Langdurig werklozen; kenmerken

Langdurig werklozen; kenmerken

Persoonskenmerken Perioden Langdurig werklozen (x 1 000)
15 tot 25 jaar 2001* 11
15 tot 25 jaar 2002* 7
15 tot 25 jaar 2003* 16
15 tot 25 jaar 2004* 23
15 tot 25 jaar 2005* 21
15 tot 25 jaar 2006* 18
15 tot 25 jaar 2007* 11
15 tot 25 jaar 2008* 12
25 tot 45 jaar 2001* 46
25 tot 45 jaar 2002* 44
25 tot 45 jaar 2003* 64
25 tot 45 jaar 2004* 93
25 tot 45 jaar 2005* 100
25 tot 45 jaar 2006* 80
25 tot 45 jaar 2007* 54
25 tot 45 jaar 2008* 42
45 tot 65 jaar 2001* 33
45 tot 65 jaar 2002* 37
45 tot 65 jaar 2003* 50
45 tot 65 jaar 2004* 66
45 tot 65 jaar 2005* 82
45 tot 65 jaar 2006* 90
45 tot 65 jaar 2007* 82
45 tot 65 jaar 2008* 65
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De gegevens in deze tabel zijn gebaseerd op de Enquête beroepsbevolking
(EBB). De EBB is een onderzoek dat door het CBS wordt uitgevoerd om
informatie te verzamelen over de relatie tussen mens en arbeidsmarkt.
Hierbij worden kenmerken van personen in verband gebracht met hun huidige
dan wel toekomstige positie op de arbeidsmarkt.

De gegevens in deze tabel hebben betrekking op werkloosheidsduur.
Werkloosheidsduur betreft het aantal maanden dat een persoon werkloos
is. Op basis van de Enquête beroepsbevolking is vastgesteld welke
personen behoren tot de werkloze beroepsbevolking en sinds welke
maand deze personen werkloos zijn. De maand wanneer een persoon
werkloos is geworden, is gebaseerd op de maand van de laatste baan
(van 12 uur per week of meer van langer dan één jaar) of de maand
van zoeken naar werk (van 12 uur of meer per week) of het moment
van schoolverlaten.

De cijfers over het aantal langdurig werklozen zijn het resultaat van een
eerste studie naar de mogelijkheden om te komen tot een afbakening van
langdurig werkloosheid. Van de werklozen in de Enquête Beroepsbevolking
(EBB) is bekend wanneer ze zijn gestopt in de laatste baan, wanneer ze zijn

gaan zoeken naar werk en het moment van schoolverlaten. Met deze gegevens
kan worden achterhaald wanneer iemand werkloos is geworden; dit is de
startdatum van werkloosheid. De werkloosheidsduur is het aantal maanden
tussen de startdatum van werkloosheid tot en met de enqûetedatum. Deze
studie maakt deel uit van een langer lopend onderzoek naar
werkloosheidsduur in Nederland. Deze cijfers hebben daarom een voorlopig
karakter en kunnen in een later stadium worden bijgesteld.

Vanwege een nieuwe weegmethode van de EBB zijn alle EBB tabellen
stopgezet en verplaatst naar het archief. In plaats hiervan worden
nieuwe tabellen gemaakt waarvan deze tabel er één is. In deze nieuwe
tabellen zijn de cijfers met een nieuwe weegmethode gecorrigeerd tot
en met 2001. Vanaf 2001 is het daarnaast ook mogelijk om voor een
beperkte set van variabelen kwartaalcijfers te publiceren.
De jaren voor 2001 zijn niet gecorrigeerd en betreffen de eerder
gepubliceerde cijfers. Een uitgebreide beschrijving van de nieuwe
weegmethode van de EBB is te vinden op de themapagina.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2001

Frequentie: stopgezet

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie:
Deze tabel is stopgezet en voortgezet in een vernieuwde tabel
Werkloze beroepsbevolking; werkloosheidsduur kenmerk.
Aanleiding hiervoor zijn nieuwe, nauwkeuriger cijfers over
werkloosheidsduur. Daarbij is gecorrigeerd voor afrondfouten
in de zoekduur van werklozen. Daarnaast wordt bij de
bepaling van de werkloosheidsduur geen rekening meer
gehouden met het moment van schoolverlaten van werklozen.
De oude tabellen over de werkloosheidsduur van werklozen
zijn stopgezet en verplaatst naar het archief.
Het gaat om de tabellen;
- Werklozen; werkloosheidsduur
- Langdurig werklozen; kenmerken
- Langdurig werklozen; regio.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Stopgezet.

Toelichting onderwerpen

Langdurig werklozen
Het aantal maanden dat een persoon werkloos is (werkloosheidsduur),
betreft het aantal maanden tussen de startdatum van werkloosheid tot en
met de enquêtedatum. Aan de hand hiervan is een onderscheid gemaakt
tussen personen die kortdurig werkloos zijn en personen die langdurig
werkloos zijn. Tot de kortdurig werklozen wordt iedereen gerekend die
minder dan 12 maanden werkloos is. Tot de langdurig werklozen wordt
iedereen gerekend die 12 maanden of meer werkloos is.