ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2007

ICT-gebruik bij bedrijven naar bedrijfsgrootte, 2007

Bedrijfsgrootte Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen (aantal) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met een computer (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Personeel dat werkt met internet (in % van totale aantal werkzame personen) ICT-personeel per 31 december Telewerkers (in % van totale aantal werkzame personen) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Totaal breedband (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband ADSL, SDSL, kabel en dergelijke (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met externe netwerken Internet, naar soort verbinding Breedband Andere hoogwaardige vaste verbindingen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ERP-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Totaal CRM-software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Opslag klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties CRM-software Analyse klantgegevens (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Totaal open source software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Besturingssystemen/server software (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties Open Source Software Kantoor- en bedrijfsapplicaties (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Totaal verkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Facturerings- en boekhoudsystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Voorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Productiesystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Verkoop Logistieke systemen (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Totaal inkooporderverwerkingssysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Betalings- en boekhoudsysteem (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven met software/ICT-applicaties ICT-applicaties voor orderverwerking Inkoop Voorraadbeheersystemen (in % van het totale aantal bedrijven) Automated Data Exchange (ADE) Ten minste één soort ADE (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Totaal bedrijven met SCM (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Met leveranciers Totaal SCM met leveranciers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Met afnemers Totaal SCM met afnemers (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Gebruikte SCM-methode Totaal gebruik SCM-methode (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Gebruikte SCM-methode Via websites (in % van het totale aantal bedrijven) Supply Chain Management (SCM) Gebruikte SCM-methode Via Automated Data Exchange (ADE) (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligen Totaal beveiligde berichten (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligen Digitale handtekening (in % van het totale aantal bedrijven) Bedrijven die berichten beveiligen Cryptografische protocollen (in % van het totale aantal bedrijven)
10 en meer werkzame personen 65.382 63 53 16 85 77 20 24 29 25 19 20 13 13 60 50 30 17 22 51 39 27 75 12 10 5 10 8 5 38 35 9
10 tot 20 werkzame personen 32.348 57 52 13 80 73 13 14 23 20 15 16 10 12 56 45 24 11 15 46 34 21 71 9 8 3 7 6 2 37 33 7
20 tot 50 werkzame personen 21.092 57 50 13 89 81 18 26 30 27 18 20 12 13 61 52 32 18 24 53 41 30 76 11 10 5 9 8 4 36 33 7
50 tot 100 werkzame personen 6.158 59 51 15 91 80 31 43 41 37 26 25 20 15 71 62 41 29 35 62 49 36 81 17 14 10 15 11 9 46 40 14
100 tot 250 werkzame personen 3.563 67 56 16 95 80 47 56 46 42 34 33 27 19 74 64 44 34 44 65 53 41 86 24 20 15 20 15 13 48 41 18
250 tot 500 werkzame personen 1.108 67 56 18 98 79 64 57 50 46 35 42 37 19 67 56 44 33 41 67 55 44 89 29 23 22 26 19 19 48 38 20
500 en meer werkzame personen 1.113 66 53 17 99 76 77 59 49 46 36 45 41 17 67 57 43 36 43 72 61 52 92 31 26 21 28 24 23 54 44 25
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Deze tabel bevat gegevens over het gebruik van informatie- en
communicatietechnologie (ICT) door bedrijven. Het gaat daarbij om:
- het gebruik van computers;
- ICT-systemen voor de kantooradministratie;
- interne en externe netwerken, waaronder internet;
- software en toepassing ervan;
- Supply Chain Management (ketenintegratie);
- Automated Data Exchange (automatische gegevensuitwisseling);
- communicatie met overheden via internet;
- de mate waarin de bedrijven het internet gebruiken voor in- en verkoop.
De gegevens hebben betrekking op bedrijven met 10 en meer werkzame
personen. Peildatum daarbij is 31 december.

Gegevens beschikbaar over het jaar 2007.

Wijzigingen per 28 januari 2010:
Uit analyse is gebleken dat er bij de samenstelling van een deel van de
oude gegevens in deze tabel een verwerkingsfout is opgetreden.
Gegevens over orderverwerkingssystemen bij inkoop waren niet juist.
Deze zijn in deze versie aangepast.

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wanneer komen er nieuwe cijfers?
Voor elk nieuw verslagjaar wordt er een nieuwe tabel gemaakt.
De tabel over 2008 komt in december 2009 beschikbaar.

Toelichting onderwerpen

Aantal bedrijven >= 10 werkzame personen
Totaal aantal in Nederland aanwezige bedrijven met 10 en meer werkzame
personen per 31 december.
ICT-personeel per 31 december
Personeel dat werkt met een computer. Dit betreft zowel ICT-specialisten
als ICT-gebruikers.
ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie.
Een ICT-specialist is een werknemer die ICT-systemen kan specificeren,
ontwerpen, ontwikkelen, installeren, beheren en managen, inclusief
netwerkbeheer en het uitvoeren van evaluaties en ICT-onderzoek,
bijvoorbeeld een software-ontwikkelaar, systeembeheerder of een 'hoofd
automatiseringsafdeling'.
Een ICT-gebruiker is een werknemer die bij het eigen werk gebruikmaakt
van een computer en standaardpakketten (zoals tekstverwerking,
spreadsheets, databases) en/of branchegerelateerde software (zoals
boekhoudpakketten, CAD/CAM pakketten, SPSS).
Personeel dat werkt met een computer
Aantal werkzame personen dat minstens eenmaal per week het eigen werk
verricht met behulp van een computer.
Personeel dat werkt met internet
Aantal werkzame personen dat voor het eigen werk geregeld een computer met
toegang tot het internet gebruikte.
Telewerkers
Aantal werkzame personen dat regelmatig, minstens een halve dag per week,
buiten de bedrijfsvestiging werkt en van daaruit toegang heeft tot het
ICT-systeem van het bedrijf. Bedoeld is dat de medewerker toegang heeft
tot bestanden en/of programmatuur, dus meer dan alleen e-mail.
Bedrijven met externe netwerken
Externe netwerken omvatten hier internet of netwerken anders dan internet,
zoals Electronic Data Interchange (EDI).
EDI is een standaard voor de elektronische uitwisseling van
gestructureerde berichten tussen zakenpartners.
Internet, naar soort verbinding
Het gebruik van internet naar het soort verbinding dat door de bedrijven
wordt gebruikt. In een bedrijf kunnen meerdere soorten verbindingen naast
elkaar voorkomen.
Breedband
Bedrijven maken voor hun verbinding met internet gebruik van 'ADSL, SDSL,
kabel en dergelijke' of van andere hoogwaardige vaste verbindingen zoals
glasvezel en huurlijnen.
Totaal breedband
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
óf 'ADSL, SDSL, kabel en dergelijke' óf van andere hoogwaardige vaste
verbindingen zoals glasvezel en huurlijnen.
ADSL, SDSL, kabel en dergelijke
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
ADSL, SDSL of de 'RTV-kabel'.
(A/S)DSL is een afkorting voor (Asymmetric/Symmetric) Digital Subscriber
Line. Met de 'RTV-kabel' wordt de kabel bedoeld waarmee ook radio en tv
aan huishoudens wordt doorgegeven.
Andere hoogwaardige vaste verbindingen
Aantal bedrijven dat voor hun verbinding met internet gebruikmaakt van
een andere breedbandverbinding dan 'ADSL, SDSL, kabel en dergelijke'.
Te denken valt aan vaste verbindingen met een grote bandbreedte zoals
glasvezel en huurlijnen.
Bedrijven met software/ICT-applicaties
ICT-applicaties: speciale software met een beperkte toepassing
(bijvoorbeeld een boekhoudpakket).
ERP-software
Aantal bedrijven met Enterprise Resource Planning (ERP) software.
ERP-software integreert systematisch de gegevens van de verschillende
bedrijfsonderdelen zoals planning, inkoop, logistiek en productie.
CRM-software
Customer Relationship Management (CRM) software.
CRM-software verzamelt, analyseert en verspreidt bedrijfsbreed
klantgegevens om de verkoopmogelijkheden van de organisatie te
vergroten; ook cross selling.
Totaal CRM-software
Aantal bedrijven met CRM-software.
Opslag klantgegevens
Aantal bedrijven met CRM-software voor opslag/distributie van
klantgegevens binnen het bedrijf.
Analyse klantgegevens
Aantal bedrijven met CRM-software die klantgegevens analyseert teneinde
de marketingstrategieën van het bedrijf te optimaliseren, waaronder
prijsbepaling, keuze distributiekanalen, promotieactiviteiten en
dergelijke.
Open Source Software
Open source software is niet per definitie gratis en wordt gekenmerkt door
drie aspecten:
1 de broncode van de software is (gedeeltelijk) vrij beschikbaar;
2 iedereen mag aanvullingen of verbeteringen aanbrengen;
3 iedereen mag de software verder verspreiden.
Totaal open source software
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software.
Besturingssystemen/server software
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software voor
besturingssystemen of server software.
Voorbeelden zijn: het Linux besturingssysteem, Open BSD, free BSD, net BSD
en de Apache webserver software. BSD staat voor Berkely Software
Distribution.
Kantoor- en bedrijfsapplicaties
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van open source software voor
kantoor- en bedrijfsapplicaties.
Voorbeelden zijn de Star Office en OpenOffice tekstverwerkingspakketten,
AbiWord, Gimp, LDAP en de Firefox webbrowser.
ICT-applicaties voor orderverwerking
Gebruik van samenhangende software en hardware voor het verwerken
van de ontvangen verkooporders en/of de bij andere bedrijven geplaatste
inkooporders. De orders hoeven niet per computer verzonden/ontvangen te
zijn.
Verkoop
Totaal verkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van verkooporders.
Facturerings- en boekhoudsystemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem van verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor het verzenden van facturen en het boekhouden.
Voorraadbeheersystemen
Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem binnen het bedrijf
automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het systeem
voor voorraadbeheer.
Productiesystemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem voor verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor de planning van de productie.
Logistieke systemen
Aantal bedrijven waarvan het verwerkingssysteem voor verkooporders binnen
het bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) is gekoppeld aan
het ICT-systeem voor de logistiek.
Inkoop
Totaal inkooporderverwerkingssysteem
Aantal bedrijven dat gebruikmaakt van ICT-applicaties voor het verwerken
van inkooporders.
Betalings- en boekhoudsysteem
Aantal bedrijven waarvan het inkooporderverwerkingssysteem binnen het
bedrijf automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het
systeem voor betalingen en boekhouden.
Voorraadbeheersystemen
Aantal bedrijven waarvan het orderverwerkingssysteem binnen het bedrijf
automatisch (zonder tussenkomst van mensen) gekoppeld is aan het systeem
voor voorraadbeheer.
Automated Data Exchange (ADE)
Automatische gegevensuitwisseling betreft gegevensuitwisseling tussen
twee bedrijven via internet of een ander netwerk, in een afgesproken
format (bijvoorbeeld XML, EDIFACT). Een handgetypte e-mail valt hier dus
niet onder.
Ten minste één soort ADE
Totaal aantal bedrijven dat gebruikmaakt van één of meer vormen van
Automated Data Exchange (ADE). Een bedrijf kan meerdere vormen van ADE
toepassen.
Supply Chain Management (SCM)
Supply Chain Management (SCM, ketenintegratie) betreft de integratie van
het bedrijfsproces en ICT-systeem van een bedrijf met dat van
zakenpartners om de beschikbaarheid en levering van producten/diensten te
coördineren. Het gaat om elektronische gegevensuitwisseling over verwachte
productie, voorraden, vraag, levering, productontwikkeling en dergelijke
en kan plaatsvinden via:
- internet of een ander netwerk;
- automatische gegevensuitwisseling.
Een handgetypte e-mail valt hier niet onder.
Totaal bedrijven met SCM
Totaal aantal bedrijven dat aan Supply Chain Management (ketenintegratie)
doet.
Met leveranciers
Totaal SCM met leveranciers
Totaal aantal bedrijven dat aan Supply Chain Management (ketenintegratie)
doet met leveranciers.
Met afnemers
Totaal SCM met afnemers
Totaal aantal bedrijven dat aan Supply Chain Management (ketenintegratie)
doet met afnemers.
Gebruikte SCM-methode
Totaal gebruik SCM-methode
Totaal aantal bedrijven dat Supply Chain Management (ketenintegratie)
gebruikt via de website (bijvoorbeeld van het eigen bedrijf) of via
Automated Data Exchange (ADE).
Via websites
Bedrijven die ten behoeve van SCM websites gebruiken voor de elektronische
gegevensuitwisseling. Het kunnen websites zijn van het eigen bedrijf, die
van zakenpartners of webportals.
Via Automated Data Exchange (ADE)
Bedrijven die Automated Data Exchange (ADE) gebruiken voor elektronische
gegevensuitwisseling ten behoeve van SCM. Het format is bijvoorbeeld XML,
EDIFACT en dergelijke.
Bedrijven die berichten beveiligen
Bedrijven met maatregelen om het elektronische dataverkeer te beveiligen.
Totaal beveiligde berichten
Aantal bedrijven dat bij het verzenden of ontvangen van elektronische
berichten gebruikmaakt van een vorm van beveiliging, zoals een digitale
handtekening of een cryptografisch protocol.
Digitale handtekening
Aantal bedrijven dat bij de verzending van elektronische berichten
gebruikmaakt van een digitale handtekening of andere methodes om de
echtheid van de afzender en de berichten te waarborgen.
Cryptografische protocollen
Aantal bedrijven dat bij het ontvangen van orders via internet
gebruikmaakte van een beveiligd communicatieprotocol (bijvoorbeeld de
cryptografische protocollen SSL en TLS).
SSL: Secure Socket Layer.
TLS: Transport Layer Security.