Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling 1993 - 2008, SBI'93

Kappers en schoonheidssalons; omzetontwikkeling 1993 - 2008, SBI'93

Perioden Indexcijfers omzet Waarde (2000 = 100) Indexcijfers omzet Prijs (2000 = 100) Indexcijfers omzet Volume (2000 = 100) Omzetontwikkelingen Waarde (%) Omzetontwikkelingen Prijs (%) Omzetontwikkelingen Volume (%)
2006 januari 103 126 81 -0,3 2,5 -2,7
2006 februari 105 127 83 1,1 3,3 -2,1
2006 maart 123 127 97 1,9 3,3 -1,3
2006 1e kwartaal 110 127 87 1,0 3,0 -2,0
2006 april 114 127 90 -1,6 3,4 -4,8
2006 mei 118 127 93 4,7 3,3 1,3
2006 juni 123 127 96 4,4 3,2 1,1
2006 2e kwartaal 118 127 93 2,5 3,3 -0,8
2006 juli 112 127 88 -0,8 3,2 -3,9
2006 augustus 116 127 91 8,9 3,2 5,5
2006 september 117 127 92 5,0 3,0 2,0
2006 3e kwartaal 115 127 91 4,3 3,2 1,1
2006 oktober 114 128 90 5,2 2,9 2,3
2006 november 119 128 93 6,4 3,2 3,1
2006 december 136 129 106 2,3 3,7 -1,4
2006 4e kwartaal 123 128 96 4,5 3,3 1,2
2006 117 127 92 3,1 3,2 -0,1
2007 januari 111 131 85 8,3 3,4 4,8
2007 februari 113 131 86 7,2 3,2 4,0
2007 maart 129 131 98 4,7 3,1 1,5
2007 1e kwartaal 118 131 90 6,6 3,2 3,3
2007 april 117 132 89 2,9 3,3 -0,4
2007 mei 125 132 95 5,8 3,5 2,3
2007 juni 130 132 99 6,2 3,7 2,4
2007 2e kwartaal 124 132 94 5,0 3,5 1,5
2007 juli 120 132 90 6,5 3,9 2,5
2007 augustus 123 132 93 6,2 3,8 2,3
2007 september 119 133 90 1,5 4,3 -2,6
2007 3e kwartaal 121 132 91 4,7 4,0 0,7
2007 oktober 123 133 92 7,8 4,5 3,1
2007 november 124 133 93 4,8 4,2 0,7
2007 december 137 133 103 0,7 3,6 -2,8
2007 4e kwartaal 128 133 96 4,2 4,1 0,1
2007 123 132 93 5,1 3,7 1,4
2008 januari 120 136 88 8,1 4,3 3,6
2008 februari 120 136 88 6,2 3,9 2,2
2008 maart 123 136 91 -4,3 3,8 -7,9
2008 1e kwartaal 121 136 89 2,9 4,0 -1,0
2008 april 128 136 94 8,9 3,6 5,1
2008 mei 130 136 96 4,1 3,3 0,7
2008 juni 124 136 91 -4,9 3,0 -7,7
2008 2e kwartaal 127 136 94 2,5 3,3 -0,8
2008 juli 125 136 92 4,5 3,0 1,5
2008 augustus 125 136 92 1,2 3,1 -1,8
2008 september 122 136 89 2,2 2,6 -0,5
2008 3e kwartaal 124 136 91 2,6 2,9 -0,3
2008 oktober 128 137 93 3,6 2,6 1,0
2008 november 120 137 88 -3,2 2,8 -5,8
2008 december 140 137 102 2,4 3,1 -0,7
2008 4e kwartaal 129 137 94 1,0 2,8 -1,8
2008 125 136 92 2,2 3,3 -1,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft informatie over de ontwikkeling van de omzet van de
kappers en schoonheidssalons (SBI 9302). De omzet is uit te splitsen naar
waarde, prijs en volume.

De uitkomsten zijn uitgedrukt in indexcijfers met als basis het jaar 2000.
Ook is de ontwikkeling ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor aangegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1993 - 2008.

Status van de cijfers:
Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 16 maart 2009:
Deze tabel is gestopt per december 2008. Het statistische onderzoek dat de
basis vormt van de uitkomsten in deze tabel heeft namelijk met ingang van
januari 2009 een tweetal belangrijke wijzigingen ondergaan.
- Ten eerste is de basis voor de indexcijfers verlegd van het jaar 2000
naar 2005.
- Ten tweede is de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) van het CBS
drastisch herzien.

Het CBS brengt daarom een nieuwe tabel uit. Zie voor meer informatie
paragraaf 3 en 4.

Toelichting onderwerpen

Indexcijfers omzet
Een indexcijfer is een verhoudingsgetal waarmee de grootte van een bepaald
verschijnsel wordt uitgedrukt ten opzichte van datzelfde verschijnsel in
een andere periode.
De periode waarmee we alle andere perioden vergelijken noemen we het
basisjaar. Dit basisjaar krijgt het indexcijfer 100.
Basis maandgemiddelde 2000=100.
De indices bevatten alle opbrengsten uit verkopen van goederen of
eventueel verlening van diensten (inclusief BTW).
Ontvangsten uit hoofde van nevenactiviteiten zijn bij deze omzet
inbegrepen.
Waarde
Geldopbrengst van de omzet.
Prijs
De prijzen zijn gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI), gewogen naar
de artikelgroep-aandelen per branche. Deze aandelen zijn verkregen uit de
jaarstatistiek van de kappers en schoonheidsinstituten.
Volume
Volumeindices: omzetindices gecorrigeerd voor prijsontwikkeling.
Het volume berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de
prijs.
Omzetontwikkelingen
Wijzigingen in procenten ten opzichte van dezelfde periode van het jaar
ervoor en berekend aan de hand van niet afgeronde indexcijfers.
Waarde
Ontwikkeling van de geldopbrengst van de omzet ten opzichte van
vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Prijs
rijsontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
De prijzen zijn gebaseerd op de consumentenprijsindex (CPI), gewogen naar
de artikelgroepaandelen per branche. Deze aandelen zijn verkregen uit de
jaarstatistiek van de kappers en schoonheidsinstituten.
Volume
Ontwikkeling ten opzichte van vergelijkbare periode voorgaand jaar.
Volumeontwikkeling: omzetontwikkeling gecorrigeerd voor prijsontwikkeling.
Het volume berekent het CBS door de waarde van de omzet te delen door de
prijs.