Financiën grote ondernemingen naar economische activiteit (SBI93)

Financiën grote ondernemingen naar economische activiteit (SBI93)

Economische activiteit Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Aantal werknemers (FTE) (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige vorderingen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden... Voorraden totaal (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden... Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden... Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden... Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Kasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Langl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Langlopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Achtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Aflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Ontvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Overige schulden (mln euro) Balanstotaal beginstand (mln euro) Balans activa beginstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden... Voorraden totaal (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden... Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden... Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden... Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige vorderingen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Kasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend Langl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend Belang van derden (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend Voorzieningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Langlopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Achtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Aflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Ontvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden Overige schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Lonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening Baten investeringspremies, subsidies e.d (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit groepsmijen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Groepsmijen binnenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Groepsmijen buitenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Overige deelnemingen binnenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Overige deelnemingen buitenland (mln euro) Resultatenrekening Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen Winstuitkeringen totaal (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen Dividend groepsmaatschappijen (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen Dividend overige aandeelhouders (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen Uitkering aan leden coöperaties (mln euro) Resultatenrekening Toevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Beginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Mutaties door (de)consolidaties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Aankopen inclusief productie (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Boekw. verk., afstoot, buiten gebruikst. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Afboeking investeringspremies, subs. e.d (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Herwaarderingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Afschrijvingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Waardecorrecties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Eindstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Beginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen totaal (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen Winst boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen Valutaverschillen deeln. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen Overige toevoegingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen totaal (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen Verlies boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen Winstuitkering in aandelen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen Valutaverschillen deeln. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen Afboeking goodwill (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen Overige onttrekkingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Eindstand boekjaar (mln euro)
A.Alle ondernemingen 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
A.Alle ondernemingen 1980 1.246 0,0 129.319,1 620,9 38.488,9 32.865,6 30.171,7 0,0 0,0 2.693,9 0,0 0,0 27.289,0 4.016,4 17.919,4 1.062,2 4.137,7 153,3 3.806,0 2.165,9 6,8 1.633,3 21.347,7 2.456,5 18.460,7 430,5 4.901,1 133,6 1.998,9 2.768,6 51.785,2 8.951,5 3.089,0 6.046,4 33.698,3 12.181,5 1.831,8 1.122,1 9.227,6 24.102,3 5.705,9 803,8 2.241,4 9.683,4 5.667,8 41.250,4 3.144,9 3.822,2 13.147,6 1.094,8 3.648,9 6.636,5 9.755,5 118.073,0 656,5 36.578,0 26.932,1 24.580,7 0,0 0,0 2.351,4 1.159,0 1.192,4 3.862,3 2.092,1 6,8 1.763,4 19.170,9 2.379,5 16.334,4 457,0 26.310,8 3.878,5 17.349,3 1.022,9 3.875,4 184,7 4.562,2 133,5 1.936,5 2.492,2 45.327,4 8.663,9 3.067,6 4.984,7 28.611,2 11.342,7 1.944,2 789,8 8.608,7 22.573,8 4.946,3 701,9 2.358,1 9.198,9 5.368,6 32.910,5 2.719,3 3.533,0 12.781,3 930,7 3.780,2 5.918,7 9.166,0 168.392,7 -23.341,1 -4.473,2 236,0 -133.427,9 7.386,6 3.348,0 2.981,9 0,0 0,0 255,7 110,4 1.277,1 -3.467,8 -10,6 882,4 -1.068,9 8.346,8 -2.652,5 -1.105,9 4.588,5 2.077,7 449,6 1.610,4 17,7 2.510,7 36.578,0 0,0 6.680,7 628,0 141,6 557,2 4.193,7 -363,6 38.488,9 28.611,2 7.109,2 4.021,4 2.665,4 422,3 2.022,1 1.510,7 47,6 50,7 0,0 413,1 33.698,3
A.Alle ondernemingen 1981 1.315 0,0 139.893,8 798,3 40.230,7 36.443,1 33.516,2 0,0 0,0 2.926,9 0,0 0,0 30.272,0 4.575,8 19.784,2 1.333,4 4.419,0 159,6 4.376,1 2.426,6 2,7 1.946,8 21.691,0 2.243,9 19.032,5 414,6 6.082,2 143,1 2.653,1 3.286,0 56.032,3 9.281,8 3.344,1 7.617,0 35.789,4 13.465,1 2.176,7 1.518,3 9.770,1 25.486,2 6.547,7 882,2 2.028,9 10.407,7 5.619,7 44.909,8 3.089,7 5.144,4 13.986,7 887,9 4.033,4 6.921,9 10.845,8 130.790,1 801,9 38.235,9 33.187,1 30.501,8 0,0 0,0 2.685,3 1.326,9 1.358,5 3.993,7 2.243,6 2,9 1.747,2 21.557,6 2.481,9 18.616,4 459,3 27.986,0 4.275,6 18.211,3 1.121,5 4.223,5 154,1 5.027,7 135,3 2.059,6 2.832,8 52.542,7 8.958,7 3.170,4 6.855,7 33.557,9 11.993,4 1.786,5 1.163,3 9.043,6 24.604,9 6.079,7 800,0 2.220,2 10.305,2 5.199,8 34.835,5 3.171,8 4.418,0 12.963,3 852,8 3.709,4 6.813,3 9.720,2 191.596,1 -24.075,3 -4.792,8 284,3 -154.643,0 8.369,4 3.212,3 2.811,9 0,0 0,0 209,8 190,6 1.581,7 -4.028,5 -15,1 1.105,4 -1.548,1 8.677,1 -2.992,3 -1.323,2 4.361,7 2.273,6 537,1 1.715,9 20,6 2.088,0 38.235,9 0,0 7.065,5 550,1 115,9 419,8 4.554,6 -269,8 40.230,7 33.557,9 5.716,8 3.790,1 191,1 1.735,6 3.485,3 1.702,1 22,4 1.463,3 0,0 297,5 35.789,4
A.Alle ondernemingen 1982 1.402 0,0 139.637,8 912,2 39.406,3 37.398,9 34.241,3 0,0 0,0 3.157,6 0,0 0,0 29.369,9 4.784,6 18.491,9 1.350,8 4.430,8 311,8 4.565,3 2.395,5 2,7 2.167,1 21.010,3 2.147,8 18.465,4 397,1 6.974,9 130,2 2.922,4 3.922,3 57.872,4 9.495,1 2.968,2 7.358,2 38.050,9 13.619,2 2.308,3 1.706,5 9.604,4 22.958,4 4.360,5 1.260,2 1.416,6 10.152,1 5.769,0 45.187,7 3.476,4 4.856,7 12.899,1 1.472,7 4.058,5 7.181,4 11.242,9 137.609,9 868,2 38.815,0 35.553,9 32.572,2 0,0 0,0 2.981,7 1.467,8 1.513,8 4.670,6 2.535,9 2,5 2.132,2 20.994,8 1.964,7 18.683,9 346,2 30.443,5 4.812,5 19.763,6 1.493,4 4.187,4 186,6 6.264,0 133,2 2.808,4 3.322,4 55.069,5 9.141,1 2.152,0 7.134,2 36.642,2 13.477,4 2.223,6 1.457,4 9.796,4 23.395,3 4.646,9 876,3 1.563,9 10.414,6 5.893,6 38.318,5 3.184,8 5.304,6 13.929,0 1.154,7 3.959,0 7.349,2 10.786,4 190.153,8 -24.595,6 -4.927,3 328,6 -152.576,8 8.382,8 3.150,6 2.773,6 0,0 0,0 228,2 148,8 1.543,4 -3.871,1 -72,8 1.067,6 -1.467,6 8.732,8 -2.883,9 -1.430,8 4.418,1 2.220,2 462,8 1.740,0 17,4 2.197,7 38.815,0 0,0 5.846,8 682,0 93,1 316,1 4.630,5 -166,0 39.406,3 36.642,2 4.124,5 3.589,8 18,0 516,6 2.715,7 1.392,1 5,2 1.051,0 0,0 267,4 38.050,9
A.Alle ondernemingen 1983 1.572 0,0 168.453,4 1.126,1 51.159,6 43.624,4 40.111,6 0,0 0,0 3.512,8 0,0 0,0 35.428,4 6.074,9 21.444,1 1.981,7 5.281,0 646,7 5.841,9 3.165,6 208,4 2.467,9 21.962,3 2.331,5 19.299,9 330,9 9.310,8 322,8 5.699,8 3.288,2 69.343,0 11.092,6 3.374,8 6.513,5 48.362,1 16.513,5 2.578,5 3.338,0 10.597,0 29.515,2 5.214,0 1.970,0 1.791,8 12.683,2 7.856,2 53.081,5 3.850,0 6.651,0 14.212,7 1.817,1 4.585,7 7.532,4 14.432,6 156.764,8 1.237,4 49.481,7 37.884,8 34.655,6 0,0 0,0 3.229,2 1.544,8 1.684,5 5.764,6 2.997,0 162,2 2.605,4 21.617,6 2.362,5 18.913,1 342,0 32.462,4 5.758,1 19.529,5 1.709,6 5.132,3 332,9 8.316,1 302,0 4.460,6 3.553,5 62.127,9 10.595,0 2.811,8 6.207,9 42.513,2 15.938,0 2.535,7 2.831,1 10.571,2 28.898,9 4.718,0 1.726,7 1.993,0 12.963,7 7.497,5 41.435,8 3.740,0 5.215,7 13.306,4 1.630,5 4.262,7 8.364,0 13.280,5 212.383,2 -29.022,9 -6.271,0 518,6 -167.728,0 9.879,8 4.441,5 3.872,6 0,0 0,0 311,3 257,6 1.518,7 -3.969,7 -315,0 1.062,2 -951,9 11.665,6 -3.331,1 -1.529,8 6.804,7 2.794,7 682,2 2.069,3 43,2 4.010,0 49.481,7 0,0 8.348,5 851,0 118,0 131,4 5.828,3 -4,7 51.159,6 42.513,2 8.242,7 5.482,0 982,8 1.778,0 2.393,9 1.471,9 70,7 153,6 0,0 697,6 48.362,1
A.Alle ondernemingen 1984 1.723 0,0 189.418,3 850,4 56.017,9 51.372,1 47.571,4 0,0 0,0 3.800,7 0,0 0,0 38.790,8 7.646,8 23.125,3 1.793,0 5.329,3 896,4 6.703,1 3.785,6 351,3 2.566,2 25.034,7 3.472,2 21.132,6 429,9 10.649,5 414,3 6.724,3 3.510,9 81.627,7 11.782,6 3.939,9 7.222,8 58.682,4 18.180,9 2.633,1 4.066,2 11.481,6 31.077,4 6.264,6 1.994,1 1.668,2 12.667,0 8.483,5 58.532,5 3.967,7 7.907,6 15.524,4 2.876,5 5.447,6 8.542,0 14.266,7 174.535,3 1.007,8 53.731,8 43.900,0 40.532,1 0,0 0,0 3.367,9 1.572,7 1.786,8 6.167,7 3.711,4 256,2 2.200,1 23.157,4 2.894,1 19.958,5 304,8 36.647,0 6.903,8 21.961,1 2.037,7 5.025,2 719,2 9.923,6 257,7 6.180,3 3.485,6 70.855,9 11.145,2 3.459,6 6.786,7 49.464,4 17.226,6 2.587,0 3.516,0 11.123,6 30.900,2 6.004,2 1.883,2 1.800,9 13.049,6 8.162,3 47.529,9 4.127,4 7.176,1 14.770,8 2.719,3 4.753,9 8.022,8 13.982,4 246.397,1 -29.596,0 -6.876,8 598,0 -197.677,8 12.844,5 5.855,1 5.065,8 0,0 0,0 428,5 360,8 1.860,9 -4.369,0 -34,3 1.197,0 -1.238,9 16.115,4 -4.104,7 -1.840,8 10.170,0 3.517,3 1.002,5 2.487,1 27,7 6.652,5 53.731,8 0,0 10.161,5 1.159,9 171,9 159,3 6.542,4 -160,6 56.017,9 49.464,4 12.995,7 7.931,1 3.925,4 1.139,2 3.777,7 1.278,5 13,1 71,0 0,0 2.415,1 58.682,4
A.Alle ondernemingen 1985 1.826 0,0 198.650,9 838,0 61.153,6 48.672,3 44.352,3 0,0 0,0 4.320,0 0,0 0,0 42.898,1 9.310,8 24.530,2 2.149,0 5.551,9 1.356,2 6.815,5 3.622,5 252,5 2.940,5 25.892,7 3.577,5 21.953,6 361,6 12.380,6 216,5 7.788,6 4.375,5 82.263,1 12.376,1 5.397,5 6.620,5 57.869,0 20.020,6 3.018,0 4.899,9 12.102,7 33.172,8 6.635,4 2.029,0 1.955,7 13.114,9 9.437,8 63.194,5 4.342,6 8.667,4 16.656,9 3.418,5 5.870,2 8.788,9 15.450,0 192.324,1 928,0 57.035,9 51.493,0 47.820,0 0,0 0,0 3.673,0 1.668,6 1.993,1 6.799,2 3.987,7 286,9 2.524,6 25.423,3 3.473,9 21.506,1 443,3 39.812,6 7.770,2 23.823,7 1.888,0 5.412,5 918,2 10.832,1 296,8 6.781,3 3.754,0 82.338,0 11.969,5 4.639,2 6.942,4 58.786,9 18.603,6 2.798,0 4.141,3 11.664,3 31.718,9 6.395,0 1.947,6 1.683,5 12.975,9 8.716,9 51.126,5 3.958,0 8.331,2 16.011,5 3.059,2 5.512,0 8.536,9 14.254,6 263.435,0 -31.539,3 -7.595,2 768,9 -211.297,6 13.771,9 4.819,9 4.071,7 0,0 0,0 423,6 324,6 1.995,2 -4.344,2 -2,7 1.031,4 -1.001,5 16.269,9 -4.241,0 -1.999,5 10.029,3 3.970,5 1.013,8 2.922,8 33,9 6.058,9 57.035,9 0,0 12.477,4 1.205,2 171,8 264,7 7.182,6 -64,9 61.153,6 58.786,9 7.983,2 7.205,6 43,9 733,6 8.901,1 1.146,8 36,7 6.002,2 0,0 1.715,5 57.869,0
A.Alle ondernemingen 1986 1.993 0,0 199.979,6 981,6 66.886,3 45.812,0 41.304,3 0,0 0,0 4.507,7 0,0 0,0 41.282,9 9.538,3 22.189,0 1.979,5 6.340,8 1.235,3 8.112,6 4.245,7 329,5 3.537,4 24.421,2 3.251,0 20.729,7 440,5 12.483,1 249,6 7.363,2 4.870,3 82.818,4 13.424,6 6.117,7 7.134,5 56.141,6 20.650,2 2.956,2 5.499,3 12.194,7 35.148,7 7.432,7 2.165,7 2.161,3 13.813,8 9.575,2 61.362,3 4.368,6 8.771,7 15.249,1 3.054,8 6.413,3 8.697,6 14.807,2 202.429,1 1.065,7 63.380,2 49.050,8 44.704,7 0,0 0,0 4.346,1 1.882,2 2.427,9 6.736,6 3.646,8 285,7 2.804,1 26.510,4 3.616,1 22.531,3 363,0 43.109,6 9.564,6 24.446,2 2.255,9 5.588,4 1.254,5 12.575,8 228,5 7.959,3 4.388,0 83.095,8 12.450,8 5.254,0 7.312,0 58.079,0 20.217,6 3.116,0 4.972,3 12.129,3 34.836,2 6.997,0 2.202,2 2.027,9 13.765,4 9.843,7 55.070,2 4.576,4 9.018,4 16.676,2 3.192,9 6.060,5 9.209,3 15.545,8 238.434,0 -33.782,2 -8.362,1 913,7 -184.717,9 12.485,5 4.219,5 3.676,9 0,0 0,0 288,2 254,4 1.972,6 -4.403,7 -167,3 958,6 -1.044,7 14.020,5 -3.464,5 -1.601,4 8.954,6 4.010,5 885,0 3.094,2 31,3 4.944,1 63.380,2 0,0 12.699,9 1.204,8 208,8 390,7 8.064,6 -106,3 66.886,3 58.079,0 7.406,8 6.475,9 462,5 468,4 9.344,3 1.531,8 46,8 1.612,5 0,0 6.153,2 56.141,5
A.Alle ondernemingen 1987 2.035 0,0 207.472,9 1.265,2 71.278,4 45.306,5 40.756,2 0,0 0,0 4.550,3 0,0 0,0 43.388,0 11.356,2 22.215,7 1.962,2 6.360,4 1.493,5 9.603,5 5.304,4 387,5 3.911,6 23.734,4 3.210,5 20.123,3 400,6 12.897,1 226,5 7.489,4 5.181,2 84.300,1 13.788,0 7.430,2 6.920,1 56.161,8 21.315,6 3.564,2 5.502,8 12.248,6 39.443,2 7.694,0 2.964,8 2.384,4 15.292,4 11.107,6 62.414,1 4.291,6 8.553,8 15.131,7 2.580,7 7.128,5 9.245,4 15.482,4 202.105,9 1.159,5 68.857,6 45.575,9 41.184,3 0,0 0,0 4.391,6 2.081,9 2.309,7 8.217,3 3.818,9 377,1 4.021,3 24.712,9 3.462,8 20.816,5 433,6 41.112,4 8.911,9 22.608,7 2.122,6 6.321,2 1.148,0 12.470,2 240,5 7.493,2 4.736,5 82.725,0 13.408,9 6.343,6 7.019,0 55.953,5 20.893,6 3.124,6 5.492,7 12.276,3 36.879,7 7.038,9 3.211,2 1.911,0 14.663,1 10.055,5 52.855,9 4.614,1 8.530,9 15.603,8 2.819,5 6.443,6 8.751,8 14.844,0 233.193,0 -35.168,3 -9.041,8 990,4 -177.935,0 12.038,3 5.004,5 4.640,5 0,0 0,0 257,8 106,2 2.086,4 -4.313,8 -815,9 1.565,0 -1.140,7 14.423,8 -3.266,2 -1.157,7 9.999,9 5.036,2 1.825,8 3.180,2 30,2 4.963,6 68.857,6 0,0 13.652,5 1.804,5 116,5 4,5 8.643,6 -671,6 71.278,4 55.953,5 10.068,0 7.196,2 162,4 2.709,4 9.859,7 2.232,6 18,6 4.314,2 0,0 3.294,3 56.161,8
A.Alle ondernemingen 1988 2.117 1.314,0 227.782,6 1.369,3 76.705,3 53.389,1 47.277,6 684,9 46.592,7 6.111,5 3.053,1 3.058,4 46.025,7 12.867,8 22.697,0 1.815,8 6.697,8 1.947,3 12.053,7 7.133,6 503,0 4.417,1 25.698,3 3.382,5 21.953,6 362,2 12.541,1 238,3 7.276,5 5.026,3 93.436,3 15.083,5 8.824,7 7.778,9 61.749,2 21.453,1 3.673,4 5.277,0 12.502,7 44.647,3 8.854,1 3.001,9 3.438,2 16.329,4 13.023,7 68.245,9 4.838,9 9.723,0 16.874,2 2.760,1 7.156,8 10.035,3 16.857,6 211.968,9 1.508,3 73.741,6 45.458,5 40.687,8 250,6 40.437,2 4.770,7 2.353,2 2.417,5 9.881,0 5.506,1 418,3 3.956,6 23.967,8 3.257,5 20.309,9 400,4 44.138,0 12.017,6 22.123,9 1.975,2 6.537,6 1.483,7 13.273,6 237,7 7.545,5 5.490,4 84.009,6 14.177,8 7.773,9 7.018,3 55.039,6 22.001,1 4.043,8 5.543,9 12.413,4 41.155,7 7.991,0 3.013,6 2.437,6 16.157,5 11.556,0 55.165,9 4.635,7 8.795,3 15.751,5 2.597,7 7.255,6 9.636,5 16.130,1 245.604,9 -36.744,9 -9.743,5 943,6 -186.337,0 13.723,1 6.056,8 5.252,3 52,9 5.199,4 430,9 373,6 2.384,0 -4.670,8 161,1 1.383,7 -1.033,5 18.004,3 -4.071,8 -1.009,5 12.923,0 6.708,5 2.746,4 3.934,7 27,4 6.214,4 73.741,6 0,0 13.739,6 1.688,6 58,1 340,9 9.323,2 -46,8 76.705,3 55.039,6 11.467,2 7.978,8 586,5 2.901,9 4.757,7 1.764,3 25,8 222,1 0,0 2.745,4 61.749,2
A.Alle ondernemingen 1989 2.253 1.446,2 262.684,1 2.453,8 90.899,8 56.678,2 49.773,8 793,1 48.980,7 6.904,4 3.551,6 3.352,8 56.205,5 16.829,5 27.353,4 2.386,0 7.952,6 1.684,0 14.245,5 9.413,2 488,1 4.344,2 27.607,6 3.328,5 23.787,8 491,3 14.593,7 307,2 8.473,9 5.812,6 104.657,7 18.221,4 12.889,6 7.939,9 65.606,8 23.986,7 3.800,9 5.328,9 14.856,9 52.603,3 11.651,0 3.728,0 3.375,0 17.452,3 16.397,0 81.436,4 5.874,9 15.380,3 18.878,4 2.910,5 6.870,1 12.119,0 19.403,2 243.793,5 1.923,1 87.056,9 53.702,9 47.667,1 444,2 47.222,9 6.035,8 3.148,4 2.887,4 12.317,7 7.437,0 433,6 4.447,1 26.610,0 3.328,2 22.898,7 383,1 48.859,2 13.059,9 24.692,9 2.330,0 7.019,7 1.756,7 13.323,7 602,2 7.242,5 5.479,0 97.884,4 17.444,0 11.340,1 7.480,4 61.619,9 23.587,8 3.674,8 5.885,7 14.027,3 49.600,1 9.924,2 3.868,2 3.115,3 17.076,5 15.615,9 62.242,1 4.881,7 10.857,2 17.556,6 2.863,5 7.343,9 10.478,9 18.739,2 281.241,7 -40.480,9 -11.645,0 1.008,0 -211.795,6 18.328,2 7.320,8 6.260,1 23,8 6.236,3 645,4 415,3 3.137,5 -6.048,6 385,3 1.871,0 -1.123,5 23.870,6 -4.845,1 -1.109,4 17.916,1 7.650,7 2.277,3 5.341,9 31,5 10.265,3 87.056,9 0,0 16.498,3 1.793,7 41,2 369,9 11.153,5 -36,7 90.899,8 61.619,9 14.695,4 11.323,6 2.329,9 1.041,9 10.708,5 1.058,3 119,5 1.333,9 0,0 8.196,9 65.606,8
A.Alle ondernemingen 1990 2.403 1.527,3 281.823,8 3.173,9 97.512,8 57.313,6 50.095,6 636,8 49.458,8 7.218,0 3.656,3 3.561,6 61.173,4 19.245,9 29.609,5 1.808,9 8.883,6 1.625,5 18.868,0 13.102,0 482,3 5.283,7 28.693,7 3.621,8 24.326,4 745,5 15.088,3 310,6 8.681,8 6.095,9 108.288,6 19.139,4 14.610,1 7.754,8 66.784,3 25.396,7 4.491,0 4.820,2 16.085,5 60.310,0 14.082,5 3.987,6 4.191,0 18.657,0 19.391,9 87.828,6 6.002,4 16.349,7 20.206,7 2.652,1 7.213,2 13.143,4 22.261,1 270.137,2 3.268,6 93.027,0 57.612,5 50.885,4 466,8 50.418,6 6.727,1 3.439,1 3.288,0 14.859,4 9.628,2 493,6 4.737,6 27.713,4 3.036,6 24.124,6 552,2 58.774,9 17.942,1 28.239,8 1.887,6 9.017,4 1.688,0 14.881,4 308,9 8.355,8 6.216,7 104.311,2 18.074,9 13.684,2 7.632,2 64.919,9 25.285,6 4.445,2 5.389,2 15.451,2 55.845,2 12.677,7 4.201,3 3.732,9 18.235,6 16.997,7 72.077,3 5.861,4 16.771,1 18.967,9 2.577,8 7.066,1 12.617,9 20.833,0 297.386,3 -43.589,1 -12.935,2 869,4 -223.410,0 18.321,5 4.803,4 3.927,4 51,3 3.876,1 548,1 327,9 4.090,2 -7.454,4 -118,8 1.938,3 -1.239,4 20.340,8 -5.239,6 -1.358,8 13.742,4 7.498,5 2.175,0 5.283,5 40,0 6.243,8 93.027,0 0,0 18.622,9 2.037,2 27,6 194,5 12.279,2 12,4 97.512,8 64.919,9 13.285,4 10.110,8 151,8 3.022,8 11.421,0 3.867,0 24,7 4.541,5 0,0 2.987,8 66.784,3
A.Alle ondernemingen 1991 2.498 1.550,7 304.072,4 3.502,6 104.066,8 63.766,1 56.125,4 117,0 56.008,4 7.640,7 4.095,4 3.545,3 66.570,0 22.032,9 30.520,5 1.953,2 10.188,3 1.875,1 20.419,1 14.415,5 346,5 5.657,1 30.310,8 3.550,2 25.930,8 829,8 15.437,0 317,7 8.240,1 6.879,2 116.082,8 21.745,9 16.856,4 7.576,1 69.904,4 26.644,3 5.031,6 4.539,5 17.073,2 63.977,4 14.165,3 4.161,3 8.400,4 20.644,8 16.605,6 97.368,1 7.857,1 18.829,9 21.108,2 2.821,1 7.136,2 15.976,5 23.639,1 288.246,7 3.560,8 99.520,3 57.882,3 50.685,4 160,8 50.524,5 7.196,9 3.711,3 3.485,5 19.379,7 13.148,9 514,1 5.716,7 29.507,8 3.669,7 25.060,3 777,8 62.662,4 19.193,5 30.494,6 1.841,5 9.379,3 1.753,5 15.733,4 342,4 9.122,5 6.268,5 109.533,0 20.204,6 14.985,4 7.760,1 66.582,9 26.260,4 4.628,3 4.957,8 16.674,3 61.863,0 13.960,1 4.395,8 8.841,4 19.176,7 15.489,0 76.251,7 6.237,1 16.790,1 20.747,1 2.747,1 7.218,7 14.338,4 22.511,6 319.636,8 -47.140,6 -13.346,8 769,8 -240.498,1 19.421,1 5.281,8 4.581,5 -19,6 4.601,1 538,2 162,1 4.684,1 -8.552,6 293,1 2.476,2 -2.239,8 21.364,0 -4.774,4 -1.392,0 15.197,6 8.621,2 2.807,7 5.773,4 40,1 6.576,5 99.520,3 219,8 18.963,0 2.093,3 25,4 82,9 12.577,8 -22,7 104.066,8 66.586,5 11.914,2 9.670,4 740,7 1.503,0 8.597,3 3.094,0 36,8 296,6 3.234,3 1.935,5 69.903,4
A.Alle ondernemingen 1992 2.549 1.566,2 318.252,9 3.818,3 109.864,4 68.025,7 60.178,9 85,1 60.093,8 7.846,8 5.015,3 2.831,4 67.575,1 23.225,0 29.642,9 2.084,7 10.988,3 1.634,2 21.977,0 16.195,4 352,8 5.428,8 30.765,4 3.838,7 25.998,6 928,1 16.225,8 307,6 8.922,4 6.995,8 118.789,1 23.668,7 18.805,8 2.635,3 73.679,3 28.594,1 5.821,3 4.183,6 18.589,2 69.455,2 14.275,5 5.226,7 9.208,4 22.415,9 18.328,7 101.412,5 8.702,4 20.467,1 20.615,2 2.961,3 6.989,0 17.013,2 24.664,3 307.365,4 3.697,2 105.552,4 64.013,1 56.310,8 200,3 56.110,5 7.702,3 4.163,2 3.539,0 20.809,4 14.883,0 369,7 5.556,7 30.114,1 3.248,0 26.027,9 838,2 67.738,9 22.407,3 30.860,7 1.963,9 10.617,8 1.889,2 15.437,9 314,0 8.344,1 6.779,8 115.745,9 22.018,7 17.564,3 7.655,3 68.507,6 26.675,6 5.269,1 4.415,5 16.991,0 66.403,3 14.318,1 4.910,5 9.060,9 21.044,9 17.068,9 82.426,3 7.868,9 19.167,2 21.364,2 2.928,2 7.204,7 16.113,4 23.893,1 328.421,9 -49.731,3 -14.446,8 611,0 -246.647,5 18.206,2 4.846,2 4.220,3 -1,9 4.222,1 509,4 116,5 5.001,9 -9.253,8 57,8 2.434,2 -2.975,1 18.317,3 -4.240,0 -1.464,9 12.612,3 9.160,6 3.747,2 5.372,5 40,9 3.451,5 105.552,4 650,9 20.044,0 2.002,3 26,8 -0,9 13.627,6 -724,7 109.864,4 68.507,6 18.067,7 8.666,5 3.560,6 5.840,4 12.895,1 5.214,8 91,0 465,5 1.830,0 5.293,6 73.679,3
A.Alle ondernemingen 1993 2.571 1.546,4 319.788,9 4.206,2 110.371,0 71.763,4 64.777,1 53,4 64.723,7 6.986,3 4.373,6 2.612,7 67.020,1 23.123,3 29.524,7 2.353,1 10.581,8 1.437,2 20.752,8 14.633,5 301,9 5.817,4 29.083,4 3.379,9 24.744,3 959,2 16.592,0 282,2 8.551,0 7.758,8 124.552,8 24.550,7 21.849,3 2.455,7 75.697,1 29.117,7 6.248,7 3.976,2 18.892,8 70.608,1 14.890,9 5.454,7 9.447,6 24.446,9 16.368,0 95.510,1 8.577,3 19.336,8 20.416,8 3.096,3 6.387,9 14.253,1 23.441,9 316.568,5 3.979,2 109.892,5 67.010,3 59.595,5 60,1 59.535,4 7.414,8 4.704,1 2.710,8 21.321,6 15.515,4 288,6 5.517,6 30.818,7 3.686,3 26.202,5 929,9 67.301,8 23.174,3 29.897,8 2.143,3 10.731,4 1.355,0 16.244,3 311,5 8.873,8 7.059,0 117.940,0 23.208,3 18.828,3 2.557,9 73.345,5 28.631,3 5.903,1 4.117,6 18.610,6 68.796,7 14.166,9 5.231,0 8.915,2 22.603,1 17.880,5 84.978,0 8.823,6 20.386,1 20.737,3 2.992,4 7.026,4 16.222,5 25.012,2 325.280,2 -50.381,3 -14.834,6 541,7 -243.442,9 17.163,2 4.552,0 3.893,7 -1,8 3.895,5 591,3 67,0 4.297,8 -8.682,1 -103,3 2.975,2 -2.386,8 17.815,9 -4.013,6 -1.351,9 12.450,5 8.234,7 2.602,8 5.605,4 26,5 4.215,8 109.893,5 10,8 18.323,6 2.506,1 22,3 103,1 14.000,1 -1.430,7 110.371,0 73.345,5 11.613,0 8.601,1 481,5 2.530,4 9.261,3 4.385,3 36,0 350,6 1.717,8 2.771,6 75.697,1
A.Alle ondernemingen 1994 2.592 1.495,0 329.979,5 4.853,0 111.633,1 75.753,8 67.412,8 32,7 67.380,1 8.341,0 4.839,4 3.501,7 68.042,9 22.035,4 30.870,9 1.726,3 11.855,4 1.554,9 21.517,4 15.330,9 220,9 5.965,6 29.470,5 3.686,8 24.882,8 900,9 18.708,9 352,2 9.861,2 8.495,5 133.675,4 25.922,3 28.432,6 2.278,8 77.041,7 30.660,9 6.854,3 3.960,4 19.846,2 70.571,7 16.162,7 6.035,0 9.744,2 24.734,0 13.895,8 95.071,8 8.669,6 19.019,1 21.607,4 3.303,4 6.541,5 12.673,1 23.257,7 322.824,0 4.654,6 110.432,8 72.785,1 65.577,0 48,7 65.528,3 7.208,1 4.597,6 2.610,5 20.912,7 14.611,1 293,2 6.008,4 29.463,2 3.657,7 24.852,0 953,5 67.286,8 23.384,2 29.698,5 2.297,4 10.584,1 1.322,6 17.289,0 353,1 8.891,6 8.044,3 125.086,7 24.678,2 23.931,0 2.206,5 74.271,0 29.560,3 6.381,3 3.959,7 19.219,3 72.384,3 15.360,2 5.567,6 9.779,8 24.856,0 16.820,7 81.564,2 8.583,8 19.357,4 20.311,1 3.229,8 6.458,1 14.228,5 23.624,0 336.488,0 -50.153,5 -14.874,9 518,5 -251.906,7 20.071,4 9.144,9 8.372,8 5,6 8.367,2 493,3 278,8 3.761,8 -7.627,7 25,0 3.036,5 -3.846,6 24.565,4 -4.790,1 -1.466,9 18.308,3 9.727,9 3.247,7 6.427,2 53,0 8.580,5 110.432,8 -58,7 17.892,9 2.490,1 38,0 96,1 14.079,1 -122,8 111.633,1 74.271,0 14.445,4 12.141,1 125,2 2.179,1 11.669,1 3.560,7 26,4 3.004,6 3.494,7 1.582,8 77.047,3
A.Alle ondernemingen 1995 2.556 1.456,8 345.996,8 6.435,4 114.287,1 81.940,2 71.144,6 236,1 70.908,6 10.795,6 5.534,6 5.261,0 70.111,3 21.051,4 33.369,5 1.765,3 11.459,8 2.465,3 22.159,4 15.250,2 257,5 6.651,7 30.849,9 3.133,2 26.780,7 936,0 20.213,7 377,8 11.351,3 8.484,6 140.546,7 27.251,1 33.090,9 2.214,2 77.990,5 32.701,7 6.980,8 4.346,7 21.374,2 70.782,7 16.286,6 6.177,8 10.773,1 23.590,6 13.954,6 101.965,7 6.234,7 23.488,5 22.807,8 3.690,3 6.829,8 13.683,3 25.231,3 331.703,5 6.002,0 111.936,8 75.460,1 67.290,5 75,8 67.214,7 8.169,6 4.440,1 3.729,5 22.688,8 16.342,7 238,1 6.108,0 29.404,3 3.324,6 25.235,7 844,0 67.164,5 21.449,2 31.005,9 1.753,1 11.111,8 1.844,5 19.047,1 306,4 10.498,1 8.242,6 133.557,8 26.641,2 30.160,0 2.257,2 74.499,4 30.711,4 6.786,3 3.993,5 19.931,6 71.940,6 16.865,2 6.279,2 10.348,8 23.731,1 14.716,3 82.689,6 8.254,5 20.017,3 21.336,9 3.500,3 6.547,4 12.804,2 23.033,2 355.944,2 -50.860,3 -15.067,4 355,6 -267.610,8 22.761,4 9.959,4 9.115,8 16,5 9.099,2 485,7 357,9 3.634,6 -7.419,2 -523,2 2.870,4 -3.111,1 28.172,4 -5.940,1 -1.849,4 20.382,9 10.914,5 3.766,3 7.108,4 39,8 9.468,4 111.936,8 335,9 19.422,9 3.367,7 12,7 245,6 14.293,9 20,3 114.287,1 74.499,4 15.162,0 13.184,6 129,5 1.847,9 11.670,8 3.716,1 2,3 3.006,8 3.254,4 1.691,2 77.990,5
A.Alle ondernemingen 1996 2.463 1.459,5 372.684,5 7.949,8 117.890,5 92.642,8 81.830,9 239,5 81.591,5 10.811,9 6.501,4 4.310,5 77.709,0 25.315,4 35.540,6 2.001,9 12.927,1 1.924,0 26.202,7 18.654,3 304,4 7.244,0 30.332,5 2.731,8 26.851,4 749,3 19.957,0 424,6 10.378,9 9.153,5 153.434,2 31.166,5 33.606,9 2.357,3 86.303,5 35.148,9 7.121,7 6.501,5 21.525,7 74.735,0 18.989,5 6.374,8 11.533,6 23.462,1 14.375,0 109.366,3 6.603,5 23.691,7 24.389,9 3.234,5 7.336,0 16.167,5 27.943,2 341.518,8 7.020,7 113.765,4 79.541,1 70.051,1 228,0 69.823,1 9.490,0 5.750,8 3.739,2 21.930,7 15.236,9 281,1 6.412,7 29.698,0 2.528,7 26.400,5 768,8 69.402,8 20.995,2 33.038,6 1.732,6 11.294,7 2.341,7 20.160,0 365,7 10.837,6 8.956,7 135.876,8 27.414,3 29.045,6 2.222,9 77.194,0 34.134,1 6.999,9 6.034,4 21.099,8 70.324,5 16.552,8 6.158,3 9.532,5 23.105,3 14.975,6 87.172,9 6.088,2 22.596,0 22.686,9 3.600,1 6.722,8 14.010,6 25.478,9 377.094,2 -52.460,9 -15.550,4 483,2 -285.653,5 23.912,7 10.855,2 10.115,6 16,6 10.099,0 533,8 205,8 3.553,5 -7.050,9 38,3 3.221,4 -2.681,8 31.848,2 -6.844,8 -2.549,7 22.453,7 11.822,7 3.443,5 8.275,2 104,0 10.631,0 113.765,4 538,7 20.697,7 2.953,5 1,8 168,8 14.367,6 42,9 117.890,5 77.194,0 20.264,2 14.015,9 3.936,8 2.311,6 11.154,7 3.384,8 59,4 158,5 5.470,8 2.081,3 86.303,5
A.Alle ondernemingen 1997 2.509 1.537,6 406.983,8 9.368,1 120.182,7 102.580,2 91.036,3 284,3 90.752,0 11.543,9 6.268,1 5.275,8 87.989,9 29.789,4 38.793,6 2.243,2 13.684,7 3.479,0 33.530,5 26.463,4 494,9 6.572,2 32.888,8 3.498,7 28.731,6 658,5 20.443,5 503,0 8.666,1 11.274,4 170.022,5 30.424,6 36.172,3 2.471,3 100.954,3 37.665,7 8.714,1 6.763,3 22.188,3 79.809,1 21.162,5 6.776,8 11.998,0 25.813,8 14.058,0 119.486,6 8.661,9 27.155,6 26.688,4 3.206,7 7.577,9 16.364,7 29.831,4 368.328,1 8.968,1 117.488,2 89.482,6 78.881,3 263,0 78.618,3 10.601,3 6.137,1 4.464,2 25.517,7 18.039,2 378,4 7.100,1 30.459,2 2.804,8 26.951,3 703,1 76.904,6 24.576,0 35.620,7 2.171,6 12.605,8 1.930,5 19.508,0 420,0 9.807,4 9.280,6 149.996,8 30.742,1 31.983,8 2.251,5 85.019,4 35.077,7 7.303,2 6.509,7 21.264,8 74.792,1 19.081,5 6.467,0 11.677,2 24.703,4 12.863,0 92.871,2 6.627,1 23.002,9 24.391,3 3.095,2 7.471,6 15.590,2 28.283,1 414.983,2 -55.828,6 -16.249,6 430,9 -317.549,7 25.786,3 13.537,1 12.443,1 26,4 12.416,7 825,2 268,8 4.009,7 -7.200,2 43,5 6.792,1 -2.711,3 40.257,2 -7.355,7 -2.910,7 29.990,7 12.940,1 3.691,4 9.117,8 130,9 17.050,6 117.488,2 589,9 20.028,9 3.203,9 89,1 270,7 14.918,9 17,0 120.182,7 85.019,4 27.067,0 20.208,6 4.036,9 2.821,5 11.132,1 3.157,9 37,1 314,5 3.728,2 3.894,4 100.954,3
A.Alle ondernemingen 1998 2.404 1.626,8 433.812,8 14.273,3 125.593,5 95.699,1 83.310,2 341,5 82.968,7 12.388,9 6.989,5 5.399,5 95.006,0 31.826,3 40.359,5 2.386,1 16.842,8 3.591,3 42.005,0 33.136,2 508,9 8.359,9 34.360,1 3.746,5 29.998,2 615,4 26.875,6 403,4 14.234,8 12.237,4 172.194,6 26.658,4 47.304,3 2.693,5 95.538,4 39.548,3 8.297,5 7.278,7 23.972,1 87.494,7 22.706,4 8.680,5 13.596,1 27.729,5 14.782,2 134.575,3 7.474,1 30.570,6 27.293,3 3.509,6 7.573,0 19.888,7 38.266,0 405.797,1 10.005,5 120.597,1 100.462,2 88.667,9 293,5 88.374,3 11.794,3 6.385,4 5.408,9 34.471,6 26.010,8 419,4 8.041,4 32.809,2 3.376,6 28.751,8 680,8 86.998,6 29.072,4 38.619,4 2.162,6 13.794,4 3.349,8 20.452,7 474,6 8.797,3 11.180,8 166.832,9 29.737,7 37.914,5 2.443,5 96.737,2 37.212,4 8.099,8 6.841,3 22.271,3 79.706,4 21.167,1 6.594,9 12.000,7 26.262,3 13.681,4 105.610,8 8.271,9 28.628,9 26.397,5 3.241,5 7.351,9 16.434,7 31.719,1 434.443,8 -60.212,7 -17.282,2 593,0 -331.360,3 26.181,7 9.083,0 8.088,7 42,7 8.046,0 693,5 300,8 4.913,7 -8.198,8 161,8 10.829,8 -3.125,3 39.845,8 -6.917,0 -2.314,3 30.614,5 19.234,5 4.529,7 14.636,2 68,6 11.380,0 120.597,1 922,6 22.449,1 3.209,6 4,9 546,4 15.623,6 -84,5 125.592,5 96.737,2 27.473,2 21.473,2 181,3 5.818,7 28.722,9 10.093,1 95,4 4.024,9 10.177,2 4.332,3 95.487,5
A.Alle ondernemingen 1999 2.751 1.780,3 513.476,0 17.982,8 136.944,1 116.339,5 101.414,6 819,1 100.595,5 14.924,9 7.244,6 7.680,4 120.318,4 44.580,9 47.903,1 2.964,8 19.903,1 4.966,5 52.928,5 42.522,6 638,6 9.767,3 37.453,8 4.449,2 32.315,1 689,5 31.508,9 485,5 11.941,5 19.081,9 205.177,0 25.708,7 61.136,4 2.623,5 115.708,4 46.777,0 10.663,1 7.677,8 28.436,1 107.579,7 29.004,3 9.567,4 19.323,7 32.333,4 17.350,9 153.942,3 9.374,5 37.663,9 32.300,8 3.593,9 8.534,8 23.634,4 38.840,0 445.467,8 12.607,6 131.387,1 96.271,5 83.998,3 706,3 83.292,0 12.273,2 6.846,1 5.427,1 44.078,3 34.416,1 449,5 9.212,7 35.817,5 4.043,8 31.141,2 632,5 97.457,2 30.704,7 42.639,0 2.447,7 17.884,3 3.781,5 27.848,5 427,5 14.820,6 12.600,4 176.661,2 27.028,5 49.290,3 2.154,1 98.188,3 40.896,8 8.402,0 7.491,6 25.003,2 90.000,4 22.775,0 8.935,9 13.342,3 29.682,4 15.264,8 117.481,0 8.212,6 29.303,5 28.785,0 3.692,7 7.864,7 20.428,6 39.622,5 469.017,9 -67.652,2 -19.592,3 514,3 -355.820,2 26.467,5 13.872,7 11.924,6 41,2 11.883,4 1.218,9 729,2 5.950,5 -9.166,8 340,8 11.339,1 -5.167,9 43.636,0 -7.410,7 -2.986,8 33.238,5 15.603,1 5.088,3 10.417,0 97,8 17.635,5 131.387,1 344,2 25.561,8 4.027,3 3,2 710,0 17.526,5 509,6 136.955,7 98.188,3 35.039,1 23.175,9 6.356,2 5.507,0 17.522,8 5.540,4 57,0 179,0 4.993,8 6.752,6 115.704,6
A.Alle ondernemingen 2000 2.907 1.794,8 641.223,8 26.005,0 145.937,8 147.931,5 126.681,7 3.431,0 123.250,7 21.249,8 7.528,1 13.721,7 164.623,0 78.309,6 56.543,8 3.682,6 22.153,0 3.934,0 77.278,4 62.513,5 616,8 14.148,1 42.611,6 5.458,6 36.282,5 870,5 36.836,5 672,0 15.283,5 20.881,0 250.464,9 28.633,1 78.540,1 3.769,8 139.521,9 51.710,9 14.266,2 8.490,7 28.954,0 144.834,7 27.395,4 12.938,4 41.335,2 33.802,0 29.363,7 194.213,2 17.197,0 54.197,7 36.162,8 4.667,2 9.679,3 26.520,0 45.789,2 523.468,8 20.852,0 139.762,6 115.047,5 100.143,4 394,1 99.749,3 14.904,1 6.966,3 7.937,8 54.929,2 45.285,6 691,6 8.952,0 38.988,5 4.704,4 33.235,6 1.048,5 121.660,0 45.750,0 49.036,2 3.101,8 19.674,8 4.097,2 32.229,0 521,5 12.457,1 19.250,4 207.293,4 26.559,0 59.757,9 3.297,9 117.678,6 47.445,2 10.959,2 7.683,9 28.802,1 110.958,1 29.340,1 9.900,0 20.846,0 32.815,3 18.056,7 134.254,6 9.490,1 39.087,5 32.897,9 3.641,4 8.538,9 23.517,5 40.598,8 548.709,9 -70.386,1 -20.799,5 339,0 -424.643,4 33.219,9 15.614,2 10.540,9 43,8 10.497,1 771,7 4.301,6 9.360,3 -12.601,5 2.179,6 21.927,9 -5.544,6 64.155,8 -8.684,6 -4.208,1 51.263,1 19.223,5 7.326,9 11.784,8 111,8 32.039,6 139.762,6 566,5 28.177,7 4.763,7 44,5 504,5 18.020,0 -244,2 145.937,8 117.678,6 50.910,8 40.711,6 1.690,8 8.508,4 29.062,2 8.671,9 40,4 747,0 11.608,1 7.994,8 139.521,9
A.Alle ondernemingen 2001 1.839 1.652,1 662.357,5 33.203,7 142.258,8 139.956,2 119.900,2 3.890,6 116.009,6 20.056,0 7.238,4 12.817,6 175.189,4 90.225,7 51.797,0 5.289,3 22.410,8 5.466,6 88.394,2 73.812,5 496,0 14.085,7 40.538,2 5.680,6 34.064,7 792,9 42.816,8 779,0 15.616,0 26.421,8 252.192,0 28.847,7 103.054,6 3.344,6 116.945,1 53.407,9 15.373,0 9.456,6 28.578,3 158.035,6 40.148,0 11.926,1 44.996,7 39.829,7 21.135,1 198.721,8 16.872,0 56.876,1 33.427,2 5.315,4 9.159,7 28.612,7 48.458,7 620.828,7 27.061,8 138.764,1 144.524,7 123.017,5 3.656,2 119.361,3 21.507,2 7.060,5 14.446,7 74.074,5 59.273,1 608,2 14.193,2 38.710,7 4.949,2 32.915,6 845,9 162.921,5 80.070,1 52.720,8 4.425,7 20.068,1 5.636,8 34.771,5 579,0 13.893,7 20.298,8 238.998,6 26.642,5 77.007,2 3.012,6 132.336,3 50.758,0 14.572,5 8.409,3 27.776,2 146.415,7 33.402,8 12.334,7 39.967,9 32.256,5 28.453,8 160.172,8 16.488,9 53.738,6 33.664,6 4.539,5 9.175,0 24.483,6 42.566,2 537.960,6 -68.464,5 -23.229,7 282,3 -420.943,3 25.605,4 -6.810,3 -6.771,6 64,6 -6.836,2 412,7 -451,4 13.127,5 -16.817,7 -581,5 15.727,7 -7.725,3 22.525,8 -7.643,6 -2.664,7 12.217,5 18.169,0 5.971,3 12.109,2 88,5 -5.951,4 138.764,1 -1.189,4 27.029,1 5.032,2 15,6 672,3 18.141,1 171,6 142.258,8 132.336,3 31.662,1 20.992,7 1.011,9 9.657,5 47.053,3 26.944,1 14,0 604,6 1.844,2 17.646,4 116.945,1
A.Alle ondernemingen 2002 1.762 1.568,9 645.566,7 32.632,5 142.142,9 120.736,7 102.637,0 4.265,0 98.372,0 18.099,7 8.202,1 9.897,6 192.263,9 111.294,2 47.508,7 5.072,9 21.776,6 6.611,5 82.211,5 68.730,7 543,0 12.937,8 39.070,1 5.681,2 32.639,5 749,4 36.509,2 800,9 12.977,9 22.730,4 236.978,9 27.743,8 103.004,6 2.882,7 103.347,8 53.984,4 16.635,8 10.527,9 26.820,7 143.375,7 38.927,8 12.717,7 38.542,9 29.847,7 23.339,6 211.227,8 22.933,7 68.180,9 31.574,5 5.202,5 9.429,1 24.812,6 49.094,5 658.255,5 31.848,8 141.730,4 138.550,1 116.368,8 3.890,1 112.478,7 22.181,3 8.754,1 13.427,2 90.848,4 76.768,7 560,2 13.519,5 40.475,2 5.720,2 33.972,5 782,5 172.343,0 88.530,1 51.143,8 5.352,0 21.940,3 5.376,8 42.459,6 716,6 15.699,3 26.043,7 251.880,2 26.923,1 101.615,3 2.816,2 120.525,6 52.884,3 15.177,3 9.534,9 28.172,1 156.549,6 38.184,6 13.384,4 49.571,7 30.784,6 24.624,3 168.522,1 16.973,9 56.109,4 33.265,5 5.288,3 9.127,3 28.419,3 47.757,7 523.778,0 -69.088,9 -23.349,9 318,3 -405.331,9 26.325,6 -747,4 1.305,6 81,9 1.223,6 -101,0 -1.952,0 10.122,1 -13.803,0 -973,1 8.352,5 -7.317,2 21.959,4 -6.732,0 -3.623,4 11.604,0 19.097,5 8.798,1 10.140,6 158,8 -7.493,5 141.730,4 395,3 23.476,8 4.916,5 4,5 251,5 18.599,7 -190,3 142.142,9 120.525,6 38.358,3 22.487,5 975,4 14.895,4 55.536,1 29.981,0 53,7 5.943,0 1.479,6 18.078,7 103.347,8
B.Nijverheid 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.Nijverheid 1980 773 0,0 109.402,1 535,5 32.600,4 31.120,3 29.013,0 0,0 0,0 2.107,3 0,0 0,0 21.539,5 3.658,6 13.594,9 865,8 3.294,9 125,3 3.350,8 2.028,3 3,5 1.319,0 16.494,4 2.395,1 13.789,2 310,1 3.761,2 48,5 1.527,9 2.184,8 46.203,8 7.509,6 2.851,2 5.479,1 30.363,9 10.315,5 1.696,8 908,9 7.709,8 20.977,6 5.483,4 743,8 2.041,5 7.525,4 5.183,5 31.905,4 2.563,9 3.126,8 10.268,3 979,4 2.744,5 4.393,1 7.829,4 99.601,5 564,6 31.346,9 25.351,3 23.524,6 0,0 0,0 1.826,7 950,6 876,1 3.445,4 1.946,6 4,5 1.494,3 14.741,9 2.317,5 12.072,2 352,2 20.715,8 3.491,8 13.040,3 841,1 3.194,6 148,0 3.435,6 48,0 1.516,2 1.871,4 40.036,4 7.187,5 2.820,4 4.532,7 25.495,8 9.690,1 1.823,4 649,2 7.217,5 19.969,6 4.745,3 663,3 2.147,9 7.516,4 4.896,7 26.005,8 2.214,3 2.901,7 9.927,7 799,9 2.817,7 3.899,5 7.344,5 123.253,0 -18.539,0 -3.804,2 200,5 -94.921,8 6.188,5 3.223,8 2.957,6 0,0 0,0 227,6 38,6 1.017,8 -2.725,5 -19,3 704,1 -804,3 7.585,2 -2.310,0 -1.087,4 4.187,9 1.856,8 324,6 1.525,1 7,1 2.331,0 31.346,9 0,0 5.416,3 455,4 124,8 395,9 3.615,4 -363,0 32.600,4 25.495,8 6.485,4 3.576,1 2.639,8 269,4 1.617,4 1.245,1 44,6 48,1 0,0 279,6 30.363,9
B.Nijverheid 1981 813 0,0 118.703,5 725,8 34.040,1 34.757,0 32.379,8 0,0 0,0 2.377,2 0,0 0,0 23.989,2 4.132,4 15.093,1 1.106,0 3.525,6 132,1 3.778,9 2.231,3 0,4 1.547,2 16.727,1 2.162,0 14.237,0 328,1 4.685,0 47,8 2.086,0 2.551,2 50.393,1 7.742,2 3.044,0 7.019,9 32.587,0 11.343,6 2.046,5 1.218,3 8.078,8 22.274,6 6.218,4 771,8 1.917,1 8.317,3 5.050,0 34.692,1 2.503,0 4.077,1 10.719,7 798,1 3.109,9 4.629,3 8.855,0 110.143,4 700,0 32.409,7 31.366,9 29.278,0 0,0 0,0 2.088,9 1.106,3 982,6 3.484,1 2.094,4 0,5 1.389,2 16.457,7 2.404,9 13.732,4 320,4 21.881,7 3.861,1 13.632,2 906,2 3.354,0 128,2 3.843,2 49,6 1.583,5 2.210,1 47.024,0 7.448,0 2.867,1 6.300,0 30.408,9 10.104,7 1.676,9 928,9 7.498,9 21.512,0 5.776,0 746,3 2.048,7 8.295,1 4.645,9 27.117,8 2.527,1 3.425,3 9.916,9 726,9 2.753,0 4.384,7 7.768,6 139.335,7 -18.956,3 -4.047,9 238,5 -109.360,6 7.209,4 3.030,8 2.768,3 0,0 0,0 193,0 69,5 1.290,6 -3.179,2 -11,9 905,1 -1.200,3 8.044,4 -2.672,9 -1.298,4 4.073,1 2.047,8 401,3 1.636,8 9,7 2.025,2 32.409,7 0,0 5.960,9 388,7 105,0 333,2 3.892,7 -277,2 34.040,1 30.408,9 5.152,2 3.335,2 144,6 1.672,4 2.974,1 1.310,0 22,1 1.458,7 0,0 183,3 32.587,0
B.Nijverheid 1982 865 0,0 117.468,6 834,6 33.146,9 35.509,6 33.113,5 0,0 0,0 2.396,1 0,0 0,0 22.793,8 4.216,8 13.701,4 1.141,9 3.477,1 256,6 3.898,4 2.172,7 0,6 1.725,1 15.992,4 2.059,2 13.681,8 251,4 5.292,9 48,2 2.286,8 2.957,9 51.982,3 7.895,7 2.643,1 6.832,4 34.611,1 11.449,0 2.109,2 1.391,0 7.948,8 19.605,7 3.993,9 1.071,6 1.271,0 8.081,5 5.187,7 34.431,5 2.693,5 3.677,2 9.606,3 1.334,7 3.011,9 4.802,7 9.305,2 115.504,4 785,4 32.725,8 33.568,3 31.277,5 0,0 0,0 2.290,8 1.293,8 997,0 4.087,1 2.332,9 0,2 1.754,0 15.736,5 1.876,6 13.617,4 242,5 23.755,9 4.334,7 14.754,0 1.256,4 3.255,9 154,9 4.845,3 45,1 2.185,2 2.615,0 49.483,1 7.656,3 1.854,7 6.578,8 33.393,3 11.283,3 2.034,6 1.167,6 8.081,1 20.006,1 4.277,6 765,6 1.410,1 8.243,7 5.309,1 29.845,7 2.488,9 4.126,3 10.422,5 1.047,0 2.982,1 4.886,3 8.778,9 135.791,3 -19.385,0 -4.167,8 269,3 -105.300,0 7.207,9 3.103,7 2.761,1 0,0 0,0 209,8 132,8 1.234,3 -3.026,2 -39,5 855,8 -1.154,4 8.181,5 -2.605,9 -1.394,5 4.181,2 2.081,1 389,5 1.680,5 11,1 2.099,9 32.725,8 0,0 4.833,0 488,0 83,3 280,2 3.937,7 -183,1 33.146,9 33.393,3 3.398,9 3.086,9 11,7 300,4 2.181,1 987,0 2,9 1.015,4 0,0 175,8 34.611,1
B.Nijverheid 1983 832 0,0 125.706,6 967,8 34.018,2 40.489,5 38.236,7 0,0 0,0 2.252,8 0,0 0,0 24.375,3 4.754,2 14.034,9 1.252,5 3.827,2 506,5 4.191,9 2.530,5 143,9 1.517,5 15.519,8 2.153,6 13.110,3 255,9 6.144,0 136,3 4.014,2 1.993,5 57.882,0 8.304,6 2.651,4 5.794,9 41.131,1 11.943,7 2.339,0 1.664,6 7.940,1 19.987,6 4.305,2 1.387,2 1.159,1 7.559,8 5.576,3 35.893,3 2.720,8 4.797,0 9.348,6 1.259,1 3.051,0 4.023,4 10.693,4 116.738,8 1.067,1 33.037,7 34.998,4 32.908,7 0,0 0,0 2.089,7 1.100,9 988,8 4.242,0 2.530,5 121,2 1.590,3 15.385,1 2.063,7 13.079,8 241,6 22.637,1 4.693,1 12.875,7 1.073,1 3.757,6 237,6 5.371,5 143,3 2.930,0 2.298,2 51.188,0 7.943,5 2.155,7 5.497,2 35.591,6 11.636,5 2.324,7 1.356,1 7.955,7 20.079,8 4.140,1 1.309,4 1.364,1 7.986,1 5.280,1 29.056,0 2.616,9 3.742,1 8.780,1 1.118,0 2.920,8 4.778,8 9.878,1 136.994,3 -19.131,4 -4.572,3 355,3 -105.495,8 8.150,2 4.396,7 3.945,3 0,0 0,0 256,1 195,3 1.084,4 -2.689,0 -314,5 599,3 -629,0 10.598,2 -2.913,3 -1.486,4 6.198,6 2.445,1 504,4 1.913,1 27,6 3.753,5 33.037,7 0,0 5.586,7 395,4 102,0 96,2 4.178,7 -26,3 34.018,2 35.591,6 7.203,3 4.682,5 945,5 1.575,3 1.663,8 929,0 58,0 114,0 0,0 562,9 41.131,1
B.Nijverheid 1984 894 0,0 140.364,9 666,7 36.420,1 47.976,4 45.456,0 0,0 0,0 2.520,4 0,0 0,0 26.091,3 5.444,3 15.229,9 1.355,3 3.419,3 642,5 4.939,9 2.950,3 243,3 1.746,3 17.609,3 3.024,7 14.336,5 248,1 6.661,0 287,4 4.439,3 1.934,3 67.256,0 8.551,2 3.206,3 6.179,5 49.319,0 13.147,4 2.361,3 2.076,1 8.710,0 20.910,9 5.239,2 1.450,6 1.059,1 7.199,5 5.962,5 39.050,5 2.678,8 5.398,5 10.114,0 2.199,9 3.537,8 4.568,6 10.552,9 128.517,6 830,5 35.033,5 40.765,4 38.578,5 0,0 0,0 2.186,9 1.111,4 1.067,0 4.353,4 2.920,4 170,8 1.262,2 16.445,8 2.547,1 13.670,3 228,4 24.915,0 5.223,5 14.485,7 1.283,5 3.381,6 540,7 6.174,0 140,3 3.980,8 2.052,9 58.017,1 8.182,1 2.771,7 5.760,4 41.302,9 12.443,0 2.356,1 1.732,9 8.354,0 20.911,8 4.868,2 1.372,1 1.162,2 7.596,2 5.913,1 32.923,4 2.912,6 4.918,7 9.723,3 2.077,8 3.103,4 4.222,5 10.187,6 156.166,2 -19.309,3 -4.884,3 379,3 -122.354,6 9.997,3 5.663,5 5.008,7 0,0 0,0 372,4 282,4 1.294,8 -2.959,3 -8,4 855,0 -880,3 13.962,7 -3.508,7 -1.783,4 8.670,7 2.900,7 624,3 2.269,1 7,3 5.770,0 35.033,5 0,0 6.555,0 437,4 145,0 119,7 4.602,5 -103,3 36.420,1 41.302,9 11.150,9 6.565,4 3.867,7 717,8 3.134,8 795,5 9,5 52,7 0,0 2.277,1 49.319,0
B.Nijverheid 1985 951 0,0 145.565,0 573,4 39.587,9 44.654,9 41.740,8 0,0 0,0 2.914,1 0,0 0,0 29.407,1 6.984,7 16.462,3 1.584,6 3.457,0 918,5 5.106,5 2.853,8 222,2 2.030,5 18.224,0 3.112,6 14.819,4 292,0 8.011,2 89,9 5.462,2 2.459,1 66.381,5 8.952,3 4.375,8 5.645,0 47.408,4 14.395,0 2.615,6 2.596,2 9.183,2 22.175,9 5.428,1 1.397,6 1.364,5 7.182,2 6.803,5 42.612,5 2.910,7 5.903,4 11.034,3 2.694,7 3.638,0 5.022,9 11.408,5 141.957,3 699,9 36.960,1 47.898,0 45.370,2 0,0 0,0 2.527,8 1.181,0 1.335,6 4.974,1 3.065,0 248,0 1.661,1 17.971,0 3.096,3 14.614,6 260,1 26.699,6 5.434,4 15.789,9 1.418,8 3.418,2 638,3 6.754,4 172,0 4.450,8 2.131,6 67.656,8 8.673,5 3.715,8 5.890,4 49.377,1 13.474,9 2.487,3 2.115,1 8.872,5 21.196,1 5.315,6 1.384,0 1.043,3 7.362,5 6.090,7 35.191,5 2.617,1 5.633,9 10.435,4 2.404,4 3.555,9 4.438,3 10.544,8 167.270,3 -20.359,7 -5.344,9 508,5 -131.298,4 10.775,9 4.367,1 3.748,7 0,0 0,0 347,3 271,1 1.338,8 -2.884,2 13,4 654,8 -681,9 13.583,8 -3.610,9 -1.927,6 8.045,2 3.239,9 583,2 2.640,1 16,6 4.805,4 36.960,1 0,0 8.307,5 676,8 158,5 208,8 5.008,5 -44,7 39.587,9 49.377,1 5.904,9 5.461,8 6,9 436,3 7.873,6 656,4 11,4 5.768,5 0,0 1.437,3 47.408,4
B.Nijverheid 1986 1.034 0,0 143.346,8 652,9 43.621,9 41.408,2 38.247,6 0,0 0,0 3.160,6 0,0 0,0 26.996,9 7.047,9 14.070,2 1.396,2 3.786,3 696,3 6.080,2 3.354,1 269,4 2.456,7 16.877,8 2.920,0 13.616,6 341,2 7.708,9 90,4 4.843,8 2.774,7 64.819,8 9.329,0 4.809,2 6.153,9 44.527,7 14.770,5 2.703,1 2.869,0 9.198,4 23.462,3 6.044,0 1.496,2 1.488,1 7.624,0 6.810,0 40.294,3 2.990,2 5.942,3 9.929,6 2.354,7 3.714,9 4.774,3 10.588,3 147.986,3 737,6 41.342,7 44.762,5 41.761,8 0,0 0,0 3.000,7 1.365,7 1.599,0 4.932,0 2.795,2 206,9 1.929,9 18.618,4 3.135,6 15.197,4 285,4 29.490,1 7.115,2 16.310,4 1.648,3 3.582,5 833,7 8.103,1 88,4 5.540,5 2.474,2 66.958,8 8.901,1 4.223,7 6.294,4 47.539,6 14.485,2 2.673,2 2.685,8 9.126,2 23.181,6 5.613,7 1.516,0 1.439,0 7.589,3 7.023,6 38.055,3 3.125,8 6.152,3 11.186,4 2.469,9 3.687,7 5.305,3 11.433,2 147.621,5 -21.321,9 -5.809,2 608,1 -112.074,2 9.024,3 3.804,2 3.368,7 0,0 0,0 230,2 205,3 1.342,1 -2.941,1 -117,3 663,8 -804,8 10.971,1 -2.688,2 -1.527,8 6.755,2 3.292,3 542,7 2.732,8 16,8 3.462,8 41.342,7 0,0 8.376,9 594,3 178,4 364,4 5.613,5 -75,8 43.621,9 47.539,6 5.189,6 4.468,8 456,2 264,6 8.201,6 1.006,0 32,7 1.267,7 0,0 5.895,1 44.527,6
B.Nijverheid 1987 1.073 0,0 147.574,3 952,8 47.208,1 40.496,5 37.316,2 0,0 0,0 3.180,3 0,0 0,0 27.985,7 8.091,3 13.769,4 1.402,2 3.982,1 740,7 7.662,2 4.329,5 339,2 2.993,5 16.020,5 2.917,5 12.773,6 329,4 7.248,3 74,4 4.236,0 2.937,9 65.253,1 9.547,0 5.740,3 5.957,5 44.008,3 15.211,9 3.304,4 2.812,8 9.094,7 27.059,1 6.272,5 2.201,7 1.908,6 8.718,6 7.957,7 40.050,1 2.790,4 4.941,8 9.912,3 1.876,6 4.161,8 5.352,0 11.015,2 144.610,3 816,3 45.359,7 41.262,8 38.226,9 0,0 0,0 3.035,9 1.483,2 1.552,6 6.227,1 3.021,1 298,8 2.907,2 17.011,3 3.088,5 13.589,6 333,2 26.267,6 6.118,8 14.240,4 1.386,8 3.859,2 662,4 7.665,5 92,4 4.856,4 2.716,7 64.833,3 9.315,6 4.915,8 6.057,0 44.544,9 14.921,2 2.864,3 2.862,9 9.194,0 25.030,6 5.445,2 2.507,3 1.446,6 8.221,0 7.410,5 35.061,7 3.151,4 5.329,4 10.243,3 2.107,0 3.745,6 4.763,5 10.485,0 140.902,9 -22.088,5 -6.288,0 656,7 -104.736,0 8.447,1 4.605,7 4.192,3 0,0 0,0 242,1 171,3 1.420,1 -2.893,1 -151,1 839,7 -781,5 11.487,0 -2.449,6 -1.117,0 7.920,3 4.051,2 1.251,7 2.785,2 14,3 3.869,1 45.359,7 0,0 8.969,7 877,0 94,3 -38,5 6.027,0 -84,5 47.208,1 44.544,9 7.666,8 5.074,4 156,8 2.435,6 8.203,4 1.205,3 13,7 4.008,3 0,0 2.976,1 44.008,3
B.Nijverheid 1988 1.085 745,2 159.757,3 834,9 50.093,7 46.975,2 42.656,1 310,3 42.345,8 4.319,1 2.112,3 2.206,8 28.558,4 8.891,0 13.453,7 1.255,6 3.999,0 959,1 9.440,7 5.734,0 391,8 3.314,9 16.958,4 3.074,6 13.619,7 264,1 6.895,7 88,5 4.087,9 2.719,3 71.601,5 10.080,7 6.312,9 6.604,4 48.603,5 15.149,3 3.310,5 2.630,8 9.208,0 30.758,2 7.130,4 2.178,0 2.307,8 9.403,8 9.738,2 42.248,3 3.280,7 5.299,4 10.729,4 1.859,5 4.260,0 5.108,4 11.710,9 149.694,4 975,9 48.717,5 40.306,4 37.001,9 51,9 36.950,0 3.304,5 1.683,2 1.621,3 7.782,9 4.430,7 348,6 3.003,6 16.145,6 2.912,5 12.903,8 329,3 28.311,0 8.744,4 13.395,0 1.389,5 4.058,2 723,9 7.455,0 78,2 4.299,5 3.077,3 64.485,8 9.430,7 5.841,0 6.028,6 43.185,5 15.667,4 3.679,5 2.817,4 9.170,5 28.391,3 6.448,3 2.277,8 1.939,8 9.413,0 8.312,4 35.710,4 3.036,2 4.889,5 10.168,0 1.860,7 4.245,0 5.439,6 11.511,0 146.903,9 -22.655,3 -6.697,4 588,1 -108.323,0 9.816,4 5.255,8 4.606,2 13,9 4.592,3 334,0 315,6 1.588,2 -3.115,4 130,4 903,9 -675,1 13.904,1 -3.055,0 -958,0 9.891,1 5.262,7 1.815,7 3.432,3 14,7 4.628,3 48.717,5 0,0 8.509,6 765,7 42,5 125,3 6.419,0 -31,5 50.093,7 43.185,5 8.469,1 5.555,5 444,9 2.468,7 3.051,1 927,1 9,0 141,0 0,0 1.973,9 48.603,5
B.Nijverheid 1989 1.131 758,5 174.231,3 1.754,6 53.319,0 48.926,9 43.905,7 438,4 43.467,3 5.021,2 2.588,7 2.432,5 34.781,4 12.166,5 15.858,8 1.374,9 4.601,7 779,5 9.307,2 5.968,1 392,4 2.946,7 17.661,2 2.889,0 14.435,8 336,4 8.480,9 93,0 5.444,5 2.943,4 75.807,5 11.072,6 7.116,6 6.781,8 50.836,5 15.787,0 3.541,4 2.245,1 10.000,5 32.261,7 8.900,1 2.078,4 2.299,5 9.662,4 9.321,3 50.375,1 4.010,5 9.025,2 12.070,3 1.967,2 4.013,9 6.573,0 12.715,0 162.969,3 1.298,7 51.650,9 47.128,5 42.708,3 145,6 42.562,7 4.420,2 2.265,4 2.154,7 9.485,8 5.731,3 375,6 3.378,9 17.033,7 2.927,4 13.847,5 258,8 29.287,6 8.924,9 14.081,7 1.350,3 4.093,0 837,7 7.084,2 82,1 4.285,8 2.716,3 72.199,0 10.544,4 6.584,7 6.394,6 48.675,3 15.319,4 3.258,0 2.682,7 9.378,7 32.254,0 8.134,6 2.264,7 2.320,0 9.842,3 9.692,4 38.102,8 3.206,9 5.715,9 10.983,8 1.962,1 4.365,5 5.093,9 11.868,6 162.858,8 -23.302,5 -7.336,3 643,1 -120.179,0 12.684,1 6.517,5 5.665,1 7,5 5.657,5 514,5 337,9 2.009,7 -3.790,3 318,3 1.242,4 -694,7 18.286,9 -3.403,2 -1.049,9 13.833,8 6.076,4 1.590,7 4.465,8 19,9 7.757,4 51.650,9 0,0 9.302,7 770,4 31,1 179,5 7.000,2 -12,4 53.319,0 48.675,3 11.155,6 8.168,4 2.224,4 762,8 8.994,4 411,0 96,2 1.184,6 0,0 7.302,5 50.836,5
B.Nijverheid 1990 1.184 777,9 182.925,3 2.347,2 56.804,7 48.832,0 43.592,5 350,3 43.242,3 5.239,5 2.708,8 2.530,7 36.116,6 12.204,3 16.709,6 1.288,8 4.996,3 917,6 11.905,2 8.292,7 383,5 3.229,0 18.222,8 3.134,2 14.622,7 465,9 8.696,6 69,6 5.319,9 3.307,1 77.183,8 11.622,6 8.445,8 6.539,2 50.576,2 16.885,7 4.098,6 1.931,3 10.855,8 36.443,1 11.126,8 2.241,9 2.910,1 9.977,8 10.186,5 52.412,4 4.027,4 8.305,5 12.665,4 1.807,0 4.209,4 7.395,0 14.002,7 178.855,5 2.473,1 54.878,4 50.001,4 45.055,7 181,2 44.874,5 4.945,7 2.521,8 2.423,9 9.865,0 6.192,4 418,0 3.254,6 17.401,7 2.591,1 14.482,1 328,5 35.701,6 12.282,3 16.096,1 1.291,1 5.230,2 801,9 8.534,1 98,6 5.184,0 3.251,5 76.106,1 11.048,3 7.895,5 6.450,9 50.711,4 16.847,2 4.050,0 2.331,8 10.465,4 34.626,9 9.475,7 2.478,9 2.711,3 10.178,0 9.783,0 44.362,7 3.979,9 9.042,4 11.948,9 1.610,2 4.074,3 6.912,6 13.707,0 171.293,0 -24.679,9 -8.152,4 527,2 -126.879,1 12.108,8 4.059,8 3.327,3 26,5 3.300,9 462,5 270,0 2.377,2 -4.553,0 -92,6 1.194,1 -841,0 14.253,4 -3.524,8 -1.274,1 9.454,5 5.658,9 1.278,6 4.353,4 26,9 3.795,7 54.878,4 0,0 10.242,8 766,4 16,5 97,2 7.700,2 69,4 56.804,7 50.711,4 9.236,5 6.658,1 86,2 2.492,2 9.371,8 2.862,4 22,0 4.313,7 0,0 2.173,7 50.576,2
B.Nijverheid 1991 1.237 790,8 194.466,1 2.383,5 60.527,3 54.213,0 48.448,3 80,2 48.368,0 5.764,7 3.003,4 2.761,3 37.640,1 12.583,1 17.141,7 1.353,4 5.642,6 919,3 12.485,2 9.178,1 216,4 3.090,7 18.605,6 2.984,9 15.075,2 545,5 8.611,5 72,8 4.800,4 3.738,3 81.774,7 12.775,7 9.764,0 6.382,1 52.852,9 17.410,8 4.576,0 1.606,1 11.228,7 38.807,5 11.157,4 2.356,5 5.605,1 11.422,7 8.265,8 56.473,1 4.457,9 9.346,1 12.927,0 1.845,2 4.038,2 9.553,4 14.305,3 186.849,0 2.595,1 58.588,7 49.249,3 43.930,8 103,7 43.827,1 5.318,5 2.768,8 2.549,7 12.446,8 8.720,4 379,1 3.347,3 18.426,5 3.089,8 14.845,2 491,5 36.530,1 11.826,7 17.108,3 1.309,3 5.282,9 1.002,9 9.012,7 90,1 5.516,9 3.405,7 78.040,0 12.089,2 8.881,2 6.549,7 50.519,9 17.274,9 4.180,1 1.983,1 11.111,7 38.038,9 11.339,2 2.552,5 5.604,3 10.509,7 8.033,2 45.172,7 4.108,9 8.358,1 12.915,5 1.859,6 4.210,6 8.322,5 13.720,0 181.070,1 -26.546,3 -8.299,8 449,4 -133.844,5 12.828,9 4.878,8 4.242,1 2,1 4.240,1 486,5 150,2 2.659,4 -5.052,6 141,1 1.451,2 -1.326,8 15.580,1 -3.120,6 -1.300,2 11.159,4 6.467,4 1.625,8 4.815,1 26,5 4.692,0 58.588,7 161,2 10.398,3 830,8 16,4 -17,8 7.769,1 13,2 60.527,3 50.523,5 7.740,5 6.139,9 654,7 945,9 5.411,1 1.447,9 2,8 139,0 2.404,4 1.416,9 52.852,9
B.Nijverheid 1992 1.251 783,0 202.290,6 2.756,6 62.845,8 56.904,5 51.190,2 47,3 51.142,8 5.714,3 3.478,1 2.236,2 39.340,4 14.328,6 16.745,0 1.408,5 6.156,9 701,4 13.420,3 10.429,3 204,0 2.787,0 18.872,9 3.270,3 15.006,3 596,3 8.149,2 71,0 4.468,8 3.609,4 82.090,5 14.309,2 10.554,2 1.299,2 55.927,9 18.427,1 5.304,3 1.186,2 11.936,6 41.680,1 11.088,6 2.316,4 5.542,9 12.637,6 10.094,6 60.091,9 5.463,3 10.477,8 12.834,7 1.960,1 3.880,7 10.027,0 15.448,3 197.125,5 2.558,5 61.292,4 54.330,1 48.541,3 168,5 48.372,9 5.788,8 3.054,0 2.734,8 13.140,1 9.935,8 254,3 2.950,0 18.331,5 2.668,3 15.117,4 545,8 38.837,7 13.390,2 17.314,6 1.360,7 5.915,8 856,4 8.634,1 71,9 4.879,9 3.682,3 81.754,7 13.107,5 10.169,9 6.332,2 52.145,1 17.430,7 4.800,5 1.475,8 11.154,4 40.811,7 11.284,4 2.052,2 6.084,9 11.753,9 9.636,3 47.640,1 4.582,4 9.445,2 13.056,2 1.933,4 4.103,8 9.487,8 14.519,1 181.281,8 -27.532,0 -8.859,3 355,7 -133.541,0 11.704,7 4.169,5 3.578,4 -5,0 3.583,4 445,8 145,3 2.676,0 -5.431,0 103,7 1.212,6 -1.575,3 12.860,1 -2.660,9 -1.371,1 8.828,1 7.000,4 2.572,3 4.396,3 31,8 1.827,7 61.292,4 423,0 10.948,1 832,3 14,8 -51,6 8.289,2 -629,5 62.845,8 52.145,1 13.699,2 5.495,2 3.452,2 4.751,6 9.915,9 3.667,5 49,8 259,8 1.131,4 4.807,4 55.927,9
B.Nijverheid 1993 1.240 747,9 202.921,9 3.050,0 63.545,5 58.994,8 54.090,4 12,1 54.078,3 4.904,4 2.910,4 1.994,0 39.112,4 14.328,1 16.615,2 1.821,8 5.662,7 684,6 12.580,4 9.733,8 159,7 2.686,9 17.241,1 2.962,0 13.692,2 586,9 8.397,6 68,2 4.389,0 3.940,4 87.063,5 14.958,3 12.317,7 1.114,1 58.673,4 18.402,2 5.628,1 878,5 11.895,6 42.352,6 11.238,2 2.718,4 5.305,6 13.912,5 9.177,9 55.103,7 5.127,4 9.980,6 12.368,2 1.993,6 3.494,5 7.891,0 14.248,4 199.900,1 2.718,8 62.756,9 55.199,1 49.753,0 14,7 49.738,3 5.446,1 3.298,3 2.147,8 13.160,8 10.174,9 188,8 2.797,1 18.790,9 3.234,9 14.966,5 589,5 39.104,8 14.304,4 16.786,8 1.476,9 5.960,2 576,5 8.168,8 70,2 4.527,8 3.570,8 81.071,2 14.135,0 10.034,0 1.220,1 55.682,1 18.444,6 5.365,4 1.174,7 11.904,5 41.282,7 10.946,2 2.371,6 5.331,9 12.531,4 10.101,6 49.796,9 5.454,1 10.592,8 12.729,5 1.858,4 3.876,5 9.304,6 15.285,6 176.066,8 -27.316,6 -8.742,0 274,4 -129.369,1 10.913,4 4.008,2 3.398,7 -3,1 3.401,8 433,0 176,5 2.284,6 -4.941,5 -32,5 1.997,4 -1.213,2 13.016,3 -2.583,3 -1.256,7 9.176,2 5.912,2 1.399,5 4.501,5 11,2 3.264,1 62.757,8 89,5 10.055,5 1.082,2 18,4 -26,1 8.160,1 -69,6 63.545,5 55.682,1 7.678,6 5.300,6 372,8 2.005,3 4.687,3 2.036,5 27,1 204,3 1.336,7 1.082,7 58.673,4
B.Nijverheid 1994 1.247 711,0 207.905,1 3.484,5 63.606,6 61.129,2 55.380,2 16,6 55.363,6 5.749,0 3.016,2 2.732,8 38.911,9 14.338,9 16.922,5 1.090,1 5.929,7 630,7 14.104,7 11.422,8 63,0 2.618,9 17.530,0 3.053,5 13.941,1 535,4 9.138,3 109,8 4.811,1 4.217,4 92.481,1 15.203,9 16.854,3 1.206,3 59.216,6 19.229,7 6.133,0 651,2 12.445,5 41.526,7 12.265,6 2.985,8 6.334,0 12.932,8 7.008,5 54.667,5 5.417,2 10.031,7 12.945,7 2.048,9 3.595,1 6.995,6 13.633,3 203.978,8 3.393,1 63.658,5 58.961,3 54.007,7 11,9 53.995,7 4.953,6 2.930,1 2.023,5 12.755,2 9.971,3 159,3 2.624,6 17.381,4 3.070,7 13.713,7 597,0 39.426,5 14.657,5 16.620,6 1.764,1 5.707,8 676,5 8.403,0 90,5 4.517,6 3.794,9 87.001,7 14.931,1 12.672,3 1.152,6 58.245,7 18.573,2 5.695,3 879,8 11.998,1 42.920,9 11.780,3 2.622,5 5.266,9 13.904,9 9.346,3 47.668,2 5.154,7 10.386,4 12.267,4 2.012,8 3.515,0 7.814,7 14.331,9 178.896,7 -26.898,7 -8.793,3 293,5 -130.910,8 12.587,4 8.519,8 7.878,5 0,0 7.878,6 384,2 257,1 2.187,0 -4.498,3 49,9 2.162,4 -2.940,8 18.067,4 -2.898,4 -1.373,0 13.796,1 7.577,7 2.439,4 5.101,7 36,6 6.218,4 63.658,5 42,5 9.205,8 1.019,6 34,7 59,8 8.292,0 -13,7 63.606,6 58.245,7 9.324,7 8.089,8 52,5 1.182,4 8.352,2 1.871,4 22,3 2.751,8 2.948,8 757,9 59.218,2
B.Nijverheid 1995 1.193 689,7 215.635,1 4.602,6 64.719,4 65.578,7 57.930,1 191,0 57.739,1 7.648,6 3.806,6 3.842,0 39.849,6 13.279,5 17.892,1 1.161,0 6.648,7 868,3 12.899,2 9.985,2 99,9 2.814,1 18.021,4 2.727,8 14.684,6 609,0 9.964,2 105,2 5.579,8 4.279,2 95.498,0 15.798,7 20.987,5 991,0 57.720,8 20.514,8 6.346,2 498,5 13.670,1 41.169,4 11.655,2 3.055,5 7.726,6 12.677,9 6.054,2 58.452,9 3.736,4 12.096,3 13.817,6 1.950,1 3.773,0 7.743,7 15.335,8 206.670,6 4.167,1 63.871,3 60.831,5 55.067,4 2,0 55.065,4 5.764,1 2.948,0 2.816,2 14.485,1 11.830,8 75,6 2.578,7 17.083,0 2.771,1 13.815,7 496,2 37.208,4 12.900,9 16.420,6 1.111,3 6.082,5 693,1 9.024,0 86,2 4.690,0 4.247,8 91.897,9 15.475,8 19.596,5 1.108,2 55.717,4 19.351,0 6.185,3 659,0 12.506,7 41.933,2 12.365,7 3.086,6 6.928,3 12.840,5 6.712,1 46.473,9 4.726,2 9.903,5 12.771,5 1.834,5 3.602,3 7.014,6 13.635,9 187.996,3 -27.074,1 -8.837,3 168,5 -137.814,3 14.439,1 8.692,0 8.001,3 1,0 8.000,3 372,5 318,2 1.980,5 -4.241,4 -321,7 1.755,9 -1.952,4 20.352,0 -3.693,8 -1.772,6 14.885,5 8.204,5 2.746,3 5.445,0 13,2 6.681,0 63.871,3 280,3 10.699,5 1.881,9 10,5 57,7 8.411,3 114,2 64.719,4 55.717,4 9.817,9 8.576,2 83,2 1.158,6 7.814,6 1.895,2 0,3 2.697,9 2.452,3 769,0 57.720,8
B.Nijverheid 1996 1.153 674,5 231.795,0 5.626,2 65.702,9 75.407,9 67.886,2 188,0 67.698,2 7.521,7 4.382,6 3.139,0 43.862,8 15.628,3 18.814,3 1.269,5 7.361,6 789,1 15.017,4 11.910,8 152,3 2.954,3 17.444,4 2.260,0 14.826,6 357,8 8.733,5 124,3 4.448,7 4.160,5 103.382,7 18.854,2 18.592,2 1.064,0 64.872,3 21.815,6 6.501,7 1.925,9 13.388,0 45.341,5 14.263,6 2.857,3 9.119,3 13.021,9 6.079,4 61.255,1 3.334,5 12.045,5 14.394,1 1.667,5 4.080,7 9.029,8 16.703,0 211.814,2 5.194,9 64.244,8 63.059,8 56.247,4 189,5 56.057,9 6.812,4 3.883,4 2.929,0 12.591,5 9.697,9 162,6 2.731,0 17.207,4 2.155,0 14.583,4 469,0 39.712,1 13.639,2 17.633,3 1.122,4 6.543,7 773,5 9.803,8 90,8 5.030,6 4.682,4 91.565,5 15.734,3 17.424,9 1.033,4 57.372,9 21.790,8 6.403,5 1.927,8 13.459,5 40.725,1 11.646,9 2.898,0 7.340,2 12.563,0 6.277,0 49.962,4 3.659,1 11.783,9 13.649,1 1.868,5 3.779,8 7.770,3 15.222,0 199.332,4 -27.344,8 -9.147,3 215,5 -147.635,9 15.419,8 9.156,1 8.609,7 0,9 8.608,7 403,6 142,8 1.959,4 -4.089,3 -70,0 1.934,4 -1.463,7 22.846,6 -4.417,4 -2.528,4 15.900,9 8.995,5 2.559,1 6.420,8 15,6 6.905,3 64.244,8 58,7 11.031,6 1.349,0 1,8 41,3 8.384,9 62,2 65.702,9 57.372,9 13.380,7 8.590,6 3.538,5 1.251,6 5.881,3 1.685,2 56,4 107,0 2.621,7 1.411,0 64.872,3
B.Nijverheid 1997 1.195 679,1 255.753,0 7.371,8 66.991,6 85.126,1 77.413,6 66,2 77.347,4 7.712,5 4.350,6 3.361,9 48.172,0 17.667,1 20.569,7 1.229,4 7.447,7 1.258,1 19.200,5 16.395,2 321,7 2.483,6 19.168,1 2.980,6 15.903,4 284,1 9.722,7 147,3 4.226,9 5.348,5 117.303,2 19.558,7 20.345,3 1.149,0 76.250,2 23.628,5 7.886,9 2.057,9 13.683,7 46.845,4 14.242,1 3.317,3 9.749,5 14.550,9 4.985,6 67.975,8 4.745,0 14.806,6 15.478,8 1.705,0 4.351,8 8.936,4 17.952,2 230.065,7 6.934,4 65.776,3 73.643,5 66.294,0 64,8 66.229,3 7.349,5 4.279,5 3.070,0 14.815,2 11.774,3 211,9 2.829,0 17.601,0 2.337,9 14.921,9 341,2 42.433,3 14.090,7 18.992,7 1.281,9 7.259,2 808,8 8.862,0 135,6 4.330,7 4.395,7 102.527,6 19.615,6 17.525,1 977,8 64.409,1 21.700,9 6.521,6 1.922,7 13.256,6 44.911,2 13.818,0 2.890,2 9.265,4 13.686,3 5.251,3 52.165,6 3.196,2 11.731,1 14.515,5 1.645,2 4.082,7 8.760,5 16.994,9 217.141,9 -28.315,1 -9.529,3 243,4 -162.953,4 16.587,4 11.556,4 10.800,2 5,5 10.794,7 534,6 221,6 2.226,5 -4.197,3 -81,5 5.081,2 -1.584,6 29.588,2 -4.808,1 -2.845,1 21.935,0 9.379,4 2.192,2 7.090,9 96,3 12.555,6 65.776,3 646,7 10.409,6 1.344,2 11,4 172,7 8.697,8 39,6 66.991,5 64.409,1 18.788,9 13.994,7 3.466,8 1.327,4 6.947,7 1.439,1 25,9 121,2 2.208,7 3.152,9 76.250,3
B.Nijverheid 1998 1.146 684,5 262.994,0 10.447,1 67.595,3 75.044,8 67.349,5 96,7 67.252,8 7.695,3 4.544,7 3.150,6 50.420,9 19.453,9 20.113,0 1.310,3 8.340,8 1.202,9 24.755,9 20.489,8 228,0 4.038,1 19.722,8 3.266,0 16.225,0 231,8 15.007,2 112,9 9.072,1 5.822,2 112.668,5 17.217,8 21.551,2 1.203,5 72.696,0 23.892,2 7.474,9 2.149,9 14.267,4 52.105,2 14.526,2 4.698,6 10.416,5 16.017,2 6.446,7 74.328,1 3.824,5 14.897,3 15.525,5 1.618,1 4.163,6 11.155,7 23.143,4 253.457,9 7.465,5 67.360,3 83.196,1 75.741,2 71,6 75.669,6 7.454,9 4.150,1 3.304,8 19.251,2 15.078,5 197,5 3.975,2 19.231,4 2.901,4 16.011,8 318,2 47.436,0 17.193,1 20.542,8 1.222,6 7.285,0 1.192,5 9.517,3 141,9 4.206,7 5.168,7 116.140,3 19.026,3 20.771,7 1.160,5 75.181,8 23.072,9 7.273,3 2.138,8 13.660,8 46.833,3 13.926,6 3.304,6 9.751,4 14.507,7 5.343,0 58.656,9 4.588,8 14.879,7 15.525,0 1.618,9 4.213,9 8.754,4 17.830,6 220.506,6 -29.136,2 -9.966,8 187,5 -165.309,9 16.281,2 6.856,1 6.264,8 4,9 6.259,9 488,1 103,2 2.632,5 -4.768,4 113,6 6.891,7 -2.021,0 25.985,6 -4.012,9 -2.264,0 19.708,7 13.857,6 2.497,4 11.326,1 34,1 5.851,2 67.360,3 -253,6 10.615,6 1.288,9 4,3 146,1 8.931,6 -48,3 67.595,3 75.181,8 15.953,6 13.641,9 82,1 2.229,6 18.490,3 7.790,7 87,2 3.301,4 5.203,2 2.107,7 72.645,1
B.Nijverheid 1999 1.272 707,8 301.371,6 10.501,2 71.039,9 87.539,8 78.392,1 504,7 77.887,4 9.147,7 4.425,4 4.722,3 64.351,9 26.707,5 22.772,5 1.737,3 11.222,8 1.911,8 32.142,6 27.748,2 415,6 3.978,8 20.907,6 3.696,3 16.901,4 309,9 14.888,7 125,7 6.421,1 8.341,9 132.705,9 15.551,3 30.202,2 1.118,6 85.833,8 29.295,9 9.709,4 2.063,9 17.522,6 60.452,6 19.574,7 5.596,1 12.607,4 15.354,0 7.320,4 78.917,0 4.529,1 17.304,0 17.737,3 1.537,6 4.603,7 12.032,0 21.173,3 265.884,3 8.813,3 69.891,0 75.763,2 68.499,7 399,7 68.100,1 7.263,5 4.162,1 3.101,4 25.619,1 20.814,8 225,7 4.578,6 19.926,5 3.396,6 16.286,6 243,3 50.683,9 19.008,8 20.267,8 1.313,7 8.739,7 1.353,9 15.187,3 111,5 9.182,9 5.892,9 114.360,2 17.273,6 22.820,1 817,9 73.448,6 24.329,7 7.478,3 2.333,8 14.517,6 52.292,1 14.512,2 4.844,1 10.103,0 16.544,1 6.288,7 63.835,7 4.191,8 14.468,7 15.713,0 1.720,2 4.303,7 11.066,7 23.438,3 227.809,5 -30.810,8 -10.494,7 144,7 -169.961,7 16.687,0 10.737,2 9.505,7 9,9 9.495,8 682,4 549,1 3.390,4 -5.240,4 254,8 6.587,0 -3.104,3 29.311,7 -4.387,1 -2.905,0 22.019,6 11.255,2 3.847,5 7.387,9 19,8 10.764,4 69.891,0 378,3 11.292,6 1.534,1 2,6 333,0 9.302,1 -16,0 71.039,9 73.448,6 20.184,0 12.935,3 5.458,2 1.790,5 7.815,9 2.170,9 45,9 80,3 2.021,2 3.497,6 85.816,7
B.Nijverheid 2000 1.336 724,4 356.971,6 14.237,5 73.351,4 105.252,2 92.552,3 3.133,9 89.418,4 12.699,9 3.759,6 8.940,3 88.535,1 45.925,3 26.615,2 1.877,5 11.447,4 2.669,7 38.383,3 30.770,1 331,0 7.282,2 23.554,3 4.324,9 18.934,8 294,6 13.657,9 129,8 5.622,6 7.905,5 161.697,2 17.100,5 32.292,2 2.017,5 110.287,0 30.586,7 11.879,7 2.125,2 16.581,8 64.611,4 16.403,9 6.143,7 19.576,1 15.380,1 7.107,6 100.076,4 8.629,0 27.206,6 19.813,7 2.219,8 5.480,4 13.097,0 23.629,9 306.462,3 12.898,1 73.007,4 86.562,8 77.220,3 179,3 77.041,0 9.342,5 4.548,1 4.794,4 32.797,6 28.708,3 416,5 3.672,8 21.378,1 3.761,9 17.312,1 304,1 64.778,7 26.821,0 22.932,9 1.685,4 11.393,0 1.946,4 15.039,5 126,1 6.986,7 7.926,7 135.541,5 16.160,5 28.540,0 1.792,5 89.048,5 29.733,7 9.981,8 2.050,8 17.701,1 62.023,6 19.172,7 5.866,7 13.131,6 15.917,6 7.935,0 67.138,4 4.649,7 16.625,1 17.922,6 1.614,3 4.524,8 12.025,3 21.801,9 271.350,8 -32.132,1 -10.880,5 116,7 -207.003,7 21.451,2 14.557,7 10.034,9 8,0 10.026,9 541,9 3.980,9 5.230,3 -6.543,1 2.247,6 15.377,9 -2.063,6 50.257,9 -6.025,1 -4.406,3 39.826,5 14.925,6 6.099,2 8.794,8 31,6 24.900,9 73.007,4 601,6 10.981,9 2.045,5 7,4 217,5 9.489,4 85,1 73.351,4 89.048,5 31.626,9 26.966,1 1.293,0 3.367,8 10.388,4 2.065,2 32,0 512,7 2.201,7 5.576,9 110.287,0
B.Nijverheid 2001 850 638,2 375.988,4 20.039,5 70.434,7 102.695,5 91.704,2 3.293,8 88.410,4 10.991,3 3.324,1 7.667,2 93.084,5 50.581,1 25.242,6 2.498,8 11.993,5 2.768,5 51.744,3 45.213,0 184,9 6.346,4 22.828,8 4.529,8 18.044,2 254,8 15.161,0 197,5 5.867,4 9.096,1 163.871,8 15.499,3 37.444,2 1.639,1 109.289,2 32.352,4 14.114,6 2.103,9 16.133,9 75.004,7 21.283,3 6.065,6 26.451,7 14.249,9 6.954,2 104.759,6 8.833,8 27.348,5 18.815,1 2.234,7 4.891,0 16.706,9 25.929,6 341.582,9 14.753,1 69.866,0 101.228,2 88.549,8 3.160,7 85.389,1 12.678,4 3.755,1 8.923,4 36.881,9 29.519,5 298,3 7.064,1 21.796,3 3.953,1 17.566,4 276,8 84.834,6 44.683,3 24.767,7 1.762,9 11.040,6 2.580,1 12.222,9 54,7 4.853,1 7.315,1 152.016,4 16.052,3 32.987,4 1.574,1 101.402,6 29.478,3 11.629,9 2.067,9 15.780,5 64.308,0 18.972,3 5.840,2 18.367,7 14.428,4 6.699,4 83.668,6 8.158,6 27.742,7 18.600,2 2.033,9 5.074,6 12.111,8 22.058,6 263.757,3 -30.168,6 -10.908,9 114,4 -203.856,0 18.938,2 10.206,9 10.295,5 13,7 10.281,8 318,2 -406,8 6.043,2 -7.480,3 -481,8 5.733,6 -3.231,2 29.728,5 -4.557,3 -4.250,6 20.920,7 14.202,1 4.631,4 9.542,1 28,6 6.718,6 69.866,0 -214,6 11.101,4 1.470,1 5,3 292,0 9.093,4 -41,2 70.434,7 101.402,6 21.684,9 13.958,9 699,8 7.026,2 13.798,4 7.240,3 1,9 217,0 839,1 5.500,0 109.289,2
B.Nijverheid 2002 827 624,5 388.950,6 19.582,8 71.425,5 102.761,2 91.984,3 3.729,7 88.254,5 10.776,9 4.326,3 6.450,6 109.230,5 64.837,3 24.234,4 2.326,4 12.968,3 4.864,1 45.293,8 38.682,0 130,5 6.481,3 23.195,8 4.655,7 18.234,1 306,0 17.461,2 290,0 5.703,7 11.467,5 160.382,3 16.210,1 38.044,7 1.153,8 104.973,7 33.225,1 15.557,7 2.230,9 15.436,5 77.233,1 22.677,6 6.709,9 24.988,9 13.939,4 8.917,3 118.109,9 7.114,2 42.090,5 17.968,7 2.108,6 4.846,5 14.686,8 29.294,6 372.942,1 18.480,2 69.751,3 100.476,6 87.551,8 3.364,8 84.186,9 12.924,8 4.515,2 8.409,6 53.519,3 46.444,6 180,8 6.893,9 23.033,3 4.573,1 18.203,0 257,2 92.509,8 50.585,5 24.979,4 2.491,4 11.695,1 2.758,4 15.171,6 194,4 6.131,6 8.845,6 162.142,5 15.718,4 37.772,6 1.126,6 107.524,9 31.871,7 14.158,3 2.183,1 15.530,3 75.167,0 21.603,2 7.526,5 25.094,7 13.909,6 7.033,0 86.955,0 8.605,3 26.628,0 18.889,7 2.228,8 4.753,3 16.806,0 25.849,9 259.906,4 -32.240,9 -10.978,5 110,9 -201.681,2 15.116,8 10.780,1 11.103,4 41,0 11.062,4 215,7 -539,0 5.825,0 -6.998,9 -1.856,3 6.264,5 -3.352,4 25.778,7 -3.778,7 -3.444,7 18.555,3 10.944,0 2.811,0 8.067,1 65,9 7.611,3 69.751,3 561,2 11.036,6 1.301,7 0,3 128,0 8.992,8 243,1 71.425,5 107.524,9 23.338,2 16.357,6 894,4 6.086,3 25.889,4 8.746,3 2,3 3.371,7 970,5 12.798,6 104.973,7
B.1.Chemie 1977 90 0,0 30.999,2 469,1 8.745,3 11.329,8 10.627,9 0,0 0,0 701,9 0,0 0,0 4.996,5 746,1 3.322,1 244,2 650,6 33,5 1.120,3 353,6 0,1 766,6 3.650,1 463,1 3.120,1 66,9 688,1 7,1 344,4 336,6 13.804,1 3.030,3 298,6 149,1 10.326,1 2.426,1 1.136,2 14,9 1.275,0 7.188,1 2.501,0 14,9 1.786,0 2.393,0 493,2 7.580,9 545,6 1.343,5 2.817,1 35,7 381,9 514,6 1.942,5 28.828,6 462,6 8.154,8 10.123,2 9.362,4 0,0 0,0 760,8 538,9 221,9 905,8 346,3 0,1 559,4 3.530,3 424,9 3.039,0 66,4 4.829,0 720,7 3.250,8 183,1 644,2 30,2 823,0 6,2 526,1 290,7 12.685,6 3.003,9 288,0 137,5 9.256,2 2.200,6 1.083,2 0,0 1.117,4 6.556,1 2.334,2 14,9 1.511,9 2.251,9 443,2 6.889,4 534,5 1.228,9 2.906,9 27,9 402,2 497,0 1.789,0 32.805,9 -2.938,3 -980,5 0,0 -26.639,6 2.247,3 1.467,5 1.303,2 0,0 0,0 134,5 29,8 191,5 -645,9 -16,4 193,2 -111,8 3.325,5 -964,8 -773,2 1.587,6 737,1 59,9 677,2 0,0 850,4 8.154,8 0,0 1.726,1 93,4 0,0 30,1 955,6 -116,7 8.745,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1978 91 0,0 32.665,3 448,2 9.463,3 11.963,1 11.298,1 0,0 0,0 665,0 0,0 0,0 5.607,7 1.158,9 3.389,0 185,4 844,0 30,4 936,6 544,5 0,1 392,0 3.481,0 449,5 2.974,1 57,4 765,3 10,7 401,2 353,4 13.848,4 3.084,3 358,1 163,5 10.242,5 3.020,3 1.506,2 113,1 1.401,0 7.302,6 3.151,8 15,0 1.225,9 2.067,0 842,9 8.493,9 817,7 1.657,6 2.800,2 4,5 548,4 632,5 2.033,0 31.021,8 462,7 8.772,9 11.402,7 10.719,9 0,0 0,0 682,8 422,7 260,0 919,8 483,4 0,1 436,3 3.638,9 462,2 3.117,7 59,0 5.141,9 1.069,2 3.151,1 245,3 650,9 25,4 682,9 7,0 346,9 329,0 13.850,1 3.009,5 354,9 176,7 10.309,0 2.457,6 1.134,8 26,1 1.296,7 7.053,3 2.648,2 15,0 1.426,1 2.091,1 872,9 7.093,4 612,5 1.562,0 2.689,0 7,2 393,1 567,0 1.829,6 32.260,0 -3.036,7 -1.096,2 28,9 -25.975,2 2.180,8 1.235,4 1.045,0 0,0 0,0 134,3 56,1 195,7 -689,7 39,3 212,8 -122,7 3.051,7 -966,7 -678,1 1.406,9 755,8 73,8 682,0 0,0 651,1 8.772,9 0,0 1.819,8 25,2 0,0 19,7 1.086,8 -37,1 9.463,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1979 101 0,0 40.088,0 396,7 10.366,2 15.398,8 14.696,9 0,0 0,0 701,9 0,0 0,0 6.804,4 1.629,1 3.905,6 253,7 983,9 32,1 1.210,7 726,5 0,1 484,1 4.895,0 561,9 4.275,9 57,2 1.016,2 12,7 494,1 509,4 18.383,0 3.159,4 491,8 366,9 14.364,9 3.939,4 1.671,6 274,0 1.993,8 7.836,7 3.864,1 51,1 669,9 1.846,8 1.404,8 9.928,9 797,1 1.865,1 3.141,9 13,6 899,3 702,3 2.509,6 33.717,3 449,3 9.912,5 11.989,2 11.322,5 0,0 0,0 666,7 398,6 268,1 1.062,2 616,3 0,1 445,8 3.648,7 416,7 3.173,3 58,7 5.748,7 1.397,8 3.254,2 187,8 876,1 32,8 906,7 12,2 426,2 468,3 14.328,8 3.137,6 484,6 208,6 10.498,0 3.169,8 1.505,5 124,3 1.540,0 7.484,9 3.283,2 23,2 755,6 2.134,0 1.288,9 7.995,0 851,9 1.777,4 2.676,0 14,7 579,4 738,6 2.095,6 42.502,0 -3.499,8 -1.267,0 67,6 -33.588,2 4.214,5 3.491,9 3.273,1 0,0 0,0 154,9 63,9 286,6 -764,1 5,6 302,0 -125,3 7.411,2 -1.659,3 -978,7 4.773,2 1.265,7 370,6 895,1 0,0 3.507,5 9.912,5 0,0 2.106,4 409,6 0,0 8,6 1.239,4 -12,4 10.366,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
B.1.Chemie 1980 121 0,0 46.892,0 359,3 10.458,6 19.985,6 19.169,5 0,0 0,0 816,1 0,0 0,0 7.672,9 1.603,7 4.674,1 232,1 1.137,5 25,5 1.164,9 709,0 0,0 455,9 5.871,4 621,1 5.203,3 47,0 1.379,0 18,1 529,6 831,3 23.568,7 3.272,1 790,5 480,0 19.026,1 4.003,7 1.575,1 294,1 2.134,5 7.863,9 4.080,3 66,3 653,2 1.644,0 1.420,1 11.455,6 872,9 2.157,5 4.040,9 16,9 918,5 828,3 2.620,6 40.614,0 400,9 10.449,5 15.419,9 14.704,0 0,0 0,0 715,9 441,2 274,7 1.214,6 722,4 0,1 492,1 5.011,1 540,9 4.418,9 51,3 6.943,4 1.611,5 4.003,7 250,9 1.045,1 32,2 1.174,7 16,2 509,9 648,6 18.538,2 3.174,4 779,3 365,3 14.219,2 3.889,0 1.673,6 249,2 1.966,2 7.608,4 3.708,3 54,0 664,2 1.818,7 1.363,2 9.827,8 821,2 2.027,7 3.446,8 19,0 920,6 750,6 2.592,5 52.799,9 -3.781,8 -1.359,3 112,9 -43.492,3 4.279,4 2.495,3 2.289,6 0,0 0,0 197,5 8,2 410,2 -819,6 0,5 188,6 -293,9 6.260,5 -1.854,4 -1.082,4 3.323,7 1.035,0 156,5 878,5 0,0 2.288,8 10.449,5 0,0 1.465,2 26,7 71,5 -1,8 1.294,1 -62,1 10.458,6 14.219,2 5.141,1 2.506,4 2.606,0 28,7 334,2 217,6 0,0 33,8 0,0 82,8 19.026,1
B.1.Chemie 1981 126 0,0 52.593,3 539,9 11.529,2 22.150,7 21.189,7 0,0 0,0 961,0 0,0 0,0 9.306,7 1.812,2 5.779,6 400,2 1.285,4 29,3 1.276,3 811,6 0,0 464,7 6.167,7 607,2 5.507,6 52,9 1.623,0 14,0 653,0 956,0 25.557,8 3.246,0 807,5 587,6 20.916,7 4.868,1 1.969,6 373,9 2.524,6 8.218,4 4.342,7 79,0 632,4 1.632,7 1.531,6 13.948,9 1.004,1 2.794,9 4.508,3 2,7 1.197,4 1.119,2 3.322,3 47.589,7 520,0 10.829,2 19.910,8 19.129,3 0,0 0,0 781,5 490,7 290,7 1.223,5 743,5 0,0 480,0 5.936,1 655,8 5.226,7 53,6 7.793,2 1.652,7 4.744,6 236,9 1.132,8 26,2 1.376,9 19,4 536,6 820,9 23.550,8 3.208,5 825,4 520,1 18.996,8 4.056,5 1.585,4 311,1 2.160,0 8.315,7 4.219,6 68,7 671,0 1.907,8 1.448,6 10.795,2 915,7 2.350,2 3.881,2 4,5 934,3 871,5 2.709,3 64.288,2 -4.006,1 -1.448,2 115,7 -53.878,7 5.071,0 2.076,6 1.842,3 0,0 0,0 177,3 57,0 556,4 -1.047,8 -2,6 299,5 -360,5 6.592,7 -2.235,4 -1.292,8 3.064,4 1.240,8 266,8 974,0 0,0 1.823,7 10.829,2 0,0 2.160,6 57,8 48,5 28,2 1.378,1 -4,5 11.529,2 18.996,8 3.479,8 2.075,8 0,2 1.403,8 1.559,9 252,1 -2,3 1.262,7 0,0 47,3 20.916,7
B.1.Chemie 1982 132 0,0 49.893,5 585,8 10.247,0 23.383,8 22.421,7 0,0 0,0 962,1 0,0 0,0 8.149,7 1.825,2 4.778,0 342,9 1.175,8 27,8 1.284,4 834,3 0,0 450,1 4.588,0 353,8 4.195,7 38,5 1.654,6 17,1 591,2 1.046,3 26.743,3 3.300,7 1.169,2 466,3 21.807,1 4.879,5 2.051,7 353,7 2.474,1 5.860,3 2.205,5 202,3 576,1 1.351,2 1.525,2 12.410,2 977,1 2.398,8 3.397,3 55,2 938,5 1.136,7 3.506,6 49.228,2 536,9 10.117,0 22.013,6 21.169,3 0,0 0,0 844,3 512,5 331,8 1.240,6 786,8 0,0 453,8 4.911,5 344,5 4.526,8 40,2 8.850,0 1.735,1 5.494,9 404,9 1.185,6 29,5 1.558,5 12,6 630,1 915,8 24.987,4 3.237,2 440,1 580,3 20.729,8 4.748,2 1.967,0 279,7 2.501,5 6.253,5 2.532,4 113,4 632,3 1.437,8 1.537,6 12.148,3 888,9 2.870,6 3.995,1 2,7 1.019,3 1.090,8 3.371,7 57.548,6 -3.862,1 -1.381,0 82,0 -47.598,7 4.788,8 2.129,8 1.870,1 0,0 0,0 194,5 65,2 456,5 -857,7 -15,6 310,0 -378,3 6.433,5 -2.149,1 -1.392,4 2.892,0 1.262,4 245,9 1.016,5 0,0 1.629,6 10.117,0 0,0 1.539,9 38,9 54,6 2,2 1.235,3 -83,2 10.247,0 20.729,8 2.045,3 2.003,3 0,1 41,9 968,0 373,7 -5,1 567,0 0,0 32,5 21.807,1
B.1.Chemie 1983 125 0,0 56.320,0 714,5 10.590,6 28.145,5 27.036,1 0,0 0,0 1.109,4 0,0 0,0 8.757,6 1.974,7 5.143,6 371,4 1.230,9 37,0 1.201,3 792,6 0,4 408,3 4.807,9 424,6 4.346,3 37,0 2.102,6 7,6 1.676,6 418,4 31.934,3 3.417,9 792,7 469,1 27.254,6 5.099,8 2.057