Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003

Gemeentebegrotingen; baten en lasten, heffingen in euro/inw., 1995 - 2003

Regio's Perioden Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Totaal gemeentelijke functies Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Totaal algemeen bestuur Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Lasten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Baten (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursorganen Saldo (euro/inw) Gemeentelijke hoofdfuncties Algemeen bestuur Bestuursondersteuning Lasten (euro/inw)
Nederland 2003 2.699 2.699 0 159 29 -129 44 1 -43 85
250 000 inwoners en meer 2003 6.373 6.373 0 266 52 -213 54 2 -52 168
150 000 tot 250 000 inwoners 2003 3.497 3.497 0 215 90 -125 30 1 -29 156
100 000 tot 150 000 inwoners 2003 2.771 2.771 0 165 35 -130 30 0 -29 110
50 000 tot 100 000 inwoners 2003 2.458 2.458 0 139 25 -114 38 1 -37 73
20 000 tot 50 000 inwoners 2003 1.802 1.802 0 122 16 -107 45 1 -43 51
10 000 tot 20 000 inwoners 2003 1.638 1.638 0 133 12 -120 55 1 -54 49
5 000 tot 10 000 inwoners 2003 1.499 1.499 0 166 13 -153 63 2 -62 71
Minder dan 5 000 inwoners 2003 2.007 2.007 0 275 20 -255 109 3 -106 120
Groningen 2003 2.928 2.928 0 170 36 -134 42 2 -40 93
Friesland 2003 2.325 2.325 0 117 11 -105 43 1 -42 49
Drenthe 2003 2.162 2.162 0 117 18 -99 42 1 -41 50
Overijssel 2003 2.308 2.308 0 135 17 -117 39 1 -39 70
Flevoland 2003 2.783 2.783 0 129 21 -108 40 2 -38 64
Gelderland 2003 2.019 2.019 0 181 62 -119 40 1 -39 116
Utrecht 2003 2.411 2.411 0 144 23 -121 37 1 -36 78
Noord-Holland 2003 3.512 3.512 0 175 30 -145 38 1 -37 102
Zuid-Holland 2003 3.469 3.469 0 187 30 -157 59 1 -57 96
Zeeland 2003 2.145 2.145 0 129 13 -117 49 1 -48 47
Noord-Brabant 2003 2.159 2.159 0 137 24 -113 42 2 -41 67
Limburg 2003 1.992 1.992 0 138 20 -118 43 1 -42 67
Oost-Groningen 2003 2.311 2.311 0 137 12 -125 52 2 -51 52
Delfzijl en omgeving 2003 2.366 2.366 0 159 13 -145 61 1 -61 72
Overig Groningen 2003 3.271 3.271 0 186 49 -137 35 2 -33 114
Noord-Friesland 2003 2.320 2.320 0 116 12 -105 45 1 -44 46
Zuidwest-Friesland 2003 2.140 2.140 0 140 9 -131 46 1 -45 70
Zuidoost-Friesland 2003 2.428 2.428 0 105 12 -93 39 1 -38 44
Noord-Drenthe 2003 2.064 2.064 0 124 17 -107 38 1 -37 61
Zuidoost-Drenthe 2003 2.300 2.300 0 108 13 -95 47 1 -46 36
Zuidwest-Drenthe 2003 2.117 2.117 0 117 24 -93 42 1 -41 53
Noord-Overijssel 2003 1.865 1.865 0 141 17 -124 44 1 -44 71
Zuidwest-Overijssel 2003 2.436 2.436 0 140 31 -109 36 1 -35 80
Twente 2003 2.523 2.523 0 130 14 -116 38 0 -37 67
Veluwe 2003 1.794 1.794 0 121 18 -103 35 1 -34 63
Achterhoek 2003 1.713 1.713 0 128 15 -113 51 2 -49 52
Arnhem/Nijmegen 2003 2.539 2.539 0 281 143 -137 36 0 -35 218
Zuidwest-Gelderland 2003 1.561 1.561 0 129 14 -115 46 1 -45 55
Utrecht 2003 2.411 2.411 0 144 23 -121 37 1 -36 78
Kop van Noord-Holland 2003 2.012 2.012 0 128 13 -116 50 1 -50 52
Alkmaar en omgeving 2003 2.141 2.141 0 106 11 -94 32 1 -32 48
IJmond 2003 1.716 1.716 0 138 14 -125 44 1 -44 66
Agglomeratie Haarlem 2003 2.407 2.407 0 240 103 -137 31 1 -30 186
Zaanstreek 2003 2.234 2.234 0 168 25 -143 31 - -31 109
Groot-Amsterdam 2003 5.259 5.259 0 209 32 -177 35 2 -33 130
Het Gooi en Vechtstreek 2003 1.704 1.704 0 124 14 -109 49 2 -47 42
Agglomeratie Leiden en Bollenstreek 2003 2.116 2.116 0 150 19 -132 51 1 -50 72
Agglomeratie 's-Gravenhage 2003 3.750 3.750 0 155 24 -132 38 1 -37 79
Delft en Westland 2003 2.335 2.335 0 123 17 -106 45 2 -43 51
Oost-Zuid-Holland 2003 1.804 1.804 0 145 13 -131 51 1 -50 63
Groot-Rijnmond 2003 4.596 4.596 0 252 47 -205 78 2 -77 141
Zuidoost-Zuid-Holland 2003 2.359 2.359 0 132 16 -116 52 1 -50 52
Zeeuwsch-Vlaanderen 2003 2.335 2.335 0 166 12 -154 59 0 -59 60
Overig Zeeland 2003 2.069 2.069 0 115 13 -102 44 1 -43 42
West-Noord-Brabant 2003 2.036 2.036 0 116 16 -100 35 1 -34 52
Midden-Noord-Brabant 2003 2.744 2.745 0 107 17 -91 36 2 -34 41
Noordoost-Noord-Brabant 2003 2.101 2.101 0 160 44 -116 42 1 -40 90
Zuidoost-Noord-Brabant 2003 1.949 1.949 0 153 19 -135 52 2 -50 74
Noord-Limburg 2003 1.897 1.897 0 127 10 -116 53 0 -53 44
Midden-Limburg 2003 1.903 1.903 0 108 11 -96 43 1 -42 36
Zuid-Limburg 2003 2.067 2.067 0 155 28 -127 39 1 -38 88
Flevoland 2003 2.783 2.783 0 129 21 -108 40 2 -38 64
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


De beleidsgebieden van de gemeenten zijn verdeeld over een aantal
hoofdfuncties, die op hun beurt in functionele specificaties (functies)
zijn verdeeld.

Van alle gemeenten tezamen worden begrote cijfers (per functionele
specificatie) en verschillende soorten gemeentelijke heffingen geleverd.
De begrote cijfers worden in beginsel ontleend aan de begrotingen van
alle gemeenten. Doordat de Gemeentenbegrotingen onvolledige informatie
bieden over de voorgenomen investeringen, zijn de cijfers in hoofdzaak
beperkt tot de raming van baten en lasten. De gepresenteerde cijfers
bevatten uitsluitend administratieve gegevens.

Hoofdfuncties van de gemeenten:
Algemeen bestuur
Openbare orde en veiligheid
Verkeer, vervoer en waterstaat
Economische zaken
Onderwijs
Cultuur en recreatie
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
Volksgezondheid
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Financiële en algemene dekkingsmiddelen

Gegevens beschikbaar vanaf: 1995
Frequentie: stopgezet

Infoservice: href="http://www.cbs.nl/infoservice">http://www.cbs.nl/infoservice.
Copyright (c) Centraal Bureau voor de Statistiek.
Verveelvoudiging is toegestaan, mits het CBS als bron wordt vermeld.

Toelichting onderwerpen

Gemeentelijke hoofdfuncties
Gemeentelijke beleidsgebieden naar hoofdfuncties en functies.
De gemeenten kennen beleidsgebieden die ondergebracht worden in
hoofdfuncties, zoals Algemeen bestuur, Bestuursorganen, Openbare orde en
veiligheid, Verkeer vervoer en waterstaat.
Elke hoofdfunctie is weer onderverdeeld naar functionele specificaties,
hier functies genoemd. Op het niveau van de functies worden de baten en
lasten verantwoord.
De onderverdeling van hoofdfunctie naar functies komt volledig overeen
met de Gemeentelijke Comptabiliteitsvoorschriften.
Totaal gemeentelijke functies
Totaal van de gemeentelijke lasten en baten.
Lasten
Baten
Saldo
Algemeen bestuur
Totaal algemeen bestuur
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursorganen
Alle baten en lasten, die rechtstreeks verband houden met het
functioneren van de bestuursorganen. Daartoe worden ook gerekend de
kosten van de voorstellen van de gemeenteraad exclusief de kosten van
voorbereiding door het ambtelijke apparaat. De laatstgenoemde kosten
worden als regel verantwoord op de onderscheidene functies.
a. Raad en raadscommissies: vergoedingen en tegemoetkomingen aan
raadsleden, alsmede vergoedingen aan leden van raadscommissies die
geen raadslid zijn; premie ongevallenverzekering; kosten excursies;
tegemoetkomingen aan raadsfracties;
b. College van burgemeester en wethouders: salarissen en sociale lasten
van burgemeester en wethouders; uitkeringen en pensioenen aan gewezen
wethouders en hun weduwen en wezen; reis- en verblijfkosten;
ambtswoning burgemeester; kosten huisaansluiting telefoon;
c. Functionele en territoriale commissies: presentiegelden en reis- en
verblijfkosten aan leden van de commissies.
d. Bestuurlijke samenwerking: alle vormen van regionale samenwerking
e. Representatie: ontvangsten; aanbieden van geschenken.
Lasten
Baten
Saldo
Bestuursondersteuning
a. De feitelijke baten en lasten van het ambtelijke apparaat, dat de
bestuursorganen bij de uitoefening van hun algemeen bestuurlijke
taken ter zijde staat. Dat zijn de kosten die niet aan een andere
functie mogen worden toegerekend, omdat ze te maken hebben met het
functioneren van de organisatie als bestuursorgaan op grond van de
Gemeentewet. Logische consequentie van het uitgangspunt van
kostentoerekening is dat de kosten van de centrale bestuursdiensten
worden doorberekend aan de onderscheidene functies.
b. De personeels- en andere kosten van de gemeentesecretaris en het
overig personeel dat belast is met ondersteunende activiteiten en
taken van algemeen bestuur zoals: secretariaat van het bestuur,
voorlichting voor zover niet toe te rekenen aan de overige functies,
wijziging gemeentegrenzen en de gemeenschapsraad.
Lasten