E-commerce, in- en verkoop bij bedrijven; bedrijfsgrootte en -tak (SBI'93)

E-commerce, in- en verkoop bij bedrijven; bedrijfsgrootte en -tak (SBI'93)

Perioden Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) 1500f Totaal (geen landbouw, ..) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) D Industrie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) G Reparatie consumentenartikelen; handel (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) I Vervoer, opslag en communicatie (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) K Verhuur en zakelijke dienstverlening (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) Overige (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse Totaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 10 tot 50 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 50 tot 250 werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische inkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 250 en meer werkzame personen (% van de totale inkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) 1500f Totaal (geen landbouw, ..) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) D Industrie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) G Reparatie consumentenartikelen; handel (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) I Vervoer, opslag en communicatie (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) K Verhuur en zakelijke dienstverlening (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfstak (SBI'93) Overige (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse Totaal (10 en meer werkzame personen) (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 10 tot 50 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 50 tot 250 werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde) Elektronische verkoopwaarde Per bedrijfsgrootteklasse 250 en meer werkzame personen (% van de totale verkoopwaarde)
1999 . . . . . . . . . . 3,4 5,4 3,3 2,9 1,5 0,5 3,4 1,0 3,7 4,7
2000 5,2 2,4 8,0 1,5 2,8 2,1 5,2 5,7 4,9 5,0 5,8 9,0 5,5 5,3 3,2 1,4 5,8 2,4 6,0 7,7
2001 9,6 6,1 14,3 2,8 4,7 2,2 9,6 9,6 7,0 10,9 7,0 11,6 6,3 7,1 2,9 1,2 7,0 2,7 5,8 10,0
2002 8,3 4,9 12,2 4,2 5,9 2,5 8,3 6,3 6,9 10,9 7,1 13,0 6,7 8,2 3,1 0,9 7,1 2,6 6,3 10,5
2003 8,4 6,6 11,3 4,0 5,3 3,4 8,4 4,6 7,2 11,9 7,9 11,1 9,4 8,2 3,5 1,1 7,9 3,3 7,8 10,6
2004 9,0 8,2 12,4 2,8 4,4 2,3 9,0 4,3 8,5 12,7 8,9 12,8 10,9 7,3 3,3 1,8 8,9 2,7 11,4 11,0
2005 9,6 8,4 12,6 3,0 5,9 5,1 9,6 6,3 7,0 13,7 9,3 14,1 10,2 9,7 3,7 2,0 9,3 4,1 10,0 12,0
2006 12,1 11,1 15,7 5,6 8,8 5,4 12,1 8,5 9,5 16,4 10,7 18,2 9,6 15,2 4,6 2,2 10,7 5,1 10,5 14,3
2007 14,7 10,8 20,9 7,1 8,9 6,7 14,7 11,2 10,9 19,8 13,1 18,3 14,7 20,6 6,6 2,1 13,1 6,8 13,1 16,7
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft cijfers over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat hierbij specifiek
over de mate waarin bedrijven externe netwerken, waaronder internet,
gebruiken voor e-commerce (in- en verkoop). De tabel laat zien hoeveel
procent van de totale inkoopwaarde en hoeveel procent van de totale omzet
via het gebruik van externe netwerken wordt gerealiseerd.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen (voor de jaren 1999-2001: bedrijven met 10 of meer werknemers).
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfstak (SBI'93) en bedrijfsgrootte.

Gegevens beschikbaar vanaf: 1999

Wijziging per 17-03-2010:
De tabel is stopgezet.

Status van de cijfers:
De cijfers voor de periode 1999-2007 zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
N.v.t.

Toelichting onderwerpen

Elektronische inkoopwaarde
De waarde van de door een bedrijf elektronisch afgesloten
inkooptransacties als percentage van de totale inkoopwaarde.
Per bedrijfstak (SBI'93)
Bedrijfstakken en branches zijn groepen van bedrijven ingedeeld naar
voornaamste activiteit. Voor de indeling hanteert het CBS de zogenoemde
Standaardbedrijfsindeling (SBI'93). De SBI'93 wordt door het CBS onder
andere gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun
hoofdactiviteit.
De indeling naar voornaamste activiteit (hoofdactiviteit) betekent dat er
in een bepaalde categorie bedrijven, bijvoorbeeld productie en distributie
van energie en water, bedrijven kunnen voorkomen die naast deze
activiteiten ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitvoeren.
De SBI'93 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties en
subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen,
klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid.
De SBI-code is tot en met het niveau van de klassen (4 cijfers), op een
aantal uitzonderingen na, gelijk aan de door Eurostat vastgestelde NACE
Rev. 1 (Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté Européenne) die in alle lidstaten van de EU wordt gehanteerd.
1500f Totaal (geen landbouw, ..)
1500f Totaal (geen landbouw, overheidsdiensten en financiële instellingen)
Deze categorie is een samentelling van de volgende categorieën:
D Industrie;
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
I Vervoer, opslag en communicatie;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen;
Overige.
D Industrie
Onder de sectie D Industrie wordt de mechanische, fysische of chemische
verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten
verstaan. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen
uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten
uit de industrie.
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines met motoraandrijving en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar
materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe
producten worden verwerkt en die welke producten op de plaats waar deze
zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen
echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Een nieuw industrieel product is een eindproduct, dat gereed is voor
gebruik of consumptie of het is een halffabricaat, dat voor verdere
verwerking wordt gebruikt. Een voorbeeld: het product dat na raffinage
van aluminiumoxide ontstaat, wordt als input gebruikt voor de primaire
productie van aluminium. Primair aluminium wordt als input gebruikt voor
de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt als input gebruikt
voor de fabricage van artikelen van draad.
Indien de montage en installatie van machines en apparatuur in de
industrie, handels- of andere eenheden als gespecialiseerde activiteiten
worden uitgevoerd, worden deze in dezelfde klasse ingedeeld als het
desbetreffende product.
De montage en installatie van machines en apparatuur als incidentele
dienstverlening bij de verkoop van goederen door een eenheid die
hoofdzakelijk actief is in de industrie, de groothandel of de
detailhandel, worden ingedeeld bij de hoofdactiviteit.
Onderhoud en reparatie van industriële machines en apparaten wordt over
het algemeen in dezelfde klasse ingedeeld als de vervaardiging van de
betrokken goederen. Reparatie van kantoormachines en computers wordt
echter ingedeeld in klasse 7250.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in groep 527. De reparatie van auto's en motoren in afdeling 50
Autobranche.
Indien de goederen ingrijpend worden gewijzigd of vernieuwd of een totaal
andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk onder industrie.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De scheidslijn tussen industrie en andere secties van de nomenclatuur is
niet altijd even duidelijk. De industrie houdt zich bezig met de
verwerking van materialen tot nieuwe producten. Er wordt een nieuw product
gemaakt, maar wanneer een product als nieuw moet worden beschouwd, is niet
altijd evident. Ter verduidelijking volgt een aantal voorbeelden van
activiteiten die in de sectie Industrie worden ingedeeld:
- het pasteuriseren en bottelen van melk;
- de verwerking van schelpdieren en verse vis (openen en verwijderen van
oesterschelpen, fileren van vis);
- het drukken en aanverwante activiteiten;
- de productie van stortklare beton;
- de leerbewerking;
- de houtverduurzaming;
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen en het
polijsten;
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines
(bijvoorbeeld automotoren);
- reparatie en renovatie van schepen;
- loopvlakvernieuwing van banden.
Er zijn daarentegen ook activiteiten die weliswaar nieuwe producten
opleveren maar niet tot de industrie worden gerekend. Daartoe behoren:
- het optrekken van bouwwerken, de fabricage van constructies op de
bouwplaats zelf (sectie F: Bouwnijverheid);
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het sorteren van afval;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
G Reparatie consumentenartikelen; handel
De sectie G Reparatie van consumentenartikelen en handel omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen)
in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen
worden verleend;
Groot- en detailhandel vormen de laatste schakel in de distributieketen
van goederen;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren;
- reparatie van consumentenartikelen.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke
handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van
goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand),
bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken,
opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie
in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld),
schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of
metalen platen voor eigen rekening.
Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan
industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere
groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen
voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De
belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil
zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben
zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve
inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren
(detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die
tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen.
Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper
of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn
makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen.
Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het
publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of
door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren,
consumentencoöperaties en veilinghuizen. De meeste
detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar
sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in
consignatie dan wel op commissiebasis.
I Vervoer, opslag en communicatie
De sectie I Vervoer, opslag en communicatie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen en de telecommunicatie;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- grote reparaties of verbouwing van transportmiddelen met uitzondering
van auto's (35);
- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens,
vliegvelden (452);
- het onderhoud en de reparatie van auto's (50.20);
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedienend
personeel (711, 712).
K Verhuur en zakelijke dienstverlening
De sectie K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende
goederen en zakelijke dienstverlening omvat voornamelijk activiteiten ten
behoeve van het bedrijfsleven. Een groot deel van deze diensten in deze
sectie kan echter ook worden verstrekt aan particuliere huishoudens. Zoals
verhuur van onroerende en roerende goederen, rechtskundige
dienstverlening, belastingconsulten, arbeidsbemiddeling,
(binnen-)huisarchitecten of fotografen.
Overige
De sectie overige omvat:
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en water;
F Bouwnijverheid;
H Horeca;
N Gezondheids- en welzijnszorg;
9000d Milieudienstverlening, cultuur, recreatie;
Overige dienstverlening.
Per bedrijfsgrootteklasse
De cijfers hebben tot en met 2001 betrekking op het aantal 'werknemers',
dus exclusief de werkzame eigenaren. Vanaf 2002 hebben de cijfers
betrekking op het aantal 'werkzame personen'.
Het aantal 'werkzame personen' bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming of
instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als
zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten en
medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel is hierin niet opgenomen.
Uitgeleend personeel:
Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere
onderneming of instelling.
Totaal (10 en meer werkzame personen)
10 tot 50 werkzame personen
50 tot 250 werkzame personen
250 en meer werkzame personen
Elektronische verkoopwaarde
De waarde van de door een bedrijf elektronisch afgesloten
verkooptransacties als percentage van de totale verkoopwaarde (omzet).
Per bedrijfstak (SBI'93)
Bedrijfstakken en branches zijn groepen van bedrijven ingedeeld naar
voornaamste activiteit. Voor de indeling hanteert het CBS de zogenoemde
Standaardbedrijfsindeling (SBI'93). De SBI'93 wordt door het CBS onder
andere gebruikt om bedrijfseenheden te rubriceren naar hun
hoofdactiviteit.
De indeling naar voornaamste activiteit (hoofdactiviteit) betekent dat er
in een bepaalde categorie bedrijven, bijvoorbeeld productie en
distributie van energie en water, bedrijven kunnen voorkomen die naast
deze activiteiten ook andere activiteiten (nevenactiviteiten) uitvoeren.
De SBI'93 kent zes niveaus, waarvan de beide hoogste niveaus (secties en
subsecties) door letters en de lagere niveaus (afdelingen, groepen,
klassen en subklassen) door cijfers worden aangeduid.
De SBI-code is tot en met het niveau van de klassen (4 cijfers), op een
aantal uitzonderingen na, gelijk aan de door Eurostat vastgestelde NACE
Rev. 1 (Nomenclature statistique des activités économiques dans la
Communauté Européenne) die in alle lidstaten van de EU wordt gehanteerd.
1500f Totaal (geen landbouw, ..)
1500f Totaal (geen landbouw, overheidsdiensten en financiële instellingen)
Deze categorie is een samentelling van de volgende categorieën:
D Industrie;
G Reparatie van consumentenartikelen en handel;
I Vervoer, opslag en communicatie;
K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende goederen;
Overige.
D Industrie
Onder de sectie D Industrie wordt de mechanische, fysische of chemische
verwerking van materialen, stoffen of onderdelen tot nieuwe producten
verstaan. De verwerkte materialen, stoffen of onderdelen zijn grondstoffen
uit de landbouw, bosbouw, visserij en mijnbouw, alsmede (half)fabricaten
uit de industrie.
Bij de eenheden in deze sectie gaat het vaak om fabrieken waar gewoonlijk
machines met motoraandrijving en apparaten worden gebruikt. Eenheden waar
materialen of stoffen met de hand of in de eigen woning tot nieuwe
producten worden verwerkt en die welke producten op de plaats waar deze
zijn gemaakt, zelf verkopen, zoals bakkerijen en kleermakerijen, vallen
echter ook onder deze sectie.
Industriële eenheden kunnen materialen zelf verwerken of dit aan andere
eenheden uitbesteden. In beide gevallen valt dit onder de sectie
Industrie.
Een nieuw industrieel product is een eindproduct, dat gereed is voor
gebruik of consumptie of het is een halffabricaat, dat voor verdere
verwerking wordt gebruikt. Een voorbeeld: het product dat na raffinage
van aluminiumoxide ontstaat, wordt als input gebruikt voor de primaire
productie van aluminium. Primair aluminium wordt als input gebruikt voor
de fabricage van aluminiumdraad. Aluminiumdraad wordt als input gebruikt
voor de fabricage van artikelen van draad.
Indien de montage en installatie van machines en apparatuur in de
industrie, handels- of andere eenheden als gespecialiseerde activiteiten
worden uitgevoerd, worden deze in dezelfde klasse ingedeeld als het
desbetreffende product.
De montage en installatie van machines en apparatuur als incidentele
dienstverlening bij de verkoop van goederen door een eenheid die
hoofdzakelijk actief is in de industrie, de groothandel of de
detailhandel, worden ingedeeld bij de hoofdactiviteit.
Onderhoud en reparatie van industriële machines en apparaten wordt over
het algemeen in dezelfde klasse ingedeeld als de vervaardiging van de
betrokken goederen. Reparatie van kantoormachines en computers wordt
echter ingedeeld in klasse 7250.
Reparatie van huishoudelijke apparaten en consumptiegoederen wordt
ingedeeld in groep 527. De reparatie van auto's en motoren in afdeling 50
Autobranche.
Indien de goederen ingrijpend worden gewijzigd of vernieuwd of een totaal
andere constructie krijgen, valt dit gewoonlijk onder industrie.
De vervaardiging van specifieke componenten en onderdelen, toebehoren en
hulpstukken voor machines en apparaten wordt gewoonlijk ingedeeld in
dezelfde klasse als de vervaardiging van de desbetreffende machines en
apparaten.
De vervaardiging van niet-specifieke componenten en onderdelen voor
machines en apparatuur, zoals motoren, zuigers, elektromotoren,
elektroinstallatiemateriaal, kleppen, kogellagers, rollagers, worden in de
passende klasse van de sectie industrie ingedeeld.
De scheidslijn tussen industrie en andere secties van de nomenclatuur is
niet altijd even duidelijk. De industrie houdt zich bezig met de
verwerking van materialen tot nieuwe producten. Er wordt een nieuw product
gemaakt, maar wanneer een product als nieuw moet worden beschouwd, is niet
altijd evident. Ter verduidelijking volgt een aantal voorbeelden van
activiteiten die in de sectie Industrie worden ingedeeld:
- het pasteuriseren en bottelen van melk;
- de verwerking van schelpdieren en verse vis (openen en verwijderen van
oesterschelpen, fileren van vis);
- het drukken en aanverwante activiteiten;
- de productie van stortklare beton;
- de leerbewerking;
- de houtverduurzaming;
- het galvaniseren, plateren, de warmtebehandeling van metalen en het
polijsten;
- het opnieuw bouwen of vervaardigen van machines
(bijvoorbeeld automotoren);
- reparatie en renovatie van schepen;
- loopvlakvernieuwing van banden.
Er zijn daarentegen ook activiteiten die weliswaar nieuwe producten
opleveren maar niet tot de industrie worden gerekend. Daartoe behoren:
- het optrekken van bouwwerken, de fabricage van constructies op de
bouwplaats zelf (sectie F: Bouwnijverheid);
- activiteiten die niet leiden tot een nieuw product, maar tot een
gewijzigde versie van hetzelfde product:
* het opsplitsen van partijen stukgoederen in kleinere partijen, inclusief
het verpakken, herverpakken;
* het bottelen van producten als alcoholhoudende dranken of chemicaliën;
* de montage van computers volgens de specifieke wensen van een klant;
* het sorteren van afval;
* het mengen van verf;
Deze activiteiten worden ingedeeld in sectie G (groothandel en
detailhandel).
G Reparatie consumentenartikelen; handel
De sectie G Reparatie van consumentenartikelen en handel omvat:
- de groot- en detailhandel (verkoop zonder aanbrengen van veranderingen)
in alle soorten goederen en de diensten die bij de verkoop van goederen
worden verleend;
Groot- en detailhandel vormen de laatste schakel in de distributieketen
van goederen;
- tussenhandel/handelsbemiddeling;
- reparatie van auto's en motoren;
- reparatie van consumentenartikelen.
De verkoop zonder bewerking omvat de in de handel gebruikelijke
handelingen, bijvoorbeeld sorteren, samenvoegen en combineren van
goederen, mengen (versnijden) van goederen (bijvoorbeeld wijn of zand),
bottelen (met of zonder reiniging van de fles vooraf), verpakken,
opsplitsen en anders verpakken van partijen stukgoederen voor distributie
in kleinere hoeveelheden, opslag (al dan niet bevroren of gekoeld),
schoonmaken en drogen van landbouwproducten, snijden van houtvezel- of
metalen platen voor eigen rekening.
Groothandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen aan de detailhandel, aan
industriële en andere bedrijfsmatige gebruikers, of aan andere
groothandelaren, alsmede de handelsbemiddeling bij de aankoop van goederen
voor of de verkoop van goederen aan dergelijke personen of bedrijven. De
belangrijkste soort van groothandel is de groothandel in goederen, dat wil
zeggen groothandelaren die goederen verkopen die zij in eigendom hebben
zoals grossiers, dealers, exporteurs, importeurs en coöperatieve
inkooporganisaties, verkooporganisaties en verkoopkantoren
(detailhandelsbedrijven uitgezonderd) van industriële ondernemingen, die
tot taak hebben de producten ervan op de markt te brengen.
Tussenhandel/handelsbemiddeling is het samenbrengen van koper en verkoper
of het uitvoeren van transacties voor rekening van derden. Inbegrepen zijn
makelaars op goederenbeurzen, commissionairs, en andere op commissiebasis
werkzame tussenpersonen.
Detailhandel is de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) van nieuwe en gebruikte goederen hoofdzakelijk aan het
publiek voor persoonlijk of huishoudelijk ge- of verbruik, op de markt of
door winkels, warenhuizen, postorderbedrijven, straathandelaren,
consumentencoöperaties en veilinghuizen. De meeste
detailhandelaren zijn eigenaar van de goederen die zij verkopen, maar
sommigen werken als tussenpersoon voor een opdrachtgever en verkopen in
consignatie dan wel op commissiebasis.
I Vervoer, opslag en communicatie
De sectie I Vervoer, opslag en communicatie omvat:
- het vervoer van personen of goederen, al dan niet volgens een
dienstregeling, per spoor, via een pijpleiding, over de weg, over water
of door de lucht;
- de ondersteunende activiteiten als terminal- en parkeerfaciliteiten,
vrachtbehandeling, opslag enzovoort;
- de posterijen en de telecommunicatie;
- de verhuur van transportmiddelen met bestuurder of bedienend personeel.
Deze sectie omvat niet:
- grote reparaties of verbouwing van transportmiddelen met uitzondering
van auto's (35);
- de bouw, het onderhoud en de reparatie van wegen, spoorwegen, havens,
vliegvelden (452);
- het onderhoud en de reparatie van auto's (50.20);
- de verhuur van transportmiddelen zonder bestuurder of bedienend
personeel (711, 712).
K Verhuur en zakelijke dienstverlening
De sectie K Verhuur van en handel in onroerend goed, verhuur van roerende
goederen en zakelijke dienstverlening omvat voornamelijk activiteiten ten
behoeve van het bedrijfsleven. Een groot deel van deze diensten in deze
sectie kan echter ook worden verstrekt aan particuliere huishoudens. Zoals
verhuur van onroerende en roerende goederen, rechtskundige
dienstverlening, belastingconsulten, arbeidsbemiddeling,
(binnen-)huisarchitecten of fotografen.
Overige
De sectie overige omvat:
E Productie en distributie van en handel in elektriciteit, aardgas, stoom
en water;
F Bouwnijverheid;
H Horeca;
N Gezondheids- en welzijnszorg;
9000d Milieudienstverlening, cultuur, recreatie;
Overige dienstverlening.
Per bedrijfsgrootteklasse
De cijfers hebben tot en met 2001 betrekking op het aantal 'werknemers',
dus exclusief de werkzame eigenaren. Vanaf 2002 hebben de cijfers
betrekking op het aantal 'werkzame personen'.
Het aantal 'werkzame personen' bestaat uit:
- werknemers en directeuren die op de loonlijst staan;
- werknemers die op de loonlijst staan van een andere onderneming
of instelling, maar bij de eigen onderneming werkzaam zijn en als
zodanig in feite tot het personeel behoren (ingeleend personeel);
- werkzame eigenaren, firmanten, leden van maatschappen, vennoten
en medewerkende gezinsleden;
- uitzendkrachten.
Uitgeleend personeel is hierin niet opgenomen.
Uitgeleend personeel:
Werknemers die op de loonlijst staan, maar werken bij een andere
onderneming of instelling.
Totaal (10 en meer werkzame personen)
10 tot 50 werkzame personen
50 tot 250 werkzame personen
250 en meer werkzame personen