Financiën grote ondernemingen naar bedrijfstak en diverse kenmerken


Integraal geconsolideerde balans en resultatenrekening van grote
niet-financiële ondernemingen inclusief alle in Nederland gevestigde
groepsmaatschappijen. De relaties met de buitenlandse groepsmaatschappijen
zijn verantwoord als groepsmaatschappij buitenland.
De indeling is naar bedrijfstak en vervolgens naar balanstotaal, winst of
verlies en buitenlandse verwevenheid.
Gegevens van 1977 t/m 2002.
Frequentie: Vanaf statistiekjaar 2003 wordt deze tabel niet meer
geactualiseerd.

Financiën grote ondernemingen naar bedrijfstak en diverse kenmerken

Bedrijfstak Indeling Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Aantal werknemers (FTE); vanaf 1988 (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstandImmateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenDeelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenGroepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstandDeelnemingenOverige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenLangl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa eindstandLangl. vorderingen en beleggingenOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenVoorraden totaal (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenOnderhandenwerk (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenGr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa eindstandVoorradenVooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenKortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenHandelsdebiteuren (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenOverige vorderingen (mln euro) Balans activa eindstandKortlopende vorderingen en beleggingenBeleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenLiquide middelen totaal (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenKasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenTermijndeposito's (mln euro) Balans activa eindstandLiquide middelenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenEigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenGestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenAgioreserve (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenHerwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva eindstandEigen vermogenIngehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendLangl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendBelang van derden (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendEgal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;niet rentedragendVoorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendLanglopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendAchtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendObligatieleningen (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendSchulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva eindstandLanglopende schulden;rentedragendOverige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenKortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenAflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenHandelscrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOntvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenSchulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstandKortlopende schuldenOverige schulden (mln euro) Balanstotaal beginstand (mln euro) Balans activa beginstandImmateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstandMateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenDeelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenGroepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstandDeelnemingenOverige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenLangl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa beginstandLangl. vorderingen en beleggingenOverige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa beginstandVoorradenVoorraden totaal (mln euro) Balans activa beginstandVoorradenOnderhandenwerk (mln euro) Balans activa beginstandVoorradenGr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa beginstandVoorradenVooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenKortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenVorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenHandelsdebiteuren (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenBelastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenOverige vorderingen (mln euro) Balans activa beginstandKortlopende vorderingen en beleggingenBeleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenLiquide middelen totaal (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenKasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenTermijndeposito's (mln euro) Balans activa beginstandLiquide middelenVorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogen...Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogen...Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogen...Agioreserve (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogen...Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva beginstandEigen vermogen...Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragend..Langl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragend..Belang van derden (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragend..Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;niet rentedragend..Voorzieningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Langlopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Achtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Schulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva beginstandLanglopende schulden;rentedragend...Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Aflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Ontvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstandKortlopende schulden...Overige schulden (mln euro) ResultatenrekeningNetto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) ResultatenrekeningLonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) ResultatenrekeningAfschrijvingen (mln euro) ResultatenrekeningBaten investeringspremies, subsidies e.d (mln euro) ResultatenrekeningKosten van de omzet (mln euro) ResultatenrekeningBedrijfsresultaat (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenResultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenResultaat uit groepsmijen totaal (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenGroepsmijen binnenland; vanaf 1988 (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenGroepsmijen buitenland; vanaf 1988 (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenOverige deelnemingen binnenland (mln euro) ResultatenrekeningResultaat uit deelnemingenOverige deelnemingen buitenland (mln euro) ResultatenrekeningRentebaten (mln euro) ResultatenrekeningRentelasten (mln euro) ResultatenrekeningOverige financiële resultaten (mln euro) ResultatenrekeningBuitengewone baten (mln euro) ResultatenrekeningBuitengewone lasten (mln euro) ResultatenrekeningResultaat voor belastingen (mln euro) ResultatenrekeningVennootschapsbelasting (mln euro) ResultatenrekeningAandeel van derden (mln euro) ResultatenrekeningNettoresultaat (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringen...Winstuitkeringen totaal (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringen...Dividend groepsmaatschappijen (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringen...Dividend overige aandeelhouders (mln euro) ResultatenrekeningWinstuitkeringen...Uitkering aan leden coöperaties (mln euro) ResultatenrekeningToevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaBeginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaMutaties door (de)consolidaties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAankopen inclusief productie (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaBoekw. verk., afstoot, buiten gebruikst. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAfboeking investeringspremies, subs. e.d (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaHerwaarderingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaAfschrijvingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaWaardecorrecties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten(Im)materiële vaste activaEindstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesBeginstand boekjaar (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingen...Toevoegingen totaal (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingen...Winst boekjaar (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingen...Valutaverschillen deeln. (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesToevoegingen...Overige toevoegingen (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Onttrekkingen totaal (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Verlies boekjaar (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Winstuitkering in aandelen (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Valutaverschillen deeln. (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Afboeking goodwill (mln euro) Ingehouden winst en overige reservesOnttrekkingen...Overige onttrekkingen (mln euro) Mutaties in enkele balanspostenIngehouden winst en overige reservesEindstand boekjaar (mln euro)
Alle ondernemingen A. Totaal 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1980 1.246 0,0 129.319,1 620,9 38.488,9 32.865,6 30.171,7 0,0 0,0 2.693,9 0,0 0,0 3.806,0 2.165,9 6,8 1.633,3 21.347,7 2.456,5 18.460,7 430,5 27.289,0 4.016,4 17.919,4 1.062,2 4.137,7 153,3 4.901,1 133,6 1.998,9 2.768,6 51.785,2 8.951,5 3.089,0 6.046,4 33.698,3 12.181,5 1.831,8 1.122,1 9.227,6 24.102,3 5.705,9 803,8 2.241,4 9.683,4 5.667,8 41.250,4 3.144,9 3.822,2 13.147,6 1.094,8 3.648,9 6.636,5 9.755,5 118.073,0 656,5 36.578,0 26.932,1 24.580,7 0,0 0,0 2.351,4 1.159,0 1.192,4 3.862,3 2.092,1 6,8 1.763,4 19.170,9 2.379,5 16.334,4 457,0 26.310,8 3.878,5 17.349,3 1.022,9 3.875,4 184,7 4.562,2 133,5 1.936,5 2.492,2 45.327,4 8.663,9 3.067,6 4.984,7 28.611,2 11.342,7 1.944,2 789,8 8.608,7 22.573,8 4.946,3 701,9 2.358,1 9.198,9 5.368,6 32.910,5 2.719,3 3.533,0 12.781,3 930,7 3.780,2 5.918,7 9.166,0 168.392,7 -23.341,1 -4.473,2 236,0 -133.427,9 7.386,6 3.348,0 2.981,9 0,0 0,0 255,7 110,4 1.277,1 -3.467,8 -10,6 882,4 -1.068,9 8.346,8 -2.652,5 -1.105,9 4.588,5 2.077,7 449,6 1.610,4 17,7 2.510,7 36.578,0 0,0 6.680,7 628,0 141,6 557,2 4.193,7 -363,6 38.488,9 28.611,2 7.109,2 4.021,4 2.665,4 422,3 2.022,1 1.510,7 47,6 50,7 0,0 413,1 33.698,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1981 1.315 0,0 139.893,8 798,3 40.230,7 36.443,1 33.516,2 0,0 0,0 2.926,9 0,0 0,0 4.376,1 2.426,6 2,7 1.946,8 21.691,0 2.243,9 19.032,5 414,6 30.272,0 4.575,8 19.784,2 1.333,4 4.419,0 159,6 6.082,2 143,1 2.653,1 3.286,0 56.032,3 9.281,8 3.344,1 7.617,0 35.789,4 13.465,1 2.176,7 1.518,3 9.770,1 25.486,2 6.547,7 882,2 2.028,9 10.407,7 5.619,7 44.909,8 3.089,7 5.144,4 13.986,7 887,9 4.033,4 6.921,9 10.845,8 130.790,1 801,9 38.235,9 33.187,1 30.501,8 0,0 0,0 2.685,3 1.326,9 1.358,5 3.993,7 2.243,6 2,9 1.747,2 21.557,6 2.481,9 18.616,4 459,3 27.986,0 4.275,6 18.211,3 1.121,5 4.223,5 154,1 5.027,7 135,3 2.059,6 2.832,8 52.542,7 8.958,7 3.170,4 6.855,7 33.557,9 11.993,4 1.786,5 1.163,3 9.043,6 24.604,9 6.079,7 800,0 2.220,2 10.305,2 5.199,8 34.835,5 3.171,8 4.418,0 12.963,3 852,8 3.709,4 6.813,3 9.720,2 191.596,1 -24.075,3 -4.792,8 284,3 -154.643,0 8.369,4 3.212,3 2.811,9 0,0 0,0 209,8 190,6 1.581,7 -4.028,5 -15,1 1.105,4 -1.548,1 8.677,1 -2.992,3 -1.323,2 4.361,7 2.273,6 537,1 1.715,9 20,6 2.088,0 38.235,9 0,0 7.065,5 550,1 115,9 419,8 4.554,6 -269,8 40.230,7 33.557,9 5.716,8 3.790,1 191,1 1.735,6 3.485,3 1.702,1 22,4 1.463,3 0,0 297,5 35.789,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1982 1.402 0,0 139.637,8 912,2 39.406,3 37.398,9 34.241,3 0,0 0,0 3.157,6 0,0 0,0 4.565,3 2.395,5 2,7 2.167,1 21.010,3 2.147,8 18.465,4 397,1 29.369,9 4.784,6 18.491,9 1.350,8 4.430,8 311,8 6.974,9 130,2 2.922,4 3.922,3 57.872,4 9.495,1 2.968,2 7.358,2 38.050,9 13.619,2 2.308,3 1.706,5 9.604,4 22.958,4 4.360,5 1.260,2 1.416,6 10.152,1 5.769,0 45.187,7 3.476,4 4.856,7 12.899,1 1.472,7 4.058,5 7.181,4 11.242,9 137.609,9 868,2 38.815,0 35.553,9 32.572,2 0,0 0,0 2.981,7 1.467,8 1.513,8 4.670,6 2.535,9 2,5 2.132,2 20.994,8 1.964,7 18.683,9 346,2 30.443,5 4.812,5 19.763,6 1.493,4 4.187,4 186,6 6.264,0 133,2 2.808,4 3.322,4 55.069,5 9.141,1 2.152,0 7.134,2 36.642,2 13.477,4 2.223,6 1.457,4 9.796,4 23.395,3 4.646,9 876,3 1.563,9 10.414,6 5.893,6 38.318,5 3.184,8 5.304,6 13.929,0 1.154,7 3.959,0 7.349,2 10.786,4 190.153,8 -24.595,6 -4.927,3 328,6 -152.576,8 8.382,8 3.150,6 2.773,6 0,0 0,0 228,2 148,8 1.543,4 -3.871,1 -72,8 1.067,6 -1.467,6 8.732,8 -2.883,9 -1.430,8 4.418,1 2.220,2 462,8 1.740,0 17,4 2.197,7 38.815,0 0,0 5.846,8 682,0 93,1 316,1 4.630,5 -166,0 39.406,3 36.642,2 4.124,5 3.589,8 18,0 516,6 2.715,7 1.392,1 5,2 1.051,0 0,0 267,4 38.050,9
Alle ondernemingen A. Totaal 1983 1.572 0,0 168.453,4 1.126,1 51.159,6 43.624,4 40.111,6 0,0 0,0 3.512,8 0,0 0,0 5.841,9 3.165,6 208,4 2.467,9 21.962,3 2.331,5 19.299,9 330,9 35.428,4 6.074,9 21.444,1 1.981,7 5.281,0 646,7 9.310,8 322,8 5.699,8 3.288,2 69.343,0 11.092,6 3.374,8 6.513,5 48.362,1 16.513,5 2.578,5 3.338,0 10.597,0 29.515,2 5.214,0 1.970,0 1.791,8 12.683,2 7.856,2 53.081,5 3.850,0 6.651,0 14.212,7 1.817,1 4.585,7 7.532,4 14.432,6 156.764,8 1.237,4 49.481,7 37.884,8 34.655,6 0,0 0,0 3.229,2 1.544,8 1.684,5 5.764,6 2.997,0 162,2 2.605,4 21.617,6 2.362,5 18.913,1 342,0 32.462,4 5.758,1 19.529,5 1.709,6 5.132,3 332,9 8.316,1 302,0 4.460,6 3.553,5 62.127,9 10.595,0 2.811,8 6.207,9 42.513,2 15.938,0 2.535,7 2.831,1 10.571,2 28.898,9 4.718,0 1.726,7 1.993,0 12.963,7 7.497,5 41.435,8 3.740,0 5.215,7 13.306,4 1.630,5 4.262,7 8.364,0 13.280,5 212.383,2 -29.022,9 -6.271,0 518,6 -167.728,0 9.879,8 4.441,5 3.872,6 0,0 0,0 311,3 257,6 1.518,7 -3.969,7 -315,0 1.062,2 -951,9 11.665,6 -3.331,1 -1.529,8 6.804,7 2.794,7 682,2 2.069,3 43,2 4.010,0 49.481,7 0,0 8.348,5 851,0 118,0 131,4 5.828,3 -4,7 51.159,6 42.513,2 8.242,7 5.482,0 982,8 1.778,0 2.393,9 1.471,9 70,7 153,6 0,0 697,6 48.362,1
Alle ondernemingen A. Totaal 1984 1.723 0,0 189.418,3 850,4 56.017,9 51.372,1 47.571,4 0,0 0,0 3.800,7 0,0 0,0 6.703,1 3.785,6 351,3 2.566,2 25.034,7 3.472,2 21.132,6 429,9 38.790,8 7.646,8 23.125,3 1.793,0 5.329,3 896,4 10.649,5 414,3 6.724,3 3.510,9 81.627,7 11.782,6 3.939,9 7.222,8 58.682,4 18.180,9 2.633,1 4.066,2 11.481,6 31.077,4 6.264,6 1.994,1 1.668,2 12.667,0 8.483,5 58.532,5 3.967,7 7.907,6 15.524,4 2.876,5 5.447,6 8.542,0 14.266,7 174.535,3 1.007,8 53.731,8 43.900,0 40.532,1 0,0 0,0 3.367,9 1.572,7 1.786,8 6.167,7 3.711,4 256,2 2.200,1 23.157,4 2.894,1 19.958,5 304,8 36.647,0 6.903,8 21.961,1 2.037,7 5.025,2 719,2 9.923,6 257,7 6.180,3 3.485,6 70.855,9 11.145,2 3.459,6 6.786,7 49.464,4 17.226,6 2.587,0 3.516,0 11.123,6 30.900,2 6.004,2 1.883,2 1.800,9 13.049,6 8.162,3 47.529,9 4.127,4 7.176,1 14.770,8 2.719,3 4.753,9 8.022,8 13.982,4 246.397,1 -29.596,0 -6.876,8 598,0 -197.677,8 12.844,5 5.855,1 5.065,8 0,0 0,0 428,5 360,8 1.860,9 -4.369,0 -34,3 1.197,0 -1.238,9 16.115,4 -4.104,7 -1.840,8 10.170,0 3.517,3 1.002,5 2.487,1 27,7 6.652,5 53.731,8 0,0 10.161,5 1.159,9 171,9 159,3 6.542,4 -160,6 56.017,9 49.464,4 12.995,7 7.931,1 3.925,4 1.139,2 3.777,7 1.278,5 13,1 71,0 0,0 2.415,1 58.682,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1985 1.826 0,0 198.650,9 838,0 61.153,6 48.672,3 44.352,3 0,0 0,0 4.320,0 0,0 0,0 6.815,5 3.622,5 252,5 2.940,5 25.892,7 3.577,5 21.953,6 361,6 42.898,1 9.310,8 24.530,2 2.149,0 5.551,9 1.356,2 12.380,6 216,5 7.788,6 4.375,5 82.263,1 12.376,1 5.397,5 6.620,5 57.869,0 20.020,6 3.018,0 4.899,9 12.102,7 33.172,8 6.635,4 2.029,0 1.955,7 13.114,9 9.437,8 63.194,5 4.342,6 8.667,4 16.656,9 3.418,5 5.870,2 8.788,9 15.450,0 192.324,1 928,0 57.035,9 51.493,0 47.820,0 0,0 0,0 3.673,0 1.668,6 1.993,1 6.799,2 3.987,7 286,9 2.524,6 25.423,3 3.473,9 21.506,1 443,3 39.812,6 7.770,2 23.823,7 1.888,0 5.412,5 918,2 10.832,1 296,8 6.781,3 3.754,0 82.338,0 11.969,5 4.639,2 6.942,4 58.786,9 18.603,6 2.798,0 4.141,3 11.664,3 31.718,9 6.395,0 1.947,6 1.683,5 12.975,9 8.716,9 51.126,5 3.958,0 8.331,2 16.011,5 3.059,2 5.512,0 8.536,9 14.254,6 263.435,0 -31.539,3 -7.595,2 768,9 -211.297,6 13.771,9 4.819,9 4.071,7 0,0 0,0 423,6 324,6 1.995,2 -4.344,2 -2,7 1.031,4 -1.001,5 16.269,9 -4.241,0 -1.999,5 10.029,3 3.970,5 1.013,8 2.922,8 33,9 6.058,9 57.035,9 0,0 12.477,4 1.205,2 171,8 264,7 7.182,6 -64,9 61.153,6 58.786,9 7.983,2 7.205,6 43,9 733,6 8.901,1 1.146,8 36,7 6.002,2 0,0 1.715,5 57.869,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1986 1.993 0,0 199.979,6 981,6 66.886,3 45.812,0 41.304,3 0,0 0,0 4.507,7 0,0 0,0 8.112,6 4.245,7 329,5 3.537,4 24.421,2 3.251,0 20.729,7 440,5 41.282,9 9.538,3 22.189,0 1.979,5 6.340,8 1.235,3 12.483,1 249,6 7.363,2 4.870,3 82.818,4 13.424,6 6.117,7 7.134,5 56.141,6 20.650,2 2.956,2 5.499,3 12.194,7 35.148,7 7.432,7 2.165,7 2.161,3 13.813,8 9.575,2 61.362,3 4.368,6 8.771,7 15.249,1 3.054,8 6.413,3 8.697,6 14.807,2 202.429,1 1.065,7 63.380,2 49.050,8 44.704,7 0,0 0,0 4.346,1 1.882,2 2.427,9 6.736,6 3.646,8 285,7 2.804,1 26.510,4 3.616,1 22.531,3 363,0 43.109,6 9.564,6 24.446,2 2.255,9 5.588,4 1.254,5 12.575,8 228,5 7.959,3 4.388,0 83.095,8 12.450,8 5.254,0 7.312,0 58.079,0 20.217,6 3.116,0 4.972,3 12.129,3 34.836,2 6.997,0 2.202,2 2.027,9 13.765,4 9.843,7 55.070,2 4.576,4 9.018,4 16.676,2 3.192,9 6.060,5 9.209,3 15.545,8 238.434,0 -33.782,2 -8.362,1 913,7 -184.717,9 12.485,5 4.219,5 3.676,9 0,0 0,0 288,2 254,4 1.972,6 -4.403,7 -167,3 958,6 -1.044,7 14.020,5 -3.464,5 -1.601,4 8.954,6 4.010,5 885,0 3.094,2 31,3 4.944,1 63.380,2 0,0 12.699,9 1.204,8 208,8 390,7 8.064,6 -106,3 66.886,3 58.079,0 7.406,8 6.475,9 462,5 468,4 9.344,3 1.531,8 46,8 1.612,5 0,0 6.153,2 56.141,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1987 2.035 0,0 207.472,9 1.265,2 71.278,4 45.306,5 40.756,2 0,0 0,0 4.550,3 0,0 0,0 9.603,5 5.304,4 387,5 3.911,6 23.734,4 3.210,5 20.123,3 400,6 43.388,0 11.356,2 22.215,7 1.962,2 6.360,4 1.493,5 12.897,1 226,5 7.489,4 5.181,2 84.300,1 13.788,0 7.430,2 6.920,1 56.161,8 21.315,6 3.564,2 5.502,8 12.248,6 39.443,2 7.694,0 2.964,8 2.384,4 15.292,4 11.107,6 62.414,1 4.291,6 8.553,8 15.131,7 2.580,7 7.128,5 9.245,4 15.482,4 202.105,9 1.159,5 68.857,6 45.575,9 41.184,3 0,0 0,0 4.391,6 2.081,9 2.309,7 8.217,3 3.818,9 377,1 4.021,3 24.712,9 3.462,8 20.816,5 433,6 41.112,4 8.911,9 22.608,7 2.122,6 6.321,2 1.148,0 12.470,2 240,5 7.493,2 4.736,5 82.725,0 13.408,9 6.343,6 7.019,0 55.953,5 20.893,6 3.124,6 5.492,7 12.276,3 36.879,7 7.038,9 3.211,2 1.911,0 14.663,1 10.055,5 52.855,9 4.614,1 8.530,9 15.603,8 2.819,5 6.443,6 8.751,8 14.844,0 233.193,0 -35.168,3 -9.041,8 990,4 -177.935,0 12.038,3 5.004,5 4.640,5 0,0 0,0 257,8 106,2 2.086,4 -4.313,8 -815,9 1.565,0 -1.140,7 14.423,8 -3.266,2 -1.157,7 9.999,9 5.036,2 1.825,8 3.180,2 30,2 4.963,6 68.857,6 0,0 13.652,5 1.804,5 116,5 4,5 8.643,6 -671,6 71.278,4 55.953,5 10.068,0 7.196,2 162,4 2.709,4 9.859,7 2.232,6 18,6 4.314,2 0,0 3.294,3 56.161,8
Alle ondernemingen A. Totaal 1988 2.117 1.314,0 227.782,6 1.369,3 76.705,3 53.389,1 47.277,6 684,9 46.592,7 6.111,5 3.053,1 3.058,4 12.053,7 7.133,6 503,0 4.417,1 25.698,3 3.382,5 21.953,6 362,2 46.025,7 12.867,8 22.697,0 1.815,8 6.697,8 1.947,3 12.541,1 238,3 7.276,5 5.026,3 93.436,3 15.083,5 8.824,7 7.778,9 61.749,2 21.453,1 3.673,4 5.277,0 12.502,7 44.647,3 8.854,1 3.001,9 3.438,2 16.329,4 13.023,7 68.245,9 4.838,9 9.723,0 16.874,2 2.760,1 7.156,8 10.035,3 16.857,6 211.968,9 1.508,3 73.741,6 45.458,5 40.687,8 250,6 40.437,2 4.770,7 2.353,2 2.417,5 9.881,0 5.506,1 418,3 3.956,6 23.967,8 3.257,5 20.309,9 400,4 44.138,0 12.017,6 22.123,9 1.975,2 6.537,6 1.483,7 13.273,6 237,7 7.545,5 5.490,4 84.009,6 14.177,8 7.773,9 7.018,3 55.039,6 22.001,1 4.043,8 5.543,9 12.413,4 41.155,7 7.991,0 3.013,6 2.437,6 16.157,5 11.556,0 55.165,9 4.635,7 8.795,3 15.751,5 2.597,7 7.255,6 9.636,5 16.130,1 245.604,9 -36.744,9 -9.743,5 943,6 -186.337,0 13.723,1 6.056,8 5.252,3 52,9 5.199,4 430,9 373,6 2.384,0 -4.670,8 161,1 1.383,7 -1.033,5 18.004,3 -4.071,8 -1.009,5 12.923,0 6.708,5 2.746,4 3.934,7 27,4 6.214,4 73.741,6 0,0 13.739,6 1.688,6 58,1 340,9 9.323,2 -46,8 76.705,3 55.039,6 11.467,2 7.978,8 586,5 2.901,9 4.757,7 1.764,3 25,8 222,1 0,0 2.745,4 61.749,2
Alle ondernemingen A. Totaal 1989 2.253 1.446,2 262.684,1 2.453,8 90.899,8 56.678,2 49.773,8 793,1 48.980,7 6.904,4 3.551,6 3.352,8 14.245,5 9.413,2 488,1 4.344,2 27.607,6 3.328,5 23.787,8 491,3 56.205,5 16.829,5 27.353,4 2.386,0 7.952,6 1.684,0 14.593,7 307,2 8.473,9 5.812,6 104.657,7 18.221,4 12.889,6 7.939,9 65.606,8 23.986,7 3.800,9 5.328,9 14.856,9 52.603,3 11.651,0 3.728,0 3.375,0 17.452,3 16.397,0 81.436,4 5.874,9 15.380,3 18.878,4 2.910,5 6.870,1 12.119,0 19.403,2 243.793,5 1.923,1 87.056,9 53.702,9 47.667,1 444,2 47.222,9 6.035,8 3.148,4 2.887,4 12.317,7 7.437,0 433,6 4.447,1 26.610,0 3.328,2 22.898,7 383,1 48.859,2 13.059,9 24.692,9 2.330,0 7.019,7 1.756,7 13.323,7 602,2 7.242,5 5.479,0 97.884,4 17.444,0 11.340,1 7.480,4 61.619,9 23.587,8 3.674,8 5.885,7 14.027,3 49.600,1 9.924,2 3.868,2 3.115,3 17.076,5 15.615,9 62.242,1 4.881,7 10.857,2 17.556,6 2.863,5 7.343,9 10.478,9 18.739,2 281.241,7 -40.480,9 -11.645,0 1.008,0 -211.795,6 18.328,2 7.320,8 6.260,1 23,8 6.236,3 645,4 415,3 3.137,5 -6.048,6 385,3 1.871,0 -1.123,5 23.870,6 -4.845,1 -1.109,4 17.916,1 7.650,7 2.277,3 5.341,9 31,5 10.265,3 87.056,9 0,0 16.498,3 1.793,7 41,2 369,9 11.153,5 -36,7 90.899,8 61.619,9 14.695,4 11.323,6 2.329,9 1.041,9 10.708,5 1.058,3 119,5 1.333,9 0,0 8.196,9 65.606,8
Alle ondernemingen A. Totaal 1990 2.403 1.527,3 281.823,8 3.173,9 97.512,8 57.313,6 50.095,6 636,8 49.458,8 7.218,0 3.656,3 3.561,6 18.868,0 13.102,0 482,3 5.283,7 28.693,7 3.621,8 24.326,4 745,5 61.173,4 19.245,9 29.609,5 1.808,9 8.883,6 1.625,5 15.088,3 310,6 8.681,8 6.095,9 108.288,6 19.139,4 14.610,1 7.754,8 66.784,3 25.396,7 4.491,0 4.820,2 16.085,5 60.310,0 14.082,5 3.987,6 4.191,0 18.657,0 19.391,9 87.828,6 6.002,4 16.349,7 20.206,7 2.652,1 7.213,2 13.143,4 22.261,1 270.137,2 3.268,6 93.027,0 57.612,5 50.885,4 466,8 50.418,6 6.727,1 3.439,1 3.288,0 14.859,4 9.628,2 493,6 4.737,6 27.713,4 3.036,6 24.124,6 552,2 58.774,9 17.942,1 28.239,8 1.887,6 9.017,4 1.688,0 14.881,4 308,9 8.355,8 6.216,7 104.311,2 18.074,9 13.684,2 7.632,2 64.919,9 25.285,6 4.445,2 5.389,2 15.451,2 55.845,2 12.677,7 4.201,3 3.732,9 18.235,6 16.997,7 72.077,3 5.861,4 16.771,1 18.967,9 2.577,8 7.066,1 12.617,9 20.833,0 297.386,3 -43.589,1 -12.935,2 869,4 -223.410,0 18.321,5 4.803,4 3.927,4 51,3 3.876,1 548,1 327,9 4.090,2 -7.454,4 -118,8 1.938,3 -1.239,4 20.340,8 -5.239,6 -1.358,8 13.742,4 7.498,5 2.175,0 5.283,5 40,0 6.243,8 93.027,0 0,0 18.622,9 2.037,2 27,6 194,5 12.279,2 12,4 97.512,8 64.919,9 13.285,4 10.110,8 151,8 3.022,8 11.421,0 3.867,0 24,7 4.541,5 0,0 2.987,8 66.784,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1991 2.498 1.550,7 304.072,4 3.502,6 104.066,8 63.766,1 56.125,4 117,0 56.008,4 7.640,7 4.095,4 3.545,3 20.419,1 14.415,5 346,5 5.657,1 30.310,8 3.550,2 25.930,8 829,8 66.570,0 22.032,9 30.520,5 1.953,2 10.188,3 1.875,1 15.437,0 317,7 8.240,1 6.879,2 116.082,8 21.745,9 16.856,4 7.576,1 69.904,4 26.644,3 5.031,6 4.539,5 17.073,2 63.977,4 14.165,3 4.161,3 8.400,4 20.644,8 16.605,6 97.368,1 7.857,1 18.829,9 21.108,2 2.821,1 7.136,2 15.976,5 23.639,1 288.246,7 3.560,8 99.520,3 57.882,3 50.685,4 160,8 50.524,5 7.196,9 3.711,3 3.485,5 19.379,7 13.148,9 514,1 5.716,7 29.507,8 3.669,7 25.060,3 777,8 62.662,4 19.193,5 30.494,6 1.841,5 9.379,3 1.753,5 15.733,4 342,4 9.122,5 6.268,5 109.533,0 20.204,6 14.985,4 7.760,1 66.582,9 26.260,4 4.628,3 4.957,8 16.674,3 61.863,0 13.960,1 4.395,8 8.841,4 19.176,7 15.489,0 76.251,7 6.237,1 16.790,1 20.747,1 2.747,1 7.218,7 14.338,4 22.511,6 319.636,8 -47.140,6 -13.346,8 769,8 -240.498,1 19.421,1 5.281,8 4.581,5 -19,6 4.601,1 538,2 162,1 4.684,1 -8.552,6 293,1 2.476,2 -2.239,8 21.364,0 -4.774,4 -1.392,0 15.197,6 8.621,2 2.807,7 5.773,4 40,1 6.576,5 99.520,3 219,8 18.963,0 2.093,3 25,4 82,9 12.577,8 -22,7 104.066,8 66.586,5 11.914,2 9.670,4 740,7 1.503,0 8.597,3 3.094,0 36,8 296,6 3.234,3 1.935,5 69.903,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1992 2.549 1.566,2 318.252,9 3.818,3 109.864,4 68.025,7 60.178,9 85,1 60.093,8 7.846,8 5.015,3 2.831,4 21.977,0 16.195,4 352,8 5.428,8 30.765,4 3.838,7 25.998,6 928,1 67.575,1 23.225,0 29.642,9 2.084,7 10.988,3 1.634,2 16.225,8 307,6 8.922,4 6.995,8 118.789,1 23.668,7 18.805,8 2.635,3 73.679,3 28.594,1 5.821,3 4.183,6 18.589,2 69.455,2 14.275,5 5.226,7 9.208,4 22.415,9 18.328,7 101.412,5 8.702,4 20.467,1 20.615,2 2.961,3 6.989,0 17.013,2 24.664,3 307.365,4 3.697,2 105.552,4 64.013,1 56.310,8 200,3 56.110,5 7.702,3 4.163,2 3.539,0 20.809,4 14.883,0 369,7 5.556,7 30.114,1 3.248,0 26.027,9 838,2 67.738,9 22.407,3 30.860,7 1.963,9 10.617,8 1.889,2 15.437,9 314,0 8.344,1 6.779,8 115.745,9 22.018,7 17.564,3 7.655,3 68.507,6 26.675,6 5.269,1 4.415,5 16.991,0 66.403,3 14.318,1 4.910,5 9.060,9 21.044,9 17.068,9 82.426,3 7.868,9 19.167,2 21.364,2 2.928,2 7.204,7 16.113,4 23.893,1 328.421,9 -49.731,3 -14.446,8 611,0 -246.647,5 18.206,2 4.846,2 4.220,3 -1,9 4.222,1 509,4 116,5 5.001,9 -9.253,8 57,8 2.434,2 -2.975,1 18.317,3 -4.240,0 -1.464,9 12.612,3 9.160,6 3.747,2 5.372,5 40,9 3.451,5 105.552,4 650,9 20.044,0 2.002,3 26,8 -0,9 13.627,6 -724,7 109.864,4 68.507,6 18.067,7 8.666,5 3.560,6 5.840,4 12.895,1 5.214,8 91,0 465,5 1.830,0 5.293,6 73.679,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1993 2.571 1.546,4 319.788,9 4.206,2 110.371,0 71.763,4 64.777,1 53,4 64.723,7 6.986,3 4.373,6 2.612,7 20.752,8 14.633,5 301,9 5.817,4 29.083,4 3.379,9 24.744,3 959,2 67.020,1 23.123,3 29.524,7 2.353,1 10.581,8 1.437,2 16.592,0 282,2 8.551,0 7.758,8 124.552,8 24.550,7 21.849,3 2.455,7 75.697,1 29.117,7 6.248,7 3.976,2 18.892,8 70.608,1 14.890,9 5.454,7 9.447,6 24.446,9 16.368,0 95.510,1 8.577,3 19.336,8 20.416,8 3.096,3 6.387,9 14.253,1 23.441,9 316.568,5 3.979,2 109.892,5 67.010,3 59.595,5 60,1 59.535,4 7.414,8 4.704,1 2.710,8 21.321,6 15.515,4 288,6 5.517,6 30.818,7 3.686,3 26.202,5 929,9 67.301,8 23.174,3 29.897,8 2.143,3 10.731,4 1.355,0 16.244,3 311,5 8.873,8 7.059,0 117.940,0 23.208,3 18.828,3 2.557,9 73.345,5 28.631,3 5.903,1 4.117,6 18.610,6 68.796,7 14.166,9 5.231,0 8.915,2 22.603,1 17.880,5 84.978,0 8.823,6 20.386,1 20.737,3 2.992,4 7.026,4 16.222,5 25.012,2 325.280,2 -50.381,3 -14.834,6 541,7 -243.442,9 17.163,2 4.552,0 3.893,7 -1,8 3.895,5 591,3 67,0 4.297,8 -8.682,1 -103,3 2.975,2 -2.386,8 17.815,9 -4.013,6 -1.351,9 12.450,5 8.234,7 2.602,8 5.605,4 26,5 4.215,8 109.893,5 10,8 18.323,6 2.506,1 22,3 103,1 14.000,1 -1.430,7 110.371,0 73.345,5 11.613,0 8.601,1 481,5 2.530,4 9.261,3 4.385,3 36,0 350,6 1.717,8 2.771,6 75.697,1
Alle ondernemingen A. Totaal 1994 2.592 1.495,0 329.979,5 4.853,0 111.633,1 75.753,8 67.412,8 32,7 67.380,1 8.341,0 4.839,4 3.501,7 21.517,4 15.330,9 220,9 5.965,6 29.470,5 3.686,8 24.882,8 900,9 68.042,9 22.035,4 30.870,9 1.726,3 11.855,4 1.554,9 18.708,9 352,2 9.861,2 8.495,5 133.675,4 25.922,3 28.432,6 2.278,8 77.041,7 30.660,9 6.854,3 3.960,4 19.846,2 70.571,7 16.162,7 6.035,0 9.744,2 24.734,0 13.895,8 95.071,8 8.669,6 19.019,1 21.607,4 3.303,4 6.541,5 12.673,1 23.257,7 322.824,0 4.654,6 110.432,8 72.785,1 65.577,0 48,7 65.528,3 7.208,1 4.597,6 2.610,5 20.912,7 14.611,1 293,2 6.008,4 29.463,2 3.657,7 24.852,0 953,5 67.286,8 23.384,2 29.698,5 2.297,4 10.584,1 1.322,6 17.289,0 353,1 8.891,6 8.044,3 125.086,7 24.678,2 23.931,0 2.206,5 74.271,0 29.560,3 6.381,3 3.959,7 19.219,3 72.384,3 15.360,2 5.567,6 9.779,8 24.856,0 16.820,7 81.564,2 8.583,8 19.357,4 20.311,1 3.229,8 6.458,1 14.228,5 23.624,0 336.488,0 -50.153,5 -14.874,9 518,5 -251.906,7 20.071,4 9.144,9 8.372,8 5,6 8.367,2 493,3 278,8 3.761,8 -7.627,7 25,0 3.036,5 -3.846,6 24.565,4 -4.790,1 -1.466,9 18.308,3 9.727,9 3.247,7 6.427,2 53,0 8.580,5 110.432,8 -58,7 17.892,9 2.490,1 38,0 96,1 14.079,1 -122,8 111.633,1 74.271,0 14.445,4 12.141,1 125,2 2.179,1 11.669,1 3.560,7 26,4 3.004,6 3.494,7 1.582,8 77.047,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1995 2.556 1.456,8 345.996,8 6.435,4 114.287,1 81.940,2 71.144,6 236,1 70.908,6 10.795,6 5.534,6 5.261,0 22.159,4 15.250,2 257,5 6.651,7 30.849,9 3.133,2 26.780,7 936,0 70.111,3 21.051,4 33.369,5 1.765,3 11.459,8 2.465,3 20.213,7 377,8 11.351,3 8.484,6 140.546,7 27.251,1 33.090,9 2.214,2 77.990,5 32.701,7 6.980,8 4.346,7 21.374,2 70.782,7 16.286,6 6.177,8 10.773,1 23.590,6 13.954,6 101.965,7 6.234,7 23.488,5 22.807,8 3.690,3 6.829,8 13.683,3 25.231,3 331.703,5 6.002,0 111.936,8 75.460,1 67.290,5 75,8 67.214,7 8.169,6 4.440,1 3.729,5 22.688,8 16.342,7 238,1 6.108,0 29.404,3 3.324,6 25.235,7 844,0 67.164,5 21.449,2 31.005,9 1.753,1 11.111,8 1.844,5 19.047,1 306,4 10.498,1 8.242,6 133.557,8 26.641,2 30.160,0 2.257,2 74.499,4 30.711,4 6.786,3 3.993,5 19.931,6 71.940,6 16.865,2 6.279,2 10.348,8 23.731,1 14.716,3 82.689,6 8.254,5 20.017,3 21.336,9 3.500,3 6.547,4 12.804,2 23.033,2 355.944,2 -50.860,3 -15.067,4 355,6 -267.610,8 22.761,4 9.959,4 9.115,8 16,5 9.099,2 485,7 357,9 3.634,6 -7.419,2 -523,2 2.870,4 -3.111,1 28.172,4 -5.940,1 -1.849,4 20.382,9 10.914,5 3.766,3 7.108,4 39,8 9.468,4 111.936,8 335,9 19.422,9 3.367,7 12,7 245,6 14.293,9 20,3 114.287,1 74.499,4 15.162,0 13.184,6 129,5 1.847,9 11.670,8 3.716,1 2,3 3.006,8 3.254,4 1.691,2 77.990,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1996 2.463 1.459,5 372.684,5 7.949,8 117.890,5 92.642,8 81.830,9 239,5 81.591,5 10.811,9 6.501,4 4.310,5 26.202,7 18.654,3 304,4 7.244,0 30.332,5 2.731,8 26.851,4 749,3 77.709,0 25.315,4 35.540,6 2.001,9 12.927,1 1.924,0 19.957,0 424,6 10.378,9 9.153,5 153.434,2 31.166,5 33.606,9 2.357,3 86.303,5 35.148,9 7.121,7 6.501,5 21.525,7 74.735,0 18.989,5 6.374,8 11.533,6 23.462,1 14.375,0 109.366,3 6.603,5 23.691,7 24.389,9 3.234,5 7.336,0 16.167,5 27.943,2 341.518,8 7.020,7 113.765,4 79.541,1 70.051,1 228,0 69.823,1 9.490,0 5.750,8 3.739,2 21.930,7 15.236,9 281,1 6.412,7 29.698,0 2.528,7 26.400,5 768,8 69.402,8 20.995,2 33.038,6 1.732,6 11.294,7 2.341,7 20.160,0 365,7 10.837,6 8.956,7 135.876,8 27.414,3 29.045,6 2.222,9 77.194,0 34.134,1 6.999,9 6.034,4 21.099,8 70.324,5 16.552,8 6.158,3 9.532,5 23.105,3 14.975,6 87.172,9 6.088,2 22.596,0 22.686,9 3.600,1 6.722,8 14.010,6 25.478,9 377.094,2 -52.460,9 -15.550,4 483,2 -285.653,5 23.912,7 10.855,2 10.115,6 16,6 10.099,0 533,8 205,8 3.553,5 -7.050,9 38,3 3.221,4 -2.681,8 31.848,2 -6.844,8 -2.549,7 22.453,7 11.822,7 3.443,5 8.275,2 104,0 10.631,0 113.765,4 538,7 20.697,7 2.953,5 1,8 168,8 14.367,6 42,9 117.890,5 77.194,0 20.264,2 14.015,9 3.936,8 2.311,6 11.154,7 3.384,8 59,4 158,5 5.470,8 2.081,3 86.303,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1997 2.509 1.537,6 406.983,8 9.368,1 120.182,7 102.580,2 91.036,3 284,3 90.752,0 11.543,9 6.268,1 5.275,8 33.530,5 26.463,4 494,9 6.572,2 32.888,8 3.498,7 28.731,6 658,5 87.989,9 29.789,4 38.793,6 2.243,2 13.684,7 3.479,0 20.443,5 503,0 8.666,1 11.274,4 170.022,5 30.424,6 36.172,3 2.471,3 100.954,3 37.665,7 8.714,1 6.763,3 22.188,3 79.809,1 21.162,5 6.776,8 11.998,0 25.813,8 14.058,0 119.486,6 8.661,9 27.155,6 26.688,4 3.206,7 7.577,9 16.364,7 29.831,4 368.328,1 8.968,1 117.488,2 89.482,6 78.881,3 263,0 78.618,3 10.601,3 6.137,1 4.464,2 25.517,7 18.039,2 378,4 7.100,1 30.459,2 2.804,8 26.951,3 703,1 76.904,6 24.576,0 35.620,7 2.171,6 12.605,8 1.930,5 19.508,0 420,0 9.807,4 9.280,6 149.996,8 30.742,1 31.983,8 2.251,5 85.019,4 35.077,7 7.303,2 6.509,7 21.264,8 74.792,1 19.081,5 6.467,0 11.677,2 24.703,4 12.863,0 92.871,2 6.627,1 23.002,9 24.391,3 3.095,2 7.471,6 15.590,2 28.283,1 414.983,2 -55.828,6 -16.249,6 430,9 -317.549,7 25.786,3 13.537,1 12.443,1 26,4 12.416,7 825,2 268,8 4.009,7 -7.200,2 43,5 6.792,1 -2.711,3 40.257,2 -7.355,7 -2.910,7 29.990,7 12.940,1 3.691,4 9.117,8 130,9 17.050,6 117.488,2 589,9 20.028,9 3.203,9 89,1 270,7 14.918,9 17,0 120.182,7 85.019,4 27.067,0 20.208,6 4.036,9 2.821,5 11.132,1 3.157,9 37,1 314,5 3.728,2 3.894,4 100.954,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1998 2.404 1.626,8 433.812,8 14.273,3 125.593,5 95.699,1 83.310,2 341,5 82.968,7 12.388,9 6.989,5 5.399,5 42.005,0 33.136,2 508,9 8.359,9 34.360,1 3.746,5 29.998,2 615,4 95.006,0 31.826,3 40.359,5 2.386,1 16.842,8 3.591,3 26.875,6 403,4 14.234,8 12.237,4 172.194,6 26.658,4 47.304,3 2.693,5 95.538,4 39.548,3 8.297,5 7.278,7 23.972,1 87.494,7 22.706,4 8.680,5 13.596,1 27.729,5 14.782,2 134.575,3 7.474,1 30.570,6 27.293,3 3.509,6 7.573,0 19.888,7 38.266,0 405.797,1 10.005,5 120.597,1 100.462,2 88.667,9 293,5 88.374,3 11.794,3 6.385,4 5.408,9 34.471,6 26.010,8 419,4 8.041,4 32.809,2 3.376,6 28.751,8 680,8 86.998,6 29.072,4 38.619,4 2.162,6 13.794,4 3.349,8 20.452,7 474,6 8.797,3 11.180,8 166.832,9 29.737,7 37.914,5 2.443,5 96.737,2 37.212,4 8.099,8 6.841,3 22.271,3 79.706,4 21.167,1 6.594,9 12.000,7 26.262,3 13.681,4 105.610,8 8.271,9 28.628,9 26.397,5 3.241,5 7.351,9 16.434,7 31.719,1 434.443,8 -60.212,7 -17.282,2 593,0 -331.360,3 26.181,7 9.083,0 8.088,7 42,7 8.046,0 693,5 300,8 4.913,7 -8.198,8 161,8 10.829,8 -3.125,3 39.845,8 -6.917,0 -2.314,3 30.614,5 19.234,5 4.529,7 14.636,2 68,6 11.380,0 120.597,1 922,6 22.449,1 3.209,6 4,9 546,4 15.623,6 -84,5 125.592,5 96.737,2 27.473,2 21.473,2 181,3 5.818,7 28.722,9 10.093,1 95,4 4.024,9 10.177,2 4.332,3 95.487,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1999 2.751 1.780,3 513.476,0 17.982,8 136.944,1 116.339,5 101.414,6 819,1 100.595,5 14.924,9 7.244,6 7.680,4 52.928,5 42.522,6 638,6 9.767,3 37.453,8 4.449,2 32.315,1 689,5 120.318,4 44.580,9 47.903,1 2.964,8 19.903,1 4.966,5 31.508,9 485,5 11.941,5 19.081,9 205.177,0 25.708,7 61.136,4 2.623,5 115.708,4 46.777,0 10.663,1 7.677,8 28.436,1 107.579,7 29.004,3 9.567,4 19.323,7 32.333,4 17.350,9 153.942,3 9.374,5 37.663,9 32.300,8 3.593,9 8.534,8 23.634,4 38.840,0 445.467,8 12.607,6 131.387,1 96.271,5 83.998,3 706,3 83.292,0 12.273,2 6.846,1 5.427,1 44.078,3 34.416,1 449,5 9.212,7 35.817,5 4.043,8 31.141,2 632,5 97.457,2 30.704,7 42.639,0 2.447,7 17.884,3 3.781,5 27.848,5 427,5 14.820,6 12.600,4 176.661,2 27.028,5 49.290,3 2.154,1 98.188,3 40.896,8 8.402,0 7.491,6 25.003,2 90.000,4 22.775,0 8.935,9 13.342,3 29.682,4 15.264,8 117.481,0 8.212,6 29.303,5 28.785,0 3.692,7 7.864,7 20.428,6 39.622,5 469.017,9 -67.652,2 -19.592,3 514,3 -355.820,2 26.467,5 13.872,7 11.924,6 41,2 11.883,4 1.218,9 729,2 5.950,5 -9.166,8 340,8 11.339,1 -5.167,9 43.636,0 -7.410,7 -2.986,8 33.238,5 15.603,1 5.088,3 10.417,0 97,8 17.635,5 131.387,1 344,2 25.561,8 4.027,3 3,2 710,0 17.526,5 509,6 136.955,7 98.188,3 35.039,1 23.175,9 6.356,2 5.507,0 17.522,8 5.540,4 57,0 179,0 4.993,8 6.752,6 115.704,6
Alle ondernemingen A. Totaal 2000 2.907 1.794,8 641.223,8 26.005,0 145.937,8 147.931,5 126.681,7 3.431,0 123.250,7 21.249,8 7.528,1 13.721,7 77.278,4 62.513,5 616,8 14.148,1 42.611,6 5.458,6 36.282,5 870,5 164.623,0 78.309,6 56.543,8 3.682,6 22.153,0 3.934,0 36.836,5 672,0 15.283,5 20.881,0 250.464,9 28.633,1 78.540,1 3.769,8 139.521,9 51.710,9 14.266,2 8.490,7 28.954,0 144.834,7 27.395,4 12.938,4 41.335,2 33.802,0 29.363,7 194.213,2 17.197,0 54.197,7 36.162,8 4.667,2 9.679,3 26.520,0 45.789,2 523.468,8 20.852,0 139.762,6 115.047,5 100.143,4 394,1 99.749,3 14.904,1 6.966,3 7.937,8 54.929,2 45.285,6 691,6 8.952,0 38.988,5 4.704,4 33.235,6 1.048,5 121.660,0 45.750,0 49.036,2 3.101,8 19.674,8 4.097,2 32.229,0 521,5 12.457,1 19.250,4 207.293,4 26.559,0 59.757,9 3.297,9 117.678,6 47.445,2 10.959,2 7.683,9 28.802,1 110.958,1 29.340,1 9.900,0 20.846,0 32.815,3 18.056,7 134.254,6 9.490,1 39.087,5 32.897,9 3.641,4 8.538,9 23.517,5 40.598,8 548.709,9 -70.386,1 -20.799,5 339,0 -424.643,4 33.219,9 15.614,2 10.540,9 43,8 10.497,1 771,7 4.301,6 9.360,3 -12.601,5 2.179,6 21.927,9 -5.544,6 64.155,8 -8.684,6 -4.208,1 51.263,1 19.223,5 7.326,9 11.784,8 111,8 32.039,6 139.762,6 566,5 28.177,7 4.763,7 44,5 504,5 18.020,0 -244,2 145.937,8 117.678,6 50.910,8 40.711,6 1.690,8 8.508,4 29.062,2 8.671,9 40,4 747,0 11.608,1 7.994,8 139.521,9
Alle ondernemingen A. Totaal 2001 1.839 1.652,1 662.357,5 33.203,7 142.258,8 139.956,2 119.900,2 3.890,6 116.009,6 20.056,0 7.238,4 12.817,6 88.394,2 73.812,5 496,0 14.085,7 40.538,2 5.680,6 34.064,7 792,9 175.189,4 90.225,7 51.797,0 5.289,3 22.410,8 5.466,6 42.816,8 779,0 15.616,0 26.421,8 252.192,0 28.847,7 103.054,6 3.344,6 116.945,1 53.407,9 15.373,0 9.456,6 28.578,3 158.035,6 40.148,0 11.926,1 44.996,7 39.829,7 21.135,1 198.721,8 16.872,0 56.876,1 33.427,2 5.315,4 9.159,7 28.612,7 48.458,7 620.828,7 27.061,8 138.764,1 144.524,7 123.017,5 3.656,2 119.361,3 21.507,2 7.060,5 14.446,7 74.074,5 59.273,1 608,2 14.193,2 38.710,7 4.949,2 32.915,6 845,9 162.921,5 80.070,1 52.720,8 4.425,7 20.068,1 5.636,8 34.771,5 579,0 13.893,7 20.298,8 238.998,6 26.642,5 77.007,2 3.012,6 132.336,3 50.758,0 14.572,5 8.409,3 27.776,2 146.415,7 33.402,8 12.334,7 39.967,9 32.256,5 28.453,8 160.172,8 16.488,9 53.738,6 33.664,6 4.539,5 9.175,0 24.483,6 42.566,2 537.960,6 -68.464,5 -23.229,7 282,3 -420.943,3 25.605,4 -6.810,3 -6.771,6 64,6 -6.836,2 412,7 -451,4 13.127,5 -16.817,7 -581,5 15.727,7 -7.725,3 22.525,8 -7.643,6 -2.664,7 12.217,5 18.169,0 5.971,3 12.109,2 88,5 -5.951,4 138.764,1 -1.189,4 27.029,1 5.032,2 15,6 672,3 18.141,1 171,6 142.258,8 132.336,3 31.662,1 20.992,7 1.011,9 9.657,5 47.053,3 26.944,1 14,0 604,6 1.844,2 17.646,4 116.945,1
Alle ondernemingen A. Totaal 2002 1.762 1.568,9 645.566,7 32.632,5 142.142,9 120.736,7 102.637,0 4.265,0 98.372,0 18.099,7 8.202,1 9.897,6 82.211,5 68.730,7 543,0 12.937,8 39.070,1 5.681,2 32.639,5 749,4 192.263,9 111.294,2 47.508,7 5.072,9 21.776,6 6.611,5 36.509,2 800,9 12.977,9 22.730,4 236.978,9 27.743,8 103.004,6 2.882,7 103.347,8 53.984,4 16.635,8 10.527,9 26.820,7 143.375,7 38.927,8 12.717,7 38.542,9 29.847,7 23.339,6 211.227,8 22.933,7 68.180,9 31.574,5 5.202,5 9.429,1 24.812,6 49.094,5 658.255,5 31.848,8 141.730,4 138.550,1 116.368,8 3.890,1 112.478,7 22.181,3 8.754,1 13.427,2 90.848,4 76.768,7 560,2 13.519,5 40.475,2 5.720,2 33.972,5 782,5 172.343,0 88.530,1 51.143,8 5.352,0 21.940,3 5.376,8 42.459,6 716,6 15.699,3 26.043,7 251.880,2 26.923,1 101.615,3 2.816,2 120.525,6 52.884,3 15.177,3 9.534,9 28.172,1 156.549,6 38.184,6 13.384,4 49.571,7 30.784,6 24.624,3 168.522,1 16.973,9 56.109,4 33.265,5 5.288,3 9.127,3 28.419,3 47.757,7 523.778,0 -69.088,9 -23.349,9 318,3 -405.331,9 26.325,6 -747,4 1.305,6 81,9 1.223,6 -101,0 -1.952,0 10.122,1 -13.803,0 -973,1 8.352,5 -7.317,2 21.959,4 -6.732,0 -3.623,4 11.604,0 19.097,5 8.798,1 10.140,6 158,8 -7.493,5 141.730,4 395,3 23.476,8 4.916,5 4,5 251,5 18.599,7 -190,3 142.142,9 120.525,6 38.358,3 22.487,5 975,4 14.895,4 55.536,1 29.981,0 53,7 5.943,0 1.479,6 18.078,7 103.347,8
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1977 251 0,0 4.312,2 34,3 1.425,1 114,8 62,0 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0 83,4 10,3 0,2 72,9 1.104,5 289,0 793,6 21,9 1.311,8 71,7 971,9 32,7 185,1 50,4 238,2 3,1 72,6 162,5 1.426,0 385,2 55,1 126,2 859,5 343,7 6,3 0,0 337,4 610,5 41,5 38,6 8,0 379,5 142,9 1.932,0 86,1 57,7 720,1 22,1 180,7 382,1 483,2 3.941,7 46,9 1.278,2 97,2 58,4 0,0 0,0 38,8 21,0 17,9 79,2 8,3 0,2 70,7 981,2 229,2 730,6 21,4 1.213,7 57,4 920,3 30,2 159,5 46,3 245,0 2,9 85,2 156,9 1.321,9 348,0 54,1 120,3 799,5 298,6 5,4 0,0 293,2 580,0 35,4 13,0 7,8 388,0 135,8 1.410,3 78,1 50,2 668,4 19,0 176,2 330,8 418,4 6.941,5 -1.567,5 -210,6 0,0 -4.900,8 262,5 7,6 4,9 0,0 0,0 2,5 0,2 35,8 -93,6 2,0 51,3 -45,1 220,5 -116,2 -0,4 103,9 50,9 24,1 24,2 2,6 52,9 1.278,2 0,0 374,6 45,5 0,0 17,5 198,5 -1,3 1.425,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1978 269 0,0 4.687,6 51,6 1.569,2 130,7 61,8 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 94,3 15,5 0,5 78,3 1.102,8 307,8 777,3 17,7 1.458,1 100,0 1.077,8 55,3 187,0 38,0 280,7 3,6 115,4 161,7 1.541,3 439,1 51,8 117,1 933,3 432,5 11,5 28,0 393,0 645,1 58,0 65,8 5,3 407,3 108,7 2.068,7 96,1 86,4 790,3 22,2 208,3 416,9 448,5 4.352,2 54,7 1.471,5 115,1 65,3 0,0 0,0 49,8 27,7 22,1 83,7 14,0 0,7 69,0 1.037,1 280,7 738,1 18,3 1.303,6 82,1 1.005,2 33,9 145,6 36,8 286,4 3,4 92,5 190,5 1.475,6 426,8 52,4 108,8 887,6 388,7 12,5 9,7 366,5 575,6 52,6 45,8 5,4 358,6 113,2 1.545,9 85,8 71,1 709,0 25,3 209,3 366,4 445,4 7.356,2 -1.772,0 -239,9 2,7 -5.116,6 230,5 11,3 7,0 0,0 0,0 3,6 0,7 38,0 -106,7 -4,9 89,5 -59,0 198,7 -108,9 0,2 90,0 51,1 21,1 27,3 2,7 38,9 1.471,5 0,0 389,6 74,6 0,0 18,9 224,8 -11,5 1.569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1979 318 0,0 5.468,3 38,9 1.857,9 176,6 79,6 0,0 0,0 97,0 0,0 0,0 114,1 24,7 0,5 88,9 1.305,2 306,7 976,4 22,1 1.701,2 129,5 1.237,5 80,7 222,8 30,7 274,3 4,0 124,7 145,6 1.617,6 426,3 96,6 148,1 946,6 504,2 13,8 66,6 423,8 782,6 71,4 60,6 4,7 486,4 159,5 2.564,1 124,4 126,4 952,7 65,1 245,4 542,1 508,0 4.979,7 40,0 1.691,3 149,5 71,9 0,0 0,0 77,6 45,6 32,0 98,1 19,4 0,4 78,3 1.192,5 275,2 895,7 21,6 1.507,1 105,7 1.113,2 59,1 195,7 33,4 301,1 3,9 128,2 169,0 1.561,2 395,3 89,6 130,1 946,2 466,9 13,0 37,2 416,7 698,7 61,1 48,2 4,1 438,7 146,6 1.763,6 108,2 93,5 802,6 72,1 221,3 489,5 465,9 8.163,3 -1.919,2 -257,7 6,6 -5.707,4 285,7 11,8 6,0 0,0 0,0 2,9 2,9 40,5 -150,4 11,1 82,6 -74,6 206,7 -113,2 -1,0 92,5 71,7 36,8 31,9 3,0 20,8 1.691,3 0,0 465,2 95,8 0,0 39,8 240,4 -2,2 1.857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1980 680 0,0 11.275,3 52,7 3.417,6 370,2 223,4 0,0 0,0 146,8 0,0 0,0 234,1 72,3 0,8 161,0 2.953,4 323,9 2.587,5 42,0 3.536,9 266,6 2.602,7 181,9 439,3 46,4 710,4 30,2 307,6 372,6 3.320,6 805,6 126,1 255,4 2.133,5 985,3 16,2 168,9 800,2 1.565,1 157,8 71,2 20,9 1.009,9 305,3 5.404,2 304,5 389,4 1.807,2 96,4 485,8 1.334,6 986,3 10.668,7 63,3 3.128,3 354,8 208,2 0,0 0,0 146,6 75,6 70,9 217,7 70,1 0,7 146,9 2.739,1 337,0 2.360,0 42,1 3.464,9 245,7 2.612,3 142,8 409,4 54,7 700,5 26,0 280,4 394,1 3.095,8 749,3 124,8 204,2 2.017,5 858,6 14,5 106,5 737,6 1.413,1 157,8 61,1 22,1 892,1 280,0 4.120,6 281,1 400,2 1.902,4 110,1 453,7 1.180,7 973,1 21.814,9 -3.380,7 -490,3 23,8 -17.204,7 763,0 -1,1 11,4 0,0 0,0 -3,9 -8,6 133,5 -394,3 6,1 138,9 -142,4 503,7 -251,4 -1,7 250,7 86,4 41,1 40,5 4,8 164,3 3.128,3 0,0 759,2 73,6 17,0 66,4 451,0 5,2 3.417,6 2.017,5 395,0 332,2 2,5 60,3 279,0 167,9 3,5 1,4 0,0 106,3 2.133,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1981 697 0,0 11.314,0 50,7 3.618,1 328,0 176,3 0,0 0,0 151,7 0,0 0,0 237,1 84,9 0,3 151,9 2.674,5 259,9 2.383,8 30,8 3.580,3 288,4 2.609,0 181,2 453,0 48,7 825,3 23,2 426,4 375,7 3.335,4 668,2 106,7 195,0 2.365,5 1.065,7 16,2 231,5 818,0 1.562,1 203,2 36,0 9,8 996,2 316,9 5.350,7 288,1 465,9 1.738,1 130,0 476,9 1.281,2 970,5 10.969,5 57,3 3.454,9 301,5 153,0 0,0 0,0 148,5 80,5 68,0 228,8 79,8 0,5 148,5 2.728,9 291,4 2.397,1 40,4 3.502,9 259,6 2.600,6 188,3 406,0 48,4 695,2 21,2 329,7 344,3 3.167,6 654,5 112,6 201,9 2.198,6 991,1 19,9 175,8 795,4 1.513,5 181,3 36,8 11,2 985,2 299,0 4.068,2 308,6 421,3 1.732,9 121,5 495,6 1.229,0 988,3 21.381,0 -3.325,7 -497,1 33,8 -16.807,5 784,6 12,8 2,9 0,0 0,0 -1,1 11,0 132,6 -399,8 -6,4 170,5 -175,2 519,1 -235,1 -1,3 282,6 94,0 45,2 43,5 5,3 188,6 3.454,9 0,0 707,9 90,6 7,3 22,8 466,7 -2,9 3.618,1 2.198,6 431,4 372,0 5,3 54,1 264,4 183,4 4,0 3,3 0,0 73,8 2.365,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1982 748 0,0 12.180,4 54,7 3.696,7 452,7 245,6 0,0 0,0 207,1 0,0 0,0 299,3 114,1 0,4 184,8 2.887,1 309,8 2.549,3 28,0 3.834,6 384,4 2.684,3 174,1 501,4 90,4 955,1 16,4 450,3 488,4 3.556,2 794,0 176,9 200,1 2.385,2 1.199,3 13,8 263,6 921,9 1.639,5 273,0 59,4 5,7 1.031,2 270,2 5.785,5 288,5 586,1 1.861,3 127,4 551,4 1.393,2 977,6 11.837,5 59,2 3.551,8 397,3 231,8 0,0 0,0 165,5 71,2 94,3 264,5 104,1 0,2 160,2 2.870,5 285,0 2.562,5 23,0 3.779,9 328,2 2.751,1 201,1 458,3 41,2 914,3 18,6 471,8 423,9 3.355,3 682,6 147,7 174,7 2.350,3 1.096,5 22,8 238,1 835,6 1.619,7 250,5 43,7 7,3 1.050,0 268,2 4.350,2 305,9 554,6 1.862,0 125,5 499,0 1.415,8 1.003,2 25.136,3 -3.535,6 -507,3 41,8 -20.335,4 799,7 3,1 5,9 0,0 0,0 4,5 -7,3 146,9 -409,9 0,3 145,9 -233,8 452,2 -239,2 -2,9 210,0 104,9 53,9 45,9 5,1 105,0 3.551,8 0,0 680,6 75,9 7,8 45,6 474,7 -22,9 3.696,7 2.350,3 436,4 391,4 2,2 42,8 401,5 286,4 1,1 10,9 0,0 103,1 2.385,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1983 807 0,0 13.810,5 70,4 4.397,7 514,4 349,9 0,0 0,0 164,5 0,0 0,0 418,1 153,4 17,8 246,9 2.859,9 336,2 2.496,8 26,9 4.494,1 430,0 3.198,8 220,2 509,3 135,8 1.055,8 28,7 519,0 508,1 3.957,1 945,5 262,0 191,4 2.558,2 1.303,4 18,1 342,9 942,4 2.133,4 268,9 144,1 37,9 1.236,6 445,9 6.416,5 235,0 613,8 2.102,2 196,0 563,1 1.461,5 1.244,9 12.873,4 66,1 4.238,0 385,8 243,6 0,0 0,0 142,2 80,8 61,4 369,6 134,1 17,0 218,5 2.773,7 359,1 2.392,8 21,8 4.021,0 358,7 2.840,0 204,3 540,6 77,4 1.019,3 24,6 498,6 496,1 3.535,9 836,6 213,2 183,0 2.303,1 1.254,5 28,0 308,8 917,7 2.005,8 223,5 118,3 36,7 1.219,2 408,1 4.567,8 286,3 493,8 1.889,7 179,1 516,3 1.509,3 1.202,6 26.239,4 -3.874,8 -593,8 56,5 -20.939,9 887,5 10,8 -2,7 0,0 0,0 6,9 6,6 129,7 -374,2 -2,9 163,9 -159,1 655,8 -240,9 -4,8 410,0 147,8 81,3 53,9 12,6 262,3 4.238,0 0,0 858,5 131,4 4,6 21,0 574,5 -9,2 4.397,7 2.303,1 506,0 458,8 5,8 41,3 250,8 196,6 2,8 3,6 0,0 47,9 2.558,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1984 890 0,0 15.082,6 122,0 4.863,9 402,0 281,1 0,0 0,0 120,9 0,0 0,0 405,9 186,6 8,3 211,0 3.283,8 383,5 2.877,7 22,6 4.843,9 471,3 3.527,8 194,6 528,8 121,4 1.161,1 36,1 546,4 578,6 4.297,8 869,6 207,5 236,6 2.984,1 1.472,1 25,4 400,1 1.046,6 2.151,1 293,7 145,4 27,2 1.312,9 371,9 7.161,6 238,9 692,4 2.409,2 202,3 685,4 1.670,0 1.263,4 14.121,8 120,7 4.671,1 333,7 215,7 0,0 0,0 118,0 59,7 58,2 371,6 168,8 11,2 191,6 2.930,5 317,9 2.584,4 28,2 4.554,3 424,8 3.316,1 211,8 496,0 105,6 1.140,1 30,3 523,4 586,4 3.784,9 824,8 214,9 230,2 2.515,0 1.440,4 26,3 368,7 1.045,4 2.135,8 316,0 137,3 24,6 1.283,4 374,5 5.267,1 255,3 601,5 2.308,2 196,4 616,3 1.493,7 1.289,4 30.692,7 -4.000,2 -670,7 69,8 -25.024,7 1.066,9 36,8 24,4 0,0 0,0 6,2 6,2 139,0 -396,1 -3,2 174,8 -147,6 870,4 -269,8 -6,9 593,7 156,8 85,4 65,0 6,4 437,0 4.671,1 0,0 993,8 167,5 9,2 28,2 642,9 -9,7 4.863,9 2.515,0 716,4 612,3 5,4 98,8 247,3 175,3 5,1 1,2 0,0 65,7 2.984,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1985 933 0,0 16.122,8 179,5 5.354,4 487,8 361,8 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 432,0 197,4 18,8 215,8 3.223,7 395,5 2.805,2 23,0 5.223,8 532,1 3.703,0 249,3 597,9 141,5 1.221,5 29,8 505,4 686,3 4.716,4 1.011,2 254,5 288,7 3.162,0 1.552,7 51,8 467,8 1.033,1 2.329,6 336,1 151,9 48,7 1.320,0 472,9 7.524,4 294,4 642,2 2.575,8 216,8 744,7 1.646,7 1.403,8 14.949,3 149,9 4.946,2 423,5 282,2 0,0 0,0 141,3 92,3 49,1 398,9 159,5 23,9 215,5 3.120,4 353,7 2.744,2 22,5 4.832,4 459,6 3.474,0 204,1 560,4 134,3 1.078,1 29,1 478,0 571,0 4.120,5 943,2 232,3 257,2 2.687,8 1.488,5 57,7 406,4 1.024,4 2.161,3 282,5 139,3 28,6 1.282,3 428,6 5.541,9 263,5 643,8 2.438,6 186,9 684,1 1.637,1 1.325,0 33.452,3 -4.505,5 -761,6 100,9 -27.098,2 1.187,8 48,7 32,0 0,0 0,0 12,7 4,0 149,6 -431,8 -4,2 185,2 -121,6 1.013,6 -301,9 -13,4 698,4 206,6 130,8 72,0 3,8 491,8 4.946,2 0,0 1.244,2 152,5 7,7 50,4 707,8 -18,5 5.354,4 2.687,8 722,2 667,6 2,9 51,7 248,0 175,8 3,3 14,9 0,0 54,0 3.162,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1986 1.027 0,0 17.332,0 136,9 5.839,5 602,0 447,3 0,0 0,0 154,7 0,0 0,0 401,4 191,9 18,7 190,8 3.429,3 374,2 3.027,4 27,7 5.469,1 611,8 3.803,0 245,3 649,8 159,2 1.453,6 34,0 615,9 803,7 5.255,0 968,3 312,0 244,2 3.730,5 1.739,4 75,1 512,0 1.152,3 2.485,5 320,2 182,1 21,9 1.440,6 520,7 7.852,2 290,5 631,9 2.616,4 182,3 894,6 1.710,3 1.526,2 16.429,2 156,9 5.449,6 442,9 294,8 0,0 0,0 148,1 112,8 35,2 431,1 198,0 19,8 213,3 3.324,2 351,5 2.947,8 24,9 5.338,7 575,7 3.757,8 257,4 591,8 156,0 1.285,7 33,6 550,9 701,2 4.522,6 903,8 279,4 222,3 3.117,1 1.667,4 82,5 475,1 1.109,8 2.446,8 323,5 164,2 33,3 1.364,7 561,1 6.012,6 277,1 626,7 2.651,9 212,9 771,2 1.780,0 1.472,8 33.620,9 -4.956,8 -878,2 105,9 -26.385,5 1.506,4 60,6 49,2 0,0 0,0 10,2 1,2 147,4 -423,5 3,0 127,3 -103,1 1.317,9 -424,8 -18,6 874,5 217,1 117,3 89,8 10,0 657,3 5.449,6 0,0 1.359,3 182,3 4,3 34,9 812,3 -5,4 5.839,5 3.117,1 881,7 819,5 1,2 61,0 268,2 162,1 7,1 13,9 0,0 85,0 3.730,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1987 1.041 0,0 17.559,3 131,3 6.030,5 545,6 403,8 0,0 0,0 141,8 0,0 0,0 376,4 150,0 39,7 186,7 3.526,1 421,3 3.064,2 40,6 5.379,4 543,2 3.756,0 238,7 655,8 185,7 1.570,0 34,8 664,9 870,3 5.569,3 1.035,3 285,3 231,6 4.017,1 1.748,5 70,5 484,6 1.193,4 2.509,9 354,3 206,2 21,9 1.500,1 427,4 7.731,7 284,2 629,3 2.544,7 179,8 931,1 1.674,4 1.488,2 16.817,0 149,1 5.691,6 439,0 305,7 0,0 0,0 133,3 103,6 29,6 361,6 131,9 38,8 190,9 3.493,3 433,4 3.026,0 33,9 5.294,1 531,4 3.765,8 236,3 615,2 145,4 1.388,3 34,5 582,7 771,1 4.957,7 986,5 274,2 233,8 3.463,2 1.742,8 84,3 481,7 1.176,8 2.467,6 336,9 172,0 18,3 1.511,2 429,2 5.979,4 288,7 539,6 2.604,7 203,2 859,0 1.669,5 1.484,2 33.473,7 -5.272,5 -905,7 116,1 -25.953,4 1.458,2 67,9 51,6 0,0 0,0 14,1 2,2 142,1 -391,9 -10,4 138,6 -165,4 1.239,0 -419,8 -14,5 804,7 239,0 123,1 103,2 12,7 565,7 5.691,6 0,0 1.432,7 250,3 7,7 18,5 856,9 2,6 6.030,5 3.463,2 866,5 780,0 2,7 83,8 312,5 214,3 4,1 11,2 0,0 83,0 4.017,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1988 1.073 221,8 18.914,9 164,9 6.587,2 669,9 523,1 113,7 409,3 146,8 119,1 27,7 458,5 171,5 26,9 260,1 3.580,4 431,0 3.113,6 35,8 5.750,7 646,2 3.987,5 216,1 695,9 205,0 1.703,5 42,8 696,2 964,5 6.213,3 1.036,5 373,6 197,7 4.605,5 1.706,2 104,3 439,9 1.162,0 2.756,9 419,6 196,9 19,6 1.639,9 480,9 8.238,5 337,5 636,9 2.732,4 208,2 928,3 1.732,8 1.662,4 17.231,9 181,7 6.015,3 525,8 393,2 45,8 347,4 132,6 109,7 22,9 380,9 151,6 28,5 200,8 3.338,3 380,8 2.911,2 46,3 5.250,3 503,3 3.676,6 235,9 658,4 176,1 1.539,6 37,0 640,9 861,7 5.371,6 967,7 343,2 195,4 3.865,3 1.736,1 92,2 487,6 1.156,3 2.549,0 353,7 189,0 21,9 1.518,9 465,5 6.050,2 310,4 582,3 2.504,2 206,0 934,4 1.525,1 1.512,9 34.297,9 -5.493,6 -1.001,6 120,4 -26.299,9 1.623,2 80,8 61,0 16,3 44,6 16,0 3,8 150,3 -383,1 36,0 225,6 -110,3 1.622,4 -506,7 -18,2 1.097,5 299,7 139,2 147,1 13,4 797,8 6.015,3 0,0 1.712,5 198,9 2,3 7,6 941,7 -5,4 6.587,2 3.865,3 1.058,2 1.001,8 3,3 53,1 318,0 204,0 0,0 5,5 0,0 108,5 4.605,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1989 1.100 209,3 19.298,0 247,3 6.518,5 619,3 459,8 65,7 394,1 159,5 124,6 34,9 461,1 198,2 18,4 244,5 3.739,6 476,6 3.242,2 20,8 6.024,2 605,5 4.272,7 190,1 788,3 167,6 1.688,0 37,4 709,7 940,9 6.369,2 1.023,9 400,7 265,7 4.678,9 1.578,8 85,9 346,5 1.146,4 2.900,8 308,8 231,6 26,4 1.740,4 593,6 8.449,3 332,2 823,0 2.833,1 195,0 820,6 1.703,3 1.742,1 17.708,4 167,8 6.128,3 530,7 402,4 38,4 364,0 128,3 97,0 31,3 333,0 114,1 15,7 203,2 3.547,4 464,7 3.059,2 23,5 5.434,1 522,6 3.877,6 201,2 680,5 152,2 1.567,0 36,0 601,6 929,4 5.561,1 934,9 349,2 242,6 4.034,4 1.694,8 151,8 423,9 1.119,1 2.553,7 276,6 196,9 31,9 1.559,0 489,3 6.343,9 285,0 676,8 2.733,8 177,3 855,0 1.554,8 1.616,0 36.770,0 -5.345,3 -1.022,1 95,0 -28.802,2 1.695,5 69,7 45,3 17,9 27,3 21,6 2,8 179,5 -447,1 -6,7 165,1 -155,6 1.500,3 -481,7 -2,9 1.015,7 335,7 173,0 148,7 14,0 680,0 6.128,3 0,0 1.576,6 270,4 0,6 45,1 952,9 -7,5 6.518,5 4.034,4 987,0 901,2 1,4 84,4 342,6 221,1 2,1 8,0 0,0 111,3 4.678,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1990 1.152 219,9 20.471,0 189,0 6.865,0 637,5 478,8 13,1 465,7 158,7 122,4 36,3 523,4 207,2 67,3 248,9 3.806,6 582,0 3.191,1 33,5 6.661,1 1.310,0 4.276,6 156,8 780,4 137,3 1.788,3 35,5 765,0 987,8 6.741,0 1.003,7 497,6 220,1 5.019,6 1.656,0 138,9 226,0 1.291,1 2.884,1 502,8 177,9 20,8 1.644,8 537,8 9.190,1 342,4 1.464,6 2.953,4 234,2 804,4 1.627,6 1.763,5 18.391,6 184,4 6.389,7 573,1 426,0 8,8 417,2 147,1 109,0 38,1 394,7 117,8 44,0 232,9 3.478,3 391,2 3.071,0 16,1 5.731,3 603,3 4.103,4 167,3 718,2 139,1 1.640,1 33,6 669,9 936,6 6.002,1 961,8 459,3 204,9 4.376,1 1.623,4 128,9 304,6 1.189,9 2.791,6 442,6 213,5 25,5 1.527,0 583,0 6.467,6 318,0 764,7 2.701,4 210,0 775,8 1.506,9 1.697,7 36.006,9 -5.671,5 -1.099,2 76,4 -27.582,5 1.730,1 87,3 68,2 2,2 66,0 17,8 1,3 263,5 -556,7 -5,9 213,2 -126,0 1.605,4 -521,7 -27,6 1.056,0 366,7 187,1 166,1 13,5 689,3 6.389,7 0,0 1.763,3 297,3 1,4 48,0 1.018,9 -18,5 6.865,0 4.376,1 1.024,6 931,0 4,1 89,5 381,1 241,8 2,5 7,4 0,0 129,4 5.019,6
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1991 1.157 201,4 19.646,7 296,9 6.814,9 677,0 466,6 3,8 462,8 210,4 180,3 30,1 413,3 153,7 23,6 236,0 3.710,7 451,0 3.244,0 15,7 5.891,1 681,7 4.054,4 149,7 876,4 128,9 1.842,8 37,7 830,7 974,4 6.598,2 1.018,7 497,7 178,6 4.903,2 1.545,6 133,4 172,8 1.239,4 3.003,8 409,2 241,8 22,6 1.678,4 651,8 8.498,8 362,1 817,0 2.905,2 280,2 752,8 1.598,4 1.783,1 18.506,4 168,1 6.417,1 611,6 436,3 -0,1 436,3 175,3 149,2 26,1 369,5 125,8 23,2 220,5 3.557,9 455,5 3.080,1 22,3 5.655,8 569,3 4.028,3 153,4 778,5 126,3 1.726,6 43,3 730,9 952,4 6.150,3 913,3 483,2 172,0 4.581,8 1.583,5 159,4 231,2 1.192,9 2.727,7 351,2 207,6 17,6 1.539,8 611,5 6.605,5 337,4 706,1 2.834,1 270,9 773,4 1.439,5 1.683,6 34.615,8 -5.636,1 -1.064,8 57,3 -26.348,7 1.623,5 49,7 24,5 0,0 24,5 18,5 6,7 239,8 -549,7 15,7 182,4 -136,5 1.424,8 -477,7 -17,1 930,0 365,3 182,1 177,3 5,9 564,8 6.417,1 -23,0 1.600,4 197,0 4,9 20,4 999,4 1,3 6.814,9 4.581,8 955,9 837,8 5,7 112,4 634,4 273,0 0,2 4,0 110,4 246,8 4.903,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1992 1.142 200,0 18.765,7 168,9 6.599,5 697,1 453,3 0,8 452,5 243,8 198,0 45,8 480,9 175,3 29,1 276,5 3.479,9 380,9 3.086,1 12,9 5.534,0 620,5 3.728,6 133,5 915,8 135,6 1.804,9 33,8 757,2 1.013,9 6.553,1 1.052,2 615,7 174,2 4.711,0 1.456,2 105,4 107,6 1.243,2 2.962,1 329,6 214,7 14,3 1.710,0 693,5 7.793,5 352,9 753,0 2.544,0 226,5 697,0 1.533,4 1.686,7 18.390,5 181,8 6.445,5 676,9 465,2 0,8 464,5 211,7 176,2 35,4 407,1 164,9 26,4 215,8 3.448,4 381,4 3.049,6 17,4 5.527,4 558,9 3.847,9 146,5 844,2 129,9 1.702,3 30,5 748,7 923,1 6.140,9 970,1 593,7 171,7 4.405,4 1.462,9 124,6 153,7 1.184,6 2.961,4 398,8 224,3 18,1 1.620,9 699,3 6.237,2 318,9 719,4 2.578,5 225,8 732,2 1.587,8 1.662,4 32.599,1 -5.746,0 -1.048,8 40,9 -24.333,4 1.511,4 14,3 -6,4 0,9 -7,3 18,1 2,6 233,4 -562,5 -5,5 184,5 -168,5 1.207,2 -446,0 -11,5 749,7 336,1 190,0 139,2 6,9 413,5 6.445,5 -5,0 1.424,8 289,7 3,5 22,4 982,2 -12,5 6.599,5 4.405,4 855,1 747,2 5,5 102,3 549,1 333,6 1,4 8,9 57,6 147,5 4.711,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1993 1.144 202,0 18.520,5 208,6 6.513,2 699,1 483,5 1,1 482,4 215,6 172,0 43,6 560,7 228,8 21,4 310,5 3.351,5 364,6 2.966,8 20,1 5.272,7 590,6 3.539,5 148,4 867,0 127,2 1.914,7 42,1 750,8 1.121,8 6.512,8 1.029,1 528,8 211,8 4.743,1 1.507,4 133,9 72,9 1.300,6 2.906,2 270,5 266,3 11,7 1.738,7 619,0 7.594,2 409,7 741,4 2.385,9 264,8 627,8 1.452,2 1.712,4 18.308,4 194,2 6.433,6 621,0 431,1 1,1 430,0 189,9 157,4 32,5 426,8 147,4 19,5 259,9 3.378,5 357,8 2.980,7 40,0 5.366,8 583,1 3.670,2 146,3 859,7 107,5 1.887,5 44,2 816,0 1.027,3 6.310,8 990,6 482,0 194,3 4.643,9 1.437,0 116,4 102,0 1.218,6 2.824,4 300,5 238,3 11,8 1.614,7 659,1 6.200,8 356,4 659,8 2.510,9 261,2 705,1 1.535,3 1.707,4 33.622,7 -5.799,6 -1.060,7 29,6 -25.483,5 1.308,6 47,3 23,3 -0,5 23,8 19,3 4,7 220,6 -505,7 12,3 135,2 -141,3 1.077,0 -407,8 -16,8 652,4 363,0 205,6 153,7 3,7 289,3 6.433,6 -21,0 1.278,1 206,0 0,6 33,0 981,3 -22,6 6.513,2 4.643,9 730,6 655,5 10,4 64,7 631,4 366,2 8,8 10,9 44,9 200,6 4.743,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1994 1.173 200,5 19.396,8 229,4 6.466,2 738,8 513,3 3,7 509,6 225,5 187,2 38,3 591,0 225,3 9,5 356,2 3.369,1 444,2 2.904,2 20,7 5.916,6 742,7 3.988,7 144,6 849,7 190,9 2.085,4 48,1 798,6 1.238,7 6.946,0 1.162,0 727,0 198,9 4.858,1 1.526,8 155,4 51,8 1.319,6 3.088,4 341,7 321,1 14,5 1.781,3 629,8 7.835,6 362,8 760,7 2.687,7 282,2 699,7 1.314,5 1.728,0 18.629,9 224,0 6.489,4 681,8 473,3 2,5 470,8 208,5 172,5 35,9 523,9 214,2 8,6 301,1 3.293,8 441,2 2.830,5 22,1 5.297,0 698,5 3.481,5 159,8 831,7 125,5 2.120,0 45,3 863,3 1.211,4 6.592,9 1.089,3 668,2 218,9 4.616,5 1.501,4 136,7 75,5 1.289,2 2.997,3 355,5 276,0 4,6 1.690,3 670,9 6.167,2 377,1 710,9 2.379,1 287,9 668,6 1.371,2 1.743,6 33.829,0 -5.925,7 -1.051,7 22,0 -25.293,5 1.580,1 51,9 31,3 0,0 31,3 16,0 4,6 190,3 -441,5 -6,2 248,5 -179,4 1.443,7 -477,3 -22,1 944,2 379,8 163,9 215,7 0,2 564,5 6.489,4 -25,8 1.189,8 213,8 3,4 5,7 963,8 -11,9 6.466,2 4.616,5 961,9 872,7 4,3 85,0 720,3 308,2 3,5 8,2 101,1 299,2 4.858,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1995 1.100 179,1 18.869,8 152,7 6.432,0 793,4 529,0 1,4 527,5 264,4 205,5 58,9 554,4 203,9 16,9 333,6 3.269,3 329,2 2.923,3 16,8 5.740,2 637,1 3.834,6 141,6 859,5 267,4 1.928,2 22,3 712,8 1.193,1 6.906,5 1.073,8 657,4 184,8 4.990,5 1.364,4 122,5 40,4 1.201,5 2.972,3 324,0 328,6 36,3 1.665,8 617,6 7.626,4 363,8 800,0 2.507,9 220,2 636,2 1.336,1 1.762,2 17.852,1 153,2 6.213,6 701,6 458,9 1,7 457,2 242,7 184,3 58,3 534,1 211,1 10,7 312,3 2.998,8 322,0 2.665,0 11,8 5.310,7 612,2 3.635,5 138,2 722,6 202,2 1.940,3 19,7 732,6 1.188,0 6.353,1 1.079,4 614,6 165,9 4.493,2 1.332,6 119,5 49,6 1.163,5 3.032,2 353,8 313,3 21,3 1.685,7 658,1 5.980,0 350,3 781,8 2.368,6 235,1 629,4 1.154,2 1.614,8 31.189,1 -5.519,9 -997,4 13,9 -23.122,6 1.563,0 56,7 21,9 0,0 21,9 27,8 7,0 167,8 -394,5 -0,5 176,7 -133,5 1.435,7 -480,9 -21,5 933,4 358,9 170,5 176,1 12,3 574,6 6.213,6 63,9 1.310,5 231,7 0,9 18,8 937,4 -4,9 6.432,0 4.493,2 956,4 835,8 4,1 116,6 459,1 261,2 1,8 9,3 60,4 126,4 4.990,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1996 989 156,8 17.753,9 238,9 5.959,2 808,3 528,0 0,5 527,5 280,3 217,6 62,7 496,3 144,0 34,8 317,5 2.909,3 300,9 2.591,0 17,4 5.538,3 678,8 3.549,7 124,4 912,2 273,2 1.803,5 27,8 598,7 1.177,0 6.703,0 1.086,6 715,7 167,6 4.733,1 1.255,8 113,6 27,0 1.115,2 2.723,4 403,4 228,3 9,0 1.566,2 516,5 7.071,8 339,1 661,9 2.326,8 227,6 607,8 1.249,2 1.659,4 16.455,6 153,1 5.652,5 620,7 374,3 1,9 372,4 246,4 203,2 43,3 436,4 137,9 20,3 278,2 2.886,8 322,2 2.555,3 9,3 5.004,5 558,1 3.364,3 116,7 745,7 219,7 1.701,6 31,0 590,3 1.080,3 6.046,3 1.045,7 573,9 157,0 4.269,7 1.238,4 115,7 33,7 1.089,0 2.643,9 320,2 268,2 12,4 1.517,1 526,0 5.420,6 319,3 618,5 2.176,2 172,5 592,7 1.106,5 1.541,4 29.042,0 -5.123,9 -916,8 8,3 -21.534,9 1.474,6 59,2 22,9 0,0 22,9 25,6 10,7 148,5 -314,3 10,4 227,0 -116,6 1.488,8 -469,1 -22,5 997,2 352,0 134,2 203,1 14,7 645,2 5.652,5 47,6 1.289,9 211,6 0,1 35,0 855,3 1,1 5.959,2 4.269,7 946,2 840,9 7,5 97,8 482,8 195,6 1,1 10,0 65,8 210,3 4.733,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1997 995 153,5 18.991,7 242,6 6.081,5 1.448,3 1.113,4 0,9 1.112,5 334,9 257,7 77,2 552,9 220,5 19,4 313,0 3.087,5 406,6 2.671,1 9,8 5.814,7 867,2 3.681,3 119,1 870,1 277,0 1.764,4 76,9 503,5 1.184,0 6.856,8 1.126,1 1.064,3 196,5 4.469,9 1.304,8 139,6 31,3 1.133,9 3.301,9 413,7 300,8 1,3 1.677,8 908,3 7.528,4 294,5 919,0 2.354,8 180,4 572,3 1.458,6 1.748,8 16.671,0 180,0 5.697,0 703,7 483,2 0,9 482,3 220,5 167,2 53,3 482,3 185,3 23,0 274,0 2.901,3 370,9 2.518,8 11,6 5.092,3 621,2 3.316,7 128,0 782,7 243,7 1.614,4 46,1 505,2 1.063,1 5.931,3 1.007,1 729,1 173,3 4.021,8 1.240,0 117,0 35,8 1.087,2 2.773,1 376,7 307,2 1,3 1.544,8 543,1 5.514,6 298,4 687,2 2.124,4 191,6 563,3 1.212,0 1.649,7 30.533,4 -5.203,9 -926,3 7,1 -22.817,7 1.592,7 57,3 17,9 -0,8 18,7 32,2 7,2 148,4 -321,5 7,0 234,3 -160,0 1.558,1 -502,9 -20,3 1.034,9 446,0 183,8 244,3 17,9 588,9 5.697,0 59,5 1.387,3 228,3 0,5 40,6 864,5 -9,6 6.081,5 4.021,8 1.047,7 892,5 9,8 145,4 599,6 303,7 1,7 5,1 135,5 153,7 4.469,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1998 803 119,1 14.394,8 217,5 4.855,7 619,6 385,9 25,7 360,1 233,7 198,7 34,9 457,2 145,5 50,2 261,5 2.558,3 324,6 2.225,2 8,5 4.431,9 551,4 2.884,5 106,7 736,8 152,5 1.254,5 34,3 334,7 885,5 4.890,6 873,4 733,1 175,2 3.108,9 1.020,6 86,7 13,7 920,2 2.522,8 406,8 261,3 2,1 1.315,3 537,3 5.960,8 243,8 580,5 1.961,5 157,5 443,1 1.133,6 1.440,8 13.569,6 218,0 4.785,3 402,6 218,3 0,0 218,3 184,3 137,8 46,5 379,2 129,8 38,3 211,1 2.411,9 275,9 2.126,7 9,3 4.174,0 440,8 2.836,7 91,3 648,6 156,6 1.198,8 20,5 364,0 814,3 4.395,7 860,1 577,2 152,4 2.806,0 1.034,1 85,9 21,2 927,0 2.498,0 380,0 269,1 2,4 1.285,4 561,1 4.598,5 235,1 576,5 1.810,3 157,7 447,1 1.043,2 1.371,8 24.159,6 -4.199,9 -755,8 2,9 -17.955,5 1.251,3 45,8 23,6 1,0 22,6 23,7 -1,5 98,3 -277,9 17,9 222,3 -111,0 1.246,7 -401,6 -15,5 829,6 371,0 131,6 224,2 15,2 458,6 4.785,3 -68,6 1.004,8 219,9 0,4 38,5 692,3 8,3 4.855,8 2.806,0 777,3 685,1 2,9 89,3 474,4 226,5 5,4 5,9 57,6 179,0 3.108,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1999 1.009 153,3 18.336,9 308,7 6.334,9 506,2 247,4 0,3 247,1 258,8 204,4 54,4 620,0 188,6 48,0 383,4 3.146,5 414,4 2.721,7 10,4 5.715,7 634,3 3.826,3 168,4 901,0 185,7 1.704,9 46,0 411,4 1.247,5 6.227,7 942,8 646,8 257,1 4.381,0 1.222,7 104,5 20,3 1.097,9 3.277,1 484,4 328,1 21,5 1.826,9 616,2 7.609,2 315,5 697,6 2.593,7 167,3 578,0 1.549,5 1.707,6 16.925,3 244,4 6.058,9 478,5 228,5 0,0 228,5 250,0 206,7 43,3 569,3 178,0 46,0 345,3 3.054,3 416,6 2.631,8 5,9 4.945,2 512,8 3.306,8 132,5 815,7 177,4 1.574,7 44,9 464,7 1.065,1 5.768,9 921,5 618,9 191,5 4.037,0 1.241,1 101,0 24,2 1.115,9 3.108,8 412,8 371,5 18,9 1.717,2 588,4 5.423,0 252,9 567,2 2.296,8 129,9 508,9 1.383,7 1.667,3 30.576,2 -5.446,9 -994,6 4,5 -22.712,6 1.426,6 52,3 15,3 1,0 14,3 27,9 9,1 117,7 -323,9 9,4 251,7 -126,4 1.407,3 -468,2 -19,2 919,9 374,9 105,7 267,7 1,5 545,1 6.058,9 -41,0 1.428,4 272,6 0,3 85,9 914,1 1,4 6.346,5 4.037,0 986,9 869,7 5,0 112,3 646,8 324,6 4,8 2,5 51,8 263,1 4.377,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 2000 1.114 167,2 20.561,9 398,1 7.067,8 634,8 409,0 0,0 409,0 225,8 175,9 50,0 711,7 301,6 46,8 363,3 3.516,9 503,6 2.991,5 21,8 6.376,0 640,2 4.256,4 230,0 1.058,5 190,9 1.856,5 43,3 492,7 1.320,5 6.765,4 1.065,3 717,7 347,5 4.634,9 1.256,9 110,1 20,6 1.126,2 3.731,4 578,7 320,8 16,3 2.093,8 721,8 8.808,2 281,6 900,7 2.811,9 153,9 629,3 2.067,0 1.963,8 18.622,2 383,4 6.625,9 544,1 321,9 0,0 321,9 222,2 179,7 42,5 550,0 174,9 28,8 346,3 3.091,8 412,8 2.656,4 22,6 5.652,0 585,0 3.800,2 172,2 904,9 189,7 1.774,9 39,5 486,1 1.249,3 6.334,3 1.033,0 672,7 236,1 4.392,5 1.235,1 104,9 22,1 1.108,1 3.431,3 436,8 347,7 16,6 1.944,3 685,9 5.984,8 286,4 725,6 2.559,7 144,1 610,6 1.636,6 1.658,4 32.770,4 -6.011,1 -1.116,8 3,5 -24.105,0 1.541,0 54,6 27,3 -0,1 27,4 26,7 0,6 143,6 -406,3 -1,3 227,8 -148,3 1.411,1 -466,3 -21,7 923,0 462,2 148,8 304,3 9,1 460,8 6.625,9 91,8 1.594,2 339,1 0,5 115,7 1.020,5 5,9 7.067,8 4.392,5 976,0 865,4 5,0 105,6 730,0 404,6 20,9 1,5 59,2 243,8 4.634,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 2001 . . . . . . . . . - . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .