Research en development (R&D); onderzoek bij universiteiten, 1994 - 2003

Research en development (R&D); onderzoek bij universiteiten, 1994 - 2003

Onderzoeksgebieden Perioden Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Wetenschappelijk personeel (arbeidsjaren) Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel Niet-wetenschappelijk personeel (arbeidsjaren) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Uitgaven totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Exploitatiekosten Totaal (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Exploitatiekosten Bruto loonkosten (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Exploitatiekosten Overige exploitatiekosten (mln euro) Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel Investeringen (mln euro)
Totaal 2001 15.376 10.807 2.139 1.898 1.132 766 242
Totaal 2003 16.450 10.758 2.356 2.073 1.260 813 283
Landbouw 2001 839 370 119 109 66 43 11
Landbouw 2003 857 415 134 122 70 52 12
Natuur 2001 3.249 1.410 388 368 201 167 20
Natuur 2003 3.367 1.409 456 429 241 188 26
Techniek 2001 2.766 1.280 486 391 241 150 95
Techniek 2003 2.965 1.186 482 430 281 149 53
Gezondheid 2001 4.324 1.765 605 580 304 276 25
Gezondheid 2003 4.882 1.765 653 611 325 286 42
Economie 2001 639 207 107 91 60 31 17
Economie 2003 782 226 129 98 68 30 31
Rechten 2001 666 274 97 77 53 24 20
Rechten 2003 631 282 119 87 60 27 31
Gedrag en maatschappij 2001 1.683 521 180 147 102 45 33
Gedrag en maatschappij 2003 1.715 558 225 168 119 49 56
Taal en cultuur 2001 1.125 297 132 113 81 32 20
Taal en cultuur 2003 1.200 314 157 125 93 32 32
Niet in te delen 2001 85 4.683 25 . 25 . .
Niet in te delen 2003 51 4.603 2 . 2 . .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over de activiteiten op het gebied van research
en development (R&D) van universiteiten inclusief de daarmee gelieerde
researchinstituten en het wetenschappelijk onderzoek verricht in
universitaire medische centra (UMC's).
Het gaat daarbij om:
- de uitgaven ten behoeve van de R&D verricht met eigen personeel;
- het eigen R&D-personeel, weergegeven in aantallen arbeidsjaren.
De gegevens zijn uitgesplitst naar onderzoeksgebied.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1994

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 18 november 2009:
De tabel is stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Arbeidsjaren: eigen R&D-personeel
Aantal werkzame personen (gedeeltelijk) betrokken bij de R&D-activiteiten
van het betreffende bedrijf of instelling omgerekend naar arbeidsjaren,
ook wel fulltime-equivalents (fte's) of voltijdequivalenten (vte's)
genoemd. Iemand met een volledige baan die twee dagen per week met R&D
bezig is, telt voor 0,4 (2/5) arbeidsjaar. Dit aantal R&D-arbeidsjaren
bestaat uit onderzoekers, assistenten en overig personeel ingezet voor
R&D.
Wetenschappelijk personeel
Wetenschappelijk opgeleide onderzoekers en assistenten.
Niet-wetenschappelijk personeel
Onderhouds-, secretariaats-, bibliotheek- en kantoorpersoneel dat
direct werkzaamheden verricht voor de R&D binnen het bedrijf.
Verrichte R&D-uitgaven: eigen personeel
Uitgaven voor met eigen personeel verrichte research en development (R&D).
Dit betreft zowel de exploitatiekosten als de investeringen ten behoeve
van met eigen personeel verrichte R&D.
Uitgaven totaal
Exploitatiekosten
Lopende uitgaven aan R&D onderverdeeld in bruto loonkosten en overige
exploitatiekosten.
Totaal
Bruto loonkosten
Loonkosten inclusief pensioenbijdragen, sociale premies en eventuele extra
uitkeringen. De verminderde afdracht loonbelasting als gevolg van de WBSO
(voluit: Wet Vermindering Afdracht Loonbelasting en Premie
Volksverzekeringen, Onderdeel Speur- en Ontwikkelingswerk) is niet in
mindering gebracht.
Overige exploitatiekosten
Kosten voor klein gereedschap, huurkosten, onderhoud laboratoria,
wetenschappelijke literatuur, huur computertijd, verzekeringen, energie en
water, reiskosten en dergelijke. Afschrijvingen zijn geen
exploitatiekosten.
Investeringen
Investeringsuitgaven voor grond, gebouwen, apparatuur en andere te
activeren investeringen ten behoeve van de R&D-activiteiten.