Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Halt-jongeren; delictgroep, geslacht, leeftijd en herkomstgroepering

Geslacht Leeftijd Migratieachtergrond Perioden Aantal Halt-jongeren Totaal aantal Halt-jongeren (Aantal) Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Totaal misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Geweldsmisdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Vernieling en openbare orde (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Vermogensmisdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Misdrijven (Halt) Overige misdrijven (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Totaal overtredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Baldadigheid (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Overtreding Leerplichtwet (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Vuurwerkovertredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Overtredingen (Halt) Overige overtredingen (Halt) (Aantal) Aantal Halt-jongeren Onbekend misdrijf of overtreding (Aantal) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Totaal aantal Halt-jongeren (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Misdrijven (Halt) Totaal misdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Misdrijven (Halt) Geweldsmisdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Misdrijven (Halt) Vernieling en openbare orde (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Misdrijven (Halt) Vermogensmisdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Misdrijven (Halt) Overige misdrijven (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Overtredingen (Halt) Totaal overtredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Overtredingen (Halt) Baldadigheid (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Overtredingen (Halt) Overtreding Leerplichtwet (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Overtredingen (Halt) Vuurwerkovertredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Overtredingen (Halt) Overige overtredingen (Halt) (Per 10 000 inwoners) Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners Onbekend misdrijf of overtreding (Per 10 000 inwoners)
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2010 17.020 8.040 120 1.990 5.700 230 8.960 2.260 2.310 2.630 1.770 30 138 65 1 16 46 2 73 18 19 21 14 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2011 17.300 7.260 100 1.740 5.160 250 10.030 2.720 2.500 2.230 2.570 20 140 59 1 14 42 2 81 22 20 18 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2012 17.510 7.440 220 1.730 4.910 580 10.020 2.930 3.020 1.930 2.160 50 141 60 2 14 40 5 81 24 25 15 18 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2013 16.540 6.880 440 1.300 4.350 800 9.650 2.430 2.860 1.970 2.390 10 132 55 4 10 35 6 78 19 23 16 19 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2014 16.590 7.340 630 1.270 4.470 970 9.250 2.120 2.720 1.880 2.530 10 133 59 5 10 36 8 74 17 22 15 20 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2015 16.250 7.350 660 1.030 4.530 1.140 8.890 1.930 2.830 1.550 2.580 10 130 59 5 8 36 9 71 15 23 12 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2016 15.640 6.740 580 960 4.200 1.000 8.890 2.160 2.830 1.170 2.740 10 125 53 5 8 33 8 71 17 23 9 22 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2017 16.290 7.440 620 1.030 4.730 1.070 8.850 2.040 2.800 1.360 2.650 0 126 57 5 8 36 8 69 16 22 11 21 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2018 14.320 7.030 640 910 4.360 1.130 7.280 1.380 2.260 1.260 2.390 0 113 54 5 7 33 9 58 11 18 10 19 .
Totaal mannen en vrouwen Totaal Totaal 2019 15.100 7.480 730 1.020 4.390 1.340 7.620 1.360 2.310 1.200 2.750 10 120 58 6 8 34 11 62 11 19 10 22 .
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel geeft een overzicht van het absolute aantal jongeren per bevolkingsgroep en het aantal jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat naar Halt verwezen is voor een Halt-straf (de zogenoemde Halt-jongeren) en de straf in het publicatiejaar hebben afgerond. Halt is een maatregel die ervoor zorgt dat jongeren na het plegen van lichte criminaliteit niet direct met Justitie in aanraking komen, maar wel geconfronteerd worden met de gevolgen van hun daden.

De tabel geeft aan hoeveel jongeren in het publicatiejaar een Halt-straf hebben afgerond per soort delict. Een jongere die binnen een jaar meer dan één keer naar Halt is verwezen, wordt in de tabel maar één keer meegeteld. Het soort delict wordt dan bepaald aan de hand van het eerste delict waarvoor deze jongere naar Halt verwezen is.
De absolute cijfers zijn afgerond op tientallen. Ook laat de tabel relatieve cijfers zien; voor verschillende bevolkingsgroepen wordt weergegeven hoeveel personen per 10 000 mensen uit de betreffende bevolkingsgroep een Halt-straf hebben gehad.
Van jongeren die niet kunnen worden gekoppeld aan de Basis Registratie Personen (BRP) ontbreken vaak persoonsgegevens. Deze jongeren zijn wel meegeteld in de absolute cijfers, maar niet in de relatieve. Voor het eerste verslagjaar (2005) van deze tabel zijn naar verhouding veel Halt-jongeren niet te identificeren door ontbrekende persoonsgegevens. Hierdoor zijn de relatieve cijfers per 10.000 jongeren niet vergelijkbaar met de latere verslagjaren. De relatieve cijfers over 2005 zullen daarom leeg blijven.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf 2005.

Wijzigingen per juli 2020:
De cijfers over 2019 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers beschikbaar:
Nieuwe cijfers komen doorgaans vier maanden na afloop van het verslagjaar beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal Halt-jongeren
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar, dat naar Halt is verwezen nadat zij in aanraking zijn gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.
Totaal aantal Halt-jongeren
Het totaal aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Halt voor het plegen van een strafbaar feit. Het betreft hier zowel overtredingen als misdrijven.
---
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.
Misdrijven (Halt)
Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Totaal misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.
Geweldsmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een geweldsmisdrijf. Het gaat hier om de lichtere geweldsmisdrijven in de vorm van mishandeling (eenvoudig) of bedreiging waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'geweldsmisdrijf' te onderscheiden. Tot die tijd worden daders van een geweldsdelict gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.
Vernieling en openbare orde (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar voor goederen (niet personen) en vernieling of graffiti.
---
Het gaat hier om de lichtere misdrijven uit de categorie vernieling en misdrijven tegen de openbare orde waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Vermogensmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf omschreven in artikel 310, 311, 321, 326, 416 en 417 bis Wetboek van Strafrecht.
---
Het betreft lichte vermogensmisdrijven in de vorm van het verwisselen van prijskaartjes, schuldheling, opzetheling, (winkel)diefstal, poging tot (winkel)diefstal, verduistering of poging tot verduistering waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Overige misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een overig licht misdrijf, zoals bijvoorbeeld een misdrijf in de vorm van belediging.
Overtredingen (Halt)
Een overtreding is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Totaal overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding. Dit is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
---
Cijfers worden afgerond op tientallen, hierdoor komt het totaal soms niet overeen met de som der delen.
Baldadigheid (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding, omschreven in artikel 424 en 461 Wetboek van Strafrecht.
---
Het gaat om gedrag op een openbare plaats, dat gevaar of nadeel kan toebrengen aan personen of goederen en om het overtreden van een toegangsverbod.
Overtreding Leerplichtwet
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het overtreden van de Leerplichtwet. Overtreding hiervan betekent het schuldig zijn aan schoolverzuim.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'overtreding van de leerplichtwet' te onderscheiden. Tot die tijd worden spijbelaars gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.
Vuurwerkovertredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding zoals omschreven in artikel 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 Vuurwerkbesluit.
---
Het betreft het afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk, het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk buiten de toegestane tijd of het voorhanden hebben van meer dan 10kg vuurwerk in de verkoopperiode.
Overige overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overige overtreding, zoals een overtreding in de vorm van openbare dronkenschap of het overtreden van de Wet personenvervoer.
Onbekend misdrijf of overtreding
Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict ze naar bureau Halt verwezen zijn.
Aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners
Het aantal jongeren van 12 tot 18 jaar per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat naar Bureau Halt is verwezen nadat zij in aanraking zijn gekomen met de politie voor het plegen van bepaalde vormen van lichte criminaliteit.
Totaal aantal Halt-jongeren
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een strafbaar feit. Het betreft hier zowel overtredingen als misdrijven.
Misdrijven (Halt)
Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig
aangeduid in de strafwetten.
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Totaal misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf. Een misdrijf is een strafbaar feit van de zware soort, als zodanig aangeduid in de strafwetten.
---
Het gaat in deze tabel alleen om lichte misdrijven, omdat een Halt-verwijzing alleen betrekking heeft op lichte misdrijven.
Geweldsmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een geweldsmisdrijf. Het gaat hier om de lichtere geweldsmisdrijven in de vorm van mishandeling (eenvoudig) of bedreiging waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'geweldsmisdrijf' te onderscheiden. Tot die tijd worden daders van een geweldsdelict gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.
Vernieling en openbare orde (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf, omschreven in artikel 141 lid 1, 157 en 350 Wetboek van Strafrecht. Het betreft openlijk geweld tegen goederen, opzettelijke brandstichting met gevaar voor goederen (niet personen) en vernieling of graffiti.
---
Het gaat hier om de lichtere misdrijven uit de categorie vernieling en misdrijven tegen de openbare orde waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Vermogensmisdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een misdrijf omschreven in artikel 310, 311, 321, 326, 416 en 417 bis Wetboek van Strafrecht.
---
Het betreft lichte vermogensmisdrijven in de vorm van het verwisselen van prijskaartjes, schuldheling, opzetheling, (winkel)diefstal, poging tot (winkel)diefstal, verduistering of poging tot verduistering waarvoor een jongere naar Halt wordt verwezen.
Overige misdrijven (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het plegen van een overig licht misdrijf, zoals bijvoorbeeld een misdrijf in de vorm van belediging
Overtredingen (Halt)
Een overtreding is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Totaal overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding. Dit is een in de Nederlandse wetgeving als zodanig aangeduid strafbaar feit van de minder ernstige soort.
Baldadigheid (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding, omschreven in artikel 424 en 461 Wetboek van Strafrecht.
---
Het gaat om gedrag op een openbare plaats, dat gevaar of nadeel kan toebrengen aan personen of goederen en om het overtreden van een toegangsverbod.
Overtreding Leerplichtwet
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het overtreden van de Leerplichtwet. Overtreding hiervan betekent het schuldig zijn aan schoolverzuim.
---
Pas vanaf 2007 is het mogelijk om het delict 'overtreding van de leerplichtwet' te onderscheiden. Tot die tijd worden spijbelaars gerekend tot de categorie 'onbekend misdrijf of overtreding'.
Vuurwerkovertredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overtreding zoals omschreven in artikel 1.2.2, 1.2.4 en 2.3.6 Vuurwerkbesluit.
---
Het betreft het afsteken van illegaal of ondeugdelijk vuurwerk, het afsteken of voorhanden hebben van vuurwerk buiten de toegestane tijd of het voorhanden hebben van meer dan 10kg vuurwerk in de verkoopperiode.
Overige overtredingen (Halt)
Het aantal Halt-jongeren per 10 000 inwoners uit de geselecteerde bevolkingsgroep dat is verwezen naar Bureau Halt voor het begaan van een overige overtreding , zoals een overtreding in de vorm van openbare dronkenschap of het overtreden van de Wet personenvervoer.
Onbekend misdrijf of overtreding
Van enkele personen in de Haltregistratie is onbekend voor welk soort delict ze naar bureau Halt verwezen zijn.