Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke heffingen Belastingen Toeristenbelasting (euro/inw)
Nederland 2003 14
Meer dan 50 000 woonruimten 2003 17
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2003 8
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2003 9
3 001 t/m 10 000 woonruimten 2003 19
3 000 en minder woonruimten 2003 67
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: per jaar

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke heffingen
Begrote opbrengsten van alle door gemeenten geheven belastingen en
enkele belangrijke gemeentelijk retributies (ex artikel 219 van de
Gemeentewet). Vanaf begrotingsjaar 1998 zijn de heffingen bruto
opgenomen, d.w.z. voor aftrek van zalmsnip en kwijtscheldingen.
Belastingen
Begrote opbrengsten van de gemeentelijk belastingen.
Belastingen zijn gedwongen betalingen aan de overheid als zodanig waar,
geen rechtstreekse individuele contraprestatie van de overheid tegenover
staat, en die krachtens algemene maatregelen worden geheven.
Toeristenbelasting
Op basis van de gemeentewet kan aan personen die niet in het
persoonsregister van de gemeente zijn opgenomen, maar wel binnen de
gemeenten verblijven, een toeristenbelasting worden geheven.