Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2006

Gemiddeld inkomen bevolking en personen met 52 weken inkomen, 2006

Regio's Aantal personen Bevolking ultimo 2006 (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 weken inkomen* (x 1 000) Aantal personen Personen met 52 wk.inkomen % bevolking* (%) Gemiddeld besteedbaar inkomen* Per inwoner* (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen* Rangnummer inkomen per inwoner* Gemiddeld besteedbaar inkomen* Per persoon met 52 weken inkomen* (1 000 euro) Gemiddeld besteedbaar inkomen* Rangnummer inkomen(pers.met 52 wk.ink)*
Nederland 16.358,0 11.404,4 70 13,3 - 18,6 -
Amsterdam 742,9 516,3 70 13,9 104 19,4 127
Arnhem 142,6 101,7 71 12,8 282 17,5 354
Assen 64,4 44,7 69 12,6 310 17,8 308
Groningen (gemeente) 181,6 129,8 71 12,3 367 16,4 425
Haarlem 147,0 106,8 73 14,2 72 19,2 135
Leeuwarden 92,3 66,0 71 12,3 368 16,7 409
Lelystad 72,3 49,4 68 12,4 351 17,8 318
Maastricht 119,0 85,5 72 12,5 319 16,9 399
Middelburg (Z.) 47,3 33,3 70 12,9 258 18,0 283
's-Gravenhage (gemeente) 473,9 320,6 68 13,4 162 19,2 134
's-Hertogenbosch 135,6 98,4 73 13,9 107 18,8 184
Utrecht (gemeente) 288,4 205,5 71 13,6 137 18,6 210
Zwolle 114,6 82,2 72 13,1 221 17,9 294
Bron: cbs.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft het aantal personen in Nederland, het aantal personen met
52 weken inkomen en het bijbehorend gemiddeld besteedbaar inkomen.
De cijfers zijn uitgesplitst naar landsdeel, provincie, corop-gebied,
grootstedelijke agglomeratie, stadsgewest en gemeente.

De gegevens komen uit het Regionaal Inkomensonderzoek (RIO) 2006 van het
CBS. De peildatum is 1 januari 2007; de inkomensgegevens hebben betrekking
op het onderzoeksjaar 2006. Het betreft voorlopige cijfers.

Frequentie: eenmalig
Omdat de gemeentelijke indeling jaarlijks kan veranderen worden de
uitkomsten uit het RIO voor elk afzonderlijk onderzoeksjaar gepubliceerd;
samenvoeging of splitsing van gemeenten heeft tot gevolg dat alle
informatie gerelateerd aan het inkomen in een nieuw gevormde of gesplitste
gemeente aanzienlijk kan wijzigen waardoor vergelijkbaarheid in de tijd
niet mogelijk is.

Toelichting onderwerpen

Aantal personen
De hier opgenomen populatie omvat de totale bevolking van Nederland. Bij
de bepaling van de bevolkingsaantallen en het gemiddeld inkomen per
inwoner zijn ook de huishoudens zonder (waargenomen) belastbaar inkomen
(een procent) opgenomen. Personen die het gehele jaar inkomen hebben
genoten dus ook de bevolking in instellingen, inrichtingen en tehuizen
worden tot de categorie met 52 weken inkomen gerekend. Huishoudens
waarvan alle huishoudensleden een WSF-uitkering ontvangen behoren tot de
groep studentenhuishoudens en per definitie niet tot deze categorie.
Bevolking ultimo 2006
De totale geregistreerde bevolking in Nederland op 1 januari 2007.
Personen met 52 weken inkomen*
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie
met 52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot
de groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een
qua tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in
de groep minder dan 52 weken inkomen.
Personen met 52 wk.inkomen % bevolking*
Het aantal personen met 52 weken inkomen in procenten van de bevolking.
Gemiddeld besteedbaar inkomen*
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner en van personen met 52
weken inkomen.
Het besteedbaar inkomen is het bruto-inkomen verminderd met de premies
sociale zekerheid en andere betaalde overdrachten (o.a. alimentatie voor
ex-partner) en de loon-, inkomsten- en vermogensbelasting.
Personen die het gehele jaar inkomen hebben, worden tot de categorie met
52 weken inkomen gerekend. De categorie zelfstandigen behoort tot de
groep die het gehele jaar inkomen hebben.
Personen die in het onderzoeksjaar gedurende kortere tijd of over een qua
tijdsduur onbekende periode inkomen hebben, worden samengenomen in de
groep minder dan 52 weken inkomen. Ook personen die
uitsluitend kinderbijslag, individuele huursubsidie en of tegemoetkoming
studiekosten ontvangen worden bij de categorie 52 weken inkomen buiten
beschouwing gelaten. Vanuit het grondmateriaal is het niet mogelijk om de
groep parttime werkers van de fulltimers te onderscheiden. Hierdoor
zullen ook bij de personen met 52 weken inkomen lage inkomens voorkomen.
Per inwoner*
Het gemiddeld besteedbaar inkomen per inwoner.
Rangnummer inkomen per inwoner*
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner gebruikt.
Per persoon met 52 weken inkomen*
Gemiddeld besteedbaar inkomen van personen met 52 weken inkomen.
Rangnummer inkomen(pers.met 52 wk.ink)*
Met het rangnummer is aangegeven welke plaats een gemeente of regio
inneemt op de inkomensladder waarbij gemeenten of regio's gerangschikt
zijn van hoog naar laag. Voor de inkomensladder is het gemiddelde inkomen
per inwoner met 52 weken inkomen gebruikt.