Financiën grote ondernemingen naar economische activiteit (SBI93)


Integraal geconsolideerde balans en resultatenrekening van grote
niet-financiële ondernemingen inclusief alle in Nederland gevestigde
groepsmaatschappijen. De relaties met de buitenlandse groepsmaatschappijen
zijn verantwoord als groepsmaatschappij buitenland.
De indeling is naar economische activiteit.
Gegevens van 1977 t/m 2002.
Frequentie: Vanaf statistiekjaar 2003 wordt deze tabel niet meer
geactualiseerd.

Financiën grote ondernemingen naar economische activiteit (SBI93)

Economische activiteit Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Aantal werknemers (FTE) (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenDeelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenKortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenHandelsdebiteuren (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenOverige vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenBeleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenLangl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden...Voorraden totaal (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden...Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden...Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa eindstandVoorraden...Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenLiquide middelen totaal (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenKasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenTermijndeposito's (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenEigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenGestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenAgioreserve (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendLangl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendBelang van derden (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendEgal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendVoorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendLanglopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendAchtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendObligatieleningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendOverige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenKortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenAflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenHandelscrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOntvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOverige schulden (mln euro) Balanstotaal beginstand (mln euro) Balans activa beginstandImmateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenDeelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenLangl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa beginstandVoorraden...Voorraden totaal (mln euro) Balans activa beginstandVoorraden...Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa beginstandVoorraden...Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa beginstandVoorraden...Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenKortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenHandelsdebiteuren (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenOverige vorderingen (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenBeleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenLiquide middelen totaal (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenKasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenTermijndeposito's (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogenEigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogenGestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogenAgioreserve (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragendLangl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragendBelang van derden (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragendEgal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragendVoorzieningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendLanglopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendAchtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendObligatieleningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragendOverige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenKortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenAflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenHandelscrediteuren (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenOntvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenSchulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schuldenOverige schulden (mln euro) ResultatenrekeningNetto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) ResultatenrekeningLonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) ResultatenrekeningAfschrijvingen (mln euro) ResultatenrekeningBaten investeringspremies, subsidies e.d (mln euro) ResultatenrekeningKosten van de omzet (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenResultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenResultaat uit groepsmijen totaal (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenGroepsmijen binnenland (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenGroepsmijen buitenland (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenOverige deelnemingen binnenland (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenOverige deelnemingen buitenland (mln euro) ResultatenrekeningRentebaten (mln euro) ResultatenrekeningRentelasten (mln euro) ResultatenrekeningOverige financiële resultaten (mln euro) ResultatenrekeningBuitengewone baten (mln euro) ResultatenrekeningBuitengewone lasten (mln euro) ResultatenrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) ResultatenrekeningVennootschapsbelasting (mln euro) ResultatenrekeningAandeel van derden (mln euro) ResultatenrekeningNettoresultaat (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringenWinstuitkeringen totaal (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringenDividend groepsmaatschappijen (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringenDividend overige aandeelhouders (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringenUitkering aan leden coöperaties (mln euro) ResultatenrekeningToevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaBeginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaMutaties door (de)consolidaties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAankopen inclusief productie (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaBoekw. verk., afstoot, buiten gebruikst. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAfboeking investeringspremies, subs. e.d (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaHerwaarderingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAfschrijvingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaWaardecorrecties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaEindstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesBeginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesToevoegingen totaal (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingenWinst boekjaar (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingenValutaverschillen deeln. (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingenOverige toevoegingen (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesOnttrekkingen totaal (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingenVerlies boekjaar (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingenWinstuitkering in aandelen (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingenValutaverschillen deeln. (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingenAfboeking goodwill (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingenOverige onttrekkingen (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesEindstand boekjaar (mln euro)
A.Alle ondernemingen 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1980 1.246 0,0 129.319,1 620,9 38.488,9 32.865,6 30.171,7 0,0 0,0 2.693,9 0,0 0,0 27.289,0 4.016,4 17.919,4 1.062,2 4.137,7 153,3 3.806,0 2.165,9 6,8 1.633,3 21.347,7 2.456,5 18.460,7 430,5 4.901,1 133,6 1.998,9 2.768,6 51.785,2 8.951,5 3.089,0 6.046,4 33.698,3 12.181,5 1.831,8 1.122,1 9.227,6 24.102,3 5.705,9 803,8 2.241,4 9.683,4 5.667,8 41.250,4 3.144,9 3.822,2 13.147,6 1.094,8 3.648,9 6.636,5 9.755,5 118.073,0 656,5 36.578,0 26.932,1 24.580,7 0,0 0,0 2.351,4 1.159,0 1.192,4 3.862,3 2.092,1 6,8 1.763,4 19.170,9 2.379,5 16.334,4 457,0 26.310,8 3.878,5 17.349,3 1.022,9 3.875,4 184,7 4.562,2 133,5 1.936,5 2.492,2 45.327,4 8.663,9 3.067,6 4.984,7 28.611,2 11.342,7 1.944,2 789,8 8.608,7 22.573,8 4.946,3 701,9 2.358,1 9.198,9 5.368,6 32.910,5 2.719,3 3.533,0 12.781,3 930,7 3.780,2 5.918,7 9.166,0 168.392,7 -23.341,1 -4.473,2 236,0 -133.427,9 7.386,6 3.348,0 2.981,9 0,0 0,0 255,7 110,4 1.277,1 -3.467,8 -10,6 882,4 -1.068,9 8.346,8 -2.652,5 -1.105,9 4.588,5 2.077,7 449,6 1.610,4 17,7 2.510,7 36.578,0 0,0 6.680,7 628,0 141,6 557,2 4.193,7 -363,6 38.488,9 28.611,2 7.109,2 4.021,4 2.665,4 422,3 2.022,1 1.510,7 47,6 50,7 0,0 413,1 33.698,3
A.Alle ondernemingen 1981 1.315 0,0 139.893,8 798,3 40.230,7 36.443,1 33.516,2 0,0 0,0 2.926,9 0,0 0,0 30.272,0 4.575,8 19.784,2 1.333,4 4.419,0 159,6 4.376,1 2.426,6 2,7 1.946,8 21.691,0 2.243,9 19.032,5 414,6 6.082,2 143,1 2.653,1 3.286,0 56.032,3 9.281,8 3.344,1 7.617,0 35.789,4 13.465,1 2.176,7 1.518,3 9.770,1 25.486,2 6.547,7 882,2 2.028,9 10.407,7 5.619,7 44.909,8 3.089,7 5.144,4 13.986,7 887,9 4.033,4 6.921,9 10.845,8 130.790,1 801,9 38.235,9 33.187,1 30.501,8 0,0 0,0 2.685,3 1.326,9 1.358,5 3.993,7 2.243,6 2,9 1.747,2 21.557,6 2.481,9 18.616,4 459,3 27.986,0 4.275,6 18.211,3 1.121,5 4.223,5 154,1 5.027,7 135,3 2.059,6 2.832,8 52.542,7 8.958,7 3.170,4 6.855,7 33.557,9 11.993,4 1.786,5 1.163,3 9.043,6 24.604,9 6.079,7 800,0 2.220,2 10.305,2 5.199,8 34.835,5 3.171,8 4.418,0 12.963,3 852,8 3.709,4 6.813,3 9.720,2 191.596,1 -24.075,3 -4.792,8 284,3 -154.643,0 8.369,4 3.212,3 2.811,9 0,0 0,0 209,8 190,6 1.581,7 -4.028,5 -15,1 1.105,4 -1.548,1 8.677,1 -2.992,3 -1.323,2 4.361,7 2.273,6 537,1 1.715,9 20,6 2.088,0 38.235,9 0,0 7.065,5 550,1 115,9 419,8 4.554,6 -269,8 40.230,7 33.557,9 5.716,8 3.790,1 191,1 1.735,6 3.485,3 1.702,1 22,4 1.463,3 0,0 297,5 35.789,4
A.Alle ondernemingen 1982 1.402 0,0 139.637,8 912,2 39.406,3 37.398,9 34.241,3 0,0 0,0 3.157,6 0,0 0,0 29.369,9 4.784,6 18.491,9 1.350,8 4.430,8 311,8 4.565,3 2.395,5 2,7 2.167,1 21.010,3 2.147,8 18.465,4 397,1 6.974,9 130,2 2.922,4 3.922,3 57.872,4 9.495,1 2.968,2 7.358,2 38.050,9 13.619,2 2.308,3 1.706,5 9.604,4 22.958,4 4.360,5 1.260,2 1.416,6 10.152,1 5.769,0 45.187,7 3.476,4 4.856,7 12.899,1 1.472,7 4.058,5 7.181,4 11.242,9 137.609,9 868,2 38.815,0 35.553,9 32.572,2 0,0 0,0 2.981,7 1.467,8 1.513,8 4.670,6 2.535,9 2,5 2.132,2 20.994,8 1.964,7 18.683,9 346,2 30.443,5 4.812,5 19.763,6 1.493,4 4.187,4 186,6 6.264,0 133,2 2.808,4 3.322,4 55.069,5 9.141,1 2.152,0 7.134,2 36.642,2 13.477,4 2.223,6 1.457,4 9.796,4 23.395,3 4.646,9 876,3 1.563,9 10.414,6 5.893,6 38.318,5 3.184,8 5.304,6 13.929,0 1.154,7 3.959,0 7.349,2 10.786,4 190.153,8 -24.595,6 -4.927,3 328,6 -152.576,8 8.382,8 3.150,6 2.773,6 0,0 0,0 228,2 148,8 1.543,4 -3.871,1 -72,8 1.067,6 -1.467,6 8.732,8 -2.883,9 -1.430,8 4.418,1 2.220,2 462,8 1.740,0 17,4 2.197,7 38.815,0 0,0 5.846,8 682,0 93,1 316,1 4.630,5 -166,0 39.406,3 36.642,2 4.124,5 3.589,8 18,0 516,6 2.715,7 1.392,1 5,2 1.051,0 0,0 267,4 38.050,9
A.Alle ondernemingen 1983 1.572 0,0 168.453,4 1.126,1 51.159,6 43.624,4 40.111,6 0,0 0,0 3.512,8 0,0 0,0 35.428,4 6.074,9 21.444,1 1.981,7 5.281,0 646,7 5.841,9 3.165,6 208,4 2.467,9 21.962,3 2.331,5 19.299,9 330,9 9.310,8 322,8 5.699,8 3.288,2 69.343,0 11.092,6 3.374,8 6.513,5 48.362,1 16.513,5 2.578,5 3.338,0 10.597,0 29.515,2 5.214,0 1.970,0 1.791,8 12.683,2 7.856,2 53.081,5 3.850,0 6.651,0 14.212,7 1.817,1 4.585,7 7.532,4 14.432,6 156.764,8 1.237,4 49.481,7 37.884,8 34.655,6 0,0 0,0 3.229,2 1.544,8 1.684,5 5.764,6 2.997,0 162,2 2.605,4 21.617,6 2.362,5 18.913,1 342,0 32.462,4 5.758,1 19.529,5 1.709,6 5.132,3 332,9 8.316,1 302,0 4.460,6 3.553,5 62.127,9 10.595,0 2.811,8 6.207,9 42.513,2 15.938,0 2.535,7 2.831,1 10.571,2 28.898,9 4.718,0 1.726,7 1.993,0 12.963,7 7.497,5 41.435,8 3.740,0 5.215,7 13.306,4 1.630,5 4.262,7 8.364,0 13.280,5 212.383,2 -29.022,9 -6.271,0 518,6 -167.728,0 9.879,8 4.441,5 3.872,6 0,0 0,0 311,3 257,6 1.518,7 -3.969,7 -315,0 1.062,2 -951,9 11.665,6 -3.331,1 -1.529,8 6.804,7 2.794,7 682,2 2.069,3 43,2 4.010,0 49.481,7 0,0 8.348,5 851,0 118,0 131,4 5.828,3 -4,7 51.159,6 42.513,2 8.242,7 5.482,0 982,8 1.778,0 2.393,9 1.471,9 70,7 153,6 0,0 697,6 48.362,1
A.Alle ondernemingen 1984 1.723 0,0 189.418,3 850,4 56.017,9 51.372,1 47.571,4 0,0 0,0 3.800,7 0,0 0,0 38.790,8 7.646,8 23.125,3 1.793,0 5.329,3 896,4 6.703,1 3.785,6 351,3 2.566,2 25.034,7 3.472,2 21.132,6 429,9 10.649,5 414,3 6.724,3 3.510,9 81.627,7 11.782,6 3.939,9 7.222,8 58.682,4 18.180,9 2.633,1 4.066,2 11.481,6 31.077,4 6.264,6 1.994,1 1.668,2 12.667,0 8.483,5 58.532,5 3.967,7 7.907,6 15.524,4 2.876,5 5.447,6 8.542,0 14.266,7 174.535,3 1.007,8 53.731,8 43.900,0 40.532,1 0,0 0,0 3.367,9 1.572,7 1.786,8 6.167,7 3.711,4 256,2 2.200,1 23.157,4 2.894,1 19.958,5 304,8 36.647,0 6.903,8 21.961,1 2.037,7 5.025,2 719,2 9.923,6 257,7 6.180,3 3.485,6 70.855,9 11.145,2 3.459,6 6.786,7 49.464,4 17.226,6 2.587,0 3.516,0 11.123,6 30.900,2 6.004,2 1.883,2 1.800,9 13.049,6 8.162,3 47.529,9 4.127,4 7.176,1 14.770,8 2.719,3 4.753,9 8.022,8 13.982,4 246.397,1 -29.596,0 -6.876,8 598,0 -197.677,8 12.844,5 5.855,1 5.065,8 0,0 0,0 428,5 360,8 1.860,9 -4.369,0 -34,3 1.197,0 -1.238,9 16.115,4 -4.104,7 -1.840,8 10.170,0 3.517,3 1.002,5 2.487,1 27,7 6.652,5 53.731,8 0,0 10.161,5 1.159,9 171,9 159,3 6.542,4 -160,6 56.017,9 49.464,4 12.995,7 7.931,1 3.925,4 1.139,2 3.777,7 1.278,5 13,1 71,0 0,0 2.415,1 58.682,4
A.Alle ondernemingen 1985 1.826 0,0 198.650,9 838,0 61.153,6 48.672,3 44.352,3 0,0 0,0 4.320,0 0,0 0,0 42.898,1 9.310,8 24.530,2 2.149,0 5.551,9 1.356,2 6.815,5 3.622,5 252,5 2.940,5 25.892,7 3.577,5 21.953,6 361,6 12.380,6 216,5 7.788,6 4.375,5 82.263,1 12.376,1 5.397,5 6.620,5 57.869,0 20.020,6 3.018,0 4.899,9 12.102,7 33.172,8 6.635,4 2.029,0 1.955,7 13.114,9 9.437,8 63.194,5 4.342,6 8.667,4 16.656,9 3.418,5 5.870,2 8.788,9 15.450,0 192.324,1 928,0 57.035,9 51.493,0 47.820,0 0,0 0,0 3.673,0 1.668,6 1.993,1 6.799,2 3.987,7 286,9 2.524,6 25.423,3 3.473,9 21.506,1 443,3 39.812,6 7.770,2 23.823,7 1.888,0 5.412,5 918,2 10.832,1 296,8 6.781,3 3.754,0 82.338,0 11.969,5 4.639,2 6.942,4 58.786,9 18.603,6 2.798,0 4.141,3 11.664,3 31.718,9 6.395,0 1.947,6 1.683,5 12.975,9 8.716,9 51.126,5 3.958,0 8.331,2 16.011,5 3.059,2 5.512,0 8.536,9 14.254,6 263.435,0 -31.539,3 -7.595,2 768,9 -211.297,6 13.771,9 4.819,9 4.071,7 0,0 0,0 423,6 324,6 1.995,2 -4.344,2 -2,7 1.031,4 -1.001,5 16.269,9 -4.241,0 -1.999,5 10.029,3 3.970,5 1.013,8 2.922,8 33,9 6.058,9 57.035,9 0,0 12.477,4 1.205,2 171,8 264,7 7.182,6 -64,9 61.153,6 58.786,9 7.983,2 7.205,6 43,9 733,6 8.901,1 1.146,8 36,7 6.002,2 0,0 1.715,5 57.869,0
A.Alle ondernemingen 1986 1.993 0,0 199.979,6 981,6 66.886,3 45.812,0 41.304,3 0,0 0,0 4.507,7 0,0 0,0 41.282,9 9.538,3 22.189,0 1.979,5 6.340,8 1.235,3 8.112,6 4.245,7 329,5 3.537,4 24.421,2 3.251,0 20.729,7 440,5 12.483,1 249,6 7.363,2 4.870,3 82.818,4 13.424,6 6.117,7 7.134,5 56.141,6 20.650,2 2.956,2 5.499,3 12.194,7 35.148,7 7.432,7 2.165,7 2.161,3 13.813,8 9.575,2 61.362,3 4.368,6 8.771,7 15.249,1 3.054,8 6.413,3 8.697,6 14.807,2 202.429,1 1.065,7 63.380,2 49.050,8 44.704,7 0,0 0,0 4.346,1 1.882,2 2.427,9 6.736,6 3.646,8 285,7 2.804,1 26.510,4 3.616,1 22.531,3 363,0 43.109,6 9.564,6 24.446,2 2.255,9 5.588,4 1.254,5 12.575,8 228,5 7.959,3 4.388,0 83.095,8 12.450,8 5.254,0 7.312,0 58.079,0 20.217,6 3.116,0 4.972,3 12.129,3 34.836,2 6.997,0 2.202,2 2.027,9 13.765,4 9.843,7 55.070,2 4.576,4 9.018,4 16.676,2 3.192,9 6.060,5 9.209,3 15.545,8 238.434,0 -33.782,2 -8.362,1 913,7 -184.717,9 12.485,5 4.219,5 3.676,9 0,0 0,0 288,2 254,4 1.972,6 -4.403,7 -167,3 958,6 -1.044,7 14.020,5 -3.464,5 -1.601,4 8.954,6 4.010,5 885,0 3.094,2 31,3 4.944,1 63.380,2 0,0 12.699,9 1.204,8 208,8 390,7 8.064,6 -106,3 66.886,3 58.079,0 7.406,8 6.475,9 462,5 468,4 9.344,3 1.531,8 46,8 1.612,5 0,0 6.153,2 56.141,5
A.Alle ondernemingen 1987 2.035 0,0 207.472,9 1.265,2 71.278,4 45.306,5 40.756,2 0,0 0,0 4.550,3 0,0 0,0 43.388,0 11.356,2 22.215,7 1.962,2 6.360,4 1.493,5 9.603,5 5.304,4 387,5 3.911,6 23.734,4 3.210,5 20.123,3 400,6 12.897,1 226,5 7.489,4 5.181,2 84.300,1 13.788,0 7.430,2 6.920,1 56.161,8 21.315,6 3.564,2 5.502,8 12.248,6 39.443,2 7.694,0 2.964,8 2.384,4 15.292,4 11.107,6 62.414,1 4.291,6 8.553,8 15.131,7 2.580,7 7.128,5 9.245,4 15.482,4 202.105,9 1.159,5 68.857,6 45.575,9 41.184,3 0,0 0,0 4.391,6 2.081,9 2.309,7 8.217,3 3.818,9 377,1 4.021,3 24.712,9 3.462,8 20.816,5 433,6 41.112,4 8.911,9 22.608,7 2.122,6 6.321,2 1.148,0 12.470,2 240,5 7.493,2 4.736,5 82.725,0 13.408,9 6.343,6 7.019,0 55.953,5 20.893,6 3.124,6 5.492,7 12.276,3 36.879,7 7.038,9 3.211,2 1.911,0 14.663,1 10.055,5 52.855,9 4.614,1 8.530,9 15.603,8 2.819,5 6.443,6 8.751,8 14.844,0 233.193,0 -35.168,3 -9.041,8 990,4 -177.935,0 12.038,3 5.004,5 4.640,5 0,0 0,0 257,8 106,2 2.086,4 -4.313,8 -815,9 1.565,0 -1.140,7 14.423,8 -3.266,2 -1.157,7 9.999,9 5.036,2 1.825,8 3.180,2 30,2 4.963,6 68.857,6 0,0 13.652,5 1.804,5 116,5 4,5 8.643,6 -671,6 71.278,4 55.953,5 10.068,0 7.196,2 162,4 2.709,4 9.859,7 2.232,6 18,6 4.314,2 0,0 3.294,3 56.161,8
A.Alle ondernemingen 1988 2.117 1.314,0 227.782,6 1.369,3 76.705,3 53.389,1 47.277,6 684,9 46.592,7 6.111,5 3.053,1 3.058,4 46.025,7 12.867,8 22.697,0 1.815,8 6.697,8 1.947,3 12.053,7 7.133,6 503,0 4.417,1 25.698,3 3.382,5 21.953,6 362,2 12.541,1 238,3 7.276,5 5.026,3 93.436,3 15.083,5 8.824,7 7.778,9 61.749,2 21.453,1 3.673,4 5.277,0 12.502,7 44.647,3 8.854,1 3.001,9 3.438,2 16.329,4 13.023,7 68.245,9 4.838,9 9.723,0 16.874,2 2.760,1 7.156,8 10.035,3 16.857,6 211.968,9 1.508,3 73.741,6 45.458,5 40.687,8 250,6 40.437,2 4.770,7 2.353,2 2.417,5 9.881,0 5.506,1 418,3 3.956,6 23.967,8 3.257,5 20.309,9 400,4 44.138,0 12.017,6 22.123,9 1.975,2 6.537,6 1.483,7 13.273,6 237,7 7.545,5 5.490,4 84.009,6 14.177,8 7.773,9 7.018,3 55.039,6 22.001,1 4.043,8 5.543,9 12.413,4 41.155,7 7.991,0 3.013,6 2.437,6 16.157,5 11.556,0 55.165,9 4.635,7 8.795,3 15.751,5 2.597,7 7.255,6 9.636,5 16.130,1 245.604,9 -36.744,9 -9.743,5 943,6 -186.337,0 13.723,1 6.056,8 5.252,3 52,9 5.199,4 430,9 373,6 2.384,0 -4.670,8 161,1 1.383,7 -1.033,5 18.004,3 -4.071,8 -1.009,5 12.923,0 6.708,5 2.746,4 3.934,7 27,4 6.214,4 73.741,6 0,0 13.739,6 1.688,6 58,1 340,9 9.323,2 -46,8 76.705,3 55.039,6 11.467,2 7.978,8 586,5 2.901,9 4.757,7 1.764,3 25,8 222,1 0,0 2.745,4 61.749,2
A.Alle ondernemingen 1989 2.253 1.446,2 262.684,1 2.453,8 90.899,8 56.678,2 49.773,8 793,1 48.980,7 6.904,4 3.551,6 3.352,8 56.205,5 16.829,5 27.353,4 2.386,0 7.952,6 1.684,0 14.245,5 9.413,2 488,1 4.344,2 27.607,6 3.328,5 23.787,8 491,3 14.593,7 307,2 8.473,9 5.812,6 104.657,7 18.221,4 12.889,6 7.939,9 65.606,8 23.986,7 3.800,9 5.328,9 14.856,9 52.603,3 11.651,0 3.728,0 3.375,0 17.452,3 16.397,0 81.436,4 5.874,9 15.380,3 18.878,4 2.910,5 6.870,1 12.119,0 19.403,2 243.793,5 1.923,1 87.056,9 53.702,9 47.667,1 444,2 47.222,9 6.035,8 3.148,4 2.887,4 12.317,7 7.437,0 433,6 4.447,1 26.610,0 3.328,2 22.898,7 383,1 48.859,2 13.059,9 24.692,9 2.330,0 7.019,7 1.756,7 13.323,7 602,2 7.242,5 5.479,0 97.884,4 17.444,0 11.340,1 7.480,4 61.619,9 23.587,8 3.674,8 5.885,7 14.027,3 49.600,1 9.924,2 3.868,2 3.115,3 17.076,5 15.615,9 62.242,1 4.881,7 10.857,2 17.556,6 2.863,5 7.343,9 10.478,9 18.739,2 281.241,7 -40.480,9 -11.645,0 1.008,0 -211.795,6 18.328,2 7.320,8 6.260,1 23,8 6.236,3 645,4 415,3 3.137,5 -6.048,6 385,3 1.871,0 -1.123,5 23.870,6 -4.845,1 -1.109,4 17.916,1 7.650,7 2.277,3 5.341,9 31,5 10.265,3 87.056,9 0,0 16.498,3 1.793,7 41,2 369,9 11.153,5 -36,7 90.899,8 61.619,9 14.695,4 11.323,6 2.329,9 1.041,9 10.708,5 1.058,3 119,5 1.333,9 0,0 8.196,9 65.606,8
A.Alle ondernemingen 1990 2.403 1.527,3 281.823,8 3.173,9 97.512,8 57.313,6 50.095,6 636,8 49.458,8 7.218,0 3.656,3 3.561,6 61.173,4 19.245,9 29.609,5 1.808,9 8.883,6 1.625,5 18.868,0 13.102,0 482,3 5.283,7 28.693,7 3.621,8 24.326,4 745,5 15.088,3 310,6 8.681,8 6.095,9 108.288,6 19.139,4 14.610,1 7.754,8 66.784,3 25.396,7 4.491,0 4.820,2 16.085,5 60.310,0 14.082,5 3.987,6 4.191,0 18.657,0 19.391,9 87.828,6 6.002,4 16.349,7 20.206,7 2.652,1 7.213,2 13.143,4 22.261,1 270.137,2 3.268,6 93.027,0 57.612,5 50.885,4 466,8 50.418,6 6.727,1 3.439,1 3.288,0 14.859,4 9.628,2 493,6 4.737,6 27.713,4 3.036,6 24.124,6 552,2 58.774,9 17.942,1 28.239,8 1.887,6 9.017,4 1.688,0 14.881,4 308,9 8.355,8 6.216,7 104.311,2 18.074,9 13.684,2 7.632,2 64.919,9 25.285,6 4.445,2 5.389,2 15.451,2 55.845,2 12.677,7 4.201,3 3.732,9 18.235,6 16.997,7 72.077,3 5.861,4 16.771,1 18.967,9 2.577,8 7.066,1 12.617,9 20.833,0 297.386,3 -43.589,1 -12.935,2 869,4 -223.410,0 18.321,5 4.803,4 3.927,4 51,3 3.876,1 548,1 327,9 4.090,2 -7.454,4 -118,8 1.938,3 -1.239,4 20.340,8 -5.239,6 -1.358,8 13.742,4 7.498,5 2.175,0 5.283,5 40,0 6.243,8 93.027,0 0,0 18.622,9 2.037,2 27,6 194,5 12.279,2 12,4 97.512,8 64.919,9 13.285,4 10.110,8 151,8 3.022,8 11.421,0 3.867,0 24,7 4.541,5 0,0 2.987,8 66.784,3
A.Alle ondernemingen 1991 2.498 1.550,7 304.072,4 3.502,6 104.066,8 63.766,1 56.125,4 117,0 56.008,4 7.640,7 4.095,4 3.545,3 66.570,0 22.032,9 30.520,5 1.953,2 10.188,3 1.875,1 20.419,1 14.415,5 346,5 5.657,1 30.310,8 3.550,2 25.930,8 829,8 15.437,0 317,7 8.240,1 6.879,2 116.082,8 21.745,9 16.856,4 7.576,1 69.904,4 26.644,3 5.031,6 4.539,5 17.073,2 63.977,4 14.165,3 4.161,3 8.400,4 20.644,8 16.605,6 97.368,1 7.857,1 18.829,9 21.108,2 2.821,1 7.136,2 15.976,5 23.639,1 288.246,7 3.560,8 99.520,3 57.882,3 50.685,4 160,8 50.524,5 7.196,9 3.711,3 3.485,5 19.379,7 13.148,9 514,1 5.716,7 29.507,8 3.669,7 25.060,3 777,8 62.662,4 19.193,5 30.494,6 1.841,5 9.379,3 1.753,5 15.733,4 342,4 9.122,5 6.268,5 109.533,0 20.204,6 14.985,4 7.760,1 66.582,9 26.260,4 4.628,3 4.957,8 16.674,3 61.863,0 13.960,1 4.395,8 8.841,4 19.176,7 15.489,0 76.251,7 6.237,1 16.790,1 20.747,1 2.747,1 7.218,7 14.338,4 22.511,6 319.636,8 -47.140,6 -13.346,8 769,8 -240.498,1 19.421,1 5.281,8 4.581,5 -19,6 4.601,1 538,2 162,1 4.684,1 -8.552,6 293,1 2.476,2 -2.239,8 21.364,0 -4.774,4 -1.392,0 15.197,6 8.621,2 2.807,7 5.773,4 40,1 6.576,5 99.520,3 219,8 18.963,0 2.093,3 25,4 82,9 12.577,8 -22,7 104.066,8 66.586,5 11.914,2 9.670,4 740,7 1.503,0 8.597,3 3.094,0 36,8 296,6 3.234,3 1.935,5 69.903,4
A.Alle ondernemingen 1992 2.549 1.566,2 318.252,9 3.818,3 109.864,4 68.025,7 60.178,9 85,1 60.093,8 7.846,8 5.015,3 2.831,4 67.575,1 23.225,0 29.642,9 2.084,7 10.988,3 1.634,2 21.977,0 16.195,4 352,8 5.428,8 30.765,4 3.838,7 25.998,6 928,1 16.225,8 307,6 8.922,4 6.995,8 118.789,1 23.668,7 18.805,8 2.635,3 73.679,3 28.594,1 5.821,3 4.183,6 18.589,2 69.455,2 14.275,5 5.226,7 9.208,4 22.415,9 18.328,7 101.412,5 8.702,4 20.467,1 20.615,2 2.961,3 6.989,0 17.013,2 24.664,3 307.365,4 3.697,2 105.552,4 64.013,1 56.310,8 200,3 56.110,5 7.702,3 4.163,2 3.539,0 20.809,4 14.883,0 369,7 5.556,7 30.114,1 3.248,0 26.027,9 838,2 67.738,9 22.407,3 30.860,7 1.963,9 10.617,8 1.889,2 15.437,9 314,0 8.344,1 6.779,8 115.745,9 22.018,7 17.564,3 7.655,3 68.507,6 26.675,6 5.269,1 4.415,5 16.991,0 66.403,3 14.318,1 4.910,5 9.060,9 21.044,9 17.068,9 82.426,3 7.868,9 19.167,2 21.364,2 2.928,2 7.204,7 16.113,4 23.893,1 328.421,9 -49.731,3 -14.446,8 611,0 -246.647,5 18.206,2 4.846,2 4.220,3 -1,9 4.222,1 509,4 116,5 5.001,9 -9.253,8 57,8 2.434,2 -2.975,1 18.317,3 -4.240,0 -1.464,9 12.612,3 9.160,6 3.747,2 5.372,5 40,9 3.451,5 105.552,4 650,9 20.044,0 2.002,3 26,8 -0,9 13.627,6 -724,7 109.864,4 68.507,6 18.067,7 8.666,5 3.560,6 5.840,4 12.895,1 5.214,8 91,0 465,5 1.830,0 5.293,6 73.679,3
A.Alle ondernemingen 1993 2.571 1.546,4 319.788,9 4.206,2 110.371,0 71.763,4 64.777,1 53,4 64.723,7 6.986,3 4.373,6 2.612,7 67.020,1 23.123,3 29.524,7 2.353,1 10.581,8 1.437,2 20.752,8 14.633,5 301,9 5.817,4 29.083,4 3.379,9 24.744,3 959,2 16.592,0 282,2 8.551,0 7.758,8 124.552,8 24.550,7 21.849,3 2.455,7 75.697,1 29.117,7 6.248,7 3.976,2 18.892,8 70.608,1 14.890,9 5.454,7 9.447,6 24.446,9 16.368,0 95.510,1 8.577,3 19.336,8 20.416,8 3.096,3 6.387,9 14.253,1 23.441,9 316.568,5 3.979,2 109.892,5 67.010,3 59.595,5 60,1 59.535,4 7.414,8 4.704,1 2.710,8 21.321,6 15.515,4 288,6 5.517,6 30.818,7 3.686,3 26.202,5 929,9 67.301,8 23.174,3 29.897,8 2.143,3 10.731,4 1.355,0 16.244,3 311,5 8.873,8 7.059,0 117.940,0 23.208,3 18.828,3 2.557,9 73.345,5 28.631,3 5.903,1 4.117,6 18.610,6 68.796,7 14.166,9 5.231,0 8.915,2 22.603,1 17.880,5 84.978,0 8.823,6 20.386,1 20.737,3 2.992,4 7.026,4 16.222,5 25.012,2 325.280,2 -50.381,3 -14.834,6 541,7 -243.442,9 17.163,2 4.552,0 3.893,7 -1,8 3.895,5 591,3 67,0 4.297,8 -8.682,1 -103,3 2.975,2 -2.386,8 17.815,9 -4.013,6 -1.351,9 12.450,5 8.234,7 2.602,8 5.605,4 26,5 4.215,8 109.893,5 10,8 18.323,6 2.506,1 22,3 103,1 14.000,1 -1.430,7 110.371,0 73.345,5 11.613,0 8.601,1 481,5 2.530,4 9.261,3 4.385,3 36,0 350,6 1.717,8 2.771,6 75.697,1
A.Alle ondernemingen 1994 2.592 1.495,0 329.979,5 4.853,0 111.633,1 75.753,8 67.412,8 32,7 67.380,1 8.341,0 4.839,4 3.501,7 68.042,9 22.035,4 30.870,9 1.726,3 11.855,4 1.554,9 21.517,4 15.330,9 220,9 5.965,6 29.470,5 3.686,8 24.882,8 900,9 18.708,9 352,2 9.861,2 8.495,5 133.675,4 25.922,3 28.432,6 2.278,8 77.041,7 30.660,9 6.854,3 3.960,4 19.846,2 70.571,7 16.162,7 6.035,0 9.744,2 24.734,0 13.895,8 95.071,8 8.669,6 19.019,1 21.607,4 3.303,4 6.541,5 12.673,1 23.257,7 322.824,0 4.654,6 110.432,8 72.785,1 65.577,0 48,7 65.528,3 7.208,1 4.597,6 2.610,5 20.912,7 14.611,1 293,2 6.008,4 29.463,2 3.657,7 24.852,0 953,5 67.286,8 23.384,2 29.698,5 2.297,4 10.584,1 1.322,6 17.289,0 353,1 8.891,6 8.044,3 125.086,7 24.678,2 23.931,0 2.206,5 74.271,0 29.560,3 6.381,3 3.959,7 19.219,3 72.384,3 15.360,2 5.567,6 9.779,8 24.856,0 16.820,7 81.564,2 8.583,8 19.357,4 20.311,1 3.229,8 6.458,1 14.228,5 23.624,0 336.488,0 -50.153,5 -14.874,9 518,5 -251.906,7 20.071,4 9.144,9 8.372,8 5,6 8.367,2 493,3 278,8 3.761,8 -7.627,7 25,0 3.036,5 -3.846,6 24.565,4 -4.790,1 -1.466,9 18.308,3 9.727,9 3.247,7 6.427,2 53,0 8.580,5 110.432,8 -58,7 17.892,9 2.490,1 38,0 96,1 14.079,1 -122,8 111.633,1 74.271,0 14.445,4 12.141,1 125,2 2.179,1 11.669,1 3.560,7 26,4 3.004,6 3.494,7 1.582,8 77.047,3
A.Alle ondernemingen 1995 2.556 1.456,8 345.996,8 6.435,4 114.287,1 81.940,2 71.144,6 236,1 70.908,6 10.795,6 5.534,6 5.261,0 70.111,3 21.051,4 33.369,5 1.765,3 11.459,8 2.465,3 22.159,4 15.250,2 257,5 6.651,7 30.849,9 3.133,2 26.780,7 936,0 20.213,7 377,8 11.351,3 8.484,6 140.546,7 27.251,1 33.090,9 2.214,2 77.990,5 32.701,7 6.980,8 4.346,7 21.374,2 70.782,7 16.286,6 6.177,8 10.773,1 23.590,6 13.954,6 101.965,7 6.234,7 23.488,5 22.807,8 3.690,3 6.829,8 13.683,3 25.231,3 331.703,5 6.002,0 111.936,8 75.460,1 67.290,5 75,8 67.214,7 8.169,6 4.440,1 3.729,5 22.688,8 16.342,7 238,1 6.108,0 29.404,3 3.324,6 25.235,7 844,0 67.164,5 21.449,2 31.005,9 1.753,1 11.111,8 1.844,5 19.047,1 306,4 10.498,1 8.242,6 133.557,8 26.641,2 30.160,0 2.257,2 74.499,4 30.711,4 6.786,3 3.993,5 19.931,6 71.940,6 16.865,2 6.279,2 10.348,8 23.731,1 14.716,3 82.689,6 8.254,5 20.017,3 21.336,9 3.500,3 6.547,4 12.804,2 23.033,2 355.944,2 -50.860,3 -15.067,4 355,6 -267.610,8 22.761,4 9.959,4 9.115,8 16,5 9.099,2 485,7 357,9 3.634,6 -7.419,2 -523,2 2.870,4 -3.111,1 28.172,4 -5.940,1 -1.849,4 20.382,9 10.914,5 3.766,3 7.108,4 39,8 9.468,4 111.936,8 335,9 19.422,9 3.367,7 12,7 245,6 14.293,9 20,3 114.287,1 74.499,4 15.162,0 13.184,6 129,5 1.847,9 11.670,8 3.716,1 2,3 3.006,8 3.254,4 1.691,2 77.990,5
A.Alle ondernemingen 1996 2.463 1.459,5 372.684,5 7.949,8 117.890,5 92.642,8 81.830,9 239,5 81.591,5 10.811,9 6.501,4 4.310,5 77.709,0 25.315,4 35.540,6 2.001,9 12.927,1 1.924,0 26.202,7 18.654,3 304,4 7.244,0 30.332,5 2.731,8 26.851,4 749,3 19.957,0 424,6 10.378,9 9.153,5 153.434,2 31.166,5 33.606,9 2.357,3 86.303,5 35.148,9 7.121,7 6.501,5 21.525,7 74.735,0 18.989,5 6.374,8 11.533,6 23.462,1 14.375,0 109.366,3 6.603,5 23.691,7 24.389,9 3.234,5 7.336,0 16.167,5 27.943,2 341.518,8 7.020,7 113.765,4 79.541,1 70.051,1 228,0 69.823,1 9.490,0 5.750,8 3.739,2 21.930,7 15.236,9 281,1 6.412,7 29.698,0 2.528,7 26.400,5 768,8 69.402,8 20.995,2 33.038,6 1.732,6 11.294,7 2.341,7 20.160,0 365,7 10.837,6 8.956,7 135.876,8 27.414,3 29.045,6 2.222,9 77.194,0 34.134,1 6.999,9 6.034,4 21.099,8 70.324,5 16.552,8 6.158,3 9.532,5 23.105,3 14.975,6 87.172,9 6.088,2 22.596,0 22.686,9 3.600,1 6.722,8 14.010,6 25.478,9 377.094,2 -52.460,9 -15.550,4 483,2 -285.653,5 23.912,7 10.855,2 10.115,6 16,6 10.099,0 533,8 205,8 3.553,5 -7.050,9 38,3 3.221,4 -2.681,8 31.848,2 -6.844,8 -2.549,7 22.453,7 11.822,7 3.443,5 8.275,2 104,0 10.631,0 113.765,4 538,7 20.697,7 2.953,5 1,8 168,8 14.367,6 42,9 117.890,5 77.194,0 20.264,2 14.015,9 3.936,8 2.311,6 11.154,7 3.384,8 59,4 158,5 5.470,8 2.081,3 86.303,5
A.Alle ondernemingen 1997 2.509 1.537,6 406.983,8 9.368,1 120.182,7 102.580,2 91.036,3 284,3 90.752,0 11.543,9 6.268,1 5.275,8 87.989,9 29.789,4 38.793,6 2.243,2 13.684,7 3.479,0 33.530,5 26.463,4 494,9 6.572,2 32.888,8 3.498,7 28.731,6 658,5 20.443,5 503,0 8.666,1 11.274,4 170.022,5 30.424,6 36.172,3 2.471,3 100.954,3 37.665,7 8.714,1 6.763,3 22.188,3 79.809,1 21.162,5 6.776,8 11.998,0 25.813,8 14.058,0 119.486,6 8.661,9 27.155,6 26.688,4 3.206,7 7.577,9 16.364,7 29.831,4 368.328,1 8.968,1 117.488,2 89.482,6 78.881,3 263,0 78.618,3 10.601,3 6.137,1 4.464,2 25.517,7 18.039,2 378,4 7.100,1 30.459,2 2.804,8 26.951,3 703,1 76.904,6 24.576,0 35.620,7 2.171,6 12.605,8 1.930,5 19.508,0 420,0 9.807,4 9.280,6 149.996,8 30.742,1 31.983,8 2.251,5 85.019,4 35.077,7 7.303,2 6.509,7 21.264,8 74.792,1 19.081,5 6.467,0 11.677,2 24.703,4 12.863,0 92.871,2 6.627,1 23.002,9 24.391,3 3.095,2 7.471,6 15.590,2 28.283,1 414.983,2 -55.828,6 -16.249,6 430,9 -317.549,7 25.786,3 13.537,1 12.443,1 26,4 12.416,7 825,2 268,8 4.009,7 -7.200,2 43,5 6.792,1 -2.711,3 40.257,2 -7.355,7 -2.910,7 29.990,7 12.940,1 3.691,4 9.117,8 130,9 17.050,6 117.488,2 589,9 20.028,9 3.203,9 89,1 270,7 14.918,9 17,0 120.182,7 85.019,4 27.067,0 20.208,6 4.036,9 2.821,5 11.132,1 3.157,9 37,1 314,5 3.728,2 3.894,4 100.954,3
A.Alle ondernemingen 1998 2.404 1.626,8 433.812,8 14.273,3 125.593,5 95.699,1 83.310,2 341,5 82.968,7 12.388,9 6.989,5 5.399,5 95.006,0 31.826,3 40.359,5 2.386,1 16.842,8 3.591,3 42.005,0 33.136,2 508,9 8.359,9 34.360,1 3.746,5 29.998,2 615,4 26.875,6 403,4 14.234,8 12.237,4 172.194,6 26.658,4 47.304,3 2.693,5 95.538,4 39.548,3 8.297,5 7.278,7 23.972,1 87.494,7 22.706,4 8.680,5 13.596,1 27.729,5 14.782,2 134.575,3 7.474,1 30.570,6 27.293,3 3.509,6 7.573,0 19.888,7 38.266,0 405.797,1 10.005,5 120.597,1 100.462,2 88.667,9 293,5 88.374,3 11.794,3 6.385,4 5.408,9 34.471,6 26.010,8 419,4 8.041,4 32.809,2 3.376,6 28.751,8 680,8 86.998,6 29.072,4 38.619,4 2.162,6 13.794,4 3.349,8 20.452,7 474,6 8.797,3 11.180,8 166.832,9 29.737,7 37.914,5 2.443,5 96.737,2 37.212,4 8.099,8 6.841,3 22.271,3 79.706,4 21.167,1 6.594,9 12.000,7 26.262,3 13.681,4 105.610,8 8.271,9 28.628,9 26.397,5 3.241,5 7.351,9 16.434,7 31.719,1 434.443,8 -60.212,7 -17.282,2 593,0 -331.360,3 26.181,7 9.083,0 8.088,7 42,7 8.046,0 693,5 300,8 4.913,7 -8.198,8 161,8 10.829,8 -3.125,3 39.845,8 -6.917,0 -2.314,3 30.614,5 19.234,5 4.529,7 14.636,2 68,6 11.380,0 120.597,1 922,6 22.449,1 3.209,6 4,9 546,4 15.623,6 -84,5 125.592,5 96.737,2 27.473,2 21.473,2 181,3 5.818,7 28.722,9 10.093,1 95,4 4.024,9 10.177,2 4.332,3 95.487,5
A.Alle ondernemingen 1999 2.751 1.780,3 513.476,0 17.982,8 136.944,1 116.339,5 101.414,6 819,1 100.595,5 14.924,9 7.244,6 7.680,4 120.318,4 44.580,9 47.903,1 2.964,8 19.903,1 4.966,5 52.928,5 42.522,6 638,6 9.767,3 37.453,8 4.449,2 32.315,1 689,5 31.508,9 485,5 11.941,5 19.081,9 205.177,0 25.708,7 61.136,4 2.623,5 115.708,4 46.777,0 10.663,1 7.677,8 28.436,1 107.579,7 29.004,3 9.567,4 19.323,7 32.333,4 17.350,9 153.942,3 9.374,5 37.663,9 32.300,8 3.593,9 8.534,8 23.634,4 38.840,0 445.467,8 12.607,6 131.387,1 96.271,5 83.998,3 706,3 83.292,0 12.273,2 6.846,1 5.427,1 44.078,3 34.416,1 449,5 9.212,7 35.817,5 4.043,8 31.141,2 632,5 97.457,2 30.704,7 42.639,0 2.447,7 17.884,3 3.781,5 27.848,5 427,5 14.820,6 12.600,4 176.661,2 27.028,5 49.290,3 2.154,1 98.188,3 40.896,8 8.402,0 7.491,6 25.003,2 90.000,4 22.775,0 8.935,9 13.342,3 29.682,4 15.264,8 117.481,0 8.212,6 29.303,5 28.785,0 3.692,7 7.864,7 20.428,6 39.622,5 469.017,9 -67.652,2 -19.592,3 514,3 -355.820,2 26.467,5 13.872,7 11.924,6 41,2 11.883,4 1.218,9 729,2 5.950,5 -9.166,8 340,8 11.339,1 -5.167,9 43.636,0 -7.410,7 -2.986,8 33.238,5 15.603,1 5.088,3 10.417,0 97,8 17.635,5 131.387,1 344,2 25.561,8 4.027,3 3,2 710,0 17.526,5 509,6 136.955,7 98.188,3 35.039,1 23.175,9 6.356,2 5.507,0 17.522,8 5.540,4 57,0 179,0 4.993,8 6.752,6 115.704,6
A.Alle ondernemingen 2000 2.907 1.794,8 641.223,8 26.005,0 145.937,8 147.931,5 126.681,7 3.431,0 123.250,7 21.249,8 7.528,1 13.721,7 164.623,0 78.309,6 56.543,8 3.682,6 22.153,0 3.934,0 77.278,4 62.513,5 616,8 14.148,1 42.611,6 5.458,6 36.282,5 870,5 36.836,5 672,0 15.283,5 20.881,0 250.464,9 28.633,1 78.540,1 3.769,8 139.521,9 51.710,9 14.266,2 8.490,7 28.954,0 144.834,7 27.395,4 12.938,4 41.335,2 33.802,0 29.363,7 194.213,2 17.197,0 54.197,7 36.162,8 4.667,2 9.679,3 26.520,0 45.789,2 523.468,8 20.852,0 139.762,6 115.047,5 100.143,4 394,1 99.749,3 14.904,1 6.966,3 7.937,8 54.929,2 45.285,6 691,6 8.952,0 38.988,5 4.704,4 33.235,6 1.048,5 121.660,0 45.750,0 49.036,2 3.101,8 19.674,8 4.097,2 32.229,0 521,5 12.457,1 19.250,4 207.293,4 26.559,0 59.757,9 3.297,9 117.678,6 47.445,2 10.959,2 7.683,9 28.802,1 110.958,1 29.340,1 9.900,0 20.846,0 32.815,3 18.056,7 134.254,6 9.490,1 39.087,5 32.897,9 3.641,4 8.538,9 23.517,5 40.598,8 548.709,9 -70.386,1 -20.799,5 339,0 -424.643,4 33.219,9 15.614,2 10.540,9 43,8 10.497,1 771,7 4.301,6 9.360,3 -12.601,5 2.179,6 21.927,9 -5.544,6 64.155,8 -8.684,6 -4.208,1 51.263,1 19.223,5 7.326,9 11.784,8 111,8 32.039,6 139.762,6 566,5 28.177,7 4.763,7 44,5 504,5 18.020,0 -244,2 145.937,8 117.678,6 50.910,8 40.711,6 1.690,8 8.508,4 29.062,2 8.671,9 40,4 747,0 11.608,1 7.994,8 139.521,9
A.Alle ondernemingen 2001 1.839 1.652,1 662.357,5 33.203,7 142.258,8 139.956,2 119.900,2 3.890,6 116.009,6 20.056,0 7.238,4 12.817,6 175.189,4 90.225,7 51.797,0 5.289,3 22.410,8 5.466,6 88.394,2 73.812,5 496,0 14.085,7 40.538,2 5.680,6 34.064,7 792,9 42.816,8 779,0 15.616,0 26.421,8 252.192,0 28.847,7 103.054,6 3.344,6 116.945,1 53.407,9 15.373,0 9.456,6 28.578,3 158.035,6 40.148,0 11.926,1 44.996,7 39.829,7 21.135,1 198.721,8 16.872,0 56.876,1 33.427,2 5.315,4 9.159,7 28.612,7 48.458,7 620.828,7 27.061,8 138.764,1 144.524,7 123.017,5 3.656,2 119.361,3 21.507,2 7.060,5 14.446,7 74.074,5 59.273,1 608,2 14.193,2 38.710,7 4.949,2 32.915,6 845,9 162.921,5 80.070,1 52.720,8 4.425,7 20.068,1 5.636,8 34.771,5 579,0 13.893,7 20.298,8 238.998,6 26.642,5 77.007,2 3.012,6 132.336,3 50.758,0 14.572,5 8.409,3 27.776,2 146.415,7 33.402,8 12.334,7 39.967,9 32.256,5 28.453,8 160.172,8 16.488,9 53.738,6 33.664,6 4.539,5 9.175,0 24.483,6 42.566,2 537.960,6 -68.464,5 -23.229,7 282,3 -420.943,3 25.605,4 -6.810,3 -6.771,6 64,6 -6.836,2 412,7 -451,4 13.127,5 -16.817,7 -581,5 15.727,7 -7.725,3 22.525,8 -7.643,6 -2.664,7 12.217,5 18.169,0 5.971,3 12.109,2 88,5 -5.951,4 138.764,1 -1.189,4 27.029,1 5.032,2 15,6 672,3 18.141,1 171,6 142.258,8 132.336,3 31.662,1 20.992,7 1.011,9 9.657,5 47.053,3 26.944,1 14,0 604,6 1.844,2 17.646,4 116.945,1
A.Alle ondernemingen 2002 1.762 1.568,9 645.566,7 32.632,5 142.142,9 120.736,7 102.637,0 4.265,0 98.372,0 18.099,7 8.202,1 9.897,6 192.263,9 111.294,2 47.508,7 5.072,9 21.776,6 6.611,5 82.211,5 68.730,7 543,0 12.937,8 39.070,1 5.681,2 32.639,5 749,4 36.509,2 800,9 12.977,9 22.730,4 236.978,9 27.743,8 103.004,6 2.882,7 103.347,8 53.984,4 16.635,8 10.527,9 26.820,7 143.375,7 38.927,8 12.717,7 38.542,9 29.847,7 23.339,6 211.227,8 22.933,7 68.180,9 31.574,5 5.202,5 9.429,1 24.812,6 49.094,5 658.255,5 31.848,8 141.730,4 138.550,1 116.368,8 3.890,1 112.478,7 22.181,3 8.754,1 13.427,2 90.848,4 76.768,7 560,2 13.519,5 40.475,2 5.720,2 33.972,5 782,5 172.343,0 88.530,1 51.143,8 5.352,0 21.940,3 5.376,8 42.459,6 716,6 15.699,3 26.043,7 251.880,2 26.923,1 101.615,3 2.816,2 120.525,6 52.884,3 15.177,3 9.534,9 28.172,1 156.549,6 38.184,6 13.384,4 49.571,7 30.784,6 24.624,3 168.522,1 16.973,9 56.109,4 33.265,5 5.288,3 9.127,3 28.419,3 47.757,7 523.778,0 -69.088,9 -23.349,9 318,3 -405.331,9 26.325,6 -747,4 1.305,6 81,9 1.223,6 -101,0 -1.952,0 10.122,1 -13.803,0 -973,1 8.352,5 -7.317,2 21.959,4 -6.732,0 -3.623,4 11.604,0 19.097,5 8.798,1 10.140,6 158,8 -7.493,5 141.730,4 395,3 23.476,8 4.916,5 4,5 251,5 18.599,7 -190,3 142.142,9 120.525,6 38.358,3 22.487,5 975,4 14.895,4 55.536,1 29.981,0 53,7 5.943,0 1.479,6 18.078,7 103.347,8
B.Nijverheid 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1980 773 0,0 109.402,1 535,5 32.600,4 31.120,3 29.013,0 0,0 0,0 2.107,3 0,0 0,0 21.539,5 3.658,6 13.594,9 865,8 3.294,9 125,3 3.350,8 2.028,3 3,5 1.319,0 16.494,4 2.395,1 13.789,2 310,1 3.761,2 48,5 1.527,9 2.184,8 46.203,8 7.509,6 2.851,2 5.479,1 30.363,9 10.315,5 1.696,8 908,9 7.709,8 20.977,6 5.483,4 743,8 2.041,5 7.525,4 5.183,5 31.905,4 2.563,9 3.126,8 10.268,3 979,4 2.744,5 4.393,1 7.829,4 99.601,5 564,6 31.346,9 25.351,3 23.524,6 0,0 0,0 1.826,7 950,6 876,1 3.445,4 1.946,6 4,5 1.494,3 14.741,9 2.317,5 12.072,2 352,2 20.715,8 3.491,8 13.040,3 841,1 3.194,6 148,0 3.435,6 48,0 1.516,2 1.871,4 40.036,4 7.187,5 2.820,4 4.532,7 25.495,8 9.690,1 1.823,4 649,2 7.217,5 19.969,6 4.745,3 663,3 2.147,9 7.516,4 4.896,7 26.005,8 2.214,3 2.901,7 9.927,7 799,9 2.817,7 3.899,5 7.344,5 123.253,0 -18.539,0 -3.804,2 200,5 -94.921,8 6.188,5 3.223,8 2.957,6 0,0 0,0 227,6 38,6 1.017,8 -2.725,5 -19,3 704,1 -804,3 7.585,2 -2.310,0 -1.087,4 4.187,9 1.856,8 324,6 1.525,1 7,1 2.331,0 31.346,9 0,0 5.416,3 455,4 124,8 395,9 3.615,4 -363,0 32.600,4 25.495,8 6.485,4 3.576,1 2.639,8 269,4 1.617,4 1.245,1 44,6 48,1 0,0 279,6 30.363,9
B.Nijverheid 1981 813 0,0 118.703,5 725,8 34.040,1 34.757,0 32.379,8 0,0 0,0 2.377,2 0,0 0,0 23.989,2 4.132,4 15.093,1 1.106,0 3.525,6 132,1 3.778,9 2.231,3 0,4 1.547,2 16.727,1 2.162,0 14.237,0 328,1 4.685,0 47,8 2.086,0 2.551,2 50.393,1 7.742,2 3.044,0 7.019,9 32.587,0 11.343,6 2.046,5 1.218,3 8.078,8 22.274,6 6.218,4 771,8 1.917,1 8.317,3 5.050,0 34.692,1 2.503,0 4.077,1 10.719,7 798,1 3.109,9 4.629,3 8.855,0 110.143,4 700,0 32.409,7 31.366,9 29.278,0 0,0 0,0 2.088,9 1.106,3 982,6 3.484,1 2.094,4 0,5 1.389,2 16.457,7 2.404,9 13.732,4 320,4 21.881,7 3.861,1 13.632,2 906,2 3.354,0 128,2 3.843,2 49,6 1.583,5 2.210,1 47.024,0 7.448,0 2.867,1 6.300,0 30.408,9 10.104,7 1.676,9 928,9 7.498,9 21.512,0 5.776,0 746,3 2.048,7 8.295,1 4.645,9 27.117,8 2.527,1 3.425,3 9.916,9 726,9 2.753,0 4.384,7 7.768,6 139.335,7 -18.956,3 -4.047,9 238,5 -109.360,6 7.209,4 3.030,8 2.768,3 0,0 0,0 193,0 69,5 1.290,6 -3.179,2 -11,9 905,1 -1.200,3 8.044,4 -2.672,9 -1.298,4 4.073,1 2.047,8 401,3 1.636,8 9,7 2.025,2 32.409,7 0,0 5.960,9 388,7 105,0 333,2 3.892,7 -277,2 34.040,1 30.408,9 5.152,2 3.335,2 144,6 1.672,4 2.974,1 1.310,0 22,1 1.458,7 0,0 183,3 32.587,0
B.Nijverheid 1982 865 0,0 117.468,6 834,6 33.146,9 35.509,6 33.113,5 0,0 0,0 2.396,1 0,0 0,0 22.793,8 4.216,8 13.701,4 1.141,9 3.477,1 256,6 3.898,4 2.172,7 0,6 1.725,1 15.992,4 2.059,2 13.681,8 251,4 5.292,9 48,2 2.286,8 2.957,9 51.982,3 7.895,7 2.643,1 6.832,4 34.611,1 11.449,0 2.109,2 1.391,0 7.948,8 19.605,7 3.993,9 1.071,6 1.271,0 8.081,5 5.187,7 34.431,5 2.693,5 3.677,2 9.606,3 1.334,7 3.011,9 4.802,7 9.305,2 115.504,4 785,4 32.725,8 33.568,3 31.277,5 0,0 0,0 2.290,8 1.293,8 997,0 4.087,1 2.332,9 0,2 1.754,0 15.736,5 1.876,6 13.617,4 242,5 23.755,9 4.334,7 14.754,0 1.256,4 3.255,9 154,9 4.845,3 45,1 2.185,2 2.615,0 49.483,1 7.656,3 1.854,7 6.578,8 33.393,3 11.283,3 2.034,6 1.167,6 8.081,1 20.006,1 4.277,6 765,6 1.410,1 8.243,7 5.309,1 29.845,7 2.488,9 4.126,3 10.422,5 1.047,0 2.982,1 4.886,3 8.778,9 135.791,3 -19.385,0 -4.167,8 269,3 -105.300,0 7.207,9 3.103,7 2.761,1 0,0 0,0 209,8 132,8 1.234,3 -3.026,2 -39,5 855,8 -1.154,4 8.181,5 -2.605,9 -1.394,5 4.181,2 2.081,1 389,5 1.680,5 11,1 2.099,9 32.725,8 0,0 4.833,0 488,0 83,3 280,2 3.937,7 -183,1 33.146,9 33.393,3 3.398,9 3.086,9 11,7 300,4 2.181,1 987,0 2,9 1.015,4 0,0 175,8 34.611,1
B.Nijverheid 1983 832 0,0 125.706,6 967,8 34.018,2 40.489,5 38.236,7 0,0 0,0 2.252,8 0,0 0,0 24.375,3 4.754,2 14.034,9 1.252,5 3.827,2 506,5 4.191,9 2.530,5 143,9 1.517,5 15.519,8 2.153,6 13.110,3 255,9 6.144,0 136,3 4.014,2 1.993,5 57.882,0 8.304,6 2.651,4 5.794,9 41.131,1 11.943,7 2.339,0 1.664,6 7.940,1 19.987,6 4.305,2 1.387,2 1.159,1 7.559,8 5.576,3 35.893,3 2.720,8 4.797,0 9.348,6 1.259,1 3.051,0 4.023,4 10.693,4 116.738,8 1.067,1 33.037,7 34.998,4 32.908,7 0,0 0,0 2.089,7 1.100,9 988,8 4.242,0 2.530,5 121,2 1.590,3 15.385,1 2.063,7 13.079,8 241,6 22.637,1 4.693,1 12.875,7 1.073,1 3.757,6 237,6 5.371,5 143,3 2.930,0 2.298,2 51.188,0 7.943,5 2.155,7 5.497,2 35.591,6 11.636,5 2.324,7 1.356,1 7.955,7 20.079,8 4.140,1 1.309,4 1.364,1 7.986,1 5.280,1 29.056,0 2.616,9 3.742,1 8.780,1 1.118,0 2.920,8 4.778,8 9.878,1 136.994,3 -19.131,4 -4.572,3 355,3 -105.495,8 8.150,2 4.396,7 3.945,3 0,0 0,0 256,1 195,3 1.084,4 -2.689,0 -314,5 599,3 -629,0 10.598,2 -2.913,3 -1.486,4 6.198,6 2.445,1 504,4 1.913,1 27,6 3.753,5 33.037,7 0,0 5.586,7 395,4 102,0 96,2 4.178,7 -26,3 34.018,2 35.591,6 7.203,3 4.682,5 945,5 1.575,3 1.663,8 929,0 58,0 114,0 0,0 562,9 41.131,1
B.Nijverheid 1984 894 0,0 140.364,9 666,7 36.420,1 47.976,4 45.456,0 0,0 0,0 2.520,4 0,0 0,0 26.091,3 5.444,3 15.229,9 1.355,3 3.419,3 642,5 4.939,9 2.950,3 243,3 1.746,3 17.609,3 3.024,7 14.336,5 248,1 6.661,0 287,4 4.439,3 1.934,3 67.256,0 8.551,2 3.206,3 6.179,5 49.319,0 13.147,4 2.361,3 2.076,1 8.710,0 20.910,9 5.239,2 1.450,6 1.059,1 7.199,5 5.962,5 39.050,5 2.678,8 5.398,5 10.114,0 2.199,9 3.537,8 4.568,6 10.552,9 128.517,6 830,5 35.033,5 40.765,4 38.578,5 0,0 0,0 2.186,9 1.111,4 1.067,0 4.353,4 2.920,4 170,8 1.262,2 16.445,8 2.547,1 13.670,3 228,4 24.915,0 5.223,5 14.485,7 1.283,5 3.381,6 540,7 6.174,0 140,3 3.980,8 2.052,9 58.017,1 8.182,1 2.771,7 5.760,4 41.302,9 12.443,0 2.356,1 1.732,9 8.354,0 20.911,8 4.868,2 1.372,1 1.162,2 7.596,2 5.913,1 32.923,4 2.912,6 4.918,7 9.723,3 2.077,8 3.103,4 4.222,5 10.187,6 156.166,2 -19.309,3 -4.884,3 379,3 -122.354,6 9.997,3 5.663,5 5.008,7 0,0 0,0 372,4 282,4 1.294,8 -2.959,3 -8,4 855,0 -880,3 13.962,7 -3.508,7 -1.783,4 8.670,7 2.900,7 624,3 2.269,1 7,3 5.770,0 35.033,5 0,0 6.555,0 437,4 145,0 119,7 4.602,5 -103,3 36.420,1 41.302,9 11.150,9 6.565,4 3.867,7 717,8 3.134,8 795,5 9,5 52,7 0,0 2.277,1 49.319,0
B.Nijverheid 1985 951 0,0 145.565,0 573,4 39.587,9 44.654,9 41.740,8 0,0 0,0 2.914,1 0,0 0,0 29.407,1 6.984,7 16.462,3 1.584,6 3.457,0 918,5 5.106,5 2.853,8 222,2 2.030,5 18.224,0 3.112,6 14.819,4 292,0 8.011,2 89,9 5.462,2 2.459,1 66.381,5 8.952,3 4.375,8 5.645,0 47.408,4 14.395,0 2.615,6 2.596,2 9.183,2 22.175,9 5.428,1 1.397,6 1.364,5 7.182,2 6.803,5 42.612,5 2.910,7 5.903,4 11.034,3 2.694,7 3.638,0 5.022,9 11.408,5 141.957,3 699,9 36.960,1 47.898,0 45.370,2 0,0 0,0 2.527,8 1.181,0 1.335,6 4.974,1 3.065,0 248,0 1.661,1 17.971,0 3.096,3 14.614,6 260,1 26.699,6 5.434,4 15.789,9 1.418,8 3.418,2 638,3 6.754,4 172,0 4.450,8 2.131,6 67.656,8 8.673,5 3.715,8 5.890,4 49.377,1 13.474,9 2.487,3 2.115,1 8.872,5 21.196,1 5.315,6 1.384,0 1.043,3 7.362,5 6.090,7 35.191,5 2.617,1 5.633,9 10.435,4 2.404,4 3.555,9 4.438,3 10.544,8 167.270,3 -20.359,7 -5.344,9 508,5 -131.298,4 10.775,9 4.367,1 3.748,7 0,0 0,0 347,3 271,1 1.338,8 -2.884,2 13,4 654,8 -681,9 13.583,8 -3.610,9 -1.927,6 8.045,2 3.239,9 583,2 2.640,1 16,6 4.805,4 36.960,1 0,0 8.307,5 676,8 158,5 208,8 5.008,5 -44,7 39.587,9 49.377,1 5.904,9 5.461,8 6,9 436,3 7.873,6 656,4 11,4 5.768,5 0,0 1.437,3 47.408,4
B.Nijverheid 1986 1.034 0,0 143.346,8 652,9 43.621,9 41.408,2 38.247,6 0,0 0,0 3.160,6 0,0 0,0 26.996,9 7.047,9 14.070,2 1.396,2 3.786,3 696,3 6.080,2 3.354,1 269,4 2.456,7 16.877,8 2.920,0 13.616,6 341,2 7.708,9 90,4 4.843,8 2.774,7 64.819,8 9.329,0 4.809,2 6.153,9 44.527,7 14.770,5 2.703,1 2.869,0 9.198,4 23.462,3 6.044,0 1.496,2 1.488,1 7.624,0 6.810,0 40.294,3 2.990,2 5.942,3 9.929,6 2.354,7 3.714,9 4.774,3 10.588,3 147.986,3 737,6 41.342,7 44.762,5 41.761,8 0,0 0,0 3.000,7 1.365,7 1.599,0 4.932,0 2.795,2 206,9 1.929,9 18.618,4 3.135,6 15.197,4 285,4 29.490,1 7.115,2 16.310,4 1.648,3 3.582,5 833,7 8.103,1 88,4 5.540,5 2.474,2 66.958,8 8.901,1 4.223,7 6.294,4 47.539,6 14.485,2 2.673,2 2.685,8 9.126,2 23.181,6 5.613,7 1.516,0 1.439,0 7.589,3 7.023,6 38.055,3 3.125,8 6.152,3 11.186,4 2.469,9 3.687,7 5.305,3 11.433,2 147.621,5 -21.321,9 -5.809,2 608,1 -112.074,2 9.024,3 3.804,2 3.368,7 0,0 0,0 230,2 205,3 1.342,1 -2.941,1 -117,3 663,8 -804,8 10.971,1 -2.688,2 -1.527,8 6.755,2 3.292,3 542,7 2.732,8 16,8 3.462,8 41.342,7 0,0 8.376,9 594,3 178,4 364,4 5.613,5 -75,8 43.621,9 47.539,6 5.189,6 4.468,8 456,2 264,6 8.201,6 1.006,0 32,7 1.267,7 0,0 5.895,1 44.527,6
B.Nijverheid 1987 1.073 0,0 147.574,3 952,8 47.208,1 40.496,5 37.316,2 0,0 0,0 3.180,3 0,0 0,0 27.985,7 8.091,3 13.769,4 1.402,2 3.982,1 740,7 7.662,2 4.329,5 339,2 2.993,5 16.020,5 2.917,5 12.773,6 329,4 7.248,3 74,4 4.236,0 2.937,9 65.253,1 9.547,0 5.740,3 5.957,5 44.008,3 15.211,9 3.304,4 2.812,8 9.094,7 27.059,1 6.272,5 2.201,7 1.908,6 8.718,6 7.957,7 40.050,1 2.790,4 4.941,8 9.912,3 1.876,6 4.161,8 5.352,0 11.015,2 144.610,3 816,3 45.359,7 41.262,8 38.226,9 0,0 0,0 3.035,9 1.483,2 1.552,6 6.227,1 3.021,1 298,8 2.907,2 17.011,3 3.088,5 13.589,6 333,2 26.267,6 6.118,8 14.240,4 1.386,8 3.859,2 662,4 7.665,5 92,4 4.856,4 2.716,7 64.833,3 9.315,6 4.915,8 6.057,0 44.544,9 14.921,2 2.864,3 2.862,9 9.194,0 25.030,6 5.445,2 2.507,3 1.446,6 8.221,0 7.410,5 35.061,7 3.151,4 5.329,4 10.243,3 2.107,0 3.745,6 4.763,5 10.485,0 140.902,9 -22.088,5 -6.288,0 656,7 -104.736,0 8.447,1 4.605,7 4.192,3 0,0 0,0 242,1 171,3 1.420,1 -2.893,1 -151,1 839,7 -781,5 11.487,0 -2.449,6 -1.117,0 7.920,3 4.051,2 1.251,7 2.785,2 14,3 3.869,1 45.359,7 0,0 8.969,7 877,0 94,3 -38,5 6.027,0 -84,5 47.208,1 44.544,9 7.666,8 5.074,4 156,8 2.435,6 8.203,4 1.205,3 13,7 4.008,3 0,0 2.976,1 44.008,3
B.Nijverheid 1988 1.085 745,2 159.757,3 834,9 50.093,7 46.975,2 42.656,1 310,3 42.345,8 4.319,1 2.112,3 2.206,8 28.558,4 8.891,0 13.453,7 1.255,6 3.999,0 959,1 9.440,7 5.734,0 391,8 3.314,9 16.958,4 3.074,6 13.619,7 264,1 6.895,7 88,5 4.087,9 2.719,3 71.601,5 10.080,7 6.312,9 6.604,4 48.603,5 15.149,3 3.310,5 2.630,8 9.208,0 30.758,2 7.130,4 2.178,0 2.307,8 9.403,8 9.738,2 42.248,3 3.280,7 5.299,4 10.729,4 1.859,5 4.260,0 5.108,4 11.710,9 149.694,4 975,9 48.717,5 40.306,4 37.001,9 51,9 36.950,0 3.304,5 1.683,2 1.621,3 7.782,9 4.430,7 348,6 3.003,6 16.145,6 2.912,5 12.903,8 329,3 28.311,0 8.744,4 13.395,0 1.389,5 4.058,2 723,9 7.455,0 78,2 4.299,5 3.077,3 64.485,8 9.430,7 5.841,0 6.028,6 43.185,5 15.667,4 3.679,5 2.817,4 9.170,5 28.391,3 6.448,3 2.277,8 1.939,8 9.413,0 8.312,4 35.710,4 3.036,2 4.889,5 10.168,0 1.860,7 4.245,0 5.439,6 11.511,0 146.903,9 -22.655,3 -6.697,4 588,1 -108.323,0 9.816,4 5.255,8 4.606,2 13,9 4.592,3 334,0 315,6 1.588,2 -3.115,4 130,4 903,9 -675,1 13.904,1 -3.055,0 -958,0 9.891,1 5.262,7 1.815,7 3.432,3 14,7 4.628,3 48.717,5 0,0 8.509,6 765,7 42,5 125,3 6.419,0 -31,5 50.093,7 43.185,5 8.469,1 5.555,5 444,9 2.468,7 3.051,1 927,1 9,0 141,0 0,0 1.973,9 48.603,5
B.Nijverheid 1989 1.131 758,5 174.231,3 1.754,6 53.319,0 48.926,9 43.905,7 438,4 43.467,3 5.021,2 2.588,7 2.432,5 34.781,4 12.166,5 15.858,8 1.374,9 4.601,7 779,5 9.307,2 5.968,1 392,4 2.946,7 17.661,2 2.889,0 14.435,8 336,4 8.480,9 93,0 5.444,5 2.943,4 75.807,5 11.072,6 7.116,6 6.781,8 50.836,5 15.787,0 3.541,4 2.245,1 10.000,5 32.261,7 8.900,1 2.078,4 2.299,5 9.662,4 9.321,3 50.375,1 4.010,5 9.025,2 12.070,3 1.967,2 4.013,9 6.573,0 12.715,0 162.969,3 1.298,7 51.650,9 47.128,5 42.708,3 145,6 42.562,7 4.420,2 2.265,4 2.154,7 9.485,8 5.731,3 375,6 3.378,9 17.033,7 2.927,4 13.847,5 258,8 29.287,6 8.924,9 14.081,7 1.350,3 4.093,0 837,7 7.084,2 82,1 4.285,8 2.716,3 72.199,0 10.544,4 6.584,7 6.394,6 48.675,3 15.319,4 3.258,0 2.682,7 9.378,7 32.254,0 8.134,6 2.264,7 2.320,0 9.842,3 9.692,4 38.102,8 3.206,9 5.715,9 10.983,8 1.962,1 4.365,5 5.093,9 11.868,6 162.858,8 -23.302,5 -7.336,3 643,1 -120.179,0 12.684,1 6.517,5 5.665,1 7,5 5.657,5 514,5 337,9 2.009,7 -3.790,3 318,3 1.242,4 -694,7 18.286,9 -3.403,2 -1.049,9 13.833,8 6.076,4 1.590,7 4.465,8 19,9 7.757,4 51.650,9 0,0 9.302,7 770,4 31,1 179,5 7.000,2 -12,4 53.319,0 48.675,3 11.155,6 8.168,4 2.224,4 762,8 8.994,4 411,0 96,2 1.184,6 0,0 7.302,5 50.836,5
B.Nijverheid 1990 1.184 777,9 182.925,3 2.347,2 56.804,7 48.832,0 43.592,5 350,3 43.242,3 5.239,5 2.708,8 2.530,7 36.116,6 12.204,3 16.709,6 1.288,8 4.996,3 917,6 11.905,2 8.292,7 383,5 3.229,0 18.222,8 3.134,2 14.622,7 465,9 8.696,6 69,6 5.319,9 3.307,1 77.183,8 11.622,6 8.445,8 6.539,2 50.576,2 16.885,7 4.098,6 1.931,3 10.855,8 36.443,1 11.126,8 2.241,9 2.910,1 9.977,8 10.186,5 52.412,4 4.027,4 8.305,5 12.665,4 1.807,0 4.209,4 7.395,0 14.002,7 178.855,5 2.473,1 54.878,4 50.001,4 45.055,7 181,2 44.874,5 4.945,7 2.521,8 2.423,9 9.865,0 6.192,4 418,0 3.254,6 17.401,7 2.591,1 14.482,1 328,5 35.701,6 12.282,3 16.096,1 1.291,1 5.230,2 801,9 8.534,1 98,6 5.184,0 3.251,5 76.106,1 11.048,3 7.895,5 6.450,9 50.711,4 16.847,2 4.050,0 2.331,8 10.465,4 34.626,9 9.475,7 2.478,9 2.711,3 10.178,0 9.783,0 44.362,7 3.979,9 9.042,4 11.948,9 1.610,2 4.074,3 6.912,6 13.707,0 171.293,0 -24.679,9 -8.152,4 527,2 -126.879,1 12.108,8 4.059,8 3.327,3 26,5 3.300,9 462,5 270,0 2.377,2 -4.553,0 -92,6 1.194,1 -841,0 14.253,4 -3.524,8 -1.274,1 9.454,5 5.658,9 1.278,6 4.353,4 26,9 3.795,7 54.878,4 0,0 10.242,8 766,4 16,5 97,2 7.700,2 69,4 56.804,7 50.711,4 9.236,5 6.658,1 86,2 2.492,2 9.371,8 2.862,4 22,0 4.313,7 0,0 2.173,7 50.576,2
B.Nijverheid 1991 1.237 790,8 194.466,1 2.383,5 60.527,3 54.213,0 48.448,3 80,2 48.368,0 5.764,7 3.003,4 2.761,3 37.640,1 12.583,1 17.141,7 1.353,4 5.642,6 919,3 12.485,2 9.178,1 216,4 3.090,7 18.605,6 2.984,9 15.075,2 545,5 8.611,5 72,8 4.800,4 3.738,3 81.774,7 12.775,7 9.764,0 6.382,1 52.852,9 17.410,8 4.576,0 1.606,1 11.228,7 38.807,5 11.157,4 2.356,5 5.605,1 11.422,7 8.265,8 56.473,1 4.457,9 9.346,1 12.927,0 1.845,2 4.038,2 9.553,4 14.305,3 186.849,0 2.595,1 58.588,7 49.249,3 43.930,8 103,7 43.827,1 5.318,5 2.768,8 2.549,7 12.446,8 8.720,4 379,1 3.347,3 18.426,5 3.089,8 14.845,2 491,5 36.530,1 11.826,7 17.108,3 1.309,3 5.282,9 1.002,9 9.012,7 90,1 5.516,9 3.405,7 78.040,0 12.089,2 8.881,2 6.549,7 50.519,9 17.274,9 4.180,1 1.983,1 11.111,7 38.038,9 11.339,2 2.552,5 5.604,3 10.509,7 8.033,2 45.172,7 4.108,9 8.358,1 12.915,5 1.859,6 4.210,6 8.322,5 13.720,0 181.070,1 -26.546,3 -8.299,8 449,4 -133.844,5 12.828,9 4.878,8 4.242,1 2,1 4.240,1 486,5 150,2 2.659,4 -5.052,6 141,1 1.451,2 -1.326,8 15.580,1 -3.120,6 -1.300,2 11.159,4 6.467,4 1.625,8 4.815,1 26,5 4.692,0 58.588,7 161,2 10.398,3 830,8 16,4 -17,8 7.769,1 13,2 60.527,3 50.523,5 7.740,5 6.139,9 654,7 945,9 5.411,1 1.447,9 2,8 139,0 2.404,4 1.416,9 52.852,9
B.Nijverheid 1992 1.251 783,0 202.290,6 2.756,6 62.845,8 56.904,5 51.190,2 47,3 51.142,8 5.714,3 3.478,1 2.236,2 39.340,4 14.328,6 16.745,0 1.408,5 6.156,9 701,4 13.420,3 10.429,3 204,0 2.787,0 18.872,9 3.270,3 15.006,3 596,3 8.149,2 71,0 4.468,8 3.609,4 82.090,5 14.309,2 10.554,2 1.299,2 55.927,9 18.427,1 5.304,3 1.186,2 11.936,6 41.680,1 11.088,6 2.316,4 5.542,9 12.637,6 10.094,6 60.091,9 5.463,3 10.477,8 12.834,7 1.960,1 3.880,7 10.027,0 15.448,3 197.125,5 2.558,5 61.292,4 54.330,1 48.541,3 168,5 48.372,9 5.788,8 3.054,0 2.734,8 13.140,1 9.935,8 254,3 2.950,0 18.331,5 2.668,3 15.117,4 545,8 38.837,7 13.390,2 17.314,6 1.360,7 5.915,8 856,4 8.634,1 71,9 4.879,9 3.682,3 81.754,7 13.107,5 10.169,9 6.332,2 52.145,1 17.430,7 4.800,5 1.475,8 11.154,4 40.811,7 11.284,4 2.052,2 6.084,9 11.753,9 9.636,3 47.640,1 4.582,4 9.445,2 13.056,2 1.933,4 4.103,8 9.487,8 14.519,1 181.281,8 -27.532,0 -8.859,3 355,7 -133.541,0 11.704,7 4.169,5 3.578,4 -5,0 3.583,4 445,8 145,3 2.676,0 -5.431,0 103,7 1.212,6 -1.575,3 12.860,1 -2.660,9 -1.371,1 8.828,1 7.000,4 2.572,3 4.396,3 31,8 1.827,7 61.292,4 423,0 10.948,1 832,3 14,8 -51,6 8.289,2 -629,5 62.845,8 52.145,1 13.699,2 5.495,2 3.452,2 4.751,6 9.915,9 3.667,5 49,8 259,8 1.131,4 4.807,4 55.927,9
B.Nijverheid 1993 1.240 747,9 202.921,9 3.050,0 63.545,5 58.994,8 54.090,4 12,1 54.078,3 4.904,4 2.910,4 1.994,0 39.112,4 14.328,1 16.615,2 1.821,8 5.662,7 684,6 12.580,4 9.733,8 159,7 2.686,9 17.241,1 2.962,0 13.692,2 586,9 8.397,6 68,2 4.389,0 3.940,4 87.063,5 14.958,3 12.317,7 1.114,1 58.673,4 18.402,2 5.628,1 878,5 11.895,6 42.352,6 11.238,2 2.718,4 5.305,6 13.912,5 9.177,9 55.103,7 5.127,4 9.980,6 12.368,2 1.993,6 3.494,5 7.891,0 14.248,4 199.900,1 2.718,8 62.756,9 55.199,1 49.753,0 14,7 49.738,3 5.446,1 3.298,3 2.147,8 13.160,8 10.174,9 188,8 2.797,1 18.790,9 3.234,9 14.966,5 589,5 39.104,8 14.304,4 16.786,8 1.476,9 5.960,2 576,5 8.168,8 70,2 4.527,8 3.570,8 81.071,2 14.135,0 10.034,0 1.220,1 55.682,1 18.444,6 5.365,4 1.174,7 11.904,5 41.282,7 10.946,2 2.371,6 5.331,9 12.531,4 10.101,6 49.796,9 5.454,1 10.592,8 12.729,5 1.858,4 3.876,5 9.304,6 15.285,6 176.066,8 -27.316,6 -8.742,0 274,4 -129.369,1 10.913,4 4.008,2 3.398,7 -3,1 3.401,8 433,0 176,5 2.284,6 -4.941,5 -32,5 1.997,4 -1.213,2 13.016,3 -2.583,3 -1.256,7 9.176,2 5.912,2 1.399,5 4.501,5 11,2 3.264,1 62.757,8 89,5 10.055,5 1.082,2 18,4 -26,1 8.160,1 -69,6 63.545,5 55.682,1 7.678,6 5.300,6 372,8 2.005,3 4.687,3 2.036,5 27,1 204,3 1.336,7 1.082,7 58.673,4
B.Nijverheid 1994 1.247 711,0 207.905,1 3.484,5 63.606,6 61.129,2 55.380,2 16,6 55.363,6 5.749,0 3.016,2 2.732,8 38.911,9 14.338,9 16.922,5 1.090,1 5.929,7 630,7 14.104,7 11.422,8 63,0 2.618,9 17.530,0 3.053,5 13.941,1 535,4 9.138,3 109,8 4.811,1 4.217,4 92.481,1 15.203,9 16.854,3 1.206,3 59.216,6 19.229,7 6.133,0 651,2 12.445,5 41.526,7 12.265,6 2.985,8 6.334,0 12.932,8 7.008,5 54.667,5 5.417,2 10.031,7 12.945,7 2.048,9 3.595,1 6.995,6 13.633,3 203.978,8 3.393,1 63.658,5 58.961,3 54.007,7 11,9 53.995,7 4.953,6 2.930,1 2.023,5 12.755,2 9.971,3 159,3 2.624,6 17.381,4 3.070,7 13.713,7 597,0 39.426,5 14.657,5 16.620,6 1.764,1 5.707,8 676,5 8.403,0 90,5 4.517,6 3.794,9 87.001,7 14.931,1 12.672,3 1.152,6 58.245,7 18.573,2 5.695,3 879,8 11.998,1 42.920,9 11.780,3 2.622,5 5.266,9 13.904,9 9.346,3 47.668,2 5.154,7 10.386,4 12.267,4 2.012,8 3.515,0 7.814,7 14.331,9 178.896,7 -26.898,7 -8.793,3 293,5 -130.910,8 12.587,4 8.519,8 7.878,5 0,0 7.878,6 384,2 257,1 2.187,0 -4.498,3 49,9 2.162,4 -2.940,8 18.067,4 -2.898,4 -1.373,0 13.796,1 7.577,7 2.439,4 5.101,7 36,6 6.218,4 63.658,5 42,5 9.205,8 1.019,6 34,7 59,8 8.292,0 -13,7 63.606,6 58.245,7 9.324,7 8.089,8 52,5 1.182,4 8.352,2 1.871,4 22,3 2.751,8 2.948,8 757,9 59.218,2
B.Nijverheid 1995 1.193 689,7 215.635,1 4.602,6 64.719,4 65.578,7 57.930,1 191,0 57.739,1 7.648,6 3.806,6 3.842,0 39.849,6 13.279,5 17.892,1 1.161,0 6.648,7 868,3 12.899,2 9.985,2 99,9 2.814,1 18.021,4 2.727,8 14.684,6 609,0 9.964,2 105,2 5.579,8 4.279,2 95.498,0 15.798,7 20.987,5 991,0 57.720,8 20.514,8 6.346,2 498,5 13.670,1 41.169,4 11.655,2 3.055,5 7.726,6 12.677,9 6.054,2 58.452,9 3.736,4 12.096,3 13.817,6 1.950,1 3.773,0 7.743,7 15.335,8 206.670,6 4.167,1 63.871,3 60.831,5 55.067,4 2,0 55.065,4 5.764,1 2.948,0 2.816,2 14.485,1 11.830,8 75,6 2.578,7 17.083,0 2.771,1 13.815,7 496,2 37.208,4 12.900,9 16.420,6 1.111,3 6.082,5 693,1 9.024,0 86,2 4.690,0 4.247,8 91.897,9 15.475,8 19.596,5 1.108,2 55.717,4 19.351,0 6.185,3 659,0 12.506,7 41.933,2 12.365,7 3.086,6 6.928,3 12.840,5 6.712,1 46.473,9 4.726,2 9.903,5 12.771,5 1.834,5 3.602,3 7.014,6 13.635,9 187.996,3 -27.074,1 -8.837,3 168,5 -137.814,3 14.439,1 8.692,0 8.001,3 1,0 8.000,3 372,5 318,2 1.980,5 -4.241,4 -321,7 1.755,9 -1.952,4 20.352,0 -3.693,8 -1.772,6 14.885,5 8.204,5 2.746,3 5.445,0 13,2 6.681,0 63.871,3 280,3 10.699,5 1.881,9 10,5 57,7 8.411,3 114,2 64.719,4 55.717,4 9.817,9 8.576,2 83,2 1.158,6 7.814,6 1.895,2 0,3 2.697,9 2.452,3 769,0 57.720,8
B.Nijverheid 1996 1.153 674,5 231.795,0 5.626,2 65.702,9 75.407,9 67.886,2 188,0 67.698,2 7.521,7 4.382,6 3.139,0 43.862,8 15.628,3 18.814,3 1.269,5 7.361,6 789,1 15.017,4 11.910,8 152,3 2.954,3 17.444,4 2.260,0 14.826,6 357,8 8.733,5 124,3 4.448,7 4.160,5 103.382,7 18.854,2 18.592,2 1.064,0 64.872,3 21.815,6 6.501,7 1.925,9 13.388,0 45.341,5 14.263,6 2.857,3 9.119,3 13.021,9 6.079,4 61.255,1 3.334,5 12.045,5 14.394,1 1.667,5 4.080,7 9.029,8 16.703,0 211.814,2 5.194,9 64.244,8 63.059,8 56.247,4 189,5 56.057,9 6.812,4 3.883,4 2.929,0 12.591,5 9.697,9 162,6 2.731,0 17.207,4 2.155,0 14.583,4 469,0 39.712,1 13.639,2 17.633,3 1.122,4 6.543,7 773,5 9.803,8 90,8 5.030,6 4.682,4 91.565,5 15.734,3 17.424,9 1.033,4 57.372,9 21.790,8 6.403,5 1.927,8 13.459,5 40.725,1 11.646,9 2.898,0 7.340,2 12.563,0 6.277,0 49.962,4 3.659,1 11.783,9 13.649,1 1.868,5 3.779,8 7.770,3 15.222,0 199.332,4 -27.344,8 -9.147,3 215,5 -147.635,9 15.419,8 9.156,1 8.609,7 0,9 8.608,7 403,6 142,8 1.959,4 -4.089,3 -70,0 1.934,4 -1.463,7 22.846,6 -4.417,4 -2.528,4 15.900,9 8.995,5 2.559,1 6.420,8 15,6 6.905,3 64.244,8 58,7 11.031,6 1.349,0 1,8 41,3 8.384,9 62,2 65.702,9 57.372,9 13.380,7 8.590,6 3.538,5 1.251,6 5.881,3 1.685,2 56,4 107,0 2.621,7 1.411,0 64.872,3
B.Nijverheid 1997 1.195 679,1 255.753,0 7.371,8 66.991,6 85.126,1 77.413,6 66,2 77.347,4 7.712,5 4.350,6 3.361,9 48.172,0 17.667,1 20.569,7 1.229,4 7.447,7 1.258,1 19.200,5 16.395,2 321,7 2.483,6 19.168,1 2.980,6 15.903,4 284,1 9.722,7 147,3 4.226,9 5.348,5 117.303,2 19.558,7 20.345,3 1.149,0 76.250,2 23.628,5 7.886,9 2.057,9 13.683,7 46.845,4 14.242,1 3.317,3 9.749,5 14.550,9 4.985,6 67.975,8 4.745,0 14.806,6 15.478,8 1.705,0 4.351,8 8.936,4 17.952,2 230.065,7 6.934,4 65.776,3 73.643,5 66.294,0 64,8 66.229,3 7.349,5 4.279,5 3.070,0 14.815,2 11.774,3 211,9 2.829,0 17.601,0 2.337,9 14.921,9 341,2 42.433,3 14.090,7 18.992,7 1.281,9 7.259,2 808,8 8.862,0 135,6 4.330,7 4.395,7 102.527,6 19.615,6 17.525,1 977,8 64.409,1 21.700,9 6.521,6 1.922,7 13.256,6 44.911,2 13.818,0 2.890,2 9.265,4 13.686,3 5.251,3 52.165,6 3.196,2 11.731,1 14.515,5 1.645,2 4.082,7 8.760,5 16.994,9 217.141,9 -28.315,1 -9.529,3 243,4 -162.953,4 16.587,4 11.556,4 10.800,2 5,5 10.794,7 534,6 221,6 2.226,5 -4.197,3 -81,5 5.081,2 -1.584,6 29.588,2 -4.808,1 -2.845,1 21.935,0 9.379,4 2.192,2 7.090,9 96,3 12.555,6 65.776,3 646,7 10.409,6 1.344,2 11,4 172,7 8.697,8 39,6 66.991,5 64.409,1 18.788,9 13.994,7 3.466,8 1.327,4 6.947,7 1.439,1 25,9 121,2 2.208,7 3.152,9 76.250,3
B.Nijverheid 1998 1.146 684,5 262.994,0 10.447,1 67.595,3 75.044,8 67.349,5 96,7 67.252,8 7.695,3 4.544,7 3.150,6 50.420,9 19.453,9 20.113,0 1.310,3 8.340,8 1.202,9 24.755,9 20.489,8 228,0 4.038,1 19.722,8 3.266,0 16.225,0 231,8 15.007,2 112,9 9.072,1 5.822,2 112.668,5 17.217,8 21.551,2 1.203,5 72.696,0 23.892,2 7.474,9 2.149,9 14.267,4 52.105,2 14.526,2 4.698,6 10.416,5 16.017,2 6.446,7 74.328,1 3.824,5 14.897,3 15.525,5 1.618,1 4.163,6 11.155,7 23.143,4 253.457,9 7.465,5 67.360,3 83.196,1 75.741,2 71,6 75.669,6 7.454,9 4.150,1 3.304,8 19.251,2 15.078,5 197,5 3.975,2 19.231,4 2.901,4 16.011,8 318,2 47.436,0 17.193,1 20.542,8 1.222,6 7.285,0 1.192,5 9.517,3 141,9 4.206,7 5.168,7 116.140,3 19.026,3 20.771,7 1.160,5 75.181,8 23.072,9 7.273,3 2.138,8 13.660,8 46.833,3 13.926,6 3.304,6 9.751,4 14.507,7 5.343,0 58.656,9 4.588,8 14.879,7 15.525,0 1.618,9 4.213,9 8.754,4 17.830,6 220.506,6 -29.136,2 -9.966,8 187,5 -165.309,9 16.281,2 6.856,1 6.264,8 4,9 6.259,9 488,1 103,2 2.632,5 -4.768,4 113,6 6.891,7 -2.021,0 25.985,6 -4.012,9 -2.264,0 19.708,7 13.857,6 2.497,4 11.326,1 34,1 5.851,2 67.360,3 -253,6 10.615,6 1.288,9 4,3 146,1 8.931,6 -48,3 67.595,3 75.181,8 15.953,6 13.641,9 82,1 2.229,6 18.490,3 7.790,7 87,2 3.301,4 5.203,2 2.107,7 72.645,1
B.Nijverheid 1999 1.272 707,8 301.371,6 10.501,2 71.039,9 87.539,8 78.392,1 504,7 77.887,4 9.147,7 4.425,4 4.722,3 64.351,9 26.707,5 22.772,5 1.737,3 11.222,8 1.911,8 32.142,6 27.748,2 415,6 3.978,8 20.907,6 3.696,3 16.901,4 309,9 14.888,7 125,7 6.421,1 8.341,9 132.705,9 15.551,3 30.202,2 1.118,6 85.833,8 29.295,9 9.709,4 2.063,9 17.522,6 60.452,6 19.574,7 5.596,1 12.607,4 15.354,0 7.320,4 78.917,0 4.529,1 17.304,0 17.737,3 1.537,6 4.603,7 12.032,0 21.173,3 265.884,3 8.813,3 69.891,0 75.763,2 68.499,7 399,7 68.100,1 7.263,5 4.162,1 3.101,4 25.619,1 20.814,8 225,7 4.578,6 19.926,5 3.396,6 16.286,6 243,3 50.683,9 19.008,8 20.267,8 1.313,7 8.739,7 1.353,9 15.187,3 111,5 9.182,9 5.892,9 114.360,2 17.273,6 22.820,1 817,9 73.448,6 24.329,7 7.478,3 2.333,8 14.517,6 52.292,1 14.512,2 4.844,1 10.103,0 16.544,1 6.288,7 63.835,7 4.191,8 14.468,7 15.713,0 1.720,2 4.303,7 11.066,7 23.438,3 227.809,5 -30.810,8 -10.494,7 144,7 -169.961,7 16.687,0 10.737,2 9.505,7 9,9 9.495,8 682,4 549,1 3.390,4 -5.240,4 254,8 6.587,0 -3.104,3 29.311,7 -4.387,1 -2.905,0 22.019,6 11.255,2 3.847,5 7.387,9 19,8 10.764,4 69.891,0 378,3 11.292,6 1.534,1 2,6 333,0 9.302,1 -16,0 71.039,9 73.448,6 20.184,0 12.935,3 5.458,2 1.790,5 7.815,9 2.170,9 45,9 80,3 2.021,2 3.497,6 85.816,7
B.Nijverheid 2000 1.336 724,4 356.971,6 14.237,5 73.351,4 105.252,2 92.552,3 3.133,9 89.418,4 12.699,9 3.759,6 8.940,3 88.535,1 45.925,3 26.615,2 1.877,5 11.447,4 2.669,7 38.383,3 30.770,1 331,0 7.282,2 23.554,3 4.324,9 18.934,8 294,6 13.657,9 129,8 5.622,6 7.905,5 161.697,2 17.100,5 32.292,2 2.017,5 110.287,0 30.586,7 11.879,7 2.125,2 16.581,8 64.611,4 16.403,9 6.143,7 19.576,1 15.380,1 7.107,6 100.076,4 8.629,0 27.206,6 19.813,7 2.219,8 5.480,4 13.097,0 23.629,9 306.462,3 12.898,1 73.007,4 86.562,8 77.220,3 179,3 77.041,0 9.342,5 4.548,1 4.794,4 32.797,6 28.708,3 416,5 3.672,8 21.378,1 3.761,9 17.312,1 304,1 64.778,7 26.821,0 22.932,9 1.685,4 11.393,0 1.946,4 15.039,5 126,1 6.986,7 7.926,7 135.541,5 16.160,5 28.540,0 1.792,5 89.048,5 29.733,7 9.981,8 2.050,8 17.701,1 62.023,6 19.172,7 5.866,7 13.131,6 15.917,6 7.935,0 67.138,4 4.649,7 16.625,1 17.922,6 1.614,3 4.524,8 12.025,3 21.801,9 271.350,8 -32.132,1 -10.880,5 116,7 -207.003,7 21.451,2 14.557,7 10.034,9 8,0 10.026,9 541,9 3.980,9 5.230,3 -6.543,1 2.247,6 15.377,9 -2.063,6 50.257,9 -6.025,1 -4.406,3 39.826,5 14.925,6 6.099,2 8.794,8 31,6 24.900,9 73.007,4 601,6 10.981,9 2.045,5 7,4 217,5 9.489,4 85,1 73.351,4 89.048,5 31.626,9 26.966,1 1.293,0 3.367,8 10.388,4 2.065,2 32,0 512,7 2.201,7 5.576,9 110.287,0
B.Nijverheid 2001 850 638,2 375.988,4 20.039,5 70.434,7 102.695,5 91.704,2 3.293,8 88.410,4 10.991,3 3.324,1 7.667,2 93.084,5 50.581,1 25.242,6 2.498,8 11.993,5 2.768,5 51.744,3 45.213,0 184,9 6.346,4 22.828,8 4.529,8 18.044,2 254,8 15.161,0 197,5 5.867,4 9.096,1 163.871,8 15.499,3 37.444,2 1.639,1 109.289,2 32.352,4 14.114,6 2.103,9 16.133,9 75.004,7 21.283,3 6.065,6 26.451,7 14.249,9 6.954,2 104.759,6 8.833,8 27.348,5 18.815,1 2.234,7 4.891,0 16.706,9 25.929,6 341.582,9 14.753,1 69.866,0 101.228,2 88.549,8 3.160,7 85.389,1 12.678,4 3.755,1 8.923,4 36.881,9 29.519,5 298,3 7.064,1 21.796,3 3.953,1 17.566,4 276,8 84.834,6 44.683,3 24.767,7 1.762,9 11.040,6 2.580,1 12.222,9 54,7 4.853,1 7.315,1 152.016,4 16.052,3 32.987,4 1.574,1 101.402,6 29.478,3 11.629,9 2.067,9 15.780,5 64.308,0 18.972,3 5.840,2 18.367,7 14.428,4 6.699,4 83.668,6 8.158,6 27.742,7 18.600,2 2.033,9 5.074,6 12.111,8 22.058,6 263.757,3 -30.168,6 -10.908,9 114,4 -203.856,0 18.938,2 10.206,9 10.295,5 13,7 10.281,8 318,2 -406,8 6.043,2 -7.480,3 -481,8 5.733,6 -3.231,2 29.728,5 -4.557,3 -4.250,6 20.920,7 14.202,1 4.631,4 9.542,1 28,6 6.718,6 69.866,0 -214,6 11.101,4 1.470,1 5,3 292,0 9.093,4 -41,2 70.434,7 101.402,6 21.684,9 13.958,9 699,8 7.026,2 13.798,4 7.240,3 1,9 217,0 839,1 5.500,0 109.289,2
B.Nijverheid 2002 827 624,5 388.950,6 19.582,8 71.425,5 102.761,2 91.984,3 3.729,7 88.254,5 10.776,9 4.326,3 6.450,6 109.230,5 64.837,3 24.234,4 2.326,4 12.968,3 4.864,1 45.293,8 38.682,0 130,5 6.481,3 23.195,8 4.655,7 18.234,1 306,0 17.461,2 290,0 5.703,7 11.467,5 160.382,3 16.210,1 38.044,7 1.153,8 104.973,7 33.225,1 15.557,7 2.230,9 15.436,5 77.233,1 22.677,6 6.709,9 24.988,9 13.939,4 8.917,3 118.109,9 7.114,2 42.090,5 17.968,7 2.108,6 4.846,5 14.686,8 29.294,6 372.942,1 18.480,2 69.751,3 100.476,6 87.551,8 3.364,8 84.186,9 12.924,8 4.515,2 8.409,6 53.519,3 46.444,6 180,8 6.893,9 23.033,3 4.573,1 18.203,0 257,2 92.509,8 50.585,5 24.979,4 2.491,4 11.695,1 2.758,4 15.171,6 194,4 6.131,6 8.845,6 162.142,5 15.718,4 37.772,6 1.126,6 107.524,9 31.871,7 14.158,3 2.183,1 15.530,3 75.167,0 21.603,2 7.526,5 25.094,7 13.909,6 7.033,0 86.955,0 8.605,3 26.628,0 18.889,7 2.228,8 4.753,3 16.806,0 25.849,9 259.906,4 -32.240,9 -10.978,5 110,9 -201.681,2 15.116,8 10.780,1 11.103,4 41,0 11.062,4 215,7 -539,0 5.825,0 -6.998,9 -1.856,3 6.264,5 -3.352,4 25.778,7 -3.778,7 -3.444,7 18.555,3 10.944,0 2.811,0 8.067,1 65,9 7.611,3 69.751,3 561,2 11.036,6 1.301,7 0,3 128,0 8.992,8 243,1 71.425,5 107.524,9 23.338,2 16.357,6 894,4 6.086,3 25.889,4 8.746,3 2,3 3.371,7 970,5 12.798,6 104.973,7
B.1.Chemie 1977 90 0,0 30.999,2 469,1 8.745,3 11.329,8 10.627,9 0,0 0,0 701,9 0,0 0,0 4.996,5 746,1 3.322,1 244,2 650,6 33,5 1.120,3 353,6 0,1 766,6 3.650,1 463,1 3.120,1 66,9 688,1 7,1 344,4 336,6 13.804,1 3.030,3 298,6 149,1 10.326,1 2.426,1 1.136,2 14,9 1.275,0 7.188,1 2.501,0 14,9 1.786,0 2.393,0 493,2 7.580,9 545,6 1.343,5 2.817,1 35,7 381,9 514,6 1.942,5 28.828,6 462,6 8.154,8 10.123,2 9.362,4 0,0 0,0 760,8 538,9 221,9 905,8 346,3 0,1 559,4 3.530,3 424,9 3.039,0 66,4 4.829,0 720,7 3.250,8 183,1 644,2 30,2 823,0 6,2 526,1 290,7 12.685,6 3.003,9 288,0 137,5 9.256,2 2.200,6 1.083,2 0,0 1.117,4 6.556,1 2.334,2 14,9 1.511,9 2.251,9 443,2 6.889,4 534,5 1.228,9 2.906,9 27,9 402,2 497,0 1.789,0 32.805,9 -2.938,3 -980,5 0,0 -26.639,6 2.247,3 1.467,5 1.303,2 0,0 0,0 134,5 29,8 191,5 -645,9 -16,4 193,2 -111,8 3.325,5 -964,8 -773,2 1.587,6 737,1 59,9 677,2 0,0 850,4 8.154,8 0,0 1.726,1 93,4 0,0 30,1 955,6 -116,7 8.745,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1978 91 0,0 32.665,3 448,2 9.463,3 11.963,1 11.298,1 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0 5.607,7 1.158,9 3.389,0 185,4 844,0 30,4 936,6 544,5 0,1 392,0 3.481,0 449,5 2.974,1 57,4 765,3 10,7 401,2 353,4 13.848,4 3.084,3 358,1 163,5 10.242,5 3.020,3 1.506,2 113,1 1.401,0 7.302,6 3.151,8 15,0 1.225,9 2.067,0 842,9 8.493,9 817,7 1.657,6 2.800,2 4,5 548,4 632,5 2.033,0 31.021,8 462,7 8.772,9 11.402,7 10.719,9 0,0 0,0 682,8 422,7 260,0 919,8 483,4 0,1 436,3 3.638,9 462,2 3.117,7 59,0 5.141,9 1.069,2 3.151,1 245,3 650,9 25,4 682,9 7,0 346,9 329,0 13.850,1 3.009,5 354,9 176,7 10.309,0 2.457,6 1.134,8 26,1 1.296,7 7.053,3 2.648,2 15,0 1.426,1 2.091,1 872,9 7.093,4 612,5 1.562,0 2.689,0 7,2 393,1 567,0 1.829,6 32.260,0 -3.036,7 -1.096,2 28,9 -25.975,2 2.180,8 1.235,4 1.045,0 0,0 0,0 134,3 56,1 195,7 -689,7 39,3 212,8 -122,7 3.051,7 -966,7 -678,1 1.406,9 755,8 73,8 682,0 0,0 651,1 8.772,9 0,0 1.819,8 25,2 0,0 19,7 1.086,8 -37,1 9.463,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1979 101 0,0 40.088,0 396,7 10.366,2 15.398,8 14.696,9 0,0 0,0 701,9 0,0 0,0 6.804,4 1.629,1 3.905,6 253,7 983,9 32,1 1.210,7 726,5 0,1 484,1 4.895,0 561,9 4.275,9 57,2 1.016,2 12,7 494,1 509,4 18.383,0 3.159,4 491,8 366,9 14.364,9 3.939,4 1.671,6 274,0 1.993,8 7.836,7 3.864,1 51,1 669,9 1.846,8 1.404,8 9.928,9 797,1 1.865,1 3.141,9 13,6 899,3 702,3 2.509,6 33.717,3 449,3 9.912,5 11.989,2 11.322,5 0,0 0,0 666,7 398,6 268,1 1.062,2 616,3 0,1 445,8 3.648,7 416,7 3.173,3 58,7 5.748,7 1.397,8 3.254,2 187,8 876,1 32,8 906,7 12,2 426,2 468,3 14.328,8 3.137,6 484,6 208,6 10.498,0 3.169,8 1.505,5 124,3 1.540,0 7.484,9 3.283,2 23,2 755,6 2.134,0 1.288,9 7.995,0 851,9 1.777,4 2.676,0 14,7 579,4 738,6 2.095,6 42.502,0 -3.499,8 -1.267,0 67,6 -33.588,2 4.214,5 3.491,9 3.273,1 0,0 0,0 154,9 63,9 286,6 -764,1 5,6 302,0 -125,3 7.411,2 -1.659,3 -978,7 4.773,2 1.265,7 370,6 895,1 0,0 3.507,5 9.912,5 0,0 2.106,4 409,6 0,0 8,6 1.239,4 -12,4 10.366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1980 121 0,0 46.892,0 359,3 10.458,6 19.985,6 19.169,5 0,0 0,0 816,1 0,0 0,0 7.672,9 1.603,7 4.674,1 232,1 1.137,5 25,5 1.164,9 709,0 0,0 455,9 5.871,4 621,1 5.203,3 47,0 1.379,0 18,1 529,6 831,3 23.568,7 3.272,1 790,5 480,0 19.026,1 4.003,7 1.575,1 294,1 2.134,5 7.863,9 4.080,3 66,3 653,2 1.644,0 1.420,1 11.455,6 872,9 2.157,5 4.040,9 16,9 918,5 828,3 2.620,6 40.614,0 400,9 10.449,5 15.419,9 14.704,0 0,0 0,0 715,9 441,2 274,7 1.214,6 722,4 0,1 492,1 5.011,1 540,9 4.418,9 51,3 6.943,4 1.611,5 4.003,7 250,9 1.045,1 32,2 1.174,7 16,2 509,9 648,6 18.538,2 3.174,4 779,3 365,3 14.219,2 3.889,0 1.673,6 249,2 1.966,2 7.608,4 3.708,3 54,0 664,2 1.818,7 1.363,2 9.827,8 821,2 2.027,7 3.446,8 19,0 920,6 750,6 2.592,5 52.799,9 -3.781,8 -1.359,3 112,9 -43.492,3 4.279,4 2.495,3 2.289,6 0,0 0,0 197,5 8,2 410,2 -819,6 0,5 188,6 -293,9 6.260,5 -1.854,4 -1.082,4 3.323,7 1.035,0 156,5 878,5 0,0 2.288,8 10.449,5 0,0 1.465,2 26,7 71,5 -1,8 1.294,1 -62,1 10.458,6 14.219,2 5.141,1 2.506,4 2.606,0 28,7 334,2 217,6 0,0 33,8 0,0 82,8 19.026,1
B.1.Chemie 1981 126 0,0 52.593,3 539,9 11.529,2 22.150,7 21.189,7 0,0 0,0 961,0 0,0 0,0 9.306,7 1.812,2 5.779,6 400,2 1.285,4 29,3 1.276,3 811,6 0,0 464,7 6.167,7 607,2 5.507,6 52,9 1.623,0 14,0 653,0 956,0 25.557,8 3.246,0 807,5 587,6 20.916,7 4.868,1 1.969,6 373,9 2.524,6 8.218,4 4.342,7 79,0 632,4 1.632,7 1.531,6 13.948,9 1.004,1 2.794,9 4.508,3 2,7 1.197,4 1.119,2 3.322,3 47.589,7 520,0 10.829,2 19.910,8 19.129,3 0,0 0,0 781,5 490,7 290,7 1.223,5 743,5 0,0 480,0 5.936,1 655,8 5.226,7 53,6 7.793,2 1.652,7 4.744,6 236,9 1.132,8 26,2 1.376,9 19,4 536,6 820,9 23.550,8 3.208,5 825,4 520,1 18.996,8 4.056,5 1.585,4 311,1 2.160,0 8.315,7 4.219,6 68,7 671,0 1.907,8 1.448,6 10.795,2 915,7 2.350,2 3.881,2 4,5 934,3 871,5 2.709,3 64.288,2 -4.006,1 -1.448,2 115,7 -53.878,7 5.071,0 2.076,6 1.842,3 0,0 0,0 177,3 57,0 556,4 -1.047,8 -2,6 299,5 -360,5 6.592,7 -2.235,4 -1.292,8 3.064,4 1.240,8 266,8 974,0 0,0 1.823,7 10.829,2 0,0 2.160,6 57,8 48,5 28,2 1.378,1 -4,5 11.529,2 18.996,8 3.479,8 2.075,8 0,2 1.403,8 1.559,9 252,1 -2,3 1.262,7 0,0 47,3 20.916,7
B.1.Chemie 1982 132 0,0 49.893,5 585,8 10.247,0 23.383,8 22.421,7 0,0 0,0 962,1 0,0 0,0 8.149,7 1.825,2 4.778,0 342,9 1.175,8 27,8 1.284,4 834,3 0,0 450,1 4.588,0 353,8 4.195,7 38,5 1.654,6 17,1 591,2 1.046,3 26.743,3 3.300,7 1.169,2 466,3 21.807,1 4.879,5 2.051,7 353,7 2.474,1 5.860,3 2.205,5 202,3 576,1 1.351,2 1.525,2 12.410,2 977,1 2.398,8 3.397,3 55,2 938,5 1.136,7 3.506,6 49.228,2 536,9 10.117,0 22.013,6 21.169,3 0,0 0,0 844,3 512,5 331,8 1.240,6 786,8 0,0 453,8 4.911,5 344,5 4.526,8 40,2 8.850,0 1.735,1 5.494,9 404,9 1.185,6 29,5 1.558,5 12,6 630,1 915,8 24.987,4 3.237,2 440,1 580,3 20.729,8 4.748,2 1.967,0 279,7 2.501,5 6.253,5 2.532,4 113,4 632,3 1.437,8 1.537,6 12.148,3 888,9 2.870,6 3.995,1 2,7 1.019,3 1.090,8 3.371,7 57.548,6 -3.862,1 -1.381,0 82,0 -47.598,7 4.788,8 2.129,8 1.870,1 0,0 0,0 194,5 65,2 456,5 -857,7 -15,6 310,0 -378,3 6.433,5 -2.149,1 -1.392,4 2.892,0