Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/woonr., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (euro/inw)
Nederland 2003 6.401 6.401 0 377 70 -307 105 3 -102 201
Meer dan 50 000 woonruimten 2003 9.980 9.980 0 481 130 -351 85 3 -82 322
30 001 t/m 50 000 woonruimten 2003 5.857 5.857 0 350 66 -284 86 2 -84 203
10 001 t/m 30 000 woonruimten 2003 4.839 4.839 0 302 39 -263 104 3 -102 130
3 001 t/m 10 000 woonruimten 2003 4.173 4.173 0 345 34 -311 139 3 -135 133
3 000 en minder woonruimten 2003 4.144 4.145 0 509 39 -470 205 5 -199 204
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Baten en lasten hoofdfuncties (Algemeen bestuur, Economische zaken,
e.d. naar hun functies) en heffingen naar gemeentegrootte, provincie en
COROP.
Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: per jaar

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke hoofdfuncties
Gemeentelijke beleidsgebieden naar hoofdfuncties en functies.
De gemeenten kennen beleidsgebieden die ondergebracht worden in
hoofdfuncties, zoals Algemeen bestuur, Bestuursorganen, Openbare orde en
veiligheid, Verkeer vervoer en waterstaat.
Elke hoofdfunctie is weer onderverdeeld naar functionele specificaties,
hier functies genoemd. Op het niveau van de functies worden de baten en
lasten verantwoord.
De onderverdeling van hoofdfunctie naar functies komt volledig overeen
met de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften.
Totaal gemeentelijke functies
Totaal van de gemeentelijke lasten en baten.
Lasten
Baten
Saldo
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursorganen
Alle baten en lasten, die rechtstreeks verband houden met het
functioneren van de bestuursorganen. Daartoe worden ook gerekend de
kosten van de voorstellen van de gemeenteraad exclusief de kosten van
voorbereiding door het ambtelijke apparaat. De laatstgenoemde kosten
worden als regel verantwoord op de onderscheidene functies.
a. Raad en raadscommissies: vergoedingen en tegemoetkomingen aan
raadsleden, alsmede vergoedingen aan leden van raadscommissies die
geen raadslid zijn; premie ongevallenverzekering; kosten excursies;
tegemoetkomingen aan raadsfracties;
b. College van burgemeester en wethouders: salarissen en sociale lasten
van burgemeester en wethouders; uitkeringen en pensioenen aan gewezen
wethouders en hun weduwen en wezen; reis- en verblijfkosten;
ambtswoning burgemeester; kosten huisaansluiting telefoon;
c. Functionele en territoriale commissies: presentiegelden en reis- en
verblijfkosten aan leden van de commissies;
d. Bestuurlijke samenwerking: alle vormen van regionale samenwerking;
e. Representatie: ontvangsten; aanbieden van geschenken.
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursondersteuning
a. De feitelijke baten en lasten van het ambtelijke apparaat, dat de
bestuursorganen bij de uitoefening van hun algemeen bestuurlijke
taken ter zijde staat. Dat zijn de kosten die niet aan een andere
functie mogen worden toegerekend, omdat ze te maken hebben met het
functioneren van de organisatie als bestuursorgaan op grond van de
Gemeentewet. Logische consequentie van het uitgangspunt van
kostentoerekening is dat de kosten van de centrale bestuursdiensten
worden doorberekend aan de onderscheidene functies.
b. De personeels- en andere kosten van de gemeentesecretaris en het
overig personeel dat belast is met ondersteunende activiteiten en
taken van algemeen bestuur zoals: secretariaat van het bestuur,
voorlichting voor zover niet toe te rekenen aan de overige functies,
wijziging gemeentegrenzen en de gemeenschapsraad.
Lasten