Financiën grote ondernemingen naar bedrijfstak en diverse kenmerken

Financiën grote ondernemingen naar bedrijfstak en diverse kenmerken

Bedrijfstak Indeling Perioden Aantal ondernemingen (absoluut) Aantal werknemers (FTE); vanaf 1988 (x 1 000) Balanstotaal eindstand (mln euro) Balans activa eindstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Groepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa eindstand Deelnemingen Overige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa eindstand Langl. vorderingen en beleggingen Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden Voorraden totaal (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa eindstand Voorraden Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige vorderingen (mln euro) Balans activa eindstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Kasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa eindstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Agioreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva eindstand Eigen vermogen Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Langl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Belang van derden (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;niet rentedragend Voorzieningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Langlopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Achtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Schulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva eindstand Langlopende schulden;rentedragend Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Aflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Ontvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva eindstand Kortlopende schulden Overige schulden (mln euro) Balanstotaal beginstand (mln euro) Balans activa beginstand Immateriële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Materiële vaste activa (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmaatschappijen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmijen binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Groepsmijen buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deelnemingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deeln. binnenland (mln euro) Balans activa beginstand Deelnemingen Overige deeln. buitenland (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Langl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans activa beginstand Langl. vorderingen en beleggingen Overige langlopende vorderingen (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden Voorraden totaal (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden Onderhandenwerk (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden Gr.- hulpstoffen,ger. prod. en hand.goed (mln euro) Balans activa beginstand Voorraden Vooruitbetaling op voorraden (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Kortl. vorderingen en beleggingen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Vorderingen op groepsmaatschappijen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Handelsdebiteuren (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Overige vorderingen (mln euro) Balans activa beginstand Kortlopende vorderingen en beleggingen Beleggingen op korte termijn (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Liquide middelen totaal (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Kasmiddelen, wissels en cheques (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Termijndeposito's (mln euro) Balans activa beginstand Liquide middelen Vorderingen op financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen... Eigen vermogen totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen... Gestort en opgevraagd aandelenkapitaal (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen... Agioreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen... Herwaarderingsreserve (mln euro) Balans passiva beginstand Eigen vermogen... Ingehouden winst en overige reserves (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend.. Langl. schulden totaal;niet rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend.. Belang van derden (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend.. Egal.rek., invest. premies,subsidies e.d (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;niet rentedragend.. Voorzieningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Langlopende schulden totaal;rentedragend (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Achtergestelde leningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Obligatieleningen (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Schulden bij fin.inst. incl. hyp.len. (mln euro) Balans passiva beginstand Langlopende schulden;rentedragend... Overige langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Kortlopende schulden totaal (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Aflossing op langlopende schulden (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Schulden aan groepsmaatschappijen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Handelscrediteuren (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Ontvangen vooruitbetalingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Belastingen, prem. soc. verzek. en subs. (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Schulden aan financiële instellingen (mln euro) Balans passiva beginstand Kortlopende schulden... Overige schulden (mln euro) Resultatenrekening Netto omzet en ov. bedrijfsopbrengsten (mln euro) Resultatenrekening Lonen,sal.,sociale- en pensioenlasten (mln euro) Resultatenrekening Afschrijvingen (mln euro) Resultatenrekening Baten investeringspremies, subsidies e.d (mln euro) Resultatenrekening Kosten van de omzet (mln euro) Resultatenrekening Bedrijfsresultaat (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit deelnemingen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Resultaat uit groepsmijen totaal (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Groepsmijen binnenland; vanaf 1988 (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Groepsmijen buitenland; vanaf 1988 (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Overige deelnemingen binnenland (mln euro) Resultatenrekening Resultaat uit deelnemingen Overige deelnemingen buitenland (mln euro) Resultatenrekening Rentebaten (mln euro) Resultatenrekening Rentelasten (mln euro) Resultatenrekening Overige financiële resultaten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone baten (mln euro) Resultatenrekening Buitengewone lasten (mln euro) Resultatenrekening Resultaat voor belastingen (mln euro) Resultatenrekening Vennootschapsbelasting (mln euro) Resultatenrekening Aandeel van derden (mln euro) Resultatenrekening Nettoresultaat (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen... Winstuitkeringen totaal (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen... Dividend groepsmaatschappijen (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen... Dividend overige aandeelhouders (mln euro) Resultatenrekening Winstuitkeringen... Uitkering aan leden coöperaties (mln euro) Resultatenrekening Toevoeging / onttrekking aan de reserves (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Beginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Mutaties door (de)consolidaties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Aankopen inclusief productie (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Boekw. verk., afstoot, buiten gebruikst. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Afboeking investeringspremies, subs. e.d (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Herwaarderingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Afschrijvingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Waardecorrecties (mln euro) Mutaties in enkele balansposten (Im)materiële vaste activa Eindstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Beginstand boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen... Toevoegingen totaal (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen... Winst boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen... Valutaverschillen deeln. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Toevoegingen... Overige toevoegingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Onttrekkingen totaal (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Verlies boekjaar (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Winstuitkering in aandelen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Valutaverschillen deeln. (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Afboeking goodwill (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Onttrekkingen... Overige onttrekkingen (mln euro) Mutaties in enkele balansposten Ingehouden winst en overige reserves Eindstand boekjaar (mln euro)
Alle ondernemingen A. Totaal 1977 562 0,0 78.138,6 587,5 24.981,5 19.931,6 18.117,2 0,0 0,0 1.814,4 0,0 0,0 2.603,8 995,0 0,5 1.608,3 11.563,9 1.866,6 9.314,2 383,1 15.362,5 2.246,4 10.122,9 453,9 2.299,2 240,1 3.107,5 32,5 1.182,5 1.892,5 32.655,1 6.605,1 1.906,7 3.658,8 20.484,5 6.972,8 1.307,2 14,9 5.650,7 17.592,8 2.918,5 446,3 3.250,1 8.016,3 2.961,6 20.917,5 1.281,0 1.802,9 7.579,7 516,0 1.828,8 2.325,3 5.583,8 73.329,0 587,1 23.178,9 17.913,0 16.228,8 0,0 0,0 1.684,2 885,1 799,1 2.294,5 971,9 0,6 1.322,0 11.247,6 1.829,0 9.066,8 351,8 14.630,1 2.216,0 9.767,6 379,4 2.049,9 217,2 3.477,6 29,5 1.420,6 2.027,5 30.422,8 6.377,1 1.844,2 3.263,7 18.937,8 6.372,2 1.225,2 0,0 5.147,0 16.232,0 2.743,3 235,1 2.933,5 7.605,6 2.714,5 17.953,6 1.301,6 1.678,9 7.490,8 473,6 1.801,5 2.348,1 5.207,2 86.723,8 -14.755,5 -2.855,4 0,0 -65.171,4 3.941,5 2.145,6 1.869,1 0,0 0,0 185,7 90,8 668,3 -1.777,8 -139,7 622,3 -554,1 4.906,2 -1.411,2 -781,9 2.713,1 1.390,4 272,2 1.106,1 12,1 1.322,7 23.178,9 0,0 4.583,7 415,4 0,0 418,0 2.751,2 -32,6 24.981,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1978 586 0,0 82.751,3 584,8 26.759,9 20.741,9 18.879,1 0,0 0,0 1.862,8 0,0 0,0 2.757,5 1.460,7 0,7 1.296,1 11.862,0 2.055,5 9.423,9 382,6 17.013,7 2.987,4 10.735,6 486,4 2.607,7 196,6 3.031,2 35,7 1.403,3 1.592,2 33.200,7 6.860,7 1.928,0 3.595,1 20.816,9 7.798,0 1.667,8 215,0 5.915,2 18.285,7 3.729,7 631,5 2.842,2 7.618,9 3.463,4 23.466,8 1.750,7 2.316,9 8.051,3 427,9 2.111,2 2.929,7 5.879,1 77.991,7 607,7 25.047,0 19.913,9 18.133,9 0,0 0,0 1.780,0 898,7 881,2 2.375,8 1.170,7 0,9 1.204,2 11.486,3 1.796,3 9.314,0 376,0 15.494,9 2.617,5 9.794,1 464,8 2.398,8 219,7 3.065,9 32,4 1.160,8 1.872,7 32.673,8 6.646,8 1.901,9 3.554,2 20.570,9 6.966,3 1.315,7 44,6 5.606,0 17.322,1 3.092,2 452,1 2.846,0 7.501,0 3.430,8 18.558,2 1.409,6 2.071,7 7.279,0 524,2 1.892,3 2.471,0 5.381,4 88.317,3 -15.614,7 -3.094,4 49,9 -65.664,8 3.993,2 1.752,3 1.491,2 0,0 0,0 147,7 113,4 667,2 -1.920,1 -162,5 701,6 -484,5 4.547,3 -1.481,2 -677,0 2.388,9 1.433,6 280,3 1.147,5 5,8 955,3 25.047,0 0,0 5.064,8 552,5 0,0 137,4 3.004,1 67,3 26.759,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1979 668 0,0 96.016,0 537,9 29.679,1 25.084,7 23.251,1 0,0 0,0 1.833,6 0,0 0,0 3.350,1 1.928,4 1,9 1.419,8 14.606,6 2.676,9 11.553,3 376,4 19.598,7 3.406,8 12.268,1 803,9 2.979,1 140,8 3.158,5 40,3 1.445,5 1.672,7 38.767,3 7.122,5 2.340,9 4.171,9 25.132,0 9.685,2 1.810,9 672,5 7.201,8 19.939,5 4.808,1 771,2 2.156,2 7.729,4 4.474,6 27.623,7 2.068,3 2.622,3 9.235,0 327,8 2.734,4 3.622,6 7.013,3 85.209,7 592,5 27.855,2 20.820,6 19.028,0 0,0 0,0 1.792,6 1.016,7 775,9 3.051,7 1.835,8 1,5 1.214,4 12.577,9 2.251,0 9.964,4 362,5 17.130,6 3.224,8 10.639,7 530,2 2.571,6 164,3 3.180,9 37,0 1.475,4 1.668,5 33.809,8 6.997,6 2.298,6 3.607,1 20.906,5 8.122,5 1.673,2 246,3 6.203,0 19.212,3 4.213,6 702,0 2.102,0 7.898,8 4.295,9 20.974,9 1.835,2 2.391,7 8.064,1 408,4 2.148,5 3.090,2 6.127,0 104.940,9 -17.139,9 -3.434,3 117,6 -78.372,1 6.112,1 4.260,0 4.051,1 0,0 0,0 127,6 81,3 844,3 -2.286,6 -38,8 797,0 -542,0 9.145,9 -2.201,1 -987,3 5.957,4 1.996,5 521,8 1.467,9 6,8 3.960,7 27.855,2 0,0 5.968,2 1.134,4 0,0 269,5 3.361,6 82,3 29.679,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1980 1.246 0,0 129.319,1 620,9 38.488,9 32.865,6 30.171,7 0,0 0,0 2.693,9 0,0 0,0 3.806,0 2.165,9 6,8 1.633,3 21.347,7 2.456,5 18.460,7 430,5 27.289,0 4.016,4 17.919,4 1.062,2 4.137,7 153,3 4.901,1 133,6 1.998,9 2.768,6 51.785,2 8.951,5 3.089,0 6.046,4 33.698,3 12.181,5 1.831,8 1.122,1 9.227,6 24.102,3 5.705,9 803,8 2.241,4 9.683,4 5.667,8 41.250,4 3.144,9 3.822,2 13.147,6 1.094,8 3.648,9 6.636,5 9.755,5 118.073,0 656,5 36.578,0 26.932,1 24.580,7 0,0 0,0 2.351,4 1.159,0 1.192,4 3.862,3 2.092,1 6,8 1.763,4 19.170,9 2.379,5 16.334,4 457,0 26.310,8 3.878,5 17.349,3 1.022,9 3.875,4 184,7 4.562,2 133,5 1.936,5 2.492,2 45.327,4 8.663,9 3.067,6 4.984,7 28.611,2 11.342,7 1.944,2 789,8 8.608,7 22.573,8 4.946,3 701,9 2.358,1 9.198,9 5.368,6 32.910,5 2.719,3 3.533,0 12.781,3 930,7 3.780,2 5.918,7 9.166,0 168.392,7 -23.341,1 -4.473,2 236,0 -133.427,9 7.386,6 3.348,0 2.981,9 0,0 0,0 255,7 110,4 1.277,1 -3.467,8 -10,6 882,4 -1.068,9 8.346,8 -2.652,5 -1.105,9 4.588,5 2.077,7 449,6 1.610,4 17,7 2.510,7 36.578,0 0,0 6.680,7 628,0 141,6 557,2 4.193,7 -363,6 38.488,9 28.611,2 7.109,2 4.021,4 2.665,4 422,3 2.022,1 1.510,7 47,6 50,7 0,0 413,1 33.698,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1981 1.315 0,0 139.893,8 798,3 40.230,7 36.443,1 33.516,2 0,0 0,0 2.926,9 0,0 0,0 4.376,1 2.426,6 2,7 1.946,8 21.691,0 2.243,9 19.032,5 414,6 30.272,0 4.575,8 19.784,2 1.333,4 4.419,0 159,6 6.082,2 143,1 2.653,1 3.286,0 56.032,3 9.281,8 3.344,1 7.617,0 35.789,4 13.465,1 2.176,7 1.518,3 9.770,1 25.486,2 6.547,7 882,2 2.028,9 10.407,7 5.619,7 44.909,8 3.089,7 5.144,4 13.986,7 887,9 4.033,4 6.921,9 10.845,8 130.790,1 801,9 38.235,9 33.187,1 30.501,8 0,0 0,0 2.685,3 1.326,9 1.358,5 3.993,7 2.243,6 2,9 1.747,2 21.557,6 2.481,9 18.616,4 459,3 27.986,0 4.275,6 18.211,3 1.121,5 4.223,5 154,1 5.027,7 135,3 2.059,6 2.832,8 52.542,7 8.958,7 3.170,4 6.855,7 33.557,9 11.993,4 1.786,5 1.163,3 9.043,6 24.604,9 6.079,7 800,0 2.220,2 10.305,2 5.199,8 34.835,5 3.171,8 4.418,0 12.963,3 852,8 3.709,4 6.813,3 9.720,2 191.596,1 -24.075,3 -4.792,8 284,3 -154.643,0 8.369,4 3.212,3 2.811,9 0,0 0,0 209,8 190,6 1.581,7 -4.028,5 -15,1 1.105,4 -1.548,1 8.677,1 -2.992,3 -1.323,2 4.361,7 2.273,6 537,1 1.715,9 20,6 2.088,0 38.235,9 0,0 7.065,5 550,1 115,9 419,8 4.554,6 -269,8 40.230,7 33.557,9 5.716,8 3.790,1 191,1 1.735,6 3.485,3 1.702,1 22,4 1.463,3 0,0 297,5 35.789,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1982 1.402 0,0 139.637,8 912,2 39.406,3 37.398,9 34.241,3 0,0 0,0 3.157,6 0,0 0,0 4.565,3 2.395,5 2,7 2.167,1 21.010,3 2.147,8 18.465,4 397,1 29.369,9 4.784,6 18.491,9 1.350,8 4.430,8 311,8 6.974,9 130,2 2.922,4 3.922,3 57.872,4 9.495,1 2.968,2 7.358,2 38.050,9 13.619,2 2.308,3 1.706,5 9.604,4 22.958,4 4.360,5 1.260,2 1.416,6 10.152,1 5.769,0 45.187,7 3.476,4 4.856,7 12.899,1 1.472,7 4.058,5 7.181,4 11.242,9 137.609,9 868,2 38.815,0 35.553,9 32.572,2 0,0 0,0 2.981,7 1.467,8 1.513,8 4.670,6 2.535,9 2,5 2.132,2 20.994,8 1.964,7 18.683,9 346,2 30.443,5 4.812,5 19.763,6 1.493,4 4.187,4 186,6 6.264,0 133,2 2.808,4 3.322,4 55.069,5 9.141,1 2.152,0 7.134,2 36.642,2 13.477,4 2.223,6 1.457,4 9.796,4 23.395,3 4.646,9 876,3 1.563,9 10.414,6 5.893,6 38.318,5 3.184,8 5.304,6 13.929,0 1.154,7 3.959,0 7.349,2 10.786,4 190.153,8 -24.595,6 -4.927,3 328,6 -152.576,8 8.382,8 3.150,6 2.773,6 0,0 0,0 228,2 148,8 1.543,4 -3.871,1 -72,8 1.067,6 -1.467,6 8.732,8 -2.883,9 -1.430,8 4.418,1 2.220,2 462,8 1.740,0 17,4 2.197,7 38.815,0 0,0 5.846,8 682,0 93,1 316,1 4.630,5 -166,0 39.406,3 36.642,2 4.124,5 3.589,8 18,0 516,6 2.715,7 1.392,1 5,2 1.051,0 0,0 267,4 38.050,9
Alle ondernemingen A. Totaal 1983 1.572 0,0 168.453,4 1.126,1 51.159,6 43.624,4 40.111,6 0,0 0,0 3.512,8 0,0 0,0 5.841,9 3.165,6 208,4 2.467,9 21.962,3 2.331,5 19.299,9 330,9 35.428,4 6.074,9 21.444,1 1.981,7 5.281,0 646,7 9.310,8 322,8 5.699,8 3.288,2 69.343,0 11.092,6 3.374,8 6.513,5 48.362,1 16.513,5 2.578,5 3.338,0 10.597,0 29.515,2 5.214,0 1.970,0 1.791,8 12.683,2 7.856,2 53.081,5 3.850,0 6.651,0 14.212,7 1.817,1 4.585,7 7.532,4 14.432,6 156.764,8 1.237,4 49.481,7 37.884,8 34.655,6 0,0 0,0 3.229,2 1.544,8 1.684,5 5.764,6 2.997,0 162,2 2.605,4 21.617,6 2.362,5 18.913,1 342,0 32.462,4 5.758,1 19.529,5 1.709,6 5.132,3 332,9 8.316,1 302,0 4.460,6 3.553,5 62.127,9 10.595,0 2.811,8 6.207,9 42.513,2 15.938,0 2.535,7 2.831,1 10.571,2 28.898,9 4.718,0 1.726,7 1.993,0 12.963,7 7.497,5 41.435,8 3.740,0 5.215,7 13.306,4 1.630,5 4.262,7 8.364,0 13.280,5 212.383,2 -29.022,9 -6.271,0 518,6 -167.728,0 9.879,8 4.441,5 3.872,6 0,0 0,0 311,3 257,6 1.518,7 -3.969,7 -315,0 1.062,2 -951,9 11.665,6 -3.331,1 -1.529,8 6.804,7 2.794,7 682,2 2.069,3 43,2 4.010,0 49.481,7 0,0 8.348,5 851,0 118,0 131,4 5.828,3 -4,7 51.159,6 42.513,2 8.242,7 5.482,0 982,8 1.778,0 2.393,9 1.471,9 70,7 153,6 0,0 697,6 48.362,1
Alle ondernemingen A. Totaal 1984 1.723 0,0 189.418,3 850,4 56.017,9 51.372,1 47.571,4 0,0 0,0 3.800,7 0,0 0,0 6.703,1 3.785,6 351,3 2.566,2 25.034,7 3.472,2 21.132,6 429,9 38.790,8 7.646,8 23.125,3 1.793,0 5.329,3 896,4 10.649,5 414,3 6.724,3 3.510,9 81.627,7 11.782,6 3.939,9 7.222,8 58.682,4 18.180,9 2.633,1 4.066,2 11.481,6 31.077,4 6.264,6 1.994,1 1.668,2 12.667,0 8.483,5 58.532,5 3.967,7 7.907,6 15.524,4 2.876,5 5.447,6 8.542,0 14.266,7 174.535,3 1.007,8 53.731,8 43.900,0 40.532,1 0,0 0,0 3.367,9 1.572,7 1.786,8 6.167,7 3.711,4 256,2 2.200,1 23.157,4 2.894,1 19.958,5 304,8 36.647,0 6.903,8 21.961,1 2.037,7 5.025,2 719,2 9.923,6 257,7 6.180,3 3.485,6 70.855,9 11.145,2 3.459,6 6.786,7 49.464,4 17.226,6 2.587,0 3.516,0 11.123,6 30.900,2 6.004,2 1.883,2 1.800,9 13.049,6 8.162,3 47.529,9 4.127,4 7.176,1 14.770,8 2.719,3 4.753,9 8.022,8 13.982,4 246.397,1 -29.596,0 -6.876,8 598,0 -197.677,8 12.844,5 5.855,1 5.065,8 0,0 0,0 428,5 360,8 1.860,9 -4.369,0 -34,3 1.197,0 -1.238,9 16.115,4 -4.104,7 -1.840,8 10.170,0 3.517,3 1.002,5 2.487,1 27,7 6.652,5 53.731,8 0,0 10.161,5 1.159,9 171,9 159,3 6.542,4 -160,6 56.017,9 49.464,4 12.995,7 7.931,1 3.925,4 1.139,2 3.777,7 1.278,5 13,1 71,0 0,0 2.415,1 58.682,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1985 1.826 0,0 198.650,9 838,0 61.153,6 48.672,3 44.352,3 0,0 0,0 4.320,0 0,0 0,0 6.815,5 3.622,5 252,5 2.940,5 25.892,7 3.577,5 21.953,6 361,6 42.898,1 9.310,8 24.530,2 2.149,0 5.551,9 1.356,2 12.380,6 216,5 7.788,6 4.375,5 82.263,1 12.376,1 5.397,5 6.620,5 57.869,0 20.020,6 3.018,0 4.899,9 12.102,7 33.172,8 6.635,4 2.029,0 1.955,7 13.114,9 9.437,8 63.194,5 4.342,6 8.667,4 16.656,9 3.418,5 5.870,2 8.788,9 15.450,0 192.324,1 928,0 57.035,9 51.493,0 47.820,0 0,0 0,0 3.673,0 1.668,6 1.993,1 6.799,2 3.987,7 286,9 2.524,6 25.423,3 3.473,9 21.506,1 443,3 39.812,6 7.770,2 23.823,7 1.888,0 5.412,5 918,2 10.832,1 296,8 6.781,3 3.754,0 82.338,0 11.969,5 4.639,2 6.942,4 58.786,9 18.603,6 2.798,0 4.141,3 11.664,3 31.718,9 6.395,0 1.947,6 1.683,5 12.975,9 8.716,9 51.126,5 3.958,0 8.331,2 16.011,5 3.059,2 5.512,0 8.536,9 14.254,6 263.435,0 -31.539,3 -7.595,2 768,9 -211.297,6 13.771,9 4.819,9 4.071,7 0,0 0,0 423,6 324,6 1.995,2 -4.344,2 -2,7 1.031,4 -1.001,5 16.269,9 -4.241,0 -1.999,5 10.029,3 3.970,5 1.013,8 2.922,8 33,9 6.058,9 57.035,9 0,0 12.477,4 1.205,2 171,8 264,7 7.182,6 -64,9 61.153,6 58.786,9 7.983,2 7.205,6 43,9 733,6 8.901,1 1.146,8 36,7 6.002,2 0,0 1.715,5 57.869,0
Alle ondernemingen A. Totaal 1986 1.993 0,0 199.979,6 981,6 66.886,3 45.812,0 41.304,3 0,0 0,0 4.507,7 0,0 0,0 8.112,6 4.245,7 329,5 3.537,4 24.421,2 3.251,0 20.729,7 440,5 41.282,9 9.538,3 22.189,0 1.979,5 6.340,8 1.235,3 12.483,1 249,6 7.363,2 4.870,3 82.818,4 13.424,6 6.117,7 7.134,5 56.141,6 20.650,2 2.956,2 5.499,3 12.194,7 35.148,7 7.432,7 2.165,7 2.161,3 13.813,8 9.575,2 61.362,3 4.368,6 8.771,7 15.249,1 3.054,8 6.413,3 8.697,6 14.807,2 202.429,1 1.065,7 63.380,2 49.050,8 44.704,7 0,0 0,0 4.346,1 1.882,2 2.427,9 6.736,6 3.646,8 285,7 2.804,1 26.510,4 3.616,1 22.531,3 363,0 43.109,6 9.564,6 24.446,2 2.255,9 5.588,4 1.254,5 12.575,8 228,5 7.959,3 4.388,0 83.095,8 12.450,8 5.254,0 7.312,0 58.079,0 20.217,6 3.116,0 4.972,3 12.129,3 34.836,2 6.997,0 2.202,2 2.027,9 13.765,4 9.843,7 55.070,2 4.576,4 9.018,4 16.676,2 3.192,9 6.060,5 9.209,3 15.545,8 238.434,0 -33.782,2 -8.362,1 913,7 -184.717,9 12.485,5 4.219,5 3.676,9 0,0 0,0 288,2 254,4 1.972,6 -4.403,7 -167,3 958,6 -1.044,7 14.020,5 -3.464,5 -1.601,4 8.954,6 4.010,5 885,0 3.094,2 31,3 4.944,1 63.380,2 0,0 12.699,9 1.204,8 208,8 390,7 8.064,6 -106,3 66.886,3 58.079,0 7.406,8 6.475,9 462,5 468,4 9.344,3 1.531,8 46,8 1.612,5 0,0 6.153,2 56.141,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1987 2.035 0,0 207.472,9 1.265,2 71.278,4 45.306,5 40.756,2 0,0 0,0 4.550,3 0,0 0,0 9.603,5 5.304,4 387,5 3.911,6 23.734,4 3.210,5 20.123,3 400,6 43.388,0 11.356,2 22.215,7 1.962,2 6.360,4 1.493,5 12.897,1 226,5 7.489,4 5.181,2 84.300,1 13.788,0 7.430,2 6.920,1 56.161,8 21.315,6 3.564,2 5.502,8 12.248,6 39.443,2 7.694,0 2.964,8 2.384,4 15.292,4 11.107,6 62.414,1 4.291,6 8.553,8 15.131,7 2.580,7 7.128,5 9.245,4 15.482,4 202.105,9 1.159,5 68.857,6 45.575,9 41.184,3 0,0 0,0 4.391,6 2.081,9 2.309,7 8.217,3 3.818,9 377,1 4.021,3 24.712,9 3.462,8 20.816,5 433,6 41.112,4 8.911,9 22.608,7 2.122,6 6.321,2 1.148,0 12.470,2 240,5 7.493,2 4.736,5 82.725,0 13.408,9 6.343,6 7.019,0 55.953,5 20.893,6 3.124,6 5.492,7 12.276,3 36.879,7 7.038,9 3.211,2 1.911,0 14.663,1 10.055,5 52.855,9 4.614,1 8.530,9 15.603,8 2.819,5 6.443,6 8.751,8 14.844,0 233.193,0 -35.168,3 -9.041,8 990,4 -177.935,0 12.038,3 5.004,5 4.640,5 0,0 0,0 257,8 106,2 2.086,4 -4.313,8 -815,9 1.565,0 -1.140,7 14.423,8 -3.266,2 -1.157,7 9.999,9 5.036,2 1.825,8 3.180,2 30,2 4.963,6 68.857,6 0,0 13.652,5 1.804,5 116,5 4,5 8.643,6 -671,6 71.278,4 55.953,5 10.068,0 7.196,2 162,4 2.709,4 9.859,7 2.232,6 18,6 4.314,2 0,0 3.294,3 56.161,8
Alle ondernemingen A. Totaal 1988 2.117 1.314,0 227.782,6 1.369,3 76.705,3 53.389,1 47.277,6 684,9 46.592,7 6.111,5 3.053,1 3.058,4 12.053,7 7.133,6 503,0 4.417,1 25.698,3 3.382,5 21.953,6 362,2 46.025,7 12.867,8 22.697,0 1.815,8 6.697,8 1.947,3 12.541,1 238,3 7.276,5 5.026,3 93.436,3 15.083,5 8.824,7 7.778,9 61.749,2 21.453,1 3.673,4 5.277,0 12.502,7 44.647,3 8.854,1 3.001,9 3.438,2 16.329,4 13.023,7 68.245,9 4.838,9 9.723,0 16.874,2 2.760,1 7.156,8 10.035,3 16.857,6 211.968,9 1.508,3 73.741,6 45.458,5 40.687,8 250,6 40.437,2 4.770,7 2.353,2 2.417,5 9.881,0 5.506,1 418,3 3.956,6 23.967,8 3.257,5 20.309,9 400,4 44.138,0 12.017,6 22.123,9 1.975,2 6.537,6 1.483,7 13.273,6 237,7 7.545,5 5.490,4 84.009,6 14.177,8 7.773,9 7.018,3 55.039,6 22.001,1 4.043,8 5.543,9 12.413,4 41.155,7 7.991,0 3.013,6 2.437,6 16.157,5 11.556,0 55.165,9 4.635,7 8.795,3 15.751,5 2.597,7 7.255,6 9.636,5 16.130,1 245.604,9 -36.744,9 -9.743,5 943,6 -186.337,0 13.723,1 6.056,8 5.252,3 52,9 5.199,4 430,9 373,6 2.384,0 -4.670,8 161,1 1.383,7 -1.033,5 18.004,3 -4.071,8 -1.009,5 12.923,0 6.708,5 2.746,4 3.934,7 27,4 6.214,4 73.741,6 0,0 13.739,6 1.688,6 58,1 340,9 9.323,2 -46,8 76.705,3 55.039,6 11.467,2 7.978,8 586,5 2.901,9 4.757,7 1.764,3 25,8 222,1 0,0 2.745,4 61.749,2
Alle ondernemingen A. Totaal 1989 2.253 1.446,2 262.684,1 2.453,8 90.899,8 56.678,2 49.773,8 793,1 48.980,7 6.904,4 3.551,6 3.352,8 14.245,5 9.413,2 488,1 4.344,2 27.607,6 3.328,5 23.787,8 491,3 56.205,5 16.829,5 27.353,4 2.386,0 7.952,6 1.684,0 14.593,7 307,2 8.473,9 5.812,6 104.657,7 18.221,4 12.889,6 7.939,9 65.606,8 23.986,7 3.800,9 5.328,9 14.856,9 52.603,3 11.651,0 3.728,0 3.375,0 17.452,3 16.397,0 81.436,4 5.874,9 15.380,3 18.878,4 2.910,5 6.870,1 12.119,0 19.403,2 243.793,5 1.923,1 87.056,9 53.702,9 47.667,1 444,2 47.222,9 6.035,8 3.148,4 2.887,4 12.317,7 7.437,0 433,6 4.447,1 26.610,0 3.328,2 22.898,7 383,1 48.859,2 13.059,9 24.692,9 2.330,0 7.019,7 1.756,7 13.323,7 602,2 7.242,5 5.479,0 97.884,4 17.444,0 11.340,1 7.480,4 61.619,9 23.587,8 3.674,8 5.885,7 14.027,3 49.600,1 9.924,2 3.868,2 3.115,3 17.076,5 15.615,9 62.242,1 4.881,7 10.857,2 17.556,6 2.863,5 7.343,9 10.478,9 18.739,2 281.241,7 -40.480,9 -11.645,0 1.008,0 -211.795,6 18.328,2 7.320,8 6.260,1 23,8 6.236,3 645,4 415,3 3.137,5 -6.048,6 385,3 1.871,0 -1.123,5 23.870,6 -4.845,1 -1.109,4 17.916,1 7.650,7 2.277,3 5.341,9 31,5 10.265,3 87.056,9 0,0 16.498,3 1.793,7 41,2 369,9 11.153,5 -36,7 90.899,8 61.619,9 14.695,4 11.323,6 2.329,9 1.041,9 10.708,5 1.058,3 119,5 1.333,9 0,0 8.196,9 65.606,8
Alle ondernemingen A. Totaal 1990 2.403 1.527,3 281.823,8 3.173,9 97.512,8 57.313,6 50.095,6 636,8 49.458,8 7.218,0 3.656,3 3.561,6 18.868,0 13.102,0 482,3 5.283,7 28.693,7 3.621,8 24.326,4 745,5 61.173,4 19.245,9 29.609,5 1.808,9 8.883,6 1.625,5 15.088,3 310,6 8.681,8 6.095,9 108.288,6 19.139,4 14.610,1 7.754,8 66.784,3 25.396,7 4.491,0 4.820,2 16.085,5 60.310,0 14.082,5 3.987,6 4.191,0 18.657,0 19.391,9 87.828,6 6.002,4 16.349,7 20.206,7 2.652,1 7.213,2 13.143,4 22.261,1 270.137,2 3.268,6 93.027,0 57.612,5 50.885,4 466,8 50.418,6 6.727,1 3.439,1 3.288,0 14.859,4 9.628,2 493,6 4.737,6 27.713,4 3.036,6 24.124,6 552,2 58.774,9 17.942,1 28.239,8 1.887,6 9.017,4 1.688,0 14.881,4 308,9 8.355,8 6.216,7 104.311,2 18.074,9 13.684,2 7.632,2 64.919,9 25.285,6 4.445,2 5.389,2 15.451,2 55.845,2 12.677,7 4.201,3 3.732,9 18.235,6 16.997,7 72.077,3 5.861,4 16.771,1 18.967,9 2.577,8 7.066,1 12.617,9 20.833,0 297.386,3 -43.589,1 -12.935,2 869,4 -223.410,0 18.321,5 4.803,4 3.927,4 51,3 3.876,1 548,1 327,9 4.090,2 -7.454,4 -118,8 1.938,3 -1.239,4 20.340,8 -5.239,6 -1.358,8 13.742,4 7.498,5 2.175,0 5.283,5 40,0 6.243,8 93.027,0 0,0 18.622,9 2.037,2 27,6 194,5 12.279,2 12,4 97.512,8 64.919,9 13.285,4 10.110,8 151,8 3.022,8 11.421,0 3.867,0 24,7 4.541,5 0,0 2.987,8 66.784,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1991 2.498 1.550,7 304.072,4 3.502,6 104.066,8 63.766,1 56.125,4 117,0 56.008,4 7.640,7 4.095,4 3.545,3 20.419,1 14.415,5 346,5 5.657,1 30.310,8 3.550,2 25.930,8 829,8 66.570,0 22.032,9 30.520,5 1.953,2 10.188,3 1.875,1 15.437,0 317,7 8.240,1 6.879,2 116.082,8 21.745,9 16.856,4 7.576,1 69.904,4 26.644,3 5.031,6 4.539,5 17.073,2 63.977,4 14.165,3 4.161,3 8.400,4 20.644,8 16.605,6 97.368,1 7.857,1 18.829,9 21.108,2 2.821,1 7.136,2 15.976,5 23.639,1 288.246,7 3.560,8 99.520,3 57.882,3 50.685,4 160,8 50.524,5 7.196,9 3.711,3 3.485,5 19.379,7 13.148,9 514,1 5.716,7 29.507,8 3.669,7 25.060,3 777,8 62.662,4 19.193,5 30.494,6 1.841,5 9.379,3 1.753,5 15.733,4 342,4 9.122,5 6.268,5 109.533,0 20.204,6 14.985,4 7.760,1 66.582,9 26.260,4 4.628,3 4.957,8 16.674,3 61.863,0 13.960,1 4.395,8 8.841,4 19.176,7 15.489,0 76.251,7 6.237,1 16.790,1 20.747,1 2.747,1 7.218,7 14.338,4 22.511,6 319.636,8 -47.140,6 -13.346,8 769,8 -240.498,1 19.421,1 5.281,8 4.581,5 -19,6 4.601,1 538,2 162,1 4.684,1 -8.552,6 293,1 2.476,2 -2.239,8 21.364,0 -4.774,4 -1.392,0 15.197,6 8.621,2 2.807,7 5.773,4 40,1 6.576,5 99.520,3 219,8 18.963,0 2.093,3 25,4 82,9 12.577,8 -22,7 104.066,8 66.586,5 11.914,2 9.670,4 740,7 1.503,0 8.597,3 3.094,0 36,8 296,6 3.234,3 1.935,5 69.903,4
Alle ondernemingen A. Totaal 1992 2.549 1.566,2 318.252,9 3.818,3 109.864,4 68.025,7 60.178,9 85,1 60.093,8 7.846,8 5.015,3 2.831,4 21.977,0 16.195,4 352,8 5.428,8 30.765,4 3.838,7 25.998,6 928,1 67.575,1 23.225,0 29.642,9 2.084,7 10.988,3 1.634,2 16.225,8 307,6 8.922,4 6.995,8 118.789,1 23.668,7 18.805,8 2.635,3 73.679,3 28.594,1 5.821,3 4.183,6 18.589,2 69.455,2 14.275,5 5.226,7 9.208,4 22.415,9 18.328,7 101.412,5 8.702,4 20.467,1 20.615,2 2.961,3 6.989,0 17.013,2 24.664,3 307.365,4 3.697,2 105.552,4 64.013,1 56.310,8 200,3 56.110,5 7.702,3 4.163,2 3.539,0 20.809,4 14.883,0 369,7 5.556,7 30.114,1 3.248,0 26.027,9 838,2 67.738,9 22.407,3 30.860,7 1.963,9 10.617,8 1.889,2 15.437,9 314,0 8.344,1 6.779,8 115.745,9 22.018,7 17.564,3 7.655,3 68.507,6 26.675,6 5.269,1 4.415,5 16.991,0 66.403,3 14.318,1 4.910,5 9.060,9 21.044,9 17.068,9 82.426,3 7.868,9 19.167,2 21.364,2 2.928,2 7.204,7 16.113,4 23.893,1 328.421,9 -49.731,3 -14.446,8 611,0 -246.647,5 18.206,2 4.846,2 4.220,3 -1,9 4.222,1 509,4 116,5 5.001,9 -9.253,8 57,8 2.434,2 -2.975,1 18.317,3 -4.240,0 -1.464,9 12.612,3 9.160,6 3.747,2 5.372,5 40,9 3.451,5 105.552,4 650,9 20.044,0 2.002,3 26,8 -0,9 13.627,6 -724,7 109.864,4 68.507,6 18.067,7 8.666,5 3.560,6 5.840,4 12.895,1 5.214,8 91,0 465,5 1.830,0 5.293,6 73.679,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1993 2.571 1.546,4 319.788,9 4.206,2 110.371,0 71.763,4 64.777,1 53,4 64.723,7 6.986,3 4.373,6 2.612,7 20.752,8 14.633,5 301,9 5.817,4 29.083,4 3.379,9 24.744,3 959,2 67.020,1 23.123,3 29.524,7 2.353,1 10.581,8 1.437,2 16.592,0 282,2 8.551,0 7.758,8 124.552,8 24.550,7 21.849,3 2.455,7 75.697,1 29.117,7 6.248,7 3.976,2 18.892,8 70.608,1 14.890,9 5.454,7 9.447,6 24.446,9 16.368,0 95.510,1 8.577,3 19.336,8 20.416,8 3.096,3 6.387,9 14.253,1 23.441,9 316.568,5 3.979,2 109.892,5 67.010,3 59.595,5 60,1 59.535,4 7.414,8 4.704,1 2.710,8 21.321,6 15.515,4 288,6 5.517,6 30.818,7 3.686,3 26.202,5 929,9 67.301,8 23.174,3 29.897,8 2.143,3 10.731,4 1.355,0 16.244,3 311,5 8.873,8 7.059,0 117.940,0 23.208,3 18.828,3 2.557,9 73.345,5 28.631,3 5.903,1 4.117,6 18.610,6 68.796,7 14.166,9 5.231,0 8.915,2 22.603,1 17.880,5 84.978,0 8.823,6 20.386,1 20.737,3 2.992,4 7.026,4 16.222,5 25.012,2 325.280,2 -50.381,3 -14.834,6 541,7 -243.442,9 17.163,2 4.552,0 3.893,7 -1,8 3.895,5 591,3 67,0 4.297,8 -8.682,1 -103,3 2.975,2 -2.386,8 17.815,9 -4.013,6 -1.351,9 12.450,5 8.234,7 2.602,8 5.605,4 26,5 4.215,8 109.893,5 10,8 18.323,6 2.506,1 22,3 103,1 14.000,1 -1.430,7 110.371,0 73.345,5 11.613,0 8.601,1 481,5 2.530,4 9.261,3 4.385,3 36,0 350,6 1.717,8 2.771,6 75.697,1
Alle ondernemingen A. Totaal 1994 2.592 1.495,0 329.979,5 4.853,0 111.633,1 75.753,8 67.412,8 32,7 67.380,1 8.341,0 4.839,4 3.501,7 21.517,4 15.330,9 220,9 5.965,6 29.470,5 3.686,8 24.882,8 900,9 68.042,9 22.035,4 30.870,9 1.726,3 11.855,4 1.554,9 18.708,9 352,2 9.861,2 8.495,5 133.675,4 25.922,3 28.432,6 2.278,8 77.041,7 30.660,9 6.854,3 3.960,4 19.846,2 70.571,7 16.162,7 6.035,0 9.744,2 24.734,0 13.895,8 95.071,8 8.669,6 19.019,1 21.607,4 3.303,4 6.541,5 12.673,1 23.257,7 322.824,0 4.654,6 110.432,8 72.785,1 65.577,0 48,7 65.528,3 7.208,1 4.597,6 2.610,5 20.912,7 14.611,1 293,2 6.008,4 29.463,2 3.657,7 24.852,0 953,5 67.286,8 23.384,2 29.698,5 2.297,4 10.584,1 1.322,6 17.289,0 353,1 8.891,6 8.044,3 125.086,7 24.678,2 23.931,0 2.206,5 74.271,0 29.560,3 6.381,3 3.959,7 19.219,3 72.384,3 15.360,2 5.567,6 9.779,8 24.856,0 16.820,7 81.564,2 8.583,8 19.357,4 20.311,1 3.229,8 6.458,1 14.228,5 23.624,0 336.488,0 -50.153,5 -14.874,9 518,5 -251.906,7 20.071,4 9.144,9 8.372,8 5,6 8.367,2 493,3 278,8 3.761,8 -7.627,7 25,0 3.036,5 -3.846,6 24.565,4 -4.790,1 -1.466,9 18.308,3 9.727,9 3.247,7 6.427,2 53,0 8.580,5 110.432,8 -58,7 17.892,9 2.490,1 38,0 96,1 14.079,1 -122,8 111.633,1 74.271,0 14.445,4 12.141,1 125,2 2.179,1 11.669,1 3.560,7 26,4 3.004,6 3.494,7 1.582,8 77.047,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1995 2.556 1.456,8 345.996,8 6.435,4 114.287,1 81.940,2 71.144,6 236,1 70.908,6 10.795,6 5.534,6 5.261,0 22.159,4 15.250,2 257,5 6.651,7 30.849,9 3.133,2 26.780,7 936,0 70.111,3 21.051,4 33.369,5 1.765,3 11.459,8 2.465,3 20.213,7 377,8 11.351,3 8.484,6 140.546,7 27.251,1 33.090,9 2.214,2 77.990,5 32.701,7 6.980,8 4.346,7 21.374,2 70.782,7 16.286,6 6.177,8 10.773,1 23.590,6 13.954,6 101.965,7 6.234,7 23.488,5 22.807,8 3.690,3 6.829,8 13.683,3 25.231,3 331.703,5 6.002,0 111.936,8 75.460,1 67.290,5 75,8 67.214,7 8.169,6 4.440,1 3.729,5 22.688,8 16.342,7 238,1 6.108,0 29.404,3 3.324,6 25.235,7 844,0 67.164,5 21.449,2 31.005,9 1.753,1 11.111,8 1.844,5 19.047,1 306,4 10.498,1 8.242,6 133.557,8 26.641,2 30.160,0 2.257,2 74.499,4 30.711,4 6.786,3 3.993,5 19.931,6 71.940,6 16.865,2 6.279,2 10.348,8 23.731,1 14.716,3 82.689,6 8.254,5 20.017,3 21.336,9 3.500,3 6.547,4 12.804,2 23.033,2 355.944,2 -50.860,3 -15.067,4 355,6 -267.610,8 22.761,4 9.959,4 9.115,8 16,5 9.099,2 485,7 357,9 3.634,6 -7.419,2 -523,2 2.870,4 -3.111,1 28.172,4 -5.940,1 -1.849,4 20.382,9 10.914,5 3.766,3 7.108,4 39,8 9.468,4 111.936,8 335,9 19.422,9 3.367,7 12,7 245,6 14.293,9 20,3 114.287,1 74.499,4 15.162,0 13.184,6 129,5 1.847,9 11.670,8 3.716,1 2,3 3.006,8 3.254,4 1.691,2 77.990,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1996 2.463 1.459,5 372.684,5 7.949,8 117.890,5 92.642,8 81.830,9 239,5 81.591,5 10.811,9 6.501,4 4.310,5 26.202,7 18.654,3 304,4 7.244,0 30.332,5 2.731,8 26.851,4 749,3 77.709,0 25.315,4 35.540,6 2.001,9 12.927,1 1.924,0 19.957,0 424,6 10.378,9 9.153,5 153.434,2 31.166,5 33.606,9 2.357,3 86.303,5 35.148,9 7.121,7 6.501,5 21.525,7 74.735,0 18.989,5 6.374,8 11.533,6 23.462,1 14.375,0 109.366,3 6.603,5 23.691,7 24.389,9 3.234,5 7.336,0 16.167,5 27.943,2 341.518,8 7.020,7 113.765,4 79.541,1 70.051,1 228,0 69.823,1 9.490,0 5.750,8 3.739,2 21.930,7 15.236,9 281,1 6.412,7 29.698,0 2.528,7 26.400,5 768,8 69.402,8 20.995,2 33.038,6 1.732,6 11.294,7 2.341,7 20.160,0 365,7 10.837,6 8.956,7 135.876,8 27.414,3 29.045,6 2.222,9 77.194,0 34.134,1 6.999,9 6.034,4 21.099,8 70.324,5 16.552,8 6.158,3 9.532,5 23.105,3 14.975,6 87.172,9 6.088,2 22.596,0 22.686,9 3.600,1 6.722,8 14.010,6 25.478,9 377.094,2 -52.460,9 -15.550,4 483,2 -285.653,5 23.912,7 10.855,2 10.115,6 16,6 10.099,0 533,8 205,8 3.553,5 -7.050,9 38,3 3.221,4 -2.681,8 31.848,2 -6.844,8 -2.549,7 22.453,7 11.822,7 3.443,5 8.275,2 104,0 10.631,0 113.765,4 538,7 20.697,7 2.953,5 1,8 168,8 14.367,6 42,9 117.890,5 77.194,0 20.264,2 14.015,9 3.936,8 2.311,6 11.154,7 3.384,8 59,4 158,5 5.470,8 2.081,3 86.303,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1997 2.509 1.537,6 406.983,8 9.368,1 120.182,7 102.580,2 91.036,3 284,3 90.752,0 11.543,9 6.268,1 5.275,8 33.530,5 26.463,4 494,9 6.572,2 32.888,8 3.498,7 28.731,6 658,5 87.989,9 29.789,4 38.793,6 2.243,2 13.684,7 3.479,0 20.443,5 503,0 8.666,1 11.274,4 170.022,5 30.424,6 36.172,3 2.471,3 100.954,3 37.665,7 8.714,1 6.763,3 22.188,3 79.809,1 21.162,5 6.776,8 11.998,0 25.813,8 14.058,0 119.486,6 8.661,9 27.155,6 26.688,4 3.206,7 7.577,9 16.364,7 29.831,4 368.328,1 8.968,1 117.488,2 89.482,6 78.881,3 263,0 78.618,3 10.601,3 6.137,1 4.464,2 25.517,7 18.039,2 378,4 7.100,1 30.459,2 2.804,8 26.951,3 703,1 76.904,6 24.576,0 35.620,7 2.171,6 12.605,8 1.930,5 19.508,0 420,0 9.807,4 9.280,6 149.996,8 30.742,1 31.983,8 2.251,5 85.019,4 35.077,7 7.303,2 6.509,7 21.264,8 74.792,1 19.081,5 6.467,0 11.677,2 24.703,4 12.863,0 92.871,2 6.627,1 23.002,9 24.391,3 3.095,2 7.471,6 15.590,2 28.283,1 414.983,2 -55.828,6 -16.249,6 430,9 -317.549,7 25.786,3 13.537,1 12.443,1 26,4 12.416,7 825,2 268,8 4.009,7 -7.200,2 43,5 6.792,1 -2.711,3 40.257,2 -7.355,7 -2.910,7 29.990,7 12.940,1 3.691,4 9.117,8 130,9 17.050,6 117.488,2 589,9 20.028,9 3.203,9 89,1 270,7 14.918,9 17,0 120.182,7 85.019,4 27.067,0 20.208,6 4.036,9 2.821,5 11.132,1 3.157,9 37,1 314,5 3.728,2 3.894,4 100.954,3
Alle ondernemingen A. Totaal 1998 2.404 1.626,8 433.812,8 14.273,3 125.593,5 95.699,1 83.310,2 341,5 82.968,7 12.388,9 6.989,5 5.399,5 42.005,0 33.136,2 508,9 8.359,9 34.360,1 3.746,5 29.998,2 615,4 95.006,0 31.826,3 40.359,5 2.386,1 16.842,8 3.591,3 26.875,6 403,4 14.234,8 12.237,4 172.194,6 26.658,4 47.304,3 2.693,5 95.538,4 39.548,3 8.297,5 7.278,7 23.972,1 87.494,7 22.706,4 8.680,5 13.596,1 27.729,5 14.782,2 134.575,3 7.474,1 30.570,6 27.293,3 3.509,6 7.573,0 19.888,7 38.266,0 405.797,1 10.005,5 120.597,1 100.462,2 88.667,9 293,5 88.374,3 11.794,3 6.385,4 5.408,9 34.471,6 26.010,8 419,4 8.041,4 32.809,2 3.376,6 28.751,8 680,8 86.998,6 29.072,4 38.619,4 2.162,6 13.794,4 3.349,8 20.452,7 474,6 8.797,3 11.180,8 166.832,9 29.737,7 37.914,5 2.443,5 96.737,2 37.212,4 8.099,8 6.841,3 22.271,3 79.706,4 21.167,1 6.594,9 12.000,7 26.262,3 13.681,4 105.610,8 8.271,9 28.628,9 26.397,5 3.241,5 7.351,9 16.434,7 31.719,1 434.443,8 -60.212,7 -17.282,2 593,0 -331.360,3 26.181,7 9.083,0 8.088,7 42,7 8.046,0 693,5 300,8 4.913,7 -8.198,8 161,8 10.829,8 -3.125,3 39.845,8 -6.917,0 -2.314,3 30.614,5 19.234,5 4.529,7 14.636,2 68,6 11.380,0 120.597,1 922,6 22.449,1 3.209,6 4,9 546,4 15.623,6 -84,5 125.592,5 96.737,2 27.473,2 21.473,2 181,3 5.818,7 28.722,9 10.093,1 95,4 4.024,9 10.177,2 4.332,3 95.487,5
Alle ondernemingen A. Totaal 1999 2.751 1.780,3 513.476,0 17.982,8 136.944,1 116.339,5 101.414,6 819,1 100.595,5 14.924,9 7.244,6 7.680,4 52.928,5 42.522,6 638,6 9.767,3 37.453,8 4.449,2 32.315,1 689,5 120.318,4 44.580,9 47.903,1 2.964,8 19.903,1 4.966,5 31.508,9 485,5 11.941,5 19.081,9 205.177,0 25.708,7 61.136,4 2.623,5 115.708,4 46.777,0 10.663,1 7.677,8 28.436,1 107.579,7 29.004,3 9.567,4 19.323,7 32.333,4 17.350,9 153.942,3 9.374,5 37.663,9 32.300,8 3.593,9 8.534,8 23.634,4 38.840,0 445.467,8 12.607,6 131.387,1 96.271,5 83.998,3 706,3 83.292,0 12.273,2 6.846,1 5.427,1 44.078,3 34.416,1 449,5 9.212,7 35.817,5 4.043,8 31.141,2 632,5 97.457,2 30.704,7 42.639,0 2.447,7 17.884,3 3.781,5 27.848,5 427,5 14.820,6 12.600,4 176.661,2 27.028,5 49.290,3 2.154,1 98.188,3 40.896,8 8.402,0 7.491,6 25.003,2 90.000,4 22.775,0 8.935,9 13.342,3 29.682,4 15.264,8 117.481,0 8.212,6 29.303,5 28.785,0 3.692,7 7.864,7 20.428,6 39.622,5 469.017,9 -67.652,2 -19.592,3 514,3 -355.820,2 26.467,5 13.872,7 11.924,6 41,2 11.883,4 1.218,9 729,2 5.950,5 -9.166,8 340,8 11.339,1 -5.167,9 43.636,0 -7.410,7 -2.986,8 33.238,5 15.603,1 5.088,3 10.417,0 97,8 17.635,5 131.387,1 344,2 25.561,8 4.027,3 3,2 710,0 17.526,5 509,6 136.955,7 98.188,3 35.039,1 23.175,9 6.356,2 5.507,0 17.522,8 5.540,4 57,0 179,0 4.993,8 6.752,6 115.704,6
Alle ondernemingen A. Totaal 2000 2.907 1.794,8 641.223,8 26.005,0 145.937,8 147.931,5 126.681,7 3.431,0 123.250,7 21.249,8 7.528,1 13.721,7 77.278,4 62.513,5 616,8 14.148,1 42.611,6 5.458,6 36.282,5 870,5 164.623,0 78.309,6 56.543,8 3.682,6 22.153,0 3.934,0 36.836,5 672,0 15.283,5 20.881,0 250.464,9 28.633,1 78.540,1 3.769,8 139.521,9 51.710,9 14.266,2 8.490,7 28.954,0 144.834,7 27.395,4 12.938,4 41.335,2 33.802,0 29.363,7 194.213,2 17.197,0 54.197,7 36.162,8 4.667,2 9.679,3 26.520,0 45.789,2 523.468,8 20.852,0 139.762,6 115.047,5 100.143,4 394,1 99.749,3 14.904,1 6.966,3 7.937,8 54.929,2 45.285,6 691,6 8.952,0 38.988,5 4.704,4 33.235,6 1.048,5 121.660,0 45.750,0 49.036,2 3.101,8 19.674,8 4.097,2 32.229,0 521,5 12.457,1 19.250,4 207.293,4 26.559,0 59.757,9 3.297,9 117.678,6 47.445,2 10.959,2 7.683,9 28.802,1 110.958,1 29.340,1 9.900,0 20.846,0 32.815,3 18.056,7 134.254,6 9.490,1 39.087,5 32.897,9 3.641,4 8.538,9 23.517,5 40.598,8 548.709,9 -70.386,1 -20.799,5 339,0 -424.643,4 33.219,9 15.614,2 10.540,9 43,8 10.497,1 771,7 4.301,6 9.360,3 -12.601,5 2.179,6 21.927,9 -5.544,6 64.155,8 -8.684,6 -4.208,1 51.263,1 19.223,5 7.326,9 11.784,8 111,8 32.039,6 139.762,6 566,5 28.177,7 4.763,7 44,5 504,5 18.020,0 -244,2 145.937,8 117.678,6 50.910,8 40.711,6 1.690,8 8.508,4 29.062,2 8.671,9 40,4 747,0 11.608,1 7.994,8 139.521,9
Alle ondernemingen A. Totaal 2001 1.839 1.652,1 662.357,5 33.203,7 142.258,8 139.956,2 119.900,2 3.890,6 116.009,6 20.056,0 7.238,4 12.817,6 88.394,2 73.812,5 496,0 14.085,7 40.538,2 5.680,6 34.064,7 792,9 175.189,4 90.225,7 51.797,0 5.289,3 22.410,8 5.466,6 42.816,8 779,0 15.616,0 26.421,8 252.192,0 28.847,7 103.054,6 3.344,6 116.945,1 53.407,9 15.373,0 9.456,6 28.578,3 158.035,6 40.148,0 11.926,1 44.996,7 39.829,7 21.135,1 198.721,8 16.872,0 56.876,1 33.427,2 5.315,4 9.159,7 28.612,7 48.458,7 620.828,7 27.061,8 138.764,1 144.524,7 123.017,5 3.656,2 119.361,3 21.507,2 7.060,5 14.446,7 74.074,5 59.273,1 608,2 14.193,2 38.710,7 4.949,2 32.915,6 845,9 162.921,5 80.070,1 52.720,8 4.425,7 20.068,1 5.636,8 34.771,5 579,0 13.893,7 20.298,8 238.998,6 26.642,5 77.007,2 3.012,6 132.336,3 50.758,0 14.572,5 8.409,3 27.776,2 146.415,7 33.402,8 12.334,7 39.967,9 32.256,5 28.453,8 160.172,8 16.488,9 53.738,6 33.664,6 4.539,5 9.175,0 24.483,6 42.566,2 537.960,6 -68.464,5 -23.229,7 282,3 -420.943,3 25.605,4 -6.810,3 -6.771,6 64,6 -6.836,2 412,7 -451,4 13.127,5 -16.817,7 -581,5 15.727,7 -7.725,3 22.525,8 -7.643,6 -2.664,7 12.217,5 18.169,0 5.971,3 12.109,2 88,5 -5.951,4 138.764,1 -1.189,4 27.029,1 5.032,2 15,6 672,3 18.141,1 171,6 142.258,8 132.336,3 31.662,1 20.992,7 1.011,9 9.657,5 47.053,3 26.944,1 14,0 604,6 1.844,2 17.646,4 116.945,1
Alle ondernemingen A. Totaal 2002 1.762 1.568,9 645.566,7 32.632,5 142.142,9 120.736,7 102.637,0 4.265,0 98.372,0 18.099,7 8.202,1 9.897,6 82.211,5 68.730,7 543,0 12.937,8 39.070,1 5.681,2 32.639,5 749,4 192.263,9 111.294,2 47.508,7 5.072,9 21.776,6 6.611,5 36.509,2 800,9 12.977,9 22.730,4 236.978,9 27.743,8 103.004,6 2.882,7 103.347,8 53.984,4 16.635,8 10.527,9 26.820,7 143.375,7 38.927,8 12.717,7 38.542,9 29.847,7 23.339,6 211.227,8 22.933,7 68.180,9 31.574,5 5.202,5 9.429,1 24.812,6 49.094,5 658.255,5 31.848,8 141.730,4 138.550,1 116.368,8 3.890,1 112.478,7 22.181,3 8.754,1 13.427,2 90.848,4 76.768,7 560,2 13.519,5 40.475,2 5.720,2 33.972,5 782,5 172.343,0 88.530,1 51.143,8 5.352,0 21.940,3 5.376,8 42.459,6 716,6 15.699,3 26.043,7 251.880,2 26.923,1 101.615,3 2.816,2 120.525,6 52.884,3 15.177,3 9.534,9 28.172,1 156.549,6 38.184,6 13.384,4 49.571,7 30.784,6 24.624,3 168.522,1 16.973,9 56.109,4 33.265,5 5.288,3 9.127,3 28.419,3 47.757,7 523.778,0 -69.088,9 -23.349,9 318,3 -405.331,9 26.325,6 -747,4 1.305,6 81,9 1.223,6 -101,0 -1.952,0 10.122,1 -13.803,0 -973,1 8.352,5 -7.317,2 21.959,4 -6.732,0 -3.623,4 11.604,0 19.097,5 8.798,1 10.140,6 158,8 -7.493,5 141.730,4 395,3 23.476,8 4.916,5 4,5 251,5 18.599,7 -190,3 142.142,9 120.525,6 38.358,3 22.487,5 975,4 14.895,4 55.536,1 29.981,0 53,7 5.943,0 1.479,6 18.078,7 103.347,8
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1977 251 0,0 4.312,2 34,3 1.425,1 114,8 62,0 0,0 0,0 52,8 0,0 0,0 83,4 10,3 0,2 72,9 1.104,5 289,0 793,6 21,9 1.311,8 71,7 971,9 32,7 185,1 50,4 238,2 3,1 72,6 162,5 1.426,0 385,2 55,1 126,2 859,5 343,7 6,3 0,0 337,4 610,5 41,5 38,6 8,0 379,5 142,9 1.932,0 86,1 57,7 720,1 22,1 180,7 382,1 483,2 3.941,7 46,9 1.278,2 97,2 58,4 0,0 0,0 38,8 21,0 17,9 79,2 8,3 0,2 70,7 981,2 229,2 730,6 21,4 1.213,7 57,4 920,3 30,2 159,5 46,3 245,0 2,9 85,2 156,9 1.321,9 348,0 54,1 120,3 799,5 298,6 5,4 0,0 293,2 580,0 35,4 13,0 7,8 388,0 135,8 1.410,3 78,1 50,2 668,4 19,0 176,2 330,8 418,4 6.941,5 -1.567,5 -210,6 0,0 -4.900,8 262,5 7,6 4,9 0,0 0,0 2,5 0,2 35,8 -93,6 2,0 51,3 -45,1 220,5 -116,2 -0,4 103,9 50,9 24,1 24,2 2,6 52,9 1.278,2 0,0 374,6 45,5 0,0 17,5 198,5 -1,3 1.425,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1978 269 0,0 4.687,6 51,6 1.569,2 130,7 61,8 0,0 0,0 68,9 0,0 0,0 94,3 15,5 0,5 78,3 1.102,8 307,8 777,3 17,7 1.458,1 100,0 1.077,8 55,3 187,0 38,0 280,7 3,6 115,4 161,7 1.541,3 439,1 51,8 117,1 933,3 432,5 11,5 28,0 393,0 645,1 58,0 65,8 5,3 407,3 108,7 2.068,7 96,1 86,4 790,3 22,2 208,3 416,9 448,5 4.352,2 54,7 1.471,5 115,1 65,3 0,0 0,0 49,8 27,7 22,1 83,7 14,0 0,7 69,0 1.037,1 280,7 738,1 18,3 1.303,6 82,1 1.005,2 33,9 145,6 36,8 286,4 3,4 92,5 190,5 1.475,6 426,8 52,4 108,8 887,6 388,7 12,5 9,7 366,5 575,6 52,6 45,8 5,4 358,6 113,2 1.545,9 85,8 71,1 709,0 25,3 209,3 366,4 445,4 7.356,2 -1.772,0 -239,9 2,7 -5.116,6 230,5 11,3 7,0 0,0 0,0 3,6 0,7 38,0 -106,7 -4,9 89,5 -59,0 198,7 -108,9 0,2 90,0 51,1 21,1 27,3 2,7 38,9 1.471,5 0,0 389,6 74,6 0,0 18,9 224,8 -11,5 1.569,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1979 318 0,0 5.468,3 38,9 1.857,9 176,6 79,6 0,0 0,0 97,0 0,0 0,0 114,1 24,7 0,5 88,9 1.305,2 306,7 976,4 22,1 1.701,2 129,5 1.237,5 80,7 222,8 30,7 274,3 4,0 124,7 145,6 1.617,6 426,3 96,6 148,1 946,6 504,2 13,8 66,6 423,8 782,6 71,4 60,6 4,7 486,4 159,5 2.564,1 124,4 126,4 952,7 65,1 245,4 542,1 508,0 4.979,7 40,0 1.691,3 149,5 71,9 0,0 0,0 77,6 45,6 32,0 98,1 19,4 0,4 78,3 1.192,5 275,2 895,7 21,6 1.507,1 105,7 1.113,2 59,1 195,7 33,4 301,1 3,9 128,2 169,0 1.561,2 395,3 89,6 130,1 946,2 466,9 13,0 37,2 416,7 698,7 61,1 48,2 4,1 438,7 146,6 1.763,6 108,2 93,5 802,6 72,1 221,3 489,5 465,9 8.163,3 -1.919,2 -257,7 6,6 -5.707,4 285,7 11,8 6,0 0,0 0,0 2,9 2,9 40,5 -150,4 11,1 82,6 -74,6 206,7 -113,2 -1,0 92,5 71,7 36,8 31,9 3,0 20,8 1.691,3 0,0 465,2 95,8 0,0 39,8 240,4 -2,2 1.857,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1980 680 0,0 11.275,3 52,7 3.417,6 370,2 223,4 0,0 0,0 146,8 0,0 0,0 234,1 72,3 0,8 161,0 2.953,4 323,9 2.587,5 42,0 3.536,9 266,6 2.602,7 181,9 439,3 46,4 710,4 30,2 307,6 372,6 3.320,6 805,6 126,1 255,4 2.133,5 985,3 16,2 168,9 800,2 1.565,1 157,8 71,2 20,9 1.009,9 305,3 5.404,2 304,5 389,4 1.807,2 96,4 485,8 1.334,6 986,3 10.668,7 63,3 3.128,3 354,8 208,2 0,0 0,0 146,6 75,6 70,9 217,7 70,1 0,7 146,9 2.739,1 337,0 2.360,0 42,1 3.464,9 245,7 2.612,3 142,8 409,4 54,7 700,5 26,0 280,4 394,1 3.095,8 749,3 124,8 204,2 2.017,5 858,6 14,5 106,5 737,6 1.413,1 157,8 61,1 22,1 892,1 280,0 4.120,6 281,1 400,2 1.902,4 110,1 453,7 1.180,7 973,1 21.814,9 -3.380,7 -490,3 23,8 -17.204,7 763,0 -1,1 11,4 0,0 0,0 -3,9 -8,6 133,5 -394,3 6,1 138,9 -142,4 503,7 -251,4 -1,7 250,7 86,4 41,1 40,5 4,8 164,3 3.128,3 0,0 759,2 73,6 17,0 66,4 451,0 5,2 3.417,6 2.017,5 395,0 332,2 2,5 60,3 279,0 167,9 3,5 1,4 0,0 106,3 2.133,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1981 697 0,0 11.314,0 50,7 3.618,1 328,0 176,3 0,0 0,0 151,7 0,0 0,0 237,1 84,9 0,3 151,9 2.674,5 259,9 2.383,8 30,8 3.580,3 288,4 2.609,0 181,2 453,0 48,7 825,3 23,2 426,4 375,7 3.335,4 668,2 106,7 195,0 2.365,5 1.065,7 16,2 231,5 818,0 1.562,1 203,2 36,0 9,8 996,2 316,9 5.350,7 288,1 465,9 1.738,1 130,0 476,9 1.281,2 970,5 10.969,5 57,3 3.454,9 301,5 153,0 0,0 0,0 148,5 80,5 68,0 228,8 79,8 0,5 148,5 2.728,9 291,4 2.397,1 40,4 3.502,9 259,6 2.600,6 188,3 406,0 48,4 695,2 21,2 329,7 344,3 3.167,6 654,5 112,6 201,9 2.198,6 991,1 19,9 175,8 795,4 1.513,5 181,3 36,8 11,2 985,2 299,0 4.068,2 308,6 421,3 1.732,9 121,5 495,6 1.229,0 988,3 21.381,0 -3.325,7 -497,1 33,8 -16.807,5 784,6 12,8 2,9 0,0 0,0 -1,1 11,0 132,6 -399,8 -6,4 170,5 -175,2 519,1 -235,1 -1,3 282,6 94,0 45,2 43,5 5,3 188,6 3.454,9 0,0 707,9 90,6 7,3 22,8 466,7 -2,9 3.618,1 2.198,6 431,4 372,0 5,3 54,1 264,4 183,4 4,0 3,3 0,0 73,8 2.365,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1982 748 0,0 12.180,4 54,7 3.696,7 452,7 245,6 0,0 0,0 207,1 0,0 0,0 299,3 114,1 0,4 184,8 2.887,1 309,8 2.549,3 28,0 3.834,6 384,4 2.684,3 174,1 501,4 90,4 955,1 16,4 450,3 488,4 3.556,2 794,0 176,9 200,1 2.385,2 1.199,3 13,8 263,6 921,9 1.639,5 273,0 59,4 5,7 1.031,2 270,2 5.785,5 288,5 586,1 1.861,3 127,4 551,4 1.393,2 977,6 11.837,5 59,2 3.551,8 397,3 231,8 0,0 0,0 165,5 71,2 94,3 264,5 104,1 0,2 160,2 2.870,5 285,0 2.562,5 23,0 3.779,9 328,2 2.751,1 201,1 458,3 41,2 914,3 18,6 471,8 423,9 3.355,3 682,6 147,7 174,7 2.350,3 1.096,5 22,8 238,1 835,6 1.619,7 250,5 43,7 7,3 1.050,0 268,2 4.350,2 305,9 554,6 1.862,0 125,5 499,0 1.415,8 1.003,2 25.136,3 -3.535,6 -507,3 41,8 -20.335,4 799,7 3,1 5,9 0,0 0,0 4,5 -7,3 146,9 -409,9 0,3 145,9 -233,8 452,2 -239,2 -2,9 210,0 104,9 53,9 45,9 5,1 105,0 3.551,8 0,0 680,6 75,9 7,8 45,6 474,7 -22,9 3.696,7 2.350,3 436,4 391,4 2,2 42,8 401,5 286,4 1,1 10,9 0,0 103,1 2.385,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1983 807 0,0 13.810,5 70,4 4.397,7 514,4 349,9 0,0 0,0 164,5 0,0 0,0 418,1 153,4 17,8 246,9 2.859,9 336,2 2.496,8 26,9 4.494,1 430,0 3.198,8 220,2 509,3 135,8 1.055,8 28,7 519,0 508,1 3.957,1 945,5 262,0 191,4 2.558,2 1.303,4 18,1 342,9 942,4 2.133,4 268,9 144,1 37,9 1.236,6 445,9 6.416,5 235,0 613,8 2.102,2 196,0 563,1 1.461,5 1.244,9 12.873,4 66,1 4.238,0 385,8 243,6 0,0 0,0 142,2 80,8 61,4 369,6 134,1 17,0 218,5 2.773,7 359,1 2.392,8 21,8 4.021,0 358,7 2.840,0 204,3 540,6 77,4 1.019,3 24,6 498,6 496,1 3.535,9 836,6 213,2 183,0 2.303,1 1.254,5 28,0 308,8 917,7 2.005,8 223,5 118,3 36,7 1.219,2 408,1 4.567,8 286,3 493,8 1.889,7 179,1 516,3 1.509,3 1.202,6 26.239,4 -3.874,8 -593,8 56,5 -20.939,9 887,5 10,8 -2,7 0,0 0,0 6,9 6,6 129,7 -374,2 -2,9 163,9 -159,1 655,8 -240,9 -4,8 410,0 147,8 81,3 53,9 12,6 262,3 4.238,0 0,0 858,5 131,4 4,6 21,0 574,5 -9,2 4.397,7 2.303,1 506,0 458,8 5,8 41,3 250,8 196,6 2,8 3,6 0,0 47,9 2.558,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1984 890 0,0 15.082,6 122,0 4.863,9 402,0 281,1 0,0 0,0 120,9 0,0 0,0 405,9 186,6 8,3 211,0 3.283,8 383,5 2.877,7 22,6 4.843,9 471,3 3.527,8 194,6 528,8 121,4 1.161,1 36,1 546,4 578,6 4.297,8 869,6 207,5 236,6 2.984,1 1.472,1 25,4 400,1 1.046,6 2.151,1 293,7 145,4 27,2 1.312,9 371,9 7.161,6 238,9 692,4 2.409,2 202,3 685,4 1.670,0 1.263,4 14.121,8 120,7 4.671,1 333,7 215,7 0,0 0,0 118,0 59,7 58,2 371,6 168,8 11,2 191,6 2.930,5 317,9 2.584,4 28,2 4.554,3 424,8 3.316,1 211,8 496,0 105,6 1.140,1 30,3 523,4 586,4 3.784,9 824,8 214,9 230,2 2.515,0 1.440,4 26,3 368,7 1.045,4 2.135,8 316,0 137,3 24,6 1.283,4 374,5 5.267,1 255,3 601,5 2.308,2 196,4 616,3 1.493,7 1.289,4 30.692,7 -4.000,2 -670,7 69,8 -25.024,7 1.066,9 36,8 24,4 0,0 0,0 6,2 6,2 139,0 -396,1 -3,2 174,8 -147,6 870,4 -269,8 -6,9 593,7 156,8 85,4 65,0 6,4 437,0 4.671,1 0,0 993,8 167,5 9,2 28,2 642,9 -9,7 4.863,9 2.515,0 716,4 612,3 5,4 98,8 247,3 175,3 5,1 1,2 0,0 65,7 2.984,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1985 933 0,0 16.122,8 179,5 5.354,4 487,8 361,8 0,0 0,0 126,0 0,0 0,0 432,0 197,4 18,8 215,8 3.223,7 395,5 2.805,2 23,0 5.223,8 532,1 3.703,0 249,3 597,9 141,5 1.221,5 29,8 505,4 686,3 4.716,4 1.011,2 254,5 288,7 3.162,0 1.552,7 51,8 467,8 1.033,1 2.329,6 336,1 151,9 48,7 1.320,0 472,9 7.524,4 294,4 642,2 2.575,8 216,8 744,7 1.646,7 1.403,8 14.949,3 149,9 4.946,2 423,5 282,2 0,0 0,0 141,3 92,3 49,1 398,9 159,5 23,9 215,5 3.120,4 353,7 2.744,2 22,5 4.832,4 459,6 3.474,0 204,1 560,4 134,3 1.078,1 29,1 478,0 571,0 4.120,5 943,2 232,3 257,2 2.687,8 1.488,5 57,7 406,4 1.024,4 2.161,3 282,5 139,3 28,6 1.282,3 428,6 5.541,9 263,5 643,8 2.438,6 186,9 684,1 1.637,1 1.325,0 33.452,3 -4.505,5 -761,6 100,9 -27.098,2 1.187,8 48,7 32,0 0,0 0,0 12,7 4,0 149,6 -431,8 -4,2 185,2 -121,6 1.013,6 -301,9 -13,4 698,4 206,6 130,8 72,0 3,8 491,8 4.946,2 0,0 1.244,2 152,5 7,7 50,4 707,8 -18,5 5.354,4 2.687,8 722,2 667,6 2,9 51,7 248,0 175,8 3,3 14,9 0,0 54,0 3.162,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1986 1.027 0,0 17.332,0 136,9 5.839,5 602,0 447,3 0,0 0,0 154,7 0,0 0,0 401,4 191,9 18,7 190,8 3.429,3 374,2 3.027,4 27,7 5.469,1 611,8 3.803,0 245,3 649,8 159,2 1.453,6 34,0 615,9 803,7 5.255,0 968,3 312,0 244,2 3.730,5 1.739,4 75,1 512,0 1.152,3 2.485,5 320,2 182,1 21,9 1.440,6 520,7 7.852,2 290,5 631,9 2.616,4 182,3 894,6 1.710,3 1.526,2 16.429,2 156,9 5.449,6 442,9 294,8 0,0 0,0 148,1 112,8 35,2 431,1 198,0 19,8 213,3 3.324,2 351,5 2.947,8 24,9 5.338,7 575,7 3.757,8 257,4 591,8 156,0 1.285,7 33,6 550,9 701,2 4.522,6 903,8 279,4 222,3 3.117,1 1.667,4 82,5 475,1 1.109,8 2.446,8 323,5 164,2 33,3 1.364,7 561,1 6.012,6 277,1 626,7 2.651,9 212,9 771,2 1.780,0 1.472,8 33.620,9 -4.956,8 -878,2 105,9 -26.385,5 1.506,4 60,6 49,2 0,0 0,0 10,2 1,2 147,4 -423,5 3,0 127,3 -103,1 1.317,9 -424,8 -18,6 874,5 217,1 117,3 89,8 10,0 657,3 5.449,6 0,0 1.359,3 182,3 4,3 34,9 812,3 -5,4 5.839,5 3.117,1 881,7 819,5 1,2 61,0 268,2 162,1 7,1 13,9 0,0 85,0 3.730,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1987 1.041 0,0 17.559,3 131,3 6.030,5 545,6 403,8 0,0 0,0 141,8 0,0 0,0 376,4 150,0 39,7 186,7 3.526,1 421,3 3.064,2 40,6 5.379,4 543,2 3.756,0 238,7 655,8 185,7 1.570,0 34,8 664,9 870,3 5.569,3 1.035,3 285,3 231,6 4.017,1 1.748,5 70,5 484,6 1.193,4 2.509,9 354,3 206,2 21,9 1.500,1 427,4 7.731,7 284,2 629,3 2.544,7 179,8 931,1 1.674,4 1.488,2 16.817,0 149,1 5.691,6 439,0 305,7 0,0 0,0 133,3 103,6 29,6 361,6 131,9 38,8 190,9 3.493,3 433,4 3.026,0 33,9 5.294,1 531,4 3.765,8 236,3 615,2 145,4 1.388,3 34,5 582,7 771,1 4.957,7 986,5 274,2 233,8 3.463,2 1.742,8 84,3 481,7 1.176,8 2.467,6 336,9 172,0 18,3 1.511,2 429,2 5.979,4 288,7 539,6 2.604,7 203,2 859,0 1.669,5 1.484,2 33.473,7 -5.272,5 -905,7 116,1 -25.953,4 1.458,2 67,9 51,6 0,0 0,0 14,1 2,2 142,1 -391,9 -10,4 138,6 -165,4 1.239,0 -419,8 -14,5 804,7 239,0 123,1 103,2 12,7 565,7 5.691,6 0,0 1.432,7 250,3 7,7 18,5 856,9 2,6 6.030,5 3.463,2 866,5 780,0 2,7 83,8 312,5 214,3 4,1 11,2 0,0 83,0 4.017,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1988 1.073 221,8 18.914,9 164,9 6.587,2 669,9 523,1 113,7 409,3 146,8 119,1 27,7 458,5 171,5 26,9 260,1 3.580,4 431,0 3.113,6 35,8 5.750,7 646,2 3.987,5 216,1 695,9 205,0 1.703,5 42,8 696,2 964,5 6.213,3 1.036,5 373,6 197,7 4.605,5 1.706,2 104,3 439,9 1.162,0 2.756,9 419,6 196,9 19,6 1.639,9 480,9 8.238,5 337,5 636,9 2.732,4 208,2 928,3 1.732,8 1.662,4 17.231,9 181,7 6.015,3 525,8 393,2 45,8 347,4 132,6 109,7 22,9 380,9 151,6 28,5 200,8 3.338,3 380,8 2.911,2 46,3 5.250,3 503,3 3.676,6 235,9 658,4 176,1 1.539,6 37,0 640,9 861,7 5.371,6 967,7 343,2 195,4 3.865,3 1.736,1 92,2 487,6 1.156,3 2.549,0 353,7 189,0 21,9 1.518,9 465,5 6.050,2 310,4 582,3 2.504,2 206,0 934,4 1.525,1 1.512,9 34.297,9 -5.493,6 -1.001,6 120,4 -26.299,9 1.623,2 80,8 61,0 16,3 44,6 16,0 3,8 150,3 -383,1 36,0 225,6 -110,3 1.622,4 -506,7 -18,2 1.097,5 299,7 139,2 147,1 13,4 797,8 6.015,3 0,0 1.712,5 198,9 2,3 7,6 941,7 -5,4 6.587,2 3.865,3 1.058,2 1.001,8 3,3 53,1 318,0 204,0 0,0 5,5 0,0 108,5 4.605,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1989 1.100 209,3 19.298,0 247,3 6.518,5 619,3 459,8 65,7 394,1 159,5 124,6 34,9 461,1 198,2 18,4 244,5 3.739,6 476,6 3.242,2 20,8 6.024,2 605,5 4.272,7 190,1 788,3 167,6 1.688,0 37,4 709,7 940,9 6.369,2 1.023,9 400,7 265,7 4.678,9 1.578,8 85,9 346,5 1.146,4 2.900,8 308,8 231,6 26,4 1.740,4 593,6 8.449,3 332,2 823,0 2.833,1 195,0 820,6 1.703,3 1.742,1 17.708,4 167,8 6.128,3 530,7 402,4 38,4 364,0 128,3 97,0 31,3 333,0 114,1 15,7 203,2 3.547,4 464,7 3.059,2 23,5 5.434,1 522,6 3.877,6 201,2 680,5 152,2 1.567,0 36,0 601,6 929,4 5.561,1 934,9 349,2 242,6 4.034,4 1.694,8 151,8 423,9 1.119,1 2.553,7 276,6 196,9 31,9 1.559,0 489,3 6.343,9 285,0 676,8 2.733,8 177,3 855,0 1.554,8 1.616,0 36.770,0 -5.345,3 -1.022,1 95,0 -28.802,2 1.695,5 69,7 45,3 17,9 27,3 21,6 2,8 179,5 -447,1 -6,7 165,1 -155,6 1.500,3 -481,7 -2,9 1.015,7 335,7 173,0 148,7 14,0 680,0 6.128,3 0,0 1.576,6 270,4 0,6 45,1 952,9 -7,5 6.518,5 4.034,4 987,0 901,2 1,4 84,4 342,6 221,1 2,1 8,0 0,0 111,3 4.678,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1990 1.152 219,9 20.471,0 189,0 6.865,0 637,5 478,8 13,1 465,7 158,7 122,4 36,3 523,4 207,2 67,3 248,9 3.806,6 582,0 3.191,1 33,5 6.661,1 1.310,0 4.276,6 156,8 780,4 137,3 1.788,3 35,5 765,0 987,8 6.741,0 1.003,7 497,6 220,1 5.019,6 1.656,0 138,9 226,0 1.291,1 2.884,1 502,8 177,9 20,8 1.644,8 537,8 9.190,1 342,4 1.464,6 2.953,4 234,2 804,4 1.627,6 1.763,5 18.391,6 184,4 6.389,7 573,1 426,0 8,8 417,2 147,1 109,0 38,1 394,7 117,8 44,0 232,9 3.478,3 391,2 3.071,0 16,1 5.731,3 603,3 4.103,4 167,3 718,2 139,1 1.640,1 33,6 669,9 936,6 6.002,1 961,8 459,3 204,9 4.376,1 1.623,4 128,9 304,6 1.189,9 2.791,6 442,6 213,5 25,5 1.527,0 583,0 6.467,6 318,0 764,7 2.701,4 210,0 775,8 1.506,9 1.697,7 36.006,9 -5.671,5 -1.099,2 76,4 -27.582,5 1.730,1 87,3 68,2 2,2 66,0 17,8 1,3 263,5 -556,7 -5,9 213,2 -126,0 1.605,4 -521,7 -27,6 1.056,0 366,7 187,1 166,1 13,5 689,3 6.389,7 0,0 1.763,3 297,3 1,4 48,0 1.018,9 -18,5 6.865,0 4.376,1 1.024,6 931,0 4,1 89,5 381,1 241,8 2,5 7,4 0,0 129,4 5.019,6
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1991 1.157 201,4 19.646,7 296,9 6.814,9 677,0 466,6 3,8 462,8 210,4 180,3 30,1 413,3 153,7 23,6 236,0 3.710,7 451,0 3.244,0 15,7 5.891,1 681,7 4.054,4 149,7 876,4 128,9 1.842,8 37,7 830,7 974,4 6.598,2 1.018,7 497,7 178,6 4.903,2 1.545,6 133,4 172,8 1.239,4 3.003,8 409,2 241,8 22,6 1.678,4 651,8 8.498,8 362,1 817,0 2.905,2 280,2 752,8 1.598,4 1.783,1 18.506,4 168,1 6.417,1 611,6 436,3 -0,1 436,3 175,3 149,2 26,1 369,5 125,8 23,2 220,5 3.557,9 455,5 3.080,1 22,3 5.655,8 569,3 4.028,3 153,4 778,5 126,3 1.726,6 43,3 730,9 952,4 6.150,3 913,3 483,2 172,0 4.581,8 1.583,5 159,4 231,2 1.192,9 2.727,7 351,2 207,6 17,6 1.539,8 611,5 6.605,5 337,4 706,1 2.834,1 270,9 773,4 1.439,5 1.683,6 34.615,8 -5.636,1 -1.064,8 57,3 -26.348,7 1.623,5 49,7 24,5 0,0 24,5 18,5 6,7 239,8 -549,7 15,7 182,4 -136,5 1.424,8 -477,7 -17,1 930,0 365,3 182,1 177,3 5,9 564,8 6.417,1 -23,0 1.600,4 197,0 4,9 20,4 999,4 1,3 6.814,9 4.581,8 955,9 837,8 5,7 112,4 634,4 273,0 0,2 4,0 110,4 246,8 4.903,2
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1992 1.142 200,0 18.765,7 168,9 6.599,5 697,1 453,3 0,8 452,5 243,8 198,0 45,8 480,9 175,3 29,1 276,5 3.479,9 380,9 3.086,1 12,9 5.534,0 620,5 3.728,6 133,5 915,8 135,6 1.804,9 33,8 757,2 1.013,9 6.553,1 1.052,2 615,7 174,2 4.711,0 1.456,2 105,4 107,6 1.243,2 2.962,1 329,6 214,7 14,3 1.710,0 693,5 7.793,5 352,9 753,0 2.544,0 226,5 697,0 1.533,4 1.686,7 18.390,5 181,8 6.445,5 676,9 465,2 0,8 464,5 211,7 176,2 35,4 407,1 164,9 26,4 215,8 3.448,4 381,4 3.049,6 17,4 5.527,4 558,9 3.847,9 146,5 844,2 129,9 1.702,3 30,5 748,7 923,1 6.140,9 970,1 593,7 171,7 4.405,4 1.462,9 124,6 153,7 1.184,6 2.961,4 398,8 224,3 18,1 1.620,9 699,3 6.237,2 318,9 719,4 2.578,5 225,8 732,2 1.587,8 1.662,4 32.599,1 -5.746,0 -1.048,8 40,9 -24.333,4 1.511,4 14,3 -6,4 0,9 -7,3 18,1 2,6 233,4 -562,5 -5,5 184,5 -168,5 1.207,2 -446,0 -11,5 749,7 336,1 190,0 139,2 6,9 413,5 6.445,5 -5,0 1.424,8 289,7 3,5 22,4 982,2 -12,5 6.599,5 4.405,4 855,1 747,2 5,5 102,3 549,1 333,6 1,4 8,9 57,6 147,5 4.711,0
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1993 1.144 202,0 18.520,5 208,6 6.513,2 699,1 483,5 1,1 482,4 215,6 172,0 43,6 560,7 228,8 21,4 310,5 3.351,5 364,6 2.966,8 20,1 5.272,7 590,6 3.539,5 148,4 867,0 127,2 1.914,7 42,1 750,8 1.121,8 6.512,8 1.029,1 528,8 211,8 4.743,1 1.507,4 133,9 72,9 1.300,6 2.906,2 270,5 266,3 11,7 1.738,7 619,0 7.594,2 409,7 741,4 2.385,9 264,8 627,8 1.452,2 1.712,4 18.308,4 194,2 6.433,6 621,0 431,1 1,1 430,0 189,9 157,4 32,5 426,8 147,4 19,5 259,9 3.378,5 357,8 2.980,7 40,0 5.366,8 583,1 3.670,2 146,3 859,7 107,5 1.887,5 44,2 816,0 1.027,3 6.310,8 990,6 482,0 194,3 4.643,9 1.437,0 116,4 102,0 1.218,6 2.824,4 300,5 238,3 11,8 1.614,7 659,1 6.200,8 356,4 659,8 2.510,9 261,2 705,1 1.535,3 1.707,4 33.622,7 -5.799,6 -1.060,7 29,6 -25.483,5 1.308,6 47,3 23,3 -0,5 23,8 19,3 4,7 220,6 -505,7 12,3 135,2 -141,3 1.077,0 -407,8 -16,8 652,4 363,0 205,6 153,7 3,7 289,3 6.433,6 -21,0 1.278,1 206,0 0,6 33,0 981,3 -22,6 6.513,2 4.643,9 730,6 655,5 10,4 64,7 631,4 366,2 8,8 10,9 44,9 200,6 4.743,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1994 1.173 200,5 19.396,8 229,4 6.466,2 738,8 513,3 3,7 509,6 225,5 187,2 38,3 591,0 225,3 9,5 356,2 3.369,1 444,2 2.904,2 20,7 5.916,6 742,7 3.988,7 144,6 849,7 190,9 2.085,4 48,1 798,6 1.238,7 6.946,0 1.162,0 727,0 198,9 4.858,1 1.526,8 155,4 51,8 1.319,6 3.088,4 341,7 321,1 14,5 1.781,3 629,8 7.835,6 362,8 760,7 2.687,7 282,2 699,7 1.314,5 1.728,0 18.629,9 224,0 6.489,4 681,8 473,3 2,5 470,8 208,5 172,5 35,9 523,9 214,2 8,6 301,1 3.293,8 441,2 2.830,5 22,1 5.297,0 698,5 3.481,5 159,8 831,7 125,5 2.120,0 45,3 863,3 1.211,4 6.592,9 1.089,3 668,2 218,9 4.616,5 1.501,4 136,7 75,5 1.289,2 2.997,3 355,5 276,0 4,6 1.690,3 670,9 6.167,2 377,1 710,9 2.379,1 287,9 668,6 1.371,2 1.743,6 33.829,0 -5.925,7 -1.051,7 22,0 -25.293,5 1.580,1 51,9 31,3 0,0 31,3 16,0 4,6 190,3 -441,5 -6,2 248,5 -179,4 1.443,7 -477,3 -22,1 944,2 379,8 163,9 215,7 0,2 564,5 6.489,4 -25,8 1.189,8 213,8 3,4 5,7 963,8 -11,9 6.466,2 4.616,5 961,9 872,7 4,3 85,0 720,3 308,2 3,5 8,2 101,1 299,2 4.858,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1995 1.100 179,1 18.869,8 152,7 6.432,0 793,4 529,0 1,4 527,5 264,4 205,5 58,9 554,4 203,9 16,9 333,6 3.269,3 329,2 2.923,3 16,8 5.740,2 637,1 3.834,6 141,6 859,5 267,4 1.928,2 22,3 712,8 1.193,1 6.906,5 1.073,8 657,4 184,8 4.990,5 1.364,4 122,5 40,4 1.201,5 2.972,3 324,0 328,6 36,3 1.665,8 617,6 7.626,4 363,8 800,0 2.507,9 220,2 636,2 1.336,1 1.762,2 17.852,1 153,2 6.213,6 701,6 458,9 1,7 457,2 242,7 184,3 58,3 534,1 211,1 10,7 312,3 2.998,8 322,0 2.665,0 11,8 5.310,7 612,2 3.635,5 138,2 722,6 202,2 1.940,3 19,7 732,6 1.188,0 6.353,1 1.079,4 614,6 165,9 4.493,2 1.332,6 119,5 49,6 1.163,5 3.032,2 353,8 313,3 21,3 1.685,7 658,1 5.980,0 350,3 781,8 2.368,6 235,1 629,4 1.154,2 1.614,8 31.189,1 -5.519,9 -997,4 13,9 -23.122,6 1.563,0 56,7 21,9 0,0 21,9 27,8 7,0 167,8 -394,5 -0,5 176,7 -133,5 1.435,7 -480,9 -21,5 933,4 358,9 170,5 176,1 12,3 574,6 6.213,6 63,9 1.310,5 231,7 0,9 18,8 937,4 -4,9 6.432,0 4.493,2 956,4 835,8 4,1 116,6 459,1 261,2 1,8 9,3 60,4 126,4 4.990,5
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1996 989 156,8 17.753,9 238,9 5.959,2 808,3 528,0 0,5 527,5 280,3 217,6 62,7 496,3 144,0 34,8 317,5 2.909,3 300,9 2.591,0 17,4 5.538,3 678,8 3.549,7 124,4 912,2 273,2 1.803,5 27,8 598,7 1.177,0 6.703,0 1.086,6 715,7 167,6 4.733,1 1.255,8 113,6 27,0 1.115,2 2.723,4 403,4 228,3 9,0 1.566,2 516,5 7.071,8 339,1 661,9 2.326,8 227,6 607,8 1.249,2 1.659,4 16.455,6 153,1 5.652,5 620,7 374,3 1,9 372,4 246,4 203,2 43,3 436,4 137,9 20,3 278,2 2.886,8 322,2 2.555,3 9,3 5.004,5 558,1 3.364,3 116,7 745,7 219,7 1.701,6 31,0 590,3 1.080,3 6.046,3 1.045,7 573,9 157,0 4.269,7 1.238,4 115,7 33,7 1.089,0 2.643,9 320,2 268,2 12,4 1.517,1 526,0 5.420,6 319,3 618,5 2.176,2 172,5 592,7 1.106,5 1.541,4 29.042,0 -5.123,9 -916,8 8,3 -21.534,9 1.474,6 59,2 22,9 0,0 22,9 25,6 10,7 148,5 -314,3 10,4 227,0 -116,6 1.488,8 -469,1 -22,5 997,2 352,0 134,2 203,1 14,7 645,2 5.652,5 47,6 1.289,9 211,6 0,1 35,0 855,3 1,1 5.959,2 4.269,7 946,2 840,9 7,5 97,8 482,8 195,6 1,1 10,0 65,8 210,3 4.733,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1997 995 153,5 18.991,7 242,6 6.081,5 1.448,3 1.113,4 0,9 1.112,5 334,9 257,7 77,2 552,9 220,5 19,4 313,0 3.087,5 406,6 2.671,1 9,8 5.814,7 867,2 3.681,3 119,1 870,1 277,0 1.764,4 76,9 503,5 1.184,0 6.856,8 1.126,1 1.064,3 196,5 4.469,9 1.304,8 139,6 31,3 1.133,9 3.301,9 413,7 300,8 1,3 1.677,8 908,3 7.528,4 294,5 919,0 2.354,8 180,4 572,3 1.458,6 1.748,8 16.671,0 180,0 5.697,0 703,7 483,2 0,9 482,3 220,5 167,2 53,3 482,3 185,3 23,0 274,0 2.901,3 370,9 2.518,8 11,6 5.092,3 621,2 3.316,7 128,0 782,7 243,7 1.614,4 46,1 505,2 1.063,1 5.931,3 1.007,1 729,1 173,3 4.021,8 1.240,0 117,0 35,8 1.087,2 2.773,1 376,7 307,2 1,3 1.544,8 543,1 5.514,6 298,4 687,2 2.124,4 191,6 563,3 1.212,0 1.649,7 30.533,4 -5.203,9 -926,3 7,1 -22.817,7 1.592,7 57,3 17,9 -0,8 18,7 32,2 7,2 148,4 -321,5 7,0 234,3 -160,0 1.558,1 -502,9 -20,3 1.034,9 446,0 183,8 244,3 17,9 588,9 5.697,0 59,5 1.387,3 228,3 0,5 40,6 864,5 -9,6 6.081,5 4.021,8 1.047,7 892,5 9,8 145,4 599,6 303,7 1,7 5,1 135,5 153,7 4.469,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1998 803 119,1 14.394,8 217,5 4.855,7 619,6 385,9 25,7 360,1 233,7 198,7 34,9 457,2 145,5 50,2 261,5 2.558,3 324,6 2.225,2 8,5 4.431,9 551,4 2.884,5 106,7 736,8 152,5 1.254,5 34,3 334,7 885,5 4.890,6 873,4 733,1 175,2 3.108,9 1.020,6 86,7 13,7 920,2 2.522,8 406,8 261,3 2,1 1.315,3 537,3 5.960,8 243,8 580,5 1.961,5 157,5 443,1 1.133,6 1.440,8 13.569,6 218,0 4.785,3 402,6 218,3 0,0 218,3 184,3 137,8 46,5 379,2 129,8 38,3 211,1 2.411,9 275,9 2.126,7 9,3 4.174,0 440,8 2.836,7 91,3 648,6 156,6 1.198,8 20,5 364,0 814,3 4.395,7 860,1 577,2 152,4 2.806,0 1.034,1 85,9 21,2 927,0 2.498,0 380,0 269,1 2,4 1.285,4 561,1 4.598,5 235,1 576,5 1.810,3 157,7 447,1 1.043,2 1.371,8 24.159,6 -4.199,9 -755,8 2,9 -17.955,5 1.251,3 45,8 23,6 1,0 22,6 23,7 -1,5 98,3 -277,9 17,9 222,3 -111,0 1.246,7 -401,6 -15,5 829,6 371,0 131,6 224,2 15,2 458,6 4.785,3 -68,6 1.004,8 219,9 0,4 38,5 692,3 8,3 4.855,8 2.806,0 777,3 685,1 2,9 89,3 474,4 226,5 5,4 5,9 57,6 179,0 3.108,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 1999 1.009 153,3 18.336,9 308,7 6.334,9 506,2 247,4 0,3 247,1 258,8 204,4 54,4 620,0 188,6 48,0 383,4 3.146,5 414,4 2.721,7 10,4 5.715,7 634,3 3.826,3 168,4 901,0 185,7 1.704,9 46,0 411,4 1.247,5 6.227,7 942,8 646,8 257,1 4.381,0 1.222,7 104,5 20,3 1.097,9 3.277,1 484,4 328,1 21,5 1.826,9 616,2 7.609,2 315,5 697,6 2.593,7 167,3 578,0 1.549,5 1.707,6 16.925,3 244,4 6.058,9 478,5 228,5 0,0 228,5 250,0 206,7 43,3 569,3 178,0 46,0 345,3 3.054,3 416,6 2.631,8 5,9 4.945,2 512,8 3.306,8 132,5 815,7 177,4 1.574,7 44,9 464,7 1.065,1 5.768,9 921,5 618,9 191,5 4.037,0 1.241,1 101,0 24,2 1.115,9 3.108,8 412,8 371,5 18,9 1.717,2 588,4 5.423,0 252,9 567,2 2.296,8 129,9 508,9 1.383,7 1.667,3 30.576,2 -5.446,9 -994,6 4,5 -22.712,6 1.426,6 52,3 15,3 1,0 14,3 27,9 9,1 117,7 -323,9 9,4 251,7 -126,4 1.407,3 -468,2 -19,2 919,9 374,9 105,7 267,7 1,5 545,1 6.058,9 -41,0 1.428,4 272,6 0,3 85,9 914,1 1,4 6.346,5 4.037,0 986,9 869,7 5,0 112,3 646,8 324,6 4,8 2,5 51,8 263,1 4.377,1
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 2000 1.114 167,2 20.561,9 398,1 7.067,8 634,8 409,0 0,0 409,0 225,8 175,9 50,0 711,7 301,6 46,8 363,3 3.516,9 503,6 2.991,5 21,8 6.376,0 640,2 4.256,4 230,0 1.058,5 190,9 1.856,5 43,3 492,7 1.320,5 6.765,4 1.065,3 717,7 347,5 4.634,9 1.256,9 110,1 20,6 1.126,2 3.731,4 578,7 320,8 16,3 2.093,8 721,8 8.808,2 281,6 900,7 2.811,9 153,9 629,3 2.067,0 1.963,8 18.622,2 383,4 6.625,9 544,1 321,9 0,0 321,9 222,2 179,7 42,5 550,0 174,9 28,8 346,3 3.091,8 412,8 2.656,4 22,6 5.652,0 585,0 3.800,2 172,2 904,9 189,7 1.774,9 39,5 486,1 1.249,3 6.334,3 1.033,0 672,7 236,1 4.392,5 1.235,1 104,9 22,1 1.108,1 3.431,3 436,8 347,7 16,6 1.944,3 685,9 5.984,8 286,4 725,6 2.559,7 144,1 610,6 1.636,6 1.658,4 32.770,4 -6.011,1 -1.116,8 3,5 -24.105,0 1.541,0 54,6 27,3 -0,1 27,4 26,7 0,6 143,6 -406,3 -1,3 227,8 -148,3 1.411,1 -466,3 -21,7 923,0 462,2 148,8 304,3 9,1 460,8 6.625,9 91,8 1.594,2 339,1 0,5 115,7 1.020,5 5,9 7.067,8 4.392,5 976,0 865,4 5,0 105,6 730,0 404,6 20,9 1,5 59,2 243,8 4.634,9
Alle ondernemingen B.1. Balanstotaal 12,5 - 23 mln. euro 2001 . . . . . . . . . - . . - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . x . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .