ICT-gebruik financiële sector naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007

ICT-gebruik financiële sector naar bedrijfstakken/branches (SBI'93), 2007

Bedrijfstakken/branches (SBI'93) Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met interne netwerken (LAN) Draadloos LAN (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met interne netwerken (LAN) Intranet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Niet-internetnetwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, algemene toepassingen Financiële transacties (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Product aanpassing voor klant (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Online bestellen of boeken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Online betalen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Pagina voor vaste bezoekers (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Werven van personeel (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, aangeboden faciliteiten Andere faciliteiten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, communicatie met overheden Ten minste één soort communicatie (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor verkoop Via internet Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor inkoop Via externe netwerken (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Gebruik voor inkoop Via internet Inkoopwaarde >= 10% van de totale inkoop (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Totaal CRM-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Totaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Totaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Totaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Betalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Voorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligen Totaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven)
6601b Verzekering, bank, krediet, etc 1.459 96 78 27 23 58 17 100 91 14 39 10 20 57 51 81 47 18 50 22 17 59 26 51 29 24 4 82 20 64
6512a Ov. geldsch+krediet 282 99 98 38 36 75 27 100 84 10 22 26 27 53 39 90 34 23 57 35 20 56 29 43 34 27 6 80 13 61
6601a Verzekering geen verplicht sociale 194 90 34 7 14 89 29 97 83 21 57 8 28 65 53 89 59 39 61 21 22 62 27 60 30 22 13 90 6 69
6712a Ov. financ. activiteiten gn beurs 983 98 92 25 21 51 13 100 93 14 40 7 18 56 52 78 47 15 48 20 16 59 25 52 28 24 3 81 23 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.

De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame personen in de financiële sector. Peildatum daarbij is 31 december.
De gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsafdeling (gebaseerd op de Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen, naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601), Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67), exclusief de Optie-en effectenbeurzen (SBI '93, code 6711), exclusief de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Status van de cijfers:
De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 8 maart 2019:
Geen, tabel is stopgezet.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Niet meer van toepassing.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 of meer werkzame
personen per 31 december in de financiële sector. De financiële sector
omvat de volgende bedrijfsafdelingen (gebaseerd op de
Standaardbedrijfsindeling (SBI'93)):
Overige geldscheppende instellingen (SBI'93, code 6512) en Overige
kredietverlening (SBI'93, code 6522), Levensverzekeringen,
naturaverzekeringen en spaarkassen (SBI'93, code 6601),
Schadeverzekeringen (SBI'93, code 6603), de bedrijfstak Activiteiten ten
behoeve van of verwant aan financiële instellingen (SBI'93, code 67),
exclusief de Optie- en effectenbeurzen (SBI'93, code 6711), exclusief
de verzekeringsbeurzen (SBI'93, code 67201) en exclusief de
Waarborgfondsen (SBI'93, code 67204).
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd
automatiseringsafdeling'.
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk
verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld een computer
met toegang tot het internet gebruikte.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met interne netwerken (LAN)
Gebruik van computers die binnen het eigen bedrijf onderling gekoppeld
zijn. Hieronder vallen ook koppelingen tussen meerdere vestigingen van
hetzelfde bedrijf. Zo'n koppeling (netwerk) heet een Local Area Network
(LAN) en kan zowel een 'vaste' als 'draadloze' verbinding hebben.
Er kunnen meerdere vormen van LAN (draadloos, intranet, extranet) in een
bedrijf voorkomen.
Draadloos LAN
Aantal bedrijven met een draadloos LAN (Local Area Network).
Intranet
Aantal bedrijven met een intern netwerk waarbij de gebruikers bestanden
kunnen delen.
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Niet-internetnetwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van niet op internettechnologie
gebaseerde elektronische netwerken.
Internet
Internet, algemene toepassingen
Het gebruikmaken van internet door bedrijven voor één of meer van de
volgende algemene toepassingen: training en opleiding, marktmonitoring,
financiële transacties, klantondersteuning door toeleveranciers of
elektronische ontvangst van producten.
Financiële transacties
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor het doen van
financiële transacties, bijvoorbeeld online bankieren (geen PIN-betalingen
bij de kassa).
Internet, aangeboden faciliteiten
Het aanbieden door bedrijven op internet van faciliteiten/voorzieningen,
zoals klantondersteuning en informatie over het bedrijf en haar producten.
Product aanpassing voor klant
Aantal bedrijven dat via internet de mogelijkheid voor de klant biedt om
het product aan te passen.
Online bestellen of boeken
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid voor de klant biedt om online te
bestellen of te boeken.
Online betalen
Aantal bedrijven dat de mogelijkheid voor de klant biedt om online te
betalen.
Pagina voor vaste bezoekers
Aantal bedrijven dat aan vaste klanten toegang geeft tot een aangepaste
pagina.
Werven van personeel
Aantal bedrijven dat via internet personeel werft, bijvoorbeeld via
vacatures op de website.
Andere faciliteiten
Aantal bedrijven dat via internet andere faciliteiten biedt, bijvoorbeeld
klantondersteuning (after sales service).
Internet, communicatie met overheden
Het gebruikmaken van internet voor communicatie met overheden.
Bijvoorbeeld voor het elektronisch verzorgen van belastingaangiftes,
inschrijvingen op openbare aanbestedingen, aanvragen van bouwvergunningen,
subsidies en dergelijke en het verkrijgen van overige informatie.
Ten minste één soort communicatie
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van internet voor communicatie
met overheden. Bedrijven kunnen meerdere vormen van contact met de
overheid hebben, bijvoorbeeld eerst een formulier downloaden en dat
vervolgens ingevuld elektronisch terugzenden.
Gebruik voor verkoop
Verkoop via externe netwerken of elektronische verkoop is hier
gedefinieerd als elektronische orderontvangst (exclusief handgeschreven
e-mail).
Externe netwerken kunnen zowel internet- als niet-internetnetwerken zijn.
Via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het
verkopen van goederen en diensten.
Via internet
Verkoopwaarde >= 10% van de totale omzet
Aantal bedrijven dat verkoopt via internet en waarvan de waarde van die
omzet 10% of meer bedraagt van de totale omzet van het bedrijf.
Gebruik voor inkoop
Inkopen via externe netwerken of elektronisch inkopen is hier
gedefinieerd als het elektronisch plaatsen van een order (exclusief
handgeschreven e-mail).
Externe netwerken kunnen zowel internet- als niet-internetnetwerken zijn.
Via externe netwerken
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van externe netwerken voor het inkopen
van goederen en diensten.
Via internet
Inkoopwaarde >= 10% van de totale inkoop
Aantal bedrijven dat inkoopt via internet en waarvan de waarde van die
inkoop 10% of meer bedraagt van de totale inkoopwaarde van het bedrijf.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
ERP-software
Aantal bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software.
ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende
bedrijfsonderdelen zoals planning, inkoop, logistiek en productie.
CRM-software
Customer Relationship Management (CRM) software.
CRM-software verzamelt, analyseert en verspreidt bedrijfsbreed
klantgegevens om de verkoopmogelijkheden van de organisatie te
vergroten; ook cross selling.
Totaal CRM-software
Aantal bedrijven met CRM-software.
Open Source Software
Open source software is niet per definitie gratis en wordt gekenmerkt door
drie aspecten:
1 de broncode van de software is (gedeeltelijk) vrij beschikbaar;
2 iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aanbrengen;
3 iedereen mag de software verder verspreiden.
Totaal open source software
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Verkoop
Totaal verkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van verkooporders.
Inkoop
Totaal inkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van inkooporders.
Betalings- en boekhoudsysteem
Aantal bedrijven waarvan het inkooporderverwerkingssysteem binnen het
bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het
systeem voor betalingen en boekhouden.
Voorraadbeheersystemen
Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem binnen het bedrijf
automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het systeem
voor voorraadbeheer.
Automated Data Exchange (ADE)
Automatische gegevensuitwisseling betreft gegevensuitwisseling tussen
twee bedrijven via internet of een ander netwerk, in een afgesproken
format (bijvoorbeeld XML, EDIFACT). Een handgetypte e-mail valt hier dus
niet onder.
Ten minste één soort ADE
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer vormen van
Automated Data Exchange (ADE). Een bedrijf kan meerdere vormen van ADE
toepassen.
Supply Chain Management (SCM)
Supply Chain Management (SCM, ketenintegratie) betreft de integratie van
het bedrijfsproces en ICT-systeem van een bedrijf met dat van
zakenpartners om de beschikbaarheid en levering van producten/diensten te
coördineren. Het gaat om elektronische gegevensuitwisseling over verwachte
productie, voorraden, vraag, levering, productontwikkeling en dergelijke
en kan plaatsvinden via:
- internet of een ander netwerk;
- automatische gegevensuitwisseling.
Een handgetypte e-mail valt hier niet onder.
Totaal bedrijven met SCM
Totaal aantal bedrijven dat aan Supply Chain Management (ketenintegratie)
doet.
Bedrijven die berichten beveiligen
Bedrijven met maatregelen om het elektronische dataverkeer te beveiligen.
Totaal beveiligde berichten
Aantal bedrijven dat bij het verzenden of ontvangen van elektronische
berichten gebruikmaakt van een vorm van beveiliging, zoals een digitale
handtekening of een cryptografisch protocol.