Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel regio's okt. 2008 t/m okt. 2011

Conjunctuurenquête Kamer van Koophandel regio's okt. 2008 t/m okt. 2011

Bedrijfstakken (SBI '93) Grootteklassen Regio's Perioden Omzet en prijzen Omzet vorig kwartaal Saldo omzet vorig kwartaal (%) Omzet en prijzen Omzet komende kwartaal Saldo omzet komende kwartaal (%) Personeelssterkte Personeelssterkte afgelopen kwartaal Saldo personeelssterkte vorige kwartaal (%) Personeelssterkte Personeelssterkte komende kwartaal Saldo personeelssterkte komende kwartaal (%)
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Alle Kamers (=Totaal Nederland) 2011, 4e kwartaal -7,9 11,2 -2,0 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Noord Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -11,8 4,6 -2,0 -10,8
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Noordwest-Holland (KK) 2011, 4e kwartaal -12,3 8,9 -1,1 -6,5
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Gooi-, Eem- en Flevoland (KK) 2011, 4e kwartaal -8,2 9,1 -9,3 -8,5
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Oost Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -3,6 7,0 -1,1 -9,1
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Centraal Gelderland (KK) 2011, 4e kwartaal -7,5 12,9 0,4 -6,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Midden-Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -14,2 11,9 -10,9 -8,2
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Amsterdam (KK) 2011, 4e kwartaal -5,5 19,3 1,4 -7,7
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Zuidwest-Nederland (KK) 2011, 4e kwartaal -8,0 6,2 -1,2 -4,6
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Rotterdam (KK) 2011, 4e kwartaal -7,3 5,1 -1,2 -5,4
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Den Haag (KK) 2011, 4e kwartaal -10,4 6,6 -3,1 -9,1
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Brabant (KK) 2011, 4e kwartaal -4,6 15,4 1,9 -11,4
0000i Bedrijfsleven (A-O) behalve ..... Totaal 5 of meer werkzame personen Kamer Limburg (KK) 2011, 4e kwartaal -8,4 17,8 -1,7 -7,0
Bron: CBS.
Verklaring van tekens

Tabeltoelichting


Het doel van deze publicatie is het verschaffen van actuele informatie over
de meningen van Nederlandse ondernemers over de realisaties, verwachtingen
en oordelen met betrekking tot hun onderneming. Met behulp van dit panelon-
derzoek wordt inzicht verkregen in de huidige situatie, de toekomstige ont-
wikkeling en de oordelen van het Nederlandse bedrijfsleven.
De gegevens worden uitgesplitst naar activiteiten, regio en grootteklasse.
Hierdoor is het mogelijk om in een vroeg stadium omslagen in het optimisme
of pessimisme te signaleren, waarmee vroegtijdig een indicatie van een mo-
gelijke trendwijziging van de economische activiteiten van het Nederlandse
bedrijfsleven beschikbaar is. De vragen die aan de ondernemers zijn voor-
gelegd betreffen ondermeer de productie, omzet, prijzen, orders, voorraden,
investeringen, concurrentiepositie, economisch klimaat, personeelsomvang en
de door de ondernemers ondervonden belemmeringen.

Gegevens beschikbaar vanaf: oktober 2008 to januari 2012

Frequentie: per kwartaal

Status van de cijfers:
De tabel is met ingang van januari 2012 stopgezet.

Reden stopzetten: Vanaf januari 2012 worden de resultaten uit de
Conjunctuurenquête Nederland Kamer van Koophandel regio's en
Conjunctuurenquête Nederland Provincies en Landsdelen in één publicatie
ondergebracht. Tevens is overgegaan op publicatie gebaseerd op de Standaard
bedrijfsindeling 2008.


Wanneer komen er nieuwe cijfers?
De nieuwste cijfers worden ongeveer twee maanden na de
peildatum
(1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober) gepubliceerd.

Toelichting onderwerpen

Omzet en prijzen
Gewogen antwoordpercentages van de vragen over: 'De waarde van
de omzet/buitenlandse omzet in het vorige kwartaal vergeleken met het
kwartaal daarvoor, als mede van de verwachte omzet/buitenlandse omzet in
het komende kwartaal vergeleken met het afgelopen kwartaal. Aanvullend
wordt in oktober van elk jaar gevraagd naar de verwachte ontwikkeling van
de omzet/buitenlandse omzet in het komende jaar. Tenslotte wordt nog
gevraagd naar de te verwachte ontwikkeling van prijzen/tarieven in het
komend kwartaal. Antwoordmogelijkheden zijn: toegenomen/toenemen, vrijwel
gelijk gebleven/gelijk blijven en afgenomen/afnemen.
De antwoorden zijn gewogen met de personeelsomvang van de
onderneming.
Omzet vorig kwartaal
Gewogen antwoordpercentages van de vraag: 'Onze totale omzet is in
het vorige kwartaal opzichte van het kwartaal daarvoor toegenomen, gelijk
gebleven of afgenomen?
Saldo omzet vorig kwartaal
Het gewogen percentage ondernemers met een toegenomen omzet minus
het percentage ondernemers met een afgenomen omzet. Dit saldo
geeft inzicht in de richting waarin de omzet in het voorgaande
kwartaal zich heeft ontwikkeld ten opzichte van het kwartaal daarvoor.
Omzet komende kwartaal
Gewogen antwoordpercentages van de vraag: 'Onze omzet zal in het komende
kwartaal zal toenemen, gelijk blijven of afnemen?'.
Op grond van hun kennis en informatie (o.a. over de aanwezige
werkvoorraad, concurrentiepositie e.d.) schatten de ondernemers in,
in welke richting de omzet zich zal ontwikkelen.
Saldo omzet komende kwartaal
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de
omzet minus het gewogen percentage ondernemers met een
verwachte afname van de omzet. Vooral dit saldo geeft inzicht
in de te verwachten ontwikkeling van de omzet in het komende
kwartaal gerekend vanaf het begin van de verslagmaand.
Personeelssterkte
De gewogen antwoordpercentages van de vragen:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal
toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen'
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het komende kwartaal
toenemen, gelijk blijven of afnemen',
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het volgende jaar
toenemen, gelijk blijven of afnemen'
De antwoorden zijn gewogen met de personeelsomvang van de
onderneming.
Personeelssterkte afgelopen kwartaal
De gewogen antwoordpercentages van de vragen:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf is in het afgelopen kwartaal
toegenomen, gelijk gebleven of afgenomen'?
Saldo personeelssterkte vorige kwartaal
Het gewogen percentage ondernemers met een toename van de
personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met
afname van de personeelssterkte. Dit saldo geeft inzicht in de
ontwikkeling van de personeelssterkte in het afgelopen kwartaal.
Personeelssterkte komende kwartaal
De gewogen antwoordpercentages van de vragen:
- 'De personeelssterkte van het bedrijf zal in het komende kwartaal
toenemen, gelijk blijven of afnemen'?
Saldo personeelssterkte komende kwartaal
Het gewogen percentage ondernemers met een verwachte toename van de
personeelssterkte minus het gewogen percentage ondernemers met
een verwachte afname. Dit saldo geeft inzicht in de te verwachten
ontwikkeling van de personeelssterkte in de komende maanden.