Onderwijs; voltijd, regionaal, 1991/92 - 1999/00

Onderwijs; voltijd, regionaal, 1991/92 - 1999/00

Regio Perioden Leerlingen in het voltijdonderwijs Schoolsoort Wo Sector Natuur Totaal (absoluut) Leerlingen in het voltijdonderwijs Schoolsoort Wo Sector Natuur Mannen (absoluut) Leerlingen in het voltijdonderwijs Schoolsoort Wo Sector Natuur Vrouwen (absoluut)
Nederland 1999/'00 12.299 8.025 4.274
Groningen (Prv) 1999/'00 1.912 1.207 705
Friesland (Prv) 1999/'00 . . .
Drenthe (Prv) 1999/'00 . . .
Overijssel (Prv) 1999/'00 . . .
Flevoland (Prv) 1999/'00 . . .
Gelderland (Prv) 1999/'00 868 632 236
Utrecht (Prv) 1999/'00 4.520 2.798 1.722
Noord-Holland (Prv) 1999/'00 3.768 2.547 1.221
Zuid-Holland (Prv) 1999/'00 1.106 733 373
Zeeland (Prv) 1999/'00 . . .
Noord-Brabant (Prv) 1999/'00 . . .
Limburg (Prv) 1999/'00 125 108 17
Groningen (RBA91) 1999/'00 . . .
Friesland (RBA91) 1999/'00 . . .
Drenthe (RBA91) 1999/'00 . . .
IJssel-Vecht (RBA91) 1999/'00 . . .
Twente (RBA91) 1999/'00 . . .
Midden-IJssel (RBA91) 1999/'00 . . .
Veluwe (RBA91) 1999/'00 . . .
Arnhem/Oost-Gelderland (RBA91) 1999/'00 . . .
Nijmegen/Rivierenland (RBA91) 1999/'00 . . .
Flevoland (RBA91) 1999/'00 . . .
Oost-Utrecht (RBA91) 1999/'00 . . .
West-Utrecht (RBA91) 1999/'00 . . .
Het Gooi en Vechtstreek (RBA91) 1999/'00 . . .
Noord-Holland Noord (RBA91) 1999/'00 . . .
Amsterdam/Zaanstreek (RBA91) 1999/'00 . . .
Kennemer- en Amstelland (RBA91) 1999/'00 . . .
Rijnstreek (RBA91) 1999/'00 . . .
Den Haag/Delft (RBA91) 1999/'00 . . .
Drechtsteden (RBA91) 1999/'00 . . .
Rijnmond (RBA91) 1999/'00 . . .
Zeeland (RBA91) 1999/'00 . . .
Westelijk Noord-Brabant (RBA91) 1999/'00 . . .
Breda (RBA91) 1999/'00 . . .
Midden-Brabant (RBA91) 1999/'00 . . .
Noord-Oost Brabant (RBA91) 1999/'00 . . .
Zuid-Oost Brabant (RBA91) 1999/'00 . . .
Noord- en Midden-Limburg (RBA91) 1999/'00 . . .
Zuid Limburg (RBA91) 1999/'00 . . .
Groningen (RBA96) 1999/'00 1.912 1.207 705
Friesland (RBA96) 1999/'00 . . .
Drenthe (RBA96) 1999/'00 . . .
IJssel-Vecht/Twente (RBA96) 1999/'00 . . .
IJssel/Veluwe (RBA96) 1999/'00 . . .
Arnhem-O.Gld./Nijm.Riv.land(RBA96) 1999/'00 868 632 236
Flevoland (RBA96) 1999/'00 . . .
Midden-Nederland (RBA96) 1999/'00 4.520 2.798 1.722
Noord-Holland Noord (RBA96) 1999/'00 . . .
Zuidelijk Noord-Holland (RBA96) 1999/'00 3.768 2.547 1.221
Rijnstreek (RBA96) 1999/'00 1.106 733 373
Haaglanden (RBA96) 1999/'00 . . .
Rijnmond (RBA96) 1999/'00 . . .
Zeeland (RBA96) 1999/'00 . . .
Midden- en West-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . .
Noordoost-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . .
Zuidoost-Brabant (RBA96) 1999/'00 . . .
Limburg (RBA96) 1999/'00 125 108 17
Oost-Groningen (Cor) 1999/'00 . . .
Delfzijl en omgeving (Cor) 1999/'00 . . .
Overig Groningen (Cor) 1999/'00 1.912 1.207 705
Noord-Friesland (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidwest-Friesland (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidoost-Friesland (Cor) 1999/'00 . . .
Noord-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidoost-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidwest-Drenthe (Cor) 1999/'00 . . .
Noord-Overijssel (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidwest-Overijssel (Cor) 1999/'00 . . .
Twente (Cor) 1999/'00 . . .
Veluwe (Cor) 1999/'00 . . .
Achterhoek (Cor) 1999/'00 . . .
Arnhem/Nijmegen (Cor) 1999/'00 868 632 236
Zuidwest-Gelderland (Cor) 1999/'00 . . .
Utrecht (Cor) 1999/'00 4.520 2.798 1.722
Kop van Noord-Holland (Cor) 1999/'00 . . .
Alkmaar en omgeving (Cor) 1999/'00 . . .
IJmond (Cor) 1999/'00 . . .
Agglomeratie Haarlem (Cor) 1999/'00 . . .
Zaanstreek (Cor) 1999/'00 . . .
Groot-Amsterdam (Cor) 1999/'00 3.768 2.547 1.221
Het Gooi en Vechtstreek (Cor) 1999/'00 . . .
Agglom. Leiden en Bollenstreek (Cor) 1999/'00 1.106 733 373
Agglomeratie 's-Gravenhage (Cor) 1999/'00 . . .
Delft en Westland (Cor) 1999/'00 . . .
Oost-Zuid-Holland (Cor) 1999/'00 . . .
Groot-Rijnmond (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidoost-Zuid-Holland (Cor) 1999/'00 . . .
Zeeuwsch-Vlaanderen (Cor) 1999/'00 . . .
Overig Zeeland (Cor) 1999/'00 . . .
West-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . .
Midden-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . .
Noordoost-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . .
Zuidoost-Noord-Brabant (Cor) 1999/'00 . . .
Noord-Limburg (Cor) 1999/'00 . . .
Midden-Limburg (Cor) 1999/'00 . . .
Zuid-Limburg (Cor) 1999/'00 125 108 17
Flevoland (Cor) 1999/'00 . . .
Amsterdam (Cor) 1999/'00 3.768 2.547 1.221
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting

Scholen, leerlingen en geslaagden
naar regio, onderwijssoort, leeftijd, denominatie en geslacht.
1991 / '92 - 1999 / '00
Gewijzigd op 29 januari 2003.
Verschijningsfrequentie: Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Leerlingen in het voltijdonderwijs
Indeling: Geslacht, leeftijd, schoolsoort, sector, denominatie.
Regio : Nederland, provincie, RBA(91,96), COROP, gemeenten
RBA91 : 28 gebieden vastgesteld door het Regionaal Bestuur van de
Arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningenwet 1990)
RBA96 : 18 gebieden vastgesteld door het Regionaal Bestuur van de
Arbeidsvoorziening (Arbeidsvoorzieningenwet 1996)
COROP : 40 gebieden vastgesteld door de Coördinatie Commissie
Regionaal Onderzoeksprogramma
Alle scholieren en studenten die staan ingeschreven bij een onderwijs-
instelling in Nederland (inclusief extraneï en auditoren bij het weten-
schappelijk onderwijs). De gegevens betreffen leerlingen in het voltijd-
onderwijs voorzover dit ressorteert onder de ministeries van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. De
leerlingen worden daar geteld, waar de hoofdvestiging van de onderwijs-
instelling is.
Herinrichting van het (voortgezet) speciaal onderwijs vanaf schooljaar
1998/'99 heeft er toe geleid dat de eenheid van telling iets is gewijzigd,
met name voor de scholen. Bij het Speciaal Voortgezet Onderwijs (SVO),
voorheen Voortgezet Speciaal Onderwijs-Moeilijk Lerende Kinderen (VSO-MLK)
en Voortgezet Speciaal Onderwijs-Leer- en Opvoedingsmoeilijkheden
(VSO-LOM) zijn alle afdelingen geteld als school. Tevens zijn de
afdelingen Zeer Moeilijk Lerende Kinderen (SVO-ZMLK) verbonden aan
(voormalige) MLK-scholen als een aparte school geteld.
De leerlingen worden geteld aan het begin van het school- of studiejaar
(meestal 15 september). De regionale indeling van scholen en leerlingen
vond voorheen plaats op 1 januari van hetzelfde kalenderjaar. Met ingang
van het schooljaar 1997/'98 is het peilmoment van de regionale indeling
voor het onderwijs verplaatst naar 1 januari van het volgende jaar i.c.
1 januari 1998. Dit betekent dat er geen regionale indeling van scholen
en leerlingen zal zijn per 1 januari 1997.
De notatie van het kalenderjaar (tot en met 1996) is in verband met het
voorgaande gewijzigd in de schooljaarnotatie.
Schoolsoort
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
De aantallen scholen naar schoolsoort tellen niet op tot het totaal
aantal scholen, doordat scholengemeenschappen met meerdere soorten
onderwijs meerdere malen zijn meegeteld.
Wo
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
Wetenschappelijk onderwijs (volgens HOOP-indeling).
Sector
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
Natuur
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
Totaal
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
Mannen
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM
Vrouwen
Regio: NL, PROV, RBA(91,96), COROP, 4 GR GEM en GEM