerealiseerde vernieuwingen hebben geleid. Een voorwaarde
voor vernieuwing is dat er sprake moet zijn van de inzet van nieuwe
technieken of kennis.
De onderzoekspopulatie bestaat uit alle bedrijven (uit de beschouwde
bedrijfsklassen) met 10 of meer werknemers. Het gaat om 46 932 bedrijven.
Absoluut aantal innovatoren
Aantal bedrijven met (technologisch) vernieuwende activiteiten in de
periode 1994-1996.
Als percentage van alle bedrijven
Het percentage innovatoren ten opzichte van alle bedrijven met tenminste
10 werknemers (dat is de onderzoekspopulatie).
Gerealiseerde vernieuwende activteiten
Innovatieprojecten, vanaf 1994, die succesvol waren en die eind 1996
waren afgerond.
Bedrijven met afgeronde innovaties
Aantal bedrijven met innovatieprojecten afgerond in 1996.
Als percentage van alle bedrijven
Het percentage innovatoren, met in 1996 afgeronde projecten, ten
opzichte van alle bedrijven met tenminste 10 werknemers.
Bedrijven met vernieuwde producten
Technologisch nieuwe of verbeterde producten die in de periode 1994-1996
op de markt zijn gebracht.
Verbeterd: bestaand product van het bedrijf dat - vergeleken met eerdere
versies - duidelijk verbeterde technische specificaties heeft en/of meer
toepassingsmogelijkheden voor de eindgebruiker biedt.
Nieuw: product dat niet vergelijkbaar is met eerder door het bedrijf
verkochte producten en waarvoor geavanceerde nieuwe technologie is
gebruikt.
Voor de dienstensector is geen verschil gemaakt tussen producten en
processen.
Aantal bedrijven
Het absolute aantal bedrijven dat zich in 1994-1996 bezighield met
productinnovaties.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Grotendeels door derden ontwikkeld
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat producten
grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Grotendeels door eigen bedrijf ontwik...
Grotendeels door eigenbedrijf ontwikkeld. Het percentage bedrijven, met
innovatie-activiteiten, dat producten grotendeels zelf heeft ontwikkeld.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Door zowel eigen bedrijf als door derden
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat producten
zowel in eigen beheer als met behulp van derden heeft ontwikkeld.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Bedrijven met vernieuwde processen
Technologisch verbeterde of nieuwe processen die in de periode 1994-1996
in gebruik zijn genomen.
Verbeterd: bestaande productieprocessen binnen het bedrijf, waarbij
sprake is van duidelijk toegenomen productieprestaties, van lagere
productiekosten en/of meer productiebetrouwbaarheid.
Nieuw: niet eerder toegepaste processen binnen het bedrijf waardoor
nieuwe productiemogelijkheden ontstaan en waarbij geavanceerde, nieuwe
technologieën zijn gebruikt.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Aantal bedrijven
Het absolute aantal bedrijven dat zich in 1994-1996 bezighield met
procesinnovaties.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.
Grotendeels door derden ontwikkeld
Het percentage bedrijven, met innovatie-activiteiten, dat processen
grotendeels door derden heeft laten ontwikkelen.
Voor de sector diensten is geen verschil gemaakt tussen product- en
procesinnovatie.